21-04-2017 r.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w województwie wielkopolskim

Samorząd rolniczy województwa wielkopolskiego apeluje o dogłębną analizę dotychczasowej pracy Agencji Nieruchomości Rolnych w kontekście włączenia jej w struktury Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa, co przyczyni się do poprawy realizacji zakładanych postulatów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i zabezpieczy interes wielkopolskich rolników.

Wielkopolska Izba Rolnicza jest członkiem Terenowej Rady Społecznej działającej przy Oddziale Terenowym w Poznaniu od początku jej istnienia, tj. od 2012 roku. W tym okresie przedstawiciele izby aktywnie uczestniczyli w jej pracach tworząc zasady jej funkcjonowania i wzajemnej współpracy, ale przede wszystkim biorąc na siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Był to czas dialogu, wytężonej pracy, ale też i satysfakcji z jej wyników. To Wielkopolska Izba Rolnicza była prekursorem wprowadzenia do katalogu możliwości rozdysponowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przetargów ograniczonych ofert pisemnych. Wprowadziliśmy w życie ideę czynnego uczestnictwa czynnika społecznego w komisjach przetargowych. Samorząd rolniczy zawsze w swojej pracy prowadził konsultacje ze wszystkimi organizacjami rolniczymi działającymi w Wielkopolsce. Licząc się również z negatywnymi opiniami swojej działalności.

Wielkopolska Izba Rolnicza pozytywnie odniosła się do wprowadzenia w życie ustaw dotyczących zmiany sposobu gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Liczyliśmy na realną możliwość wpływu organizacji rolniczych na działalność Agencji i rozdysponowanie gruntów ZWRSP na rzecz rolników województwa wielkopolskiego.

WIR, jako aktywny członek TRS zauważa niestety, że jej funkcjonowanie oparte jest na pełnej dowolności i braku jasnych i przejrzystych reguł. Z naszego punktu widzenia gremium to powinno pracować na podstawie regulaminu obrad, który w precyzyjny sposób wskaże normy funkcjonowania Rady, w tym doprecyzuje jakie organizacje są uprawnione do zasiadania w składzie Rady oraz zasady opiniowania przedstawianych spraw. Obecnie dopuszczalne jest, wg. Dyrektora OT ANR w Poznaniu, podjęcie decyzji przez jednego członka TRS obecnego na posiedzeniu. Regulamin ten powinien również odnosić się do obowiązujących procedur wystawiania opinii i podejmowania decyzji poszczególnych jednostek wchodzących w jej skład. WIR jako jedna z nielicznych organizacji rolniczych posiada swoje struktury powiatowe, a w skład Rad wchodzi zazwyczaj 2 przedstawicieli z gminy, którzy na bieżąco współpracują z rolnikami, organizacjami i instytucjami rolniczymi. Umożliwia to przekazanie informacji dotyczących danego regionu praktycznie z „pierwszej ręki” i jest podstawą do podjęcia przez Rady Powiatowe i Zarząd właściwych, dobrze uzasadnionych decyzji. Oczekiwaliśmy, że pozostałe organizacje wchodzące w skład tak ważnego organu doradczego i opiniotwórczego jakim jest TRS, będą również prowadziły konieczne konsultacje wśród zrzeszonych w nich rolników i podejmą się partnerskiego dialogu z WIR w stosunku do omawianych spraw.

Rozpatrując dotychczasową działalność Rad Społecznych, Wielkopolska Izba Rolnicza wyraża wątpliwość, co do prawidłowości jej funkcjonowania. W związku z powyższym apelujemy o konieczną analizę działalności Terenowych Rad Społecznych i wypracowanie wspólnych rozwiązań w tym zakresie.

Ponad to Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dużym niepokojem obserwuje sytuację w Wielkopolsce związaną z opóźnieniami Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Poznaniu związanymi z rozstrzygnięciami przetargów na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa. Opóźnienia te powodują, że uczestnicy przetargów w sytuacji braku wyników przetargów nie mogą dysponować znacznymi środkami finansowymi wpłaconymi na wadia. Środki te są niezbędne do prawidłowego wykonania prac polowych. Dalsze przeciąganie w czasie rozwiązań postępowań przetargowych naraża również potencjalnych dzierżawców na straty. Brak uregulowania prawnego dzierżawy uniemożliwi rolnikom wystąpienie o przyznanie płatności obszarowych w prawidłowym terminie oraz utrudni wykonanie prac na dzierżawionych nieruchomościach we właściwych terminach agrotechnicznych. Dochody uzyskane z dzierżawionych gruntów mogą znacząco przyczynić się do możliwości spłaty zobowiązań dzierżawców wobec ANR. Wielkopolska Izba Rolnicza w swoich wcześniejszych wystąpieniach dotyczących zasad oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych zwracała uwagę na problemy, które mogą wystąpić podczas ich realizacji. Obecny stan jest konsekwencją braku merytorycznego dialogu i wpływa negatywnie nie tylko na wizerunek ANR, ale również członków Rady.

Przedstawiając powyższe Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej wnioskuje o konieczne przyspieszenie prac Agencji Nieruchomości Rolnych oraz przede wszystkim o analizę dotychczasowej działalności Agencji pod kątem włączenia jej w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Liczymy na ustawowe umocowanie izb rolniczych w nowotworzonych strukturach i wykorzystanie potencjału społecznego, jakim dysponuje samorząd rolniczy.

Powrót