21-04-2017 r.

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie szacowania szkód łowieckich i dalszej współpracy z kołami łowieckimi

Z dniem 31 marca br. upłynął termin obowiązywania dotychczas zawartych umów dzierżawy obwodów łowieckich przez poszczególne koła łowieckie, których w Wielkopolsce mamy prawie 250. Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2168 ze zm.), organy wydzierżawiające obwody łowieckie, tj. odpowiednio Starosta (obwody polne) lub Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (obwody leśne) przed wydaniem decyzji, miały obowiązek wystąpienia do właściwej terytorialnie izby rolniczej o opinię w sprawach związanych z dzierżawą obwodów łowieckich. Nowe dzierżawy zostaną zawarte na kolejny 10-letni okres obejmujący lata 2017-2027.

W związku z trwającym procesem przedłużania umów dzierżawy obwodów łowieckich, izba rolnicza jako ustawowy samorząd rolniczy reprezentujący wszystkich rolników, posiada interes prawny do wydawania opinii w przedmiotowej sprawie. To właśnie samorząd rolniczy posiadający swoich przedstawicieli w gminach dysponuje najbardziej miarodajnymi informacjami dotyczącymi współpracy kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie z rolnikami użytkującymi grunty na terenie poszczególnych obwodów.

Moment podpisywania nowych umów dzierżawy był dobrą okazją do weryfikacji dotychczasowej działalności poszczególnych kół łowieckich w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej na zasadach określonych w ustawie Prawo łowieckie oraz w oparciu o wieloletnie plany hodowlane i roczne plany łowieckie. Szczególnie istotnym kryterium oceny działalności kół łowieckich z punktu widzenia samorządu rolniczego było terminowe, rzetelne szacowanie szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną (tj. dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) oraz wypłata adekwatnych odszkodowań.

Niestety w wielu przypadkach współpraca przedstawicieli kół łowieckich z rolnikami nie układała się właściwie. Ponadto wiele kół nie przekazało Izbie informacji o osobach przyjmujących zgłoszenia szkód łowieckich. Moment podpisywania nowych umów dzierżawy stał się więc sposobnością do aktualizacji danych na temat kół łowieckich. Zarząd Izby wystąpił do wszystkich kół o nadesłanie aktualnych danych 506 obwodów łowieckich, jakie funkcjonują w Wielkopolsce.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpił także z pismem do Starostów i czterech Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, deklarując współpracę w zakresie opiniowania umów dzierżawy obwodów łowieckich na kolejne 10 lat.

W związku z tym, że w Wielkopolsce mamy ponad 500 obwodów łowieckich, Zarząd WIR postanowił upoważnić Przewodniczących Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej do wydawania opinii w sprawie przedłużenia/zawarcia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego z danym kołem łowieckim. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna być zatem kierowana do właściwych miejscowo Biur Powiatowych WIR.

Do końca marca br. w sumie wystawiono opinie dla 354 obwodów łowieckich, w tym 8 opinii negatywnych, za którymi przemawiały następujące argumenty:

Jako ustawowy samorząd rolniczy zwracamy się z apelem do Polskiego Związku Łowieckiego o:

W opinii samorządu rolniczego, przy nowelizacji Prawa łowieckiego należy wziąć pod uwagę:

Powrót