21-04-2017 r.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie szacowania szkód i odszkodowań z tytułu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Walne Zgromadzenie WIR z niepokojem przyjmuje fakt, że jak dotąd, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie opublikowało od dawna zapowiadanych zmian w systemie szacowania szkód w rolnictwie i działach specjalnych produkcji rolnej powstających na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych o charakterze klęski. Rozpoczęła się wegetacja roślin i wkrótce wystąpi konieczność oszacowania szkód w uprawach, które źle zniosły tegoroczną zimę. Jednak wszystko wskazuje na to, że straty będą szacowane w oparciu o wielokrotnie krytykowane, dotychczas obowiązujące przepisy. Tymczasem resort rolnictwa nie zaproponował dotąd zmian w przepisach, które uwzględniałyby postulaty zgłaszane przez naszą Izbę oraz inne organizacje rolnicze.

W tej sytuacji apelujemy do Rządu RP o jak najszybsze zreformowanie zasad pracy tzw. komisji klęskowych z uwzględnieniem następujących postulatów:

Jesteśmy świadomi, że łagodzeniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w rolnictwie służy przede wszystkim system obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeń. Dopuszcza on jednak objęcie ochroną tylko części gospodarstwa i rolnicy bardzo często nie ubezpieczają pozostałych upraw z powodu zbyt wysokich cen polis. W przypadku wystąpienia klęski pomoc państwa, w sprawie której zabieramy głos, okazuje się nieodzowna. Dlatego winna być ona udzielana w oparciu o spójne, jasne i sprawiedliwe przepisy.

Powrót