Powiat wągrowiecki jest jednym z większych powiatów Wielkopolski, leżącym w północno-wschodniej części województwa. Zajmuje powierzchnię 1.040,8 km kw. i leży w historycznym i etnograficznym regionie Pałuk, na przecięciu Szlaku Piastowskiego ze Szlakiem Cysterskim. Zamieszkuje go ponad 70 tysięcy mieszkańców. W jego skład wchodzi 7 gmin: miejska - Wągrowiec, miejsko-wiejskie - Gołańcz i Skoki oraz wiejskie: Damasławek, Mieścisko, Wapno i Wągrowiec. Gminy są podzielone na 144 sołectwa.
Struktura gospodarcza powiatu jest typowo rolnicza. Mamy tu niezwykle bogatą bazę surowcową, którą można wykorzystać na przetwórstwo rolno-spożywcze. W strukturze zasiewów na terenie powiatu wągrowieckiego dominuje pszenica, żyto, jęczmień, rzepak i kukurydza. Mniejsze znaczenie ma uprawa ziemniaków i buraków cukrowych. W hodowli zwierząt dominuje chów trzody chlewnej i bydła. Produkcja uprawowo-hodowlana ma tendencję do intensyfikacji. Rolnicy łączą się w grupy producenckie. Powstało ich 12, które zrzeszają 314 osób. Jest tylko 6 gospodarstw ekologicznych. Na terenie powiatu znajduje się 4.098 gospodarstw rolnych. Przeciętna ich powierzchnia wynosi około 16 ha, co daje powiatowi drugie miejsce pod tym względem w województwie wielkopolskim. Wśród ogółu gospodarstw rolnych w powiecie 37% to gospodarstwa do 5 ha, 16% to gospodarstwa o powierzchni 10-15 ha, zaś zaledwie 1% to gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 50 ha.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017


19-02-2018 r.

Dnia 16 lutego 2018r. w Gołanieckim Ośrodku Kultury "Stodoła" odbyło się Forum Rolnicze powiatu wągrowieckiego. Jest to już XI edycja spotkań na której rolnicy mogą spotkać się z przedstawicielami wszystkich agend i firm okołorolniczych działających na terenie powiatu.
Wszystkich zebranych przywitał przewodniczący Rady Powiatowej w Wągrowcu Wielkopolskiej Izby Rolniczej pan Bogdan Fleming zapraszając do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

Jednym z pierwszych prelegentów był kierownik ARiMR biura powiatowego w Wągrowcu pan Dariusz Eitner który przedstawił wszystkim najważniejsze informacje o sprawach związanych z obsługą rolniczą w ARiMR, dotyczyło to spraw IRZ - obowiązku sporządzania inwentaryzacji. Odniósł się do dopłat obszarowych na 2018r. i składaniu wniosków przez internet.
Przedstawił harmonogram szkoleń które odbędą się na gminach, prosząc o rozpropagowanie wśród rolników.

Następnie powiatowy lekarz weterynarii pani Elżbieta Misiek przedstawiła zasady bioasekuracji i zagrożenia jakie niesie za sobą choroba Afrykańskiego Pomoru Świń.
A w swoim wystąpieniu prezes WIR pan Piotr Walkowski uczulał zebranych na przestrzeganie zasad bioasakuracji, niewpuszczanie postronnych osób na teren gospodarstwa, wykładanie mat ochronnych, zmianę ubrania przy wchodzeniu do chlewni, prowadzenie zeszytów ubytków.... przestrzeganie tych zasad w przypadku stwierdzenia obszaru zapowietrzonego daje możliwość ubiegania się o rekompensaty.

Jednym z zaproszonych gości był Poseł RP pan Krzysztof Paszyk ,który uważa że trzeba znaleźć środki finansowe na walkę z ASF , gdyż rozpowszechniająca się choroba powoduje paraliż znaczącej gałęzi gospodarki jakim jest produkcja trzody chlewnej.

Następnym gościem , który przyjął zaproszenie na forum był pan Marek Beer Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu.
W swoim wystąpieniu zaprosił zebranych do korzystania z programów takich jak Wielkopolska Odnowa Wsi, konkursów skierowanych dla sołectw, i dla organizacji pozarządowych, pochwalił włodarzy gmin w powiecie wągrowieckim za aktywność i zaangażowanie w korzystaniu z funduszy.

Została podpisana umowa na usługi i odnowę wsi na powiecie wągrowieckim na około 11 milionów na budowę i modernizację dróg, gospodarkę wodno-ściekową czy też targowisko.
Następnie w kolejności swoje wystąpienia mieli przedstawiciel Stacji Ochrony Roślin , który przedstawił harmonogram szkoleń na opryskiwacze i upomniał o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy stosowaniu oprysków, oraz pracownik KRUS który przekazał informacje dotyczące emerytur, składek kwartalnych, przywróceniu wieku emerytalnego czy też świadczeń krótkoterminowych.

Natomiast działalność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przedstawił przewodniczący rady pan Bogdan Fleming, który jednocześnie na co dzień pracuje w oddziale terenowym KOWR w Poznaniu.

Podsumowując Forum Rolnicze, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski odniósł się do zmian i nowych obowiązków jakie na rolników nałożone zostaną od 1 marca br., kiedy zaczną obowiązywać przepisy dotyczące objęcia całej Wielkopolski strefą OSN (obszary szczególnie narażone). W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne zmienił się sposób zarządzania gospodarką wodną.

Całość spotkania zdominował temat ASF, ale sądząc po rozmowach prowadzonych wśród rolników ,spotkania takie są jak najbardziej potrzebne, to w Gołańczy zgromadziło przeszło 100 osób ,co dla organizatorów jest zachętą i motywacją do dalszych tego typu spotkań.

BP WIR Wągrowiec
Wioletta Melcer12-09-2017 r.

Pani Annie Majer,
Delegatce do Walnego Zgromadzenia
Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
ś. p.
Ojca
składają: Delegaci, Zarząd i Pracownicy WIR


09-08-2017 r.

Forum odbyło się 22 czerwca 2017 r. w Sali widowiskowej w Łeknie pod patronatem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, którą reprezentował Wiceprezes Bogdan Fleming, Starosty Powiatu Tomasza Kranca oraz Okręgowej Rady Łowieckiej ze Sławomirem Jaroszewiczem na czele. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele kół łowieckich oraz Powiatowej Inspekcji Weterynarii.

Około 60 rolników zapoznało się ze stanem gospodarki łowieckiej na terenie powiatu, liczebności zwierzyny łownej i planów hodowlanych przedstawionych przez łowczego okręgowego Sławomira Jaroszewicza.


Jednak najwięcej kontrowersji wzbudził problem szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną i naliczanie odszkodowań, chociaż nadleśniczy Zbysław Thomas stwierdził, że dużego problemu w powiecie wągrowieckim nie ma, ponieważ… nie było żadnych spraw sądowych!? Z czym oczywiście nie zgodzili się obecni na spotkaniu rolnicy. Uważają oni, że ich pola są niedostatecznie chronione. Nie wystarczy kilkadziesiąt metrów siatki, którą sami muszą odgrodzić pole od lasu. Nastąpiło tzw. „odbijanie piłeczki”:

 • rolnicy apelują: koła łowieckie powinny zabezpieczyć pola przed zwierzyną łowną poprzez odpowiednią ilość odstrzałów, wówczas nie będzie konieczne szacowanie szkód,
 • koła odpowiadają: nie są w stanie poradzić sobie z pilnowaniem pól w dzień i w nocy, a pozyskane z odstrzałów pieniądze nie wystarczą na pokrycie strat. Ponadto muszą stosować się do narzuconych limitów na odstrzały.

Wiceprezes Bogdan Fleming podsumował przepychankę, że głupotą jest grodzenie pól czy lasów. Najważniejsza jest selekcja zwierząt oraz porozumienie. A porozumienia nie będzie, gdy szacujący czyli koło łowieckie będzie płacić odszkodowanie, na które go zresztą nie stać.

Funkcję rozjemczą pełnił Krzysztof Kwiatoń-rolnik, przewodniczący Rady Powiatowej w Lesznie. Stwierdził, że powinno odbywać się więcej spotkań gminnych przedstawicieli kół z rolnikami. Przeprowadzając szkolenia z zakresu szacowania szkód zarówno dla myśliwych jak i rolników przede wszystkim zwracał uwagę na poruszanie się w granicach obowiązującego prawa.


Starosta Tomasz Kranc, też rolnik i myśliwy, odpowiedział na zapytanie rolnika w sprawie lisów podchodzących pod gospodarstwa: zastrzelono 2 tysiące lisów, nie ma ognisk wścieklizny, więc nie ma problemu z liczbą lisów. Jest tylko problem z przepisami, bo odstrzał jest niemożliwy w bliskim sąsiedztwie domów mieszkalnych.

Lekarze Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej Elżbieta Misiek i Przemysław kurant przedstawili problem zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń (ASF).

Mimo spotkania i dyskusji okazało się, że problemu nie da się rozwiązać tylko „na dole”. Potrzebne są działania na wyższym szczeblu, gdzie oprócz zmiany przepisów prawnych powinny znaleźć się środki pieniężne.


Pokazano problem w nieprawidłowościach w naliczaniu zwierzyny, która jest niedoszacowana, w związku z czym odstrzały są zaniżone i szybko wykorzystane limity.

Żartobliwie można podsumować spotkanie wypowiedzią jednego z prezesów koła łowieckiego „warto rolników przyjmować do kół łowieckich jako myśliwych, bo wtedy sami upilnują swoje pola, a także bardziej zrozumieją problemy tych kół”. Tylko czy o takie rozwiązanie chodzi?

Bernadeta Ratajczak


09-08-2017 r.

Posiedzenie Komisji ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim przy Walnym Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu odbyło się w Łaziskach, w gminie Wągrowiec, w dniu 31 maja 2017 r.


Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Jolanta Nawrocka. Powitała zaproszonych gości: Bogdana Fleminga- Przewodniczącego RP WIR w Wągrowcu, Wiceprezesa Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, gospodarza terenu Przemysława Majchrzaka -Wójta Gminy Wągrowiec, Grażynę Zjawińską - Wiceprzewodniczącą Rady Gminy w Wągrowcu, Krystynę Urbańską - Radną Rady Powiatu Wągrowiec, Paulinę Meller-Biegańską – kierownika GOPS w Wągrowcu, Edytę Owczarzak – kierownika PCPR w Wągrowcu, Emilię Walewską-Szyjka - kierownika WTZ Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Wągrowcu, Marcina Moeglicha z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, Bernadetę Ratajczak-kierownika BP WIR w Wągrowcu oraz członków Komisji ds. Kobiet i Rodziny.

Przewodnicząca przekazała informacje na temat działań Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRiR w okresie od 16 września 2016roku (tj. od ostatniego posiedzenia Komisji ds. Kobiet i Rodziny) do chwili obecnej. Wśród zrealizowanych wniosków omówiła ważne kwestie dotyczące domów dziennego pobytu, czy też promowanie rodziny wielopokoleniowej. Zachęcała do wzięcia udziału w konkursie „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”.

Następnie udzieliła głosu wójtowi gminy. Przemysław Majchrzak scharakteryzował przybyłym członkom komisji powiat, a w szczególności gminę Wągrowiec. Omówił gospodarkę, rolnictwo, przemysł, a także programy socjalne i rodzinne (np. 500+). Nie pominął ciekawostek, do których należało też miejsce spotkania. W Łaziskach znajduje się bowiem zespół architektoniczny: grobowiec rotmistrza Franciszka Łakińskiego wraz z barokową kolumną z 1845 r. Grobowiec Łakińskiego powstał w 1845 r. Ma postać 6 – metrowej piramidy, wzniesionej na rzucie kwadratu z ciosanych i gładzonych kamieni polnych. We wnętrzu znajdują, się zwłoki Franciszka Łakińskiego (1767-1845), rotmistrza wojsk napoleońskich w latach 1804-1814, odznaczonego Orderem Virtuti Militarii i francuskiej Legii Honorowej za udział w walkach narodowo-¬wyzwoleńczych. Członków spotkania po kompleksie oprowadził przedstawiciel Muzeum Regionalnego Marcin Moeglich.


Zgodnie z programem członkowie Komisji oraz zaproszeni goście udali się do świetlicy wiejskiej w Grylewie. Tam odbyło się spotkanie z kobietami, głównie członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich urozmaicone przez występy dzieci ze szkoły podstawowej. Po omówieniu przez p. Jolantę Nawrocką działań Rady kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu - Paulina Meller-Biegańska wygłosiła prelekcję „Rodzina jako jednostka - zmiany warunków bytowych w rodzinie w ostatnich latach”.

„Działalność PCPR na rzecz rodziny” to z kolei temat omówiony przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu - Edytę Owczarzak. Duże zaciekawieniem obecnych spowodowały informacje o działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu przekazane przez kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej - Emilię Walewską-Szyjkę.


Spotkanie zakończyła dyskusja. Zgromadzone panie poprosiły członków Komisji o zajęcie się sprawą osób nigdzie nie zameldowanych ze względu na różne sytuacje rodzinne. Są to przeważnie kobiety, które mając rodziny nie mogą korzystać ze świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie mają też możliwości zarejestrowania się jako bezrobotne w Urzędzie Pracy.

Przewodnicząca p. Jolanta Nawrocka podziękowała zebranym za udział w spotkaniu, a także p. Annie Majer-członkini Komisji za organizację spotkania.

Bernadeta Ratajczak


11-05-2017 r.

Technikum w Damasławku prowadzi rekrutację dla dwóch zawodów:

 • technik rolnik – 314207:
  • kwalifikacja – K1. Prowadzenie produkcji rolniczej,
  • kwalifikacja – K2. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Do Technikum w Damasławku przyjmowani są kandydaci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.


Kontakt:
Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku
Słoneczna 4
62-110 Damasławek
zspdamsek@biposwiata.pl
zspdam.superszkolna.pl


11-05-2017 r.

SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY

Technikum:
technik rolnik
technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe
R.03 – rolnik
R.16. - technik rolnik

 • Atuty szkoły:
  • szkoła zajmuje 9. miejsce w Polsce w rankingu zdawalności egzaminu zawodowego,
  • jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodu technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych,
  • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych pracowniach,
  • ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych,
  • brak anonimowości uczniów, a co za tym idzie - wysoki poziom bezpieczeństwa,
  • panuje przyjazna atmosfera w szkole,

Technik rolnik

 • Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • prowadzenia i obsługi pojazdów, ma-szyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
  • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
  • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
  • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
  • planowania i oceny żywienia,
  • organizowania produkcji gastronomicznej,
  • planowania i realizacji usług gastronomicznych.


ul. Walki Młodych 35, 62—130 Gołańcz, e-mail: zsp_golancz@onet.pl
tel. (67) 26 83 156, fax (67) 26 15 869, zspgolancz.szkolnastrona.pl


04-03-2016 r.

W poniedziałek 22 lutego w Damasławku odbyło się „Forum Rolnicze powiatu wągrowieckiego” zorganizowane przez Radę powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu. Udział w nim wzięło ponad stu rolników i przedstawicieli samorządów, agend i instytucji pracujących na rzecz rolnictwa.

Spotkanie poprowadził wiceprezes WIR, przewodniczący Rady Powiatowej w Wągrowcu i równocześnie nowy dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu-Bogdan Fleming.


Wiceprezes WIR złożył podziękowanie Pani Dorocie Ewertowskiej, byłej kierownik BP ARiMR w Wągrowcu za wieloletnią pracę dla rolników powiatu i współpracę z samorządem rolniczym.

Naczelnik ARiMR w Wągrowcu p. Monika Olender-Pisarek poruszyła temat interesujący zgromadzonych, czyli wypłaty płatności bezpośrednich za 2015 rok. W tym roku po raz pierwszy ARiMR wypłaca zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Przekazała informacje o wykorzystaniu środków unijnych przez gospodarstwa rolne oraz finansowanie rolnictwa pod kątem nowego budżetu unijnego. Wywiązała się dyskusja dotycząca opóźnień w wypłatach środków unijnych. Ponieważ zabrakło przedstawiciela ARiMR w Poznaniu, wyjaśnień udzielał Bogdan Fleming. Poinformował zebranych, że winny jest system komputerowy, z czym nie wszyscy rolnicy się zgodzili, mówiąc, że w poprzednich latach nie było takich opóźnień.

Powiatowego Lekarza Weterynarii zastąpiła p. Monika Werecka. Omówiła choroby u zwierząt w naszym powiecie. Pojawiła się gruźlica u bydła, amerykańska choroba pszczół, włośnica u dzika. Uczuliła zebranych na choroby odzwierzęce, jak np. borelioza., dlatego należy odrobaczać psy i koty.


Kierownik KRUS p. Waldemar Głos omówił warunki wcześniejszych świadczeń emerytalnych, warunki i możliwości skorzystanie ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłku macierzyńskiego.

Pracownik ANR Waldemar Kalemba omówił nowe zasady dotyczące przetargów na dzierżawę ziemi. Zwrócił uwagę, że delegaci WIR są stroną społeczną w komisjach i ich praca jest niezwykle ważna. Ze względu na zaufanie społeczne jak i wiedzę są ważnym ogniwem, które pozwala przeciwdziałać zjawisku tzw. „słupów” i spekulacyjnemu obrotowi ziemią. Istotną kwestią w pracach delegatów jest również wiedza na temat przygotowania przez rolników dokumentacji przetargowej i ich oceny. W. Kalemba apelował o dokładne sprawdzenie poprawności składanej dokumentacji z ogłoszeniem o przetargu.

Najczęściej spotykane błędy to:

 • brak podpisów na dokumentach,
 • brak potwierdzenia za zgodność załączonych kopii dokumentów, np. poświadczenia kwalifikacji. Poświadczenie za zgodność można uzyskać w siedzibie ANR OT w Poznaniu, Sekcja Zagospodarowania Zasobem piętro IV.
 • brak klauzuli pod dokumentacja ofertową: „jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Pod klauzulą wymagany jest podpis.
 • nieprawidłowe miejsce złożenia dokumentów kwalifikacyjnych. Dokumenty należy złożyć w siedzibie ANR OT w Poznaniu ul. Fredry 12 w zamkniętej kopercie z odpowiednim opisem.
 • nieprawidłowe miejsce złożenia oferty. Dokumentację ofertową należy składać w Kancelarii Notarialnej Paulina Jabłońska ul. Fredry 1/14, z odpowiednim opisem koperty. ANR ponosi pełen koszt aktu notarialnego.

Dorota Antczak-kierownik Zespołu doradczego WODR przedstawiła w jaki sposób pomagali rolnikom i w czym nadal będą doradzać.

Spotkanie zakończył gospodarz gminy wójt Jacek Matysiak, który podziękował za zorganizowanie forum w gminie Damasławek. Podziękowania przekazał też przybyłym na spotkanie wiceprezes WIR Bogdan Fleming

Niestety, zabrakło wśród zaproszonych gości przedstawicieli instytucji wojewódzkich oraz posłów. Na pewno spotkanie miałoby bardziej merytoryczny charakter.

Bernadeta Ratajczak


28-12-2015 r.

Posiedzenia Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyło się 14 grudnia 2015r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.
Wśród zaproszonych gości byli:

 • Starosta Powiatu Wągrowieckiego p. Tomasz Kranc,
 • kierownik ARiMR p. Dorota Ewertowska,
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii p. Elżbieta Misiek,
 • kierownik KRUS p. Waldemar Głos
 • przedstawiciele grup producenckich trzody i bydła.

Po powitaniu przez przewodniczącego Rady Powiatowej, wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdana Fleminga głos zabrał Starosta Tomasz Kranc, który omówił budżet powiatu na 2016 rok oraz poprosił skarbnika starostwa p. Danutę Królczyk o szczegóły tych założeń. Następnie kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa p. Małgorzata Klessa omówiła dotacje do spółek wodnych.


Dorota Ewertowska-kierownik ARiMR poruszyła temat interesujący zgromadzonych, czyli wypłaty płatności bezpośrednich za 2015 rok. W tym roku po raz pierwszy ARiMR wypłaca zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Przekazała informacje o wykorzystaniu środków unijnych przez gospodarstwa rolne oraz finansowanie rolnictwa pod kątem nowego budżetu unijnego.

Powiatowy lekarz weterynarii p. Elżbieta Misiek omówiła choroby u zwierząt w naszym powiecie. Pojawiła się gruźlica u bydła, amerykańska choroba pszczół, włośnica u dzika. Uczuliła zebranych na choroby odzwierzęce, jak np. borelioza., dlatego należy odrobaczać psy i koty.

Kierownik KRUS p. Waldemar Głos omówił warunki wcześniejszych świadczeń emerytalnych, warunki i możliwości skorzystanie ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłku macierzyńskiego.


Następnie głos zabrali przedstawiciele grup producenckich. Tematy poruszane miały szeroki zasięg, ponieważ rolnictwo polskie znajduje się w dużym kryzysie spotęgowanym suszą, niskimi cenami produktów rolnych, a także zbyt wysokimi karami nakładanymi przez Unię Europejską (kary za przekroczenie kwot mlecznych). Produkcja trzody jest nieopłacalna i dlatego coraz więcej producentów przechodzi na tucze kontraktowe, gdzie kontrola powiatowej służby weterynaryjnej nie jest obowiązkowa, a choroby przenoszą się na sąsiadujące mniejsze hodowle. Rolnicy czy grupy producenckie, którzy zdecydowali się na hodowlę są pozostawieni sami sobie wobec kupującego od nich towar, czyli zakładów mięsnych. Ciągle brakuje niezależnej komisji, która weryfikowałaby wycenę tusz, ich mięsność i przypisaną do tego cenę. Potrzebne jest wprowadzenie krajowej, niezależnej od przemysłu mięsnego służby klasyfikacji poubojowej tusz oraz ujednoliconych, uczciwych rozliczeń wyceny tusz wykonywanej w oparciu o tą klasyfikację. Dużo emocji wywołała sprawa odszkodowań za szkody spowodowane przez suszę. Wszyscy zgodzili się, że obowiązujące przepisy nijak się mają do rzeczywistości. Członkowie komisji skarżyli się na niedokładne wytyczne wojewody oraz bałagan informacyjny. Najbardziej jednak poszkodowani zostali rolnicy posiadający zwierzęta, gdyż sposób liczenia strat w gospodarstwach spowodował, iż nie przekroczyli oni 30% progu, który gwarantuje otrzymanie pomocy z państwa. Tak więc szumnie ogłaszana przez Ministerstwo pomoc trafi tylko do nielicznych.

Spotkanie miało bardzo merytoryczny charakter i wiele wniosków zostanie skierowanych do Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Bernadeta Ratajczak


21-12-2015 r.

Członkowie Rady Powiatowej Wielkopolskiej izby Rolniczej w Wągrowcu wraz z rodzinami i znajomymi w ilości 50 osób wzięli udział 5 grudnia br. w Wielkopolskiej Wieczerzy Wigilijnej Środowisk Wiejskich w Raszkowie. Wyjazd został zorganizowany przez Biuro Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu.


Zanim zasiedliśmy do suto zastawionych stołów, pomodliliśmy się w Kościele św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim − modernistycznej bazylice położonej w Śródmieściu, przy ulicy Raszkowskiej. W czasie II wojny światowej ocalonej przed zniszczeniem dzięki zaangażowaniu mieszkańców i zabiegom działaczy konspiracji.

Na wieczerzy w imieniu organizatorów przybyłych gości przywitali Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak. Zgodnie z tradycją uczestnicy spotkania wspólnie zmówili modlitwę „Przy stole wigilijnym” oraz podzielili się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia. Organizatorzy zadbali też o sferę duchową spotkania. O tradycjach, symbolach i obrzędach związanych z Bożym Narodzeniem opowiedziała Teresa Palacz z wielkopolskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, bogate tradycje kulinarne wieczerzy wigilijnej przybliżyli Witold Wróbel z Polskiej Akademii Smaku oraz Juliusz Podolski ekspert w dziedzinie kulinariów. O muzyczną oprawę świątecznego spotkania zadbali wokaliści z raszkowskiego zespołu TREMA. Najważniejszym punktem spotkania była wspólna wieczerza. Na stołach gościły tradycyjne wigilijne potrawy. Był m.in. barszcz z uszkami, kapusta z grochem, karp, śledź w śmietanie oraz makiełki.


Po wieczerzy wręczono odznaczenia ORDER SERCA MATKOM WSI. Następnie podsumowano konkurs na szopkę bożonarodzeniową. Na zakończenie 1200 uczestników zaśpiewało przepiękne polskie kolędy.

W wyborach do izb rolniczych powiatu wągrowieckiego wybrana została Powiatowa Rada Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Tworzą ją: Leszek Kędziora, Artur Serewa (Damasławek) Jarosław Janicki, Leszek Stachowiak (Gołańcz), Bogdan Fleming, Ryszard Sadłowski (Mieścisko), Feliks Kaczmarek, Michał Kantorski (Skoki), Marcin Sierszchulski (Wapno), Anna Majer, Andrzej Torzewski (Wągrowiec), Jacek Wegner (Wągrowiec miasto).

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Powiatowej wybrano przewodniczącego rady, którym został ponownie Bogdan Fleming (gm. Mieścisko). Delegatką na Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej została Anna Majer z Sienna.Bogdan
Fleming

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Anna
Majer

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


W niedzielę 31 maja 2015 r. odbyły się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są spośród członków izby (rolników - podatników podatku rolnego i podatku z działów specjalnych) w wyborach pośrednich, dwustopniowych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym.

W I etapie wyborów w dniu 31 maja 2015 roku wybrano członków rady powiatowej izby. W II etapie wyborów na swym pierwszym posiedzeniu każda rada powiatowa izby wybierze spośród swoich członków przewodniczącego oraz delegata na walne zgromadzenie.

Wykaz członków Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu

Nazwa i nr okręgu
wyborczego
Wykaz kandydatów Frekwencja
Wągrowiec Miasto
okręg wyborczy nr 204
Jacek Wegner 5,6%
Gmina Damasławek
okręg wyborczy nr 205
Artur Henryk Serewa
Leszek Tadeusz Kędziora
7,2%
Gmina Gołańcz
okręg wyborczy nr 206
Leszek Stachowiak
Jarosław Marek Janicki
7,3%
Gmina Mieścisko
okręg wyborczy nr 207
Bogdan Fleming
Ryszard Sadłowski
11,4%
Gmina Skoki
okręg wyborczy nr 208
Michał Kantorski
Feliks Kaczmarek
2,2%
Gmina Wapno
okręg wyborczy nr 209
Marcin Adam Sierszchulski 7,7%
Gmina Wągrowiec
okręg wyborczy nr 210
Anna Majer
Andrzej Torzewski
12,6%

Frekwencja średnia 8,39%Bernadeta Ratajczak


Wszyscy członkowie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu spotkali się, żeby podsumować swoją działalność. Ponieważ prawidłowe funkcjonowanie zarówno Rady, jak i Biura Powiatowego nie byłoby możliwe bez współdziałania z innymi instytucjami pracującymi na rzecz rolników – zostali zaproszeni ich przedstawiciele:

 • Tomasz Kranc – Starosta Powiatu Wągrowieckiego
 • Dorota Ewertowska - kierownik Biura Powiatowego ARiMR
 • Elżbieta Misiek - Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • Jarosław Paterka - kierownik Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Dorota Antczak - kierownik Powiatowego Zespół u Doradczego
 • Waldemar Głos - kierownik Placówki terenowej KRUS

Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady i jednocześnie wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej p. Bogdan Fleming. Podziękował wszystkim zebranym za współpracę i zaangażowanie w działalności na rzecz rolników oraz wręczył pisemne podziękowania od siebie, jako przewodniczącego Rady oraz od Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


Obecni goście w krótkich wypowiedziach przedstawiali aktualności z zakresu działań swoich instytucji. Podziękowali za współpracę oraz wyrazili potrzebę dalszej współpracy z izbą dla dobra rolników i środowiska wiejskiego. Od Starosty p. Tomasza Kranca Radni otrzymali pisemne podziękowania, natomiast od kierownika ARiMR p. Doroty Ewertowskiej - upominki.

Na zakończenie p. Bogdan Fleming przypomniał, że na dzień 31 maja 2015 r. wyznaczono termin wyborów do izb rolniczych. Zaapelował, by dokonać wyboru osób kompetentnych i gotowych zaangażować się w prace samorządu rolniczego. Prosił o liczny udział rolników w głosowaniu.

Bernadeta Ratajczak


W dniu 9 marca 2015 roku w sali wiejskiej w Grylewie z inicjatywy Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu odbyło się forum rolnicze. Wśród zaproszonych gości byli:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – dyr. Piotr Łykowski
 • Agencja Rynku Rolnego – dyr. Andrzej Bobrowski
 • Agencja Nieruchomości Rolnych – dyr. Tomasz Dutkiewicz
 • Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii – z-ca dyr. Bartłomiej Raj
 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – dyr. Ryszard Jaworski

Kierownicy biur powiatowych:

 • Biuro Powiatowe ARiMR – kierownik Dorota Ewertowska
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii – Elżbieta Misiek
 • Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – kierownik Jarosław Paterka
 • Powiatowy Zespół Doradczy – kierownik Dorota Antczak
 • Placówka terenowa KRUS – kierownik Waldemar Głos

Na spotkaniu zabrakło wiceminister Zofii Szalczyk. Przybyli za to posłowie: Stanisław Kalemba(PSL), Romuald Ajchler(SLD) oraz Piotr Walkowski(PSL) - prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Forum poprowadził przewodniczący Rady Powiatowej izby rolniczej w Wągrowcu, zarazem wiceprezes WIR Bogdan Fleming, który na wstępie powiedział o trudnej sytuacji w rolnictwie i wyjaśnił, że rolnicy protestują z powodu nieopłacalności produkcji.

Takie spotkania są już tradycją i odbywają się co roku. Jest to okazja do rozmów z decydentami oraz do powiedzenia i przypomnienia władzy o kłopotach. Tym razem spotkanie zdominowali posłowie.


Na spotkaniu wręczono również odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”, przyznawane przez ministra rolnictwa. Zasłużonych rolników dekorował Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc oraz posłowie. Nagrodzeni honorową odznaką to: Henryk Śliwiński, Tadeusz Wojtecki, Ireneusz Migas, Kazimierz Pytliński, Wojciech Witucki, Michał Mazur, Marek Bednarski, Wiesław Ewertowski, Czesław Lewandowski, Stanisław Górski.

Forum było świetną okazją do przypomnienia o zbliżających się wyborach do samorządu rolniczego, które odbędą się dnia 31 maja br. Wiceprezes WIR zachęcał do licznego uczestnictwa i oczywiście kandydowania.


27 stycznia o godzinie 10.00 na czele z Wiceprezesem Wielkopolskiej Izby Rolniczej Bogdanem Flemingiem, kilkudziesięciu najbardziej zdesperowanych rolników pojawiło się dzisiaj przed wągrowieckim starostwem. Mieli pikietować przeciwko polityce rządu, ale skończyło się na przekazaniu petycji Staroście Tomaszowi Krancowi, który wraz z Przewodniczącym Komisji Finansów Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu Wiesławem Ewertowskim wyszli do protestujących. Rolnicy włączyli się w ten sposób w ogólnopolską akcję. Sprzeciwiają się niskim cenom skupu plonów i żywca oraz negatywnej polityce rządu w stosunku do polskiego rolnictwa . Następnie Starosta poprosił zebranych o przejście do sali sesyjnej, aby tam kontynuować dyskusję. Na zakończenie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na forum rolnicze, które odbędzie się 9 marca w sali wiejskiej w Grylewie o godz. 10:00.

Kliknij żeby zobaczyć relecję wideo


W dniach 26-29.06 2014 grupa blisko 20 rolników z powiatów pilskiego i wągrowieckiego brała udział w wyjeździe studyjnym na Podlasie. Podlaska branża mleczarska to krajowy lider z ponad 30% udziałem w krajowym rynku produkcji masła, mleka, śmietany. To tutaj znajdują się największe zakłady przetwórstwa mlecznego SM Mlekpol, Mlekovita, OSM w Piątnicy. Przemierzając region można zachwycać się zarówno niezwykle malowniczymi małymi gospodarstwami, z pięknie wyglądającymi drewnianymi stodołami, jak również podziwiać prężnie działające gospodarstwa, jak np. pana Tomasza Kraszewskiego we wsi Dąbrowa Łazy.

Wielkopolscy rolnicy mieli okazję również poznać tajniki produkcji maszyn firmy PRONAR. Po krótkim wykładzie, na własne oczy mogli przekonać się, jak od początku do końca przebiega proces powstania przyczep. Pronar to nie tylko przyczepy ale i wiele innych maszyn poczynając od przeznaczonych do zbioru zielonek i zadawania pasz a skończywszy na zamiatarkach. W ofercie firmy znajdują się również ciągniki Kioti, jak się okazało niezwykle zwrotne i łatwe w obsłudze.

W odwiedzanym przez nas regionie znajduje się również słynna na cały świat z koni arabskich stadnina w Janowie Podlaskim. To tutaj hoduje się najpiękniejsze i najdroższe polskie konie. Ceny jakie osiągają na corocznie organizowanych aukcjach są astronomicznych rozmiarów. Zwykłym śmiertelnikom pozostaje tylko możliwość podziwiania ich urody podczas wizyty w stadninie. Naszych rolników zainteresowało również hodowane tutaj stado krów mlecznych.

W trakcie naszego pobytu na Podlasiu w Szepietowie odbywała się VIII Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego. Zgromadziła rolników, wystawców, instytucje i firmy działające w rolnictwie i jego otoczeniu. W ciągu dwóch dni zaprezentowało się około 350 wystawców. Byliśmy pod wrażeniem ogromu pracy włożonej w organizację tej imprezy. Oczywiście nie obyło się bez porównań z "naszymi" Bednarami.

Po niezwykle emocjonującej wyprawie wszyscy szczęśliwie wrócili do domów.

Beata Górecka


Na zaproszenie Dyrektora szkoły Pana Bogdana Koczorowskiego przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Wągrowcu: delegat na Walne Zgromadzenie - Piotr Woźniak, członek Rady Powiatowej WIR z terenu Gminy Gołańcz - Leszek Stachowiak oraz kierownik Biura Powiatowego - Bernadeta Ratajczak w dniu 15 kwietnia 2014 r. uczestniczyli w imprezie promującej naukę, szkołę, rolnictwo pod nazwą "Dzień Rolnika". W spotkaniu poza uczniami, rodzicami, kadrą szkoły, wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz Mieczysław Durski, Wicestarosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, przedstawiciele organizacji związanych z rolnictwem, jak ARiMR, KRUS, Kółka Rolnicze oraz przedstawiciele firm związanych z rolnictwem.

Foto

Dzień Rolnika to:

 • promocja szkoły oraz kierunków nauczania (technik rolnik, technik żywienia, klasy wielo-zawodowe)
 • promocja firm wspierających szkołę
 • dni otwarte dla rodziców oraz potencjalnych uczniów
 • integracja uczniów, nauczycieli oraz środowisk pozaszkolnych
 • miłe spędzenie czasu dla uczniów oraz gimnazjalistów.
Foto

W programie imprezy odbyły się między innymi: pokazy maszyn rolniczych, prezentacje firm rolniczych, banków oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa, a także konkurencje dla uczniów w dziedzinach: rolniczych, żywienia, gastronomii. Można było również posłuchać zespołu muzycznego, który tworzą uczniowie Szkoły. W tym dniu odbyły się także "Drzwi otwarte" dla uczniów szkół gimnazjalnych przedstawiające ofertę edukacyjną na rok szkolny 2014/2015. Wszystko n/t szkoły można przeczytać na stronie internetowej www.zspgolancz.szkolnastrona.pl.

Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich do udziału w Dniu Rolnika w przyszłym roku oraz wręczyli uczestniczącym firmom i instytucjom dyplomy, jako podziękowanie za udział w Dniu Rolnika i wspieranie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołańczy.

Bernadeta Ratajczak


Powrót