Powiat leszczyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 836,51 km kw. (ziemski i miasto Leszno). Powiat leszczyński ziemski obejmuje 7 gmin: Włoszakowice, Krzemieniewo, Wijewo, Lipno, Święciechowa, Osieczna i Rydzyna. Jest obszarem typowo rolniczym. Użytki rolne zajmują ponad 60% całej powierzchni. Niestety częsty jest niedobór opadów oraz niekorzystny ich rozkład. Niewielka powierzchnia wód powierzchniowych oraz małe zasoby wód podziemnych wpływają niekorzystnie na uwilgotnienie gleb - ponad 54% gleb charakteryzuje okresowy lub stały niedobór wody. Gleby gruntów ornych powiatu leszczyńskiego są glebami średniej i niskiej jakości. Gleby o niższej jakości (kl. od V do VI z) stanowią około 37%, przy czym najwięcej gleb słabych występuje w gminie Wijewo. Gleby średniej jakości (kl. IV) zajmują około 37% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Występuje duża różnica w punktowej ocenie bonitacji gleb. Bonitacja gruntów ornych w skali 100-punktowej waha się od 34,4 (gm. Wijewo) do 60,6 (gm. Krzemieniewo).
W powiecie leszczyńskim dominującym kierunkiem produkcji jest tucz trzody chlewnej. Obsada w 2012 roku wyniosła 181 szt. na 100 ha UR. W strukturze zasiewów przeważają zboża, wykorzystywane głównie jako pasza dla zwierząt. Ich udział w strukturze zasiewów wynosi ok. 70%, a w wielu gminach przekracza 80%. W ostatnim roku znacznie zwiększyła się powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno. W powiecie bardzo prężnie rozwijają się grupy producenckie, których jest obecnie blisko 30. Ruch turystyczny koncentruje się w 3 gminach: Wijewo, Włoszakowice, Osieczna (gmina Wijewo oraz Włoszakowice znajdują się na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego). Tereny na których znajdują się te gminy stanowią zróżnicowaną mozaikę obszarów łąkowych, jezior, pól uprawnych oraz lasów.
Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

29-07-2020 r.

Starosta Leszczyński otrzymał odpowiedź od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo z 26 czerwca br. dotyczące prośby o podjęcie pilnych działań, które przyczynią się do wyznaczenia zakładów ubojowych zainteresowanych skupem i ubojem trzody chlewnej ze strefy czerwonej i niebieskiej.

Foto: Peggy Choucair from Pixabay

Ministerstwo wskazuje, że Główny Lekarz Weterynarii poinformował właściwych terytorialnie wojewodów, dyrektorów ODR, wojewódzkich lekarzy weterynarii oraz prezesów Wielkopolskiej i Lubuskiej Izby Rolniczej o zasadach zatwierdzania rzeźni i zakładów rozbioru, które wyraziłyby chęć uboju takich świń oraz skierował prośby o pomoc w zorganizowaniu odpowiedniej grupy zakładów mogących wspomóc hodowców świń. Dodatkowo, podczas spotkań z branżą mięsną podmioty informowane są, w szczególności, że nie ma żadnych przesłanek do obawy o utratę uprawnień eksportowych na rynki krajów niebędących członkami UE przez przedsiębiorstwa produkujące mięso z takich świń. Jedynym wyjątkiem od powyżej opisanego standardu są wymagania importowe Kanady.

Pismo podpisał Podsekretarz Stanu Jan Białkowski.

Opracowanie: Paweł Dopierała


24-07-2020 r.


Wojewoda Wielkopolskie wydał Rozporządzenie nr 23/20 w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów leszczyńskiego, kościańskiego i gostyńskiego. Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz § 7 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (Dz. U. z 2016 r. poz. 1123) w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu leszczyńskiego w miejscowości Nowy Bolęcin, zarządza się, co następuje:

§ 1. Za obszar zapowietrzony zgnilcem amerykańskim pszczół, zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren obejmujący: 1) w powiecie leszczyńskim, w gminie Krzemieniewo miejscowości: Nowy Belęcin, Stary Belęcin, Bojanice, Górzno, Karchowo, Hersztupowo, Brylewo, Bielawy, Krzemieniewo, Mierzejewo, Drobnin, Kociugi, Garzyn, Zbytki; 2) w powiecie leszczyńskim, w gminie Osieczna miejscowości: Kleszczewo, Frankowo; 3) w powiecie kościańskim, w gminie Krzywiń miejscowość: Wieszkowo; 4) w powiecie gostyńskim, w gminie Gostyń miejscowości: Siemowo, Kosowo; 5) w powiecie gostyńskim, w gminie Poniec miejscowość: Bogdanki.

§ 2. 1 Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 nakazuje się: 1) wykonanie przeglądu pasiek przez powiatowego lekarza weterynarii; 2) niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół, właściwemu miejscowo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 zakazuje się: 1) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem pszczół; 2) przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwiu, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu.

§ 3. Obowiązki i ograniczenia określone w rozporządzeniu obowiązują wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru, o którym mowa w § 1, do czasu uchylenia rozporządzenia.

§ 4. 1. Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego, o których mowa w § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA ! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ OBSZAR ZAPOWIETRZONY ”; 2. Tablice i napisy mają mieć takie wymiary, aby były czytelne z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, nie podlegający działaniu czynników atmosferycznych. 2 3. Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych.

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się: 1) Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Lesznie, Gostyniu oraz Kościanie; 2) Burmistrzowi Miasta i Gminy Osieczna, Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń, Burmistrzowi Miasta i Gminy Gostyń, Burmistrzowi Miasta i Gminy Poniec; 3) Wójtowi Gminy Krzemieniewo; 4) właściwym miejscowo zarządcom dróg.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1 i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Opracowanie: Paweł Dopierała


07-07-2020 r.

Publikujemy listę pośredników, którzy zgłosili się do WIR z chęcią skupu trzody. Jeśli kolejne podmioty zgłoszą się do nas również podamy ich dane kontaktowe.

Lista pośredników skupu świń ze strefy niebieskiej:
- Libero, numer telefonu 698 683 301,
- Agro Skup, numer telefonu 663 779 804,
- Daniel Przybył, numer telefonu 608 481 034,
- Maki, numer telefonu 601 191 944,
- Inter Zbyt, numer telefonu 605 563 914,
- Woźniecki, numer telefonu 668 638 052.

Opracowanie: Paweł Dopierała30-06-2020 r.

Posiedzenie odbyło się 29.06.2020. Omawiano na nim informacje z obrad Walnego Zgromadzenia WIR 15.06.2020 roku, na którym udzielono absolutorium zarządowi oraz przyjęto stanowiska związane z sytuacją w rolnictwie (http://www.wir.org.pl/stanowiska/). W dalszej części spotkania omówiono zagadnienia związane z wyznaczeniem niebieskiej strefy ASF na terenie powiatu leszczyńskiego. Sprawa cały czas jest monitorowana i Rada dba o dostarczenie rolnikom szybkiej i rzetelnej informacji o obostrzeniach z tym związanych. Wspólnie z gminami Osieczna i Lipno organizowane są spotkania informacyjne pod wspólną nazwą „ASF - jak produkować trzodę chlewną w strefie niebieskiej”. Pierwsze odbędzie się 30.06 w Lipnie, a drugie 1.07 w Osiecznej. W ich trakcie Powiatowy Lekarz Weterynarii wyjaśni wszelkie kwestie związane z produkcją i przemieszczaniem trzody oraz przekazane zostaną praktyczne uwagi wynikające z doświadczeń rolników produkujących w strefie niebieskiej wokół Więckowic. Potrzebne jest też dokładne wskazanie granic stref zapowietrzonej i zagrożenia, aby każdy rolnik wiedział gdzie znajduje się jego gospodarstwo i jak długo potrwają obostrzenia. Rada będzie strać się o dobrą współpracę z weterynarią by ułatwić spełnienie wszystkich rygorów tak, by okresy te były jak najkrótsze. Na razie nie ma w pobliżu ubojni, która przyjmowałaby trzodę ze strefy niebieskiej. Trwają rozmowy na ten temat. Obecnie trzodę ze strefy niebieskiej trzeba wywozić na wschód. Są firmy, które się tym zajmują. Jak ma być zorganizowany transport sprzedawanej trzody i czy ewentualnie w strefie będzie jakiś punk zbiorczy z tym związany to leży w gestii przedsiębiorców i weterynarii. Do tej pory weterynaria bardzo pomagała rolnikom i za to należy lekarzom podziękować. W strefie trzeba cały czas zachowywać ścisłe zasady bioasekuracji i współpracować z PIW.

W wolnych głosach i wnioskach dyskutowano o:

 • ciągle zbyt dużej ilości zwierzyny dzikiej i niestety nieskutecznej redukcji populacji dzika mimo zwiększonych odstrzałów. Nie ma ograniczeń w odstrzale na terenie strefy niebieskiej i powinno to być wykonywane,
 • możliwości sterylizacji dzików – postanowiono zwrócić się z zapytaniem do PIW czy są metody chemicznej sterylizacji dzików i czy jest to praktycznie możliwe do wykonania,
 • możliwych problemach finansowych rolników w związku ze spadkiem cen trzody i ewentualnych możliwościach pomocy w takiej sytuacji. Obecnie w Agencji nie ma żadnych środków na pomoc dla producentów trzody ze stref. Izba wystąpiła o wypłacanie zaległej pomocy suszowej w pierwszej kolejności rolnikom ze stref,
 • kolejkach w biurze Agencji w Lesznie, obsługa klientów powinna zostać usprawniona mimo konieczności przestrzegania zasad zabezpieczenia przed Covid-19,
 • bardzo długim okresie zwrotu pieniędzy za inwestycje związane z bioasekuracją i dużej ilości formalności, powinno to zostać zmienione by ułatwić szybki dostęp do sprzętu i dobre zabezpieczenie gospodarstw,
 • problemach z utylizacją folii białej i siatek. Nawet firmy skupujące nie chcą tego odbierać. Tylko nieliczne gminy przystąpiły do programu dopłat do obioru folii ze względu na niskie dopłaty,
 • założona została strona Rady na portalu Facebook, będą tam przekazywane bieżące informacje z działalności Rady.

Opracowanie: Paweł Dopierała


22-06-2020 r.

W edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2019 statuetkę Siewcy i nagrodę pieniężną – 10 tysięcy złotych otrzymał Krzysztof Bardecki z Moraczewa. Konkurs jest corocznie organizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i Wielkopolską Izbę Rolniczą. Była to 19 edycja konkursu i bardzo szczególna, ponieważ z powodu epidemii koronawirusa nie odbyła się gala rozdania nagród. Uroczystość została przeniesiona na jesień.

Krzysztof Bardecki wraz z żoną Teresą są właścicielami rodzinnego gospodarstwa rolnego zajmującego się produkcją mleka. Obecnie posiadają ponad 400 krów i 300 hektarów ziemi, na których uprawiają głównie kukurydzę na paszę. Dumą gospodarstwa jest nowoczesna, w pełni zmechanizowana obora. Kosztowała blisko 12 milionów złotych i jest jedyną tego rodzaju oborą Polsce.

Paweł Dopierała


22-06-2020 r.

W środę 17.06. br. odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego związane z wykryciem pierwszego w powiecie leszczyńskim ogniska afrykańskiego pomoru świń wśród trzody chlewnej w gminie Lipno. W posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli m.in. starosta Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Maciej Wiśniewski, burmistrz gminy Osieczna Stanisław Glapiak oraz wójtowie gmin Lipno – Łukasz Litka i Święciechowa – Marek Lorych oraz przedstawiciele gminy Włoszakowice i miasta Leszna, powiatowy lekarz weterynarii w Lesznie Jacek Gmerek, nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice Tomasz Furmańczak, nadleśniczy Nadleśnictwa Karczma Borowa Jacek Napieralski, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie Piotr Napierała i przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Stanisław Ciesielski. Głównym prelegentem spotkania był Powiatowy Lekarz Weterynarii Jacek Gmerek, który poinformował o stwierdzeniu ogniska ASF w rodzinnym gospodarstwie w Ratowicach w gminie Lipno i podjętych działaniach, czyli wybiciu i utylizacji całego stada i odkażeniu obiektów. W najbliższych dniach wojewoda wielkopolski wyda rozporządzenie wyznaczające trzykilometrowy obszar zapowietrzony i dziesięciokilometrowy obszar zagrożony, co wiązać się będzie m.in. z zakazem transportu zwierząt. Także w najbliższych dniach Komisja Europejska uzna tereny wokół gospodarstwa, w którym stwierdzono ASF za niebieską strefę, poddaną wielu zakazom i nakazom, bardzo uciążliwym dla hodowców trzody i ubojni.

W powiecie leszczyńskim strefa pierwsza zapowietrzona obejmie najprawdopodobniej miejscowości Ratowice, Górka Duchowna, Sulejewo i Koronowo. Obszar zagrożony (3-10 km) obejmie w części lub całości gminy Osieczna, Lipno, Włoszakowice, Święciechowa i Leszno. Tak jak wspomniano wyżej dokładne granice określi rozporządzenie Wojewody. W 10 km strefie będzie obowiązywał zakaz przemieszczania zwierząt przez okres 30 dni, a w 3 kilometrowej przez 40 dni. Po tym czasie zostaną pobrane próbki krwi – w strefie 3 km z wszystkich stad, a w strefie 3-10 km z wytypowanych stad trzody. Jeśli wynik będzie ujemny to strefa zostanie uwolniona, tzn. świnie będą mogły wyjechać do rzeźni poza strefą, ale tylko takich, które są uprawnione do uboju zwierząt ze strefy niebieskiej. Przed wyjazdem musi być wystawione świadectwo zdrowia i wykonane badanie krwi najpóźniej 7 dni przed transportem. Przemieszczenia innych świń (nie do uboju) będą możliwe tylko w granicach strefy, za zgodą PIW.

Jak zgodnie uznali uczestnicy posiedzenia, najskuteczniejszą metodą zwalczania ASF jest jeszcze większa niż dotychczas redukcja roznoszącej wirusa populacji dzików. Nic nie da wybijanie stad świń, jeśli choroba nadal będzie roznoszona przez dziki.

Powiatowy Lekarz Weterynarii zaapelował do rolników o jeszcze większy reżim sanitarny w gospodarstwach, co ma znacznie ograniczyć możliwość rozprzestrzenianie się wirusa ASF. W najbliższym czasie na granicy stref zostaną ustawione tablice informujące o strefach zagrożenia ASF.

Paweł Dopierała


02-06-2020 r.

W Urzędzie Miasta Leszna odbyło się 1 czerwca br. spotkanie zwołane przez Prezydenta Miasta dotyczące problemu dzików bytujących na ternach miejskich. Problem ten był zgłaszany przez różne instytucje, w tym także przez Radę Powiatową WIR w Lesznie. Radni WIR zwrócili się z pismem do Prezydenta Miasta, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Polskiego Związku Łowieckiego i Nadleśnictwa z prośbą o podanie propozycji rozwiązania tego problemu. Jest on bardzo istotny ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się choroby ASF. Wirus ASF nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla trzody chlewnej. Dziki bytujące przy mieście stanowią duże zagrożenie w procesie roznoszenia tej choroby ze względu na możliwość żywienia się pozostałościami i resztkami żywności wyrzucanej przez mieszkańców miasta. Mogą one zawierać wirus, który później przeniesie się na zwierzęta dzikie, a z nich do chlewni. Sytuacja jest tym bardziej poważna, że strefa zagrożenia ASF dotyka już zachodnich granic Leszna. Do teraz stwierdzono 19 przypadków padłych dzików zarażonych ASF, i niestety mimo intensyfikacji polowań, dzików ciągle jest dużo. Powodem jest wysoka prośność loch pobudzana przez łatwy dostęp do pokarmu.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o tym jak pozbyć się dzików z terenu miasta. Niestety nie znaleziono jednego skutecznego sposobu postępowania w tym zakresie. Odstrzał dzików na terenie miejskim jest niemożliwy, w grę wchodzą inne działania jak wykonanie ogrodzenia, elektroniczne odstraszanie czy odławianie. Dwa pierwsze sposoby są praktycznie nieskuteczne. Pozostaje więc odłów, którym zająć musiałyby się wyspecjalizowane firmy. Odłowione sztuki są wtedy łapane, ubijane i oddawane do utylizacji. Nie ma możliwości przewiezienia tych zwierząt w inne miejsce i wypuszczenia ze względu na zagrożenie rozniesienia wirusa ASF (Leszno znajduje się w żółtej strefie ochronnej). Na zakończenie spotkania przyjęto propozycje podjęcia działań zmierzających do ograniczenia przebywania dzików na terenie miasta. Działania te mają polegać m.in. na ustaleniu zasad zgłaszania obecności dzików w mieście, przygotowaniu apelu do mieszkańców o nie dokarmianie dzików i przeprowadzeniu akcji informacyjnej w tym zakresie, zebraniu informacji na temat rozwiązań przyjętych w innych miastach borykających się z takim problemem i na tej podstawie podjęcie określonych działań łącznie z odłowem dzików.

Paweł Dopierała


22-05-2020 r.

Pod przewodnictwem Starosty Leszczyńskiego pana Jarosława Wawrzyniaka odbyło się w Nadleśnictwie Włoszakowice posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poświęcone sytuacji związanej z rozprzestrzenieniem się afrykańskiego pomoru świń wśród dzików. W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli ponadto wicestarosta Maciej Wiśniewski, wójtowie gmin Święciechowa – Marek Lorych, Wijewa – Mieczysław Drożdżyński i Włoszakowic – Robert Kasperczak, powiatowy lekarz weterynarii w Lesznie Jacek Gmerek, nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice Tomasz Furmańczak, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie Piotr Napierała, przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Stanisław Ciesielski oraz Janusz Perski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Transportu Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Podczas spotkania podkreślono, że wykrycie od 10 kwietnia br. ASF u 15 padłych dzików w gminach Wijewo i Włoszakowice, w pobliżu terenów rekreacyjnych, tuż przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego może grozić dalszym rozprzestrzenianiem się choroby wśród dzików, a duża liczba spacerowiczów może spowodować przedostanie się ASF do gospodarstw rolnych. To z kolei oznaczać będzie ogromne straty wśród hodowców trzody chlewnej. Powiat leszczyński jest zagłębiem producentów wieprzowiny, w gospodarstwach znajduje się obecnie ok. 150 tys. świń, z czego w gminie Wijewo 7,8 tys., w gminie Włoszakowice – 11,3 tys., a w gminie Święciechowa – 11,5 tys.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Jacek Gmerek poinformował o wydaniu rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń ASF na terenie powiatu leszczyńskiego. Określił w nim obszar skażony w części gmin Wijewo i Włoszakowice, na którym wprowadzono szereg zakazów i nakazów. Poinformował również o prowadzeniu odstrzałów sanitarnych dzików i zaapelował do mieszkańców, zwłaszcza terenów zurbanizowanych, by nie dokarmiali dzikich zwierząt. Stanisław Ciesielski przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej zapowiedział z kolei, że wystąpi do ministra rolnictwa o umożliwienie organizowania polowań zbiorowych na obszarach, na których wystąpił ASF.

Bezpośrednim efektem spotkania było sformułowanie przez Radę Powiatową WIR w Lesznie dwóch wniosków do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi związanych z sytuacją, której dotyczyło spotkanie sztabu kryzysowego:

 1. W związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się wirusa ASF zwracamy się z wnioskiem o umożliwienie wykonywania na obszarach objętych strefą czerwoną polowań zbiorowych. Dzik jest głównym wektorem przenoszenia choroby w środowisku i jego ilość musi być stale kontrolowana i ograniczana. W tym celu prowadzona jest redukcja ilości tych zwierząt głównie poprzez polowania. Z praktyki wynika, że polowania zbiorowe są bardziej efektywnym sposobem redukcji populacji dzików niż polowania indywidualne. Zgłaszane niekiedy sugestie o większym przemieszczaniu się dzików i zagrożeniu roznoszenia ASF, na skutek polowań zbiorowych, mogą mieć sens jedynie w przypadku złej organizacji polowań. Jeżeli polowania zbiorowe wykonywane są we właściwy sposób niekontrolowane przemieszczanie dzików na duże odległości nie ma miejsca.
 2. W związku z prowadzoną redukcją populacji dzików ze względu na rozprzestrzenianie się choroby ASF zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia skupu interwencyjnego lub utylizacji. Dziczyzna w skupie jest bardzo tania, nie ma zainteresowania zakładów przetwórczych przetwórstwem mięsa dzików, ograniczona jest konsumpcja z powodu zakazów związanych ze zwalczaniem koronawirusa. Tymczasem mięso dzików jest przechowywane, co generuje wysokie koszty i braki miejsca na nowe sztuki. Ma to bezpośredni wpływ na ograniczenia w zwalczaniu ASF.

Powyższe wnioski zostały przesłane do Ministerstwa i mamy nadzieję, że zostaną na ich podstawie podjęte odpowiednie decyzje.

Paweł Dopierała

Więcej informacji o ASF: wir.org.pl/asf/


21-04-2020 r.

Na skutek znalezienie zwłok padłej samicy dzika w gminie Włoszakowice, zmianie uległy granice strefy czerwonej w powiecie leszczyńskim. Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/543 z dnia 17 kwietnia 2020 r. obejmuje ona obecnie gminy Wijewo, Włoszakowice i część gminy Święciechowa (na północ od drogi nr 12).

Całą mapę ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami można obejrzeć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/.

Paweł Dopierała


26-02-2020 r.

W dniu 24.02.2020 roku odbyło się w Nowej Wsi (gm. Rydzyna) Powiatowe Forum Rolnicze organizowane przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Lesznie. Forum miało na celu przekazanie rolnikom informacji z instytucji, które związane są z rolnictwem i terenami wiejskimi. Formuła spotkania opierała się na krótkich wypowiedziach zaproszonych gości (około 10 minut) oraz czasu na pytania z sali i dyskusję nad najbardziej interesującymi tematami.

Forum prowadził Przewodniczący RP WIR w Lesznie Stanisław Ciesielski. Przedstawił na wstępie wszystkich członków Rady wybranych w ubiegłorocznych wyborach oraz poinformował o działalności Rady. Po tym wystąpieniu kolejno zabierali głos zaproszeni goście.

Michał Piątek (kierownik OT PIORIN) – poinformował o zmianie w przepisach dotyczącej kontroli fitosanitarnej związanej z eksportem roślin i artykułów pochodzenia roślinnego, przepisach dotyczących obrotu materiałem siewnym oraz problemie podrabiania środków ochrony roślin.

Grażyna Sokala (kierownik BP ARiMR w Lesznie) – omówiła zagadnienie dotyczące płatności dla gospodarstw, funduszy dla kół gospodyń wiejskich oraz nowego programu dla rolników związanego z dobrostanem zwierząt.

Kamilla Sprengel (dyrektor ZSRB w Lesznie) – przedstawiła informacje o szkole oraz zaprosiła do uczestnictwa w obchodach 100 lecia szkoły, które odbędą się w bieżącym roku.

Paweł Napieralski (Łowczy Okręgowy PZŁ w Lesznie) – wskazał na dobrą współpracę rolników i myśliwych, która jest konieczna dla rozwiazywania obecnych problemów. W najbliższym czasie wykonywane będą inwentaryzacje zwierzyny oraz opracowywane i opiniowane roczne plany łowieckie. Cały czas trwa odstrzał dzików, który jest nielimitowany, a problemem jest przechowywanie ubitych sztuk na czas wykonania badań. To jest kosztowne, a niekiedy prowadzi do dużego pogorszenia jakości tusz. Rolnicy sugerowali łatwiejsze rozwiązanie polegające na kierowaniu do utylizacji ubitych sztuk, ale na teraz nie jest to możliwe ze względu na obowiązujące przepisy. Zgłaszano też potrzebę ścisłej kontroli populacji jeleniowatych ponieważ jest ich bardzo dużo i powodują spore szkody w uprawach.

Aleksander Trzmiel (specjalista PIW w Lesznie) - przedstawił informacje o obecnej sytuacji związanej ze zwalczaniem wirusa ASF. Cała gmina Wijewo została objęta strefą czerwoną, jednak to decyzja administracyjna tak, by gmina nie była podzielona na dwie strefy. Bioasekuracja w gospodarstwach na razie daje efekty bo nie ma żadnego przypadku wirusa. Należy jednak zwrócić uwagę na najczęstsze braki – brak rejestru wejść osób postronnych i pojazdów. W przypadku doładowywania zwierząt do transportu samochód nie może wjechać do gospodarstwa. Należy pamiętać o zabezpieczaniu paszy, ograniczyć ilość wejść do budynków (maty mogą być wewnątrz budynku) oraz prowadzić monitoring gryzoni (notować kiedy wysypano trutki itp.). Obecni zwrócili uwagę na wilki, lisy i ptaki jako wektory roznoszenia choroby. Na teraz pozyskanie wilka jest niemożliwe, natomiast odstrzały lisa są prowadzone.

Marcin Rostowski (kierownik PT KRUS w Lesznie) – przedstawił informacje z bieżącej działalności Kasy dotyczące możliwości uzyskania świadczeń, organizowanych konkursów oraz rehabilitacji w ośrodkach KRUS.

Wioletta Kmiećkowiak (specjalista WIOŚ w Lesznie) – poinformowała o zmianie w Programie Azotanowym dotyczącej stosowania nawozów azotowych. W tym roku jest to możliwe od 15 lutego, ale nie wiadomo czy rozwiązanie to będzie zastosowane również w przyszłym roku. WIOŚ prowadzi systematycznie kontrole Programu. Należy pamiętać o posiadaniu ewidencji nawożenia azotem (gospodarstwa powyżej 10 ha) oraz wykonania szkicu położenia pryzmy z obornikiem w przypadku wszystkich gospodarstw.

Jan Szczepaniak (kierownik rejonu WODR) – omówił nową organizację Ośrodka w Wielkopolsce, która oparta jest obecnie na 8 rejonach złożonych z kilku powiatów. Rejon leszczyński (nr 3) obejmuje Kościan, Leszno, Gostyń i Rawicz. Kierownikiem rejonu jest Jan Szczepaniak, a koordynatorem powiatu leszczyńskiego Marek Kmiećkowiak. Cały czas Ośrodek prowadzi działalność doradczą bezpłatną i komercyjną.

Marian Markiewicz oraz Sławomir Bosy (KOWR) – przedstawili zagadnienia związane z działalnością promocyjną tej instytucji oraz sposobem rozdysponowania gruntów z jej zasobu.

W czasie Forum swoje oferty dla rolników przedstawili przedstawiciele firm: TUW, BNP Paribas, BS Wschowa, Ecolab, Agromix w Rojęczynie, PZU, Agricel w Poniecu.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Powiatowej w krótkich słowach podsumował forum dziękując za jego organizację i obecność rolników oraz gości. Zaprosił do skorzystania z poczęstunku, który został przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi.

Wnioski z Forum Rolniczego Powiatu Leszczyńskiego

 1. Utrzymanie ważności świadectw zdrowia zwierząt wystawianych w strefach ASF niezależnie od ustanawiania ich nowych granic.
  W przypadku wyznaczania czy rozszerzania stref ASF świadectwa zdrowia zwierząt wystawione poprawnie przed tym momentem powinny zachować swoją przepisową ważność. Obecnie dochodziło do sytuacji gdzie transporty zwierząt z wystawionymi ważnymi świadectwami były zawracane z ubojni gdyż w międzyczasie ustanowiono nowe granice stref.
 2. Termin ważności badania laboratoryjnych krwi w strefach ASF powinien być liczony od dnia otrzymania wyników przez rolnika, a nie od momentu pobrania materiału do badań.
  Obecnie obowiązujący termin 7 dni od momentu pobrania prób w wielu przypadkach, przy ogromnym obciążeniu laboratoriów, prowadzi do tego, że tracą one ważność przed sprzedażą partii zwierząt i muszą być wykonywane ponownie.
 3. W przypadku dzików pozyskanych w strefach związanych z ASF oraz z odstrzału sanitarnego ich tusze powinny być bezpośrednio po pozyskaniu utylizowane, bez kosztownego przechowywaniu w chłodniach. Próby pobierane w kierunku ASF winny stanowić 10 - 20% pozyskanych dzików z tych polowań.
  Przechowywanie tusz dzików do badań po odstrzale jest kosztowne, a niekiedy prowadzi do dużego pogorszenia jakości tusz, co uniemożliwia ich dalsze optymalne zagospodarowanie. Na tusze pozyskane z tych terenów nie ma zapotrzebowania, a uzyskane ceny nie pokrywają nawet kosztów ich przechowywania w oczekiwaniu na wyniki badania.
 4. Przywrócić trzytygodniowy termin ważności badań drobiu przeznaczonego do uboju w kierunku salmonelli.
  Dwutygodniowy termin ważności tych badań jest zbyt krótki, gdyż oczekiwanie na wynik badania wynosi kilka dni (do 5 dni). Gdy kurczaki sprzedaje się na 2 rzuty w odstępie do 10 dni, przy drugiej sprzedaży świadectwo jest już nieważne.

  Paweł Dopierała


16-12-2019 r.

W dniu 12 grudnia br. na sali GOK w Lipnie odbyło się szkolenie pn. Normy i wymogi wzajemnej zgodności. Organizatorem było konsorcjum Wielkopolskiej Izby Rolniczej wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Poznaniu.

Uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę w następujących tematach:

 1. Zasada wzajemnej zgodności (cross compliance), a płatności bezpośrednie i płatności obszarowe w ramach PROW (m.in. podstawy prawne, instytucje kontrolne, rodzaje płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW),
 2. Środowisko, zmiana klimatu, utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej (normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, ochrona dzikiego ptactwa),
 3. Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy Prawo wodne,
 4. Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt i zdrowotność roślin (identyfikacja i rejestracja zwierząt, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin, bezpieczeństwo pasz, bezpieczeństwo żywności),
 5. Dobrostan zwierząt.

Paweł Dopierała


04-12-2019 r.

We wtorek 3.12.br obyło się w Wilkowicach (gm. Lipno) kolejne spotkanie dotyczące ASF, w którym uczestniczyło blisko 250 rolników. Tym razem gościli na nim rolnicy z Lubelszczyzny, którzy posiadają gospodarstwa w niebieskiej strefie ASF. Dzielili się swoimi doświadczeniami w związku z produkcją trzody na takim terenie i warunkami otrzymania odszkodowania za likwidację stada.

Dwa główne przesłania ze spotkania są następujące:
- podstawą w walce z chorobą i jej skutkami jest rzetelna wiedza i stosowanie zasad bioasekuracji,
- konieczna jest ścisła współpraca z weterynarią, wzajemna pomoc i stosowanie się do zaleceń PIW.

Paweł Dopierała
Fot. R.Wojtkowiak


29-11-2019 r.

W poniedziałek 25 listopada odbyło się w Lesznie spotkanie zorganizowane przez Łowczego Okręgowego w Lesznie, pana Piotra Napierałę na temat ASF i współpracy przy jego zwalczaniu. Obecni byli przedstawiciele kół łowieckich, izby rolniczej, inspektoratów weterynarii i samorządów z powiatów Leszno, Gostyń Kościan i Rawicz. Głównym efektem spotkania było ustalenie zasad polowania na dziki. Wobec ograniczenia wykonywania polowań zbiorowych w strefie żółtej oraz czasami małej ich efektywności nacisk kładziony będzie na intensyfikację polowań indywidualnych, które mogą być wykonywane bez ograniczeń. Postulowano również o możliwość stosowania w trakcie polowań tłumików, co może wpłynąć na ich ułatwienie ze względu na brak płoszenia dzików przez hałas.

Zainteresowanych tematem informujemy, że we wtorek 3 grudnia br., na sali wiejskiej w Wilkowicach (gm. Lipno) odbędzie się o godz. 12.00 spotkanie na temat ASF.

Paweł Dopierała


25-11-2019 r.

W zeszłym tygodniu odbyło się na terenie powiatu leszczyńskiego szereg spotkań dotyczących zagrożenia ASF. Lekarze weterynarii przedstawiali problem i sposoby bioasekuracji w gospodarstwach. W czwartek odbyły się spotkania w Wijewie, Grotnikach i Nowym Belęcinie, natomiast w piątek w Święciechowie. We wszystkich czynnie uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Zarządu Okręgowego PZŁ, Nadleśnictwa oraz izby rolniczej na czele z Przewodniczącym RP WIR w Lesznie Stanisławem Ciesielskim. W tych dniach miały również miejsce przejazdy ciągnikami w Lipnie i Krzemieniewie mające zwrócić uwagę na potrzebę podjęcia pilnych działań w celu zatrzymania rozprzestrzeniania się choroby.

Największym ze spotkań było spotkanie w Nowym Belęcinie, zorganizowane przez delegata na WZ RP WIR w Lesznie Michała Chwaliszewskiego. Uczestniczyło w nim blisko 300 rolników, a obecni byli starosta leszczyński, powiatowy lekarz weterynarii, łowczy okręgowy PZŁ i przedstawiciele innych służb.

Hodowcy trzody chlewnej domagali się głównie jak największego odstrzału dzików, który jest wektorem przenoszenia choroby. Jak zauważono nawet jeśli przyjąć założenia Unii Europejskiej, według których bezpieczna liczba dzików na 1000 hektarów nie powinna przekraczać 5 sztuk, to na całą gminę Krzemieniewo powinno przypadać od kilkunastu do maksymalnie 50 dzików. Tymczasem w różnych miejscach obserwuje się watahy liczące od 10 do 20 sztuk. Dzików jest bardzo dużo, a to głównie one roznoszą ASF. W obecnej sytuacji, gdy ASF zbliża się do naszego regionu, dobro gospodarki łowieckiej musi ustąpić dobru gospodarki rolnej, hodowli trzody chlewnej. Ile osób je na co dzień dziczyznę, a ile wieprzowinę? – pytano.

Paweł Dopierała
Foto: Wieści Rolnicze oraz M.Chwaliszewski


21-11-2019 r.

Członkowie RP WIR w Lesznie uczestniczyli w odbywającej się w dniu 19 listopada we Włoszakowicach III Ogólnokrajowej Konferencji Paszowej. Jej celem było wskazanie możliwości zwiększenia wykorzystania pasz rzepakowych w żywieniu zwierząt.

Pasze rzepakowe są wciąż niedoceniane, a mają duże znaczenie w możliwości dostarczania cennych składników pokarmowych. Rzepak nie jest już ta samą rośliną jak kilkanaście lat temu. W dużej mierze wyeliminowano obecność w nim substancji antyżywieniowych. Niestety pokutuje w środowisku brak wiedzy na ten temat, a potencjał tej rośliny i jej wykorzystania w paszach jest ogromny.

Paweł Dopierała


18-11-2019 r.

W związku z przypadkiem wystąpienia ASF w sąsiednim powiecie wschowskim starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak zwołał 15 listopada br. posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Powiatowy inspektor weterynaryjny Jacek Gmerek przedstawił aktualną sytuację. Próbka przesłana do Państwowego Instytutu Badawczego PIW w Puławach wykazała, że znaleziony dzik z pewnością był zarażony wirusem ASF. Informację o zdarzeniu przekazano do Komisji Europejskiej, która określi strefy zagrożenia dla miejsca znalezienia dzika. Może to potrwać do około dwóch tygodni i dopiero wówczas będą wprowadzane obostrzenia w postaci stref zagrożenia lub zapowietrzenia. Mogą one dotknąć graniczącą z gminą Sława (na terenie której znaleziono zarażonego dzika) gminę Wijewo w powiecie leszczyńskim.

Powiatowy lekarz weterynarii w Lesznie zaapelował do rolników o stosowanie zasad bioasekuracji w gospodarstwach z trzodą chlewną, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. Każdy przypadek znalezienia martwego dzika powinien być bezwzględnie zgłaszany na policję, straż pożarną lub do powiatowego lekarza weterynarii w Lesznie. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący RP WIR w Lesznie Stanisław Ciesielski.

Paweł Dopierała
Foto: Starostwo Powiatowe07-11-2019 r.

Na sali wiejskiej w Nowej Wsi odbyło się szkolenie dotyczące zagrożenia ASF i konsekwencji z tego wynikających. Problem przedstawił dr Aleksander Trzmiel z PIW w Lesznie.

W czasie spotkania rolnicy wyrazili obawy dotyczące przestrzegania zasad bioasekuracji i związanymi z tym odszkodowaniami w przypadku likwidacji stada. Może się okazać, że nawet małe naruszenie przepisów będzie skutkować brakiem wypłat. W drugiej części szkolenia pani Grażyna Sokalla, kierownik BP ARiMR w Lesznie przedstawiła bieżące zadania Agencji, z uwzględnieniem informacji o terminie wypłat pomocy dla poszkodowanych suszą. Poinformowano również o możliwości uczestnictwa w III Ogólnopolskiej Konferencji Paszowej we Włoszakowicach (19.11.2019) oraz szkoleniu dotyczącym zasad wzajemnej zgodności w Lipnie (12.12.2019).

Paweł Dopierała27-09-2019 r.

Posiedzenie odbyło się 25.09.2019 w Lesznie. Obecni na nim byli przedstawiciele instytucji okołorolniczych z powiatu leszczyńskiego, którzy przekazali najważniejsze informacje z zakresu swojej działalności.

Aleksander Trzmiel PIW Leszno – omówił zagadnienia bioasekuracji w gospodarstwach rolnych. Przestrzeganie jej zasad to obowiązek, ale i najlepszy sposób przeciwdziałania rozprzestrzenianiu ASF. Spełnianie zasad bioasekuracji jest warunkiem otrzymania odszkodowania w przypadku wystąpienia choroby i konieczności likwidacji stada trzody. Niestety niekiedy przepisy przeczą zdrowemu rozsądkowi, nie nadążają za rzeczywistością spotykaną w gospodarstwach. Zawsze trzeba zachowywać zdrowy rozsadek i pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Inspektorat stara się informować o przeprowadzanych kontrolach i jest prośba do rolników by się do tych kontroli przygotowywali, dla uniknięcia ewentualnych sankcji. W okresie jesienno-zimowym wskazane byłoby zorganizowanie szkolenia dotyczącego zasad bioasekuracji z udziałem PIW i ARiMR.

Grażyna Sokalla ARiMR Leszno – na wstępie przypomniała o mijającym w tym roku 25-leciu istnienia Agencji. Biuro w Lesznie na bieżąco obsługuje sprawy płatności. Zaliczki w tym roku zostaną wypłacane od 16.10 do końca listopada. Od 1 grudnia ruszy wypłata reszty środków. W biurze złożono 1750 wniosków suszowych i są ona na bieżąco realizowane. Wypłaty nastąpią w zależności od dostępności środków na przełomie roku lub w 2020 roku. Obecnie w biurze można składać wnioski na nowe działania dotyczące nawodnień - na nowe inwestycje oraz modernizację już istniejących systemów. Szkolenia dotyczące programu nawodnień i spraw przeciwdziałania suszy odbędą się w Nowym Belęcinie 2.10 o godz. 10.00, w Lasocicach 3.10 o godz. 19.00 i w Bukówcu Górnym 4.10 o godz. 18.00.

Marcin Rostowski KRUS Leszno – powiadomił, że od października ruszają świadczenia 500+ dla seniorów z orzeczeniem o niesamodzielności, można również cały czas składać wnioski związane z suszą, tzn. wnioski o umorzenie lub odroczenie składki.

Marek Kmiećkowiak WODR Leszno – wskazał, że ośrodek cały czas służy rolnikom pomocą, w najbliższym czasie przeprowadzone zostanie w Brennie szkolenie z zasad wzajemnej zgodności. Zachęcał do korzystania ze strony internetowej ośrodka i aplikacji na telefon.

Piotr Napierała Łowczy Okręgowy PZŁ Leszno – przedstawił informacje dotyczące pozyskania dzika w okręgu. Z planowanych 1640 sztuk odstrzelono do sierpnia 974 sztuki. Upolowanie jednego dzika przypada na 25 wyjść myśliwych w teren. W związku z rozprzestrzenianiem ASF wnioskowano o zamknięcie przejść dla zwierząt pod autostradą A2. Życie pokaże czy to się uda. W przypadku znalezienia zwłok dzika należy o tym powiadomić inspektorat lub inne służby z podaniem lokalizacji. Z takich zwłok muszą być pobrane próby do badań. Uwagi do działalności kół należy zgłaszać na bieżąco do zarządu okręgowego. Problemem staje się obecnie liczebność jeleni, które są wypychane z terenów, w których pojawiają się wilki i gromadzą się w bezpieczniejszym terenie. W przypadku szkód łowieckich dobrze jest robić dokumentację fotograficzną, co może ułatwić późniejsze szacowanie. Zawsze przy szacowaniu szkód trzeba starać się dogadać, dojść do wspólnych ustaleń.

Poruszając sprawy łowieckie Przewodniczący Rady zaproponował sformułowanie wniosku, który dotyczy wprowadzenia do przepisów wykonawczych szacowania szkód łowieckich, jednostek przeliczeniowych dla określania wartości produktu rolnego dla większej grupy upraw (załącznik do rozporządzenia), a głównie dla kukurydzy na zielonkę. Brak zapisów w tym względzie prowadzi do nieporozumień i niepotrzebnych podejrzeń o chęć zaniżania wypłaty odszkodowania przez myśliwych. Wniosek został przegłosowany i przyjęty.

W dalszej części spotkania dyskutowano o sposobie i terminach wypłaty pomocy suszowej, zauważając, że będzie ona mocno spóźniona. Jerzy Kostrzewa, członek zarządu WIR, przekazał informacje dotyczące obrad walnego zgromadzenia oraz wyboru władz izby i komisji WIR. Nastąpiła zmiana w składzie zarządu. Nowym członkiem został pan Jan Pauliński, natomiast pani Jolanta Nawrocka została delegatem do KRIR. Przekazano również informacje o szkoleniu zwianym z ASF w Nadleśnictwie Włoszakowice oraz szkoleniu dla producentów drobiu i bydła, które również będzie miało miejsce we Włoszakowicach. Izba jest jego współorganizatorem.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele Banku Spółdzielczego we Wschowie przedstawili ofertę skierowaną do rolników związaną z pozyskiwaniem środków na inwestycje, jak i finansowanie bieżącej działalności.

Paweł Dopierała26-09-2019 r.

W sali Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie odbyły się konsultacje dokumentu Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. Jest to dokument przygotowujący Wielkopolskę do przyjęcia kolejnego programu operacyjnego, który wskaże przeznaczenie unijnych funduszy dla regionu. Na spotkaniu obecny był Marszałek Województwa Marek Woźniak, ekspert prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW Grzegorz Potrzebowski oraz jego zastępca Michał Kurzawski. Przedstawili oni dokument zebranym przedstawicielom samorządów, instytucji i stowarzyszeń ziemi leszczyńskiej oraz pozostałym uczestnikom spotkania. Wskazano, że rozwój gospodarczy, ochrona środowiska i poprawa jakości życia mają być trzema priorytetami Strategii przygotowanej przez samorząd województwa. Należy zauważyć, że dokument dotyka też kwestii ważnych z rolniczego punktu widzenia, czyli zmian klimatycznych i konieczności wprowadzania rozwiązań chroniących zasoby wodne w Wielkopolsce.

Dla osób chcących zapoznać się samodzielnie z dokumentem jest on dostępny na stronach internetowych www.umww.pl/strategia-rozwoju. Tam również można znaleźć linki do formularzy umożliwiających zgłaszanie własnych uwag do Strategii.

Opracowanie: Paweł Dopierała06-09-2019 r.

W dniach 17-18 sierpnia 2019 roku odbył się w Wilkowicach XVIII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka - największa w Polsce i Europie wystawa, na której prezentowane są zabytkowe ciągniki i maszyny rolnicze. Zwiedzający mogli zobaczyć prezentację traktorów, konkurencje sprawnościowe, m.in. odpalanie bombaja, odpalanie korbą, traktorpulling, wyścigi traktorów, turniej Precyzyjny Gospodarz, zbiór zboża, młócenie zboża oraz orkę.

Swoje eksponaty w Wilkowicach oprócz kolekcjonerów z Polski wystawiali m.in. Niemcy, Czesi, Węgrzy, Słowacy, Holendrzy i Duńczycy. Na festiwalu można było zobaczyć blisko 230 ciągników.

Wielkopolska Izba Rolnicza, jak co roku ufundowała puchar za aktywne propagowanie idei kolekcjonowania zabytkowych ciągników i maszyn rolniczych. Wręczył go Przewodniczący RP WIR w Lesznie Stanisław Ciesielski panu Sylwesterowi Domagale.

Równolegle z festiwalem odbyła się Wystawa Maszyn i Urządzeń Rolniczych „Roltechnika” organizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Paweł Dopierała02-08-2019 r.

W dniu 30 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatowej WIR w powiecie leszczyńskim. Radni spotkali się w sali Starostwa Powiatowego w Lesznie, a gościem spotkania był Prezes WIR Piotr Walkowski. Obrady rozpoczął senior Rady Czesław Fabiański. Dokonano wyboru 4 osobowej komisji wyborczej i przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady.

Stanisław CiesielskiMichał Chwaliszewski

Została zgłoszona jedna kandydatura pana Stanisława Ciesielskiego. W głosowaniu został on wybrany Przewodniczącym RP WIR w Lesznie. Na Delegata na WZ WIR zgłoszono również tylko jedną kandydaturę - pana Michała Chwaliszewskiego, która została zaakceptowana przez Radnych. Oba wybory zapadły jednogłośnie.

Paweł Dopierała16-05-2019 r.

Z inicjatywy RP WIR w Lesznie, 15 maja 2019 odbyło się w Lesznie bezpłatne szkolenie związane z uzyskaniem uprawnień do uboju w gospodarstwie zwierząt, których ubój poza rzeźnią jest dozwolony, tj. świń, bydła do 6 m-ca życia, owiec, kóz, zajęczaków, drobiu i nutrii. Należy zaznaczyć, że chodzi o własne zwierzęta ubijane na własne potrzeby. Szkolenie nie dotyczyło uboju usługowego. Wykładowcą na spotkaniu był przedstawiciel PIW w Lesznie dr Aleksander Trzmiel. Uczestniczyło w nim ponad 50 rolników z terenu powiatu leszczyńskiego. Dzięki ukończeniu szkolenia otrzymają oni stosowne zaświadczenie (koszt wydania zaświadczenia wynosi 17 zł).

Paweł Dopierała26-04-2019 r.

Posiedzenie Rady odbyło się 24.04.2019 roku. Dokonano na nim podsumowania pracy Rady w mijającej kadencji. Oprócz członków Rady uczestniczyli w nim przedstawiciele instytucji i samorządów z terenu powiatu leszczyńskiego, z którymi Rada współpracowała w ciągu 4 lat. W pierwszej części posiedzenia poruszano następujące zagadnienia:

 • Sprawozdanie Przewodniczącego i Delegata na WZ z pracy w I kwartale 2019 roku,
 • Zgłaszanie kandydatów do konkursu Wielkopolski Rolnik Roku – kandydatura zostanie uzgodniona ze starostwem powiatowym. Rada zaproponuje gospodarstwo Krzysztofa Bardeckiego z Moraczewa, producenta mleka,
 • Informacja ze spotkania rolników z przedstawicielami koła łowieckiego Szarak – miało ono miejsce w Świeciechowie i dotyczyło problemów z szacowaniem szkód. Postulaty z tego spotkania zostaną opracowane w biurze izby i przedstawione zainteresowanym stronom,
 • Szkolenie dotyczące uboju zwierząt w gospodarstwie – w uzgodnieniu z PIW szkolenie zostanie przeprowadzone 15 maja br. w sali baru Orlik w Lesznie, początek o godz. 10.00,
 • Kolonie dla dzieci – Mieczysław Kowalczyk przedstawił informacje związane z organizacją kolonii letnich dla dzieci,
 • Wybory do izb rolniczych – obecnie trwa nabór członków komisji gminnych, do każdej z nich potrzebnych jest 5 osób będących rolnikami, postanowiono o zgłoszeniu kandydatów do pracy w komisjach z poszczególnych gmin do 15 maja br.

W drugiej części posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił informację z działań podejmowanych przez Radę Powiatową w mijającej kadencji. W ramach podziękowania za współpracę, przedstawicielom instytucji i samorządów zostały wręczone medaliony 100 lecia polonizacji izb rolniczych. Medaliony otrzymali również wszyscy Radni RP WIR oraz seniorzy (członkowie Rady z poprzednich kadencji).

Zaproszeni goście w krótkich wypowiedziach odnieśli się do współpracy z RP WIR doceniając wkład radnych w pracę na rzecz rolników i lokalnych społeczności. Starosta Leszczyński wręczył na ręce Przewodniczącego Rady List Gratulacyjny dla całej Rady Powiatowej WIR.

Paweł Dopierała20-03-2019 r.

Posiedzenie odbyło się 15 marca br. w Lesznie, w Biurze Powiatowym WIR. Było poświęcone głównie opiniowaniu rocznych planów łowieckich dla obwodów położonych na terenie powiatu leszczyńskiego.

Izby rolnicze od tego roku po raz pierwszy zostały włączone w proces opiniowania RPŁ i nie są jeszcze ustalone konkretne procedury z tym związane. Opinia izby jest wymagana do zatwierdzenia planu jednak nie jest opinią stanowiącą. Ostateczną decyzję co do akceptacji planów podejmuje nadleśniczy. Nowością od tego roku jest również to, że koła łowieckie muszą informować izbę o terminie przeprowadzania inwentaryzacji, w której przedstawiciele izby mogą brać udział. W tym roku w izbie zalecano, żeby nie brać udziału w tym procesie ze względu na brak wiedzy rolników w zakresie szacowania ilości zwierzyny i nie uwierzytelniania swoim podpisem zapisów w inwentaryzacji. Często bowiem zapisy w niej wydają się mijać z rzeczywistością. Z uzyskanych danych z poprzednich lat wynika, że prawie 90% kół strzeliło więcej dzików niż wynikało ze stanów w ich inwentaryzacji. Zgłaszanie inwentaryzacji obowiązuje zarówno dla obwodów dzierżawionych jak i wyłączonych. Natomiast opiniowanie RPŁ dotyczy tylko obwodów dzierżawionych. Powinno to być zmienione, gdyż w obwodach wyłączonych często jest bardzo dużo zwierzyny i gospodarka na takich terenach też powinno podlegać kontroli. Pan Roman Biały przedstawił stanowisko odrębne dotyczące opiniowania planów. Uważa, że nie ma to sensu, bo opinia nie jest wiążąca, nie jest brana pod uwagę. Opiniując plany izba bierze na siebie odpowiedzialność za dokonane w nich zapisy. Stany zwierząt powinny być regulowane przez ściśle przestrzeganą konieczność wypłaty odszkodowań. Same koła będą wtedy pilnować stanów zwierząt by nie płacić ich w zbyt dużej ilości. Drugą kwestią jest przestrzegania zaleceń weterynarii, do których myśliwi muszą się też dostosować. Podstawą do utrzymania optymalnych stanów zwierzyny jest wymuszenie uczciwego szacowania szkód i wypłaty odszkodowań. W dyskusji zauważano też, że ciągle jest problem z szacowaniem szkód. Niekiedy robione to jest nieuczciwie jeśli chodzi o ilość szkód, ale też jeśli chodzi o ceny zabiegów przyjmowane do wyliczania odszkodowania. Musi to być uregulowane.

Następnie przystąpiono do prezentacji poszczególnych RPŁ dla obwodów na terenie powiatu leszczyńskiego. Wszystkie plany zostały ocenione za pomocą aplikacji stworzonej w biurze izby w Lesznie, umożliwiającej porównanie proponowanych stanów zwierząt do ilości optymalnych (zagęszczenie na 1000 ha). Zauważono przekroczenia tych stanów w przypadku obwodu 433 (przekroczony stan optymalny jeleni – 50,22 szt./1000 ha zamiast 35) oraz obwodu 437 (przekroczony stan optymalny danieli – 38,22 szt./1000 ha zamiast 35). Dodatkowo w opinii Radych we wszystkich obwodach wykazano zaniżony stan dzików. Odnosi się wrażenie, że ilości zwierząt zostały dopasowane tak, by spełniały określone normy. Przy dużej ilości pożywienia wystąpią dwa mioty dzików w roku i to musi być brane pod uwagę (na dzień 10.03 brana jest pod uwagę ilość sztuk dorosłych, na początek sezony wszystkich). Dodatkowo przegęszczenie dzika powoduje straty w stanach innych zwierząt, np. kuropatw, zajęcy. Dzik jest szkodnikiem i jego populacja musi być ograniczona. Ostatecznie wszystkie plany uzyskały opinie pozytywne, z dopisaniem uwag dla obwodów 433 i 437.

Po ocenie RPŁ omawiano jeszcze następujące tematy:

 • Projekt przepisów o ochronie zwierząt – należy negatywnie opiniować zbyt duże kompetencje dawane różnym organizacjom, które mają mieć wstęp na teren gospodarstw. Zauważano, że w przypadku postronnych osób chcących wejść do gospodarstwa należy wymagać udowodnienia przez nie spełniania zasad bioasekuracji lub oświadczenia o odpowiedzialności w razie wystąpienia chorób. To może skutecznie zniechęcić takie osoby.
 • Prośba koła łowieckiego w Brennie o wsparcie w kwestii regulacji granic obwodu (dostosowanie do granic administracyjnych). Ustalono, że po przedstawieniu szczegółów takie wsparcie może zostać udzielone.
 • Zaproszenie na spotkanie „Wielopolska Wieś Zaprasza”, które odbędzie się 28.03.br w Nowej Wsi (gm. Rydzyna).
 • Wybory do izb rolniczych - bardzo niekorzystny termin 28 lipca, potrzebne będą osoby do komisji wyborczych. Praca w komisjach ma być honorowa czyli bez wynagrodzenia. W opinii radnych tak nie może być, osoby te muszą mieć zapłacone za pracę podczas wyborów.
 • Organizacji ostatniego posiedzenia Rady w tej kadencji. Zaproszenia skierowane zostaną do samorządów, instytucji i firm, z którymi Rada współpracowała w czasie kadencji.
 • Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Rejonowego Związku Spółek Wodnych.
 • Omówienie szczegółów wyjazd na galę WRR.

Podczas obrad złożono wniosek do PIW w Lesznie o wskazanie wszystkich ubojni, masarni i zakładów przetwórczych na terenie powiatu leszczyńskiego, które sprowadzają i przetwarzają mięso z zagranicy – z jakich krajów i jakich stref zagrożenia ASF.

Paweł Dopierała20-03-2019 r.

Już 18 raz w niedziele 17 marca 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się podsumowanie Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku. W trakcie uroczystej gali przedstawiono nominowanych i laureatów tego prestiżowego Konkursu.

W tegorocznej edycji nominacją wyróżniono 19 rolników, spośród których wybrano 9 najlepszych. Otrzymali oni statuetkę Siewcy oraz przyznaną przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nagrodę finansową w wysokości 10 tys. złotych. Wśród laureatów znaleźli się rolnicy z powiatu leszczyńskiego, państwo Katarzyna i Paweł Walkowiak z Włoszakowic. Są oni właścicielami największego w okolicy zakładu produkcji pieczarek. Pan Paweł wraz z żoną Katarzyną zajmują się uprawą od 1994 roku. Początkowo uprawiali pomidory i ogórki, a od około 20 lat prowadzą całoroczną produkcję pieczarek. W zakładzie mieściło się najpierw 10 hal po 480 m2. W 2003 roku właściciele rozbudowali obiekt o kolejne 8 hal po 600 m2. Przez lata przedsiębiorcy produkowali pieczarki zarówno na rynek świeży, jak i dla przetwórstwa, w 2017 roku rozbudowali firmę o następne 12 hal po 600 m2. Obecnie uprawa prowadzona jest na powierzchni 1,6 ha, a w obiekcie znajdują się magazyny, chłodnie, kotłownia gazowa, maszynownia wytwornicy wody lodowej i pakownia. Zakład wyposażony jest ponadto w system komputerowego sterowania klimatem oraz posiada transport ciężarowy, naczepy z ruchomą podłogą do przewozu podłoża, okrywy i samochody do rozwożenia pieczarek. Dzięki temu produkcja odbywa się zgodnie z wymogami jakości GLOBAL GAP i HACCP.

Jako Rada Powiatowa WIR w Lesznie gratulujemy osiągniętego sukcesu.

Paweł Dopierała
Fot. G.Dembiński27-02-2019 r.

W dniu 20.02.2019 roku odbyło się w Lesznie Powiatowe Forum Rolnicze organizowane przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Lesznie. Forum miało na celu przybliżenie rolnikom informacji z instytucji, które związane są z rolnictwem i terenami wiejskimi. Zaproszeni na nie zostali między innymi przedstawicieli: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zespołu Doradczego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Formuła spotkania opierała się na krótkich wypowiedziach zaproszonych gości (około 10 minut) oraz czasu na pytania z sali i dyskusję nad najbardziej interesującymi tematami.

Forum otworzył Przewodniczący RP WIR w Lesznie Krzysztof Kwiatoń. Razem z członkiem Zarządu WIR Jerzym Kostrzewą wręczyli gościom obecnym na Forum medaliony okolicznościowe związane ze 100-leciem polonizacji izb rolniczych. Następnie przekazano głos gościom.

Sławomir Bosy oraz (KOWR) – przedstawili zagadnienia związane z działalnością promocyjną tej instytucji oraz sposobem rozdysponowania gruntów z jej zasobu.

Grażyna Sokala (ARiMR) – omówiła zasady korzystania z portalu IRZ plus, pozwalającego na internetową rejestrację zwierząt, co ułatwia i przyśpiesza ten proces. Dodatkowo rolnik korzystający z portalu zwolniony jest z konieczności prowadzenia księgi rejestracji stada. Rolnicy proszeni są o zgłaszanie wszelkich praktycznych uwag, które pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie systemu. Omówione zostały również tematy związane z obsługą pomocy klęskowej dla rolników, środków na bioasekurację oraz wniosków na dopłaty do materiału siewnego. Poruszono zagadnienie funduszy dla kół gospodyń wiejskich. Niestety w powiecie leszczyńskim zarejestrowały się tylko 4 koła (najmniej w wielkopolskie). Być może był to wynik niedostatecznie precyzyjnych informacji kierowanych w teren. Agencja organizuje obecnie szkolenia dla rolników związane z wypełnianiem wniosków o dopłaty. Najbliższe odbędzie się 28 lutego na sali w Nowym Belęcinie o godz. 10.00. Natomiast 28 marca zaplanowane zostało powiatowe spotkanie „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Jego miejsce zostanie wkrótce ustalone. Od tego roku następuje zmian w zakresie obowiązywania obszarów ONW. Szczegóły pracownicy Agencji przekażą przy okazji szkoleń.

W części dyskusyjnej odniesiono się do faktu, że KOWR często wystawia na przetargach grunty mało atrakcyjne, resztki, w pobliżu lasów. Rolnicy oczekują czegoś lepszego. W odpowiedzi stwierdzono, że niestety KOWR dysponuje tylko tym co jest w zasobie, a w niektórych rejonach są to tylko właśnie te mało atrakcyjne kawałki. Nie ma ograniczeń co do nabywania gruntów do 300 ha, nawet w innych gminach.

Przedstawiciele formy GOBARTO nawiązali do trudnej sytuacji na rynku trzody i zmniejszającego się rynku mięsa w Polsce. Trwają obecnie prace nad stworzeniem systemu kontraktacji z długoterminową umową zawierającą cenę, ale oczywiście z uwzględnieniem odpowiedniego współczynnika związanego z sytuacją na rynku. Niestety ze względu na ASF polskiej wieprzowiny nie ma na najlepszych rynkach zagranicznych co ogranicza eksport. Pojawiają się szanse na wysłanie mięsa do Chin poprzez firmę Animex, która obecnie kontrolowana jest przez Chińczyków. Pan Paweł Spyrka przedstawił założenia programu Gobarto 500 opartego o program budowy chlewni do produkcji i tuczu trzody chlewnej. Uczestnicy programu podpisują 15 letnią umowę, w ramach której budowana jest chlewnia i odbierana produkcja trzody (dostarczane są warchlaki, pasze, zapewniona jest opieka weterynaryjna i odbiór tuczników po 15 tygodniach). W ramach inwestycji wykonywane jest również otoczeni budynków, droga dojazdowa, płoty, itp. Rolnik w zamian za prowadzenie produkcji otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie. Taki system umożliwia lepszą organizację rynku trzody.

Krzysztof Balak (Lion Energy Group) – przedstawił ofertę związaną z produkcją energii odnawialnej oraz zbiorowego zakupu energii. Omówił realizację inwestycji energetycznej na przykładzie gospodarstwa pana Rafała Rimke w Brennie. Obecnie instalacja taka może być zabezpieczeniem dla banku, nie potrzeba pozwoleń na budowę, a jej trwałość przewidywana jest na 30 lat.

W ramach dyskusji po tych wystąpieniach pytano, czy jest jakaś oferta dla rolników, którzy nie chcą budować chlewni, ale chcieliby dostarczać tuczniki i mieć umowę z cenę gwarantowaną. W odpowiedzi wskazano, że nie ma możliwości zagwarantowania stałej ceny bo jest wolny rynek i cena bez przerwy się zmienia. Mogą być podpisywane umowy, ale oparte o cenę z korygowanym wskaźnikiem. W przypadku programu Gobarto 500 rolnika nie interesuje cena tucznika i możliwość jego zbytu. To firma bierze na siebie. Zauważono również, że w sytuacji wystąpienia ASF umowa jest przedłużana o czas związany z utylizacją zwierząt i dezynfekcją obiektu. W tym okresie nie ma wynagrodzenia dla rolnika bo nie ma produkcji. Podsumowując stwierdzono, że nie da się wrócić do dawnego systemu produkcji trzody. W obecnej sytuacji rynkowej tylko duży podmiot dla sobie radę na rynku.

Aleksander Trzmiel (PIW) - przedstawił informacje o nowelizacji przepisów dotyczących Rolniczego Handlu Detalicznego oraz uboju tzw. leżaków. Można dokonać tego u rolnika. Należy wtedy wezwać lekarza weterynarii, który zrobi ocenę i zdecyduje co zrobić z mięsem. Obecnie nie ma wyznaczonych przez PIW rzeźni do odstawy leżaków i tego uboju weterynaria nie nadzoruje. Oczekiwane są w najbliższym czasie jakieś wytyczne w tym zakresie.

Stanisław Grylewicz (Łowczy PZŁ) – wskazał na coraz lepszą współpracę rolników i myśliwych, która jest konieczna dla rozwiazywania problemów głównie w zakresie szkód łowieckich. W najbliższym czasie wykonywane będą inwentaryzacje zwierzyny oraz opracowywane i opiniowane roczne plany łowieckie. Rolnicy zwracali uwagę na niestety ciągle występujące przypadki złego podejścia myśliwych do szacowania szkód, obecność dużej ilości zwierzyny na polach, która tam się żywi powodując olbrzymie straty. W okolicach Henrykowa żerują ogromne grupy jeleni i mimo wykonanej redukcji również dzików (obserwacja około 50 szt.). Łowczy zauważył, że koła robią wszystko by pozyskiwać więcej jelenia. Musi to być jednak wpisane w plany łowieckie. W przypadku dzika zgodnie z przepisami plany mogą być przekroczone i tak się dzieje. Myśliwi nie mają płaconego wynagrodzenia za odstrzelenie dzika. Tak się dzieje jedynie na terenach ze stwierdzonym ASF. Kolejnym problemem jest to, że myśliwi i rolnicy czasami różnie interpretują przepisy, tym bardziej, że ciągle nie ma rozporządzenia w zakresie szacowania szkód. Wskazano również, że dla ograniczenia przemieszczania się zwierzyny wskazane byłoby zamknięcie przejść pod autostradami i drogami szybkiego ruchu, ale musiałaby to być decyzja zarządu dróg. W temacie związanym z kontroli zakładów sprowadzających mięso z zagranicy zauważono, że jest wolny rynek i można to robić, jeśli oczywiście wszystko jest zgodne z aktualnymi przepisami.

Marcin Rostowski (KRUS) – przedstawił informacje z bieżącej działalności Kasy dotyczące możliwości podpisywania umów dla pomocników rolnika, pomocy związanej z suszą, świadczeń dodatkowych „mama plus” oraz konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”.

Michał Piątek (PIORIN) – poinformował o przepisach dotyczących obrotu materiałem siewnym i kontroli na obecność GMO (głównie nasiona rzepaku ozimego i soi). Zawsze należy pamiętać o przechowywaniu faktur lub etykiety dotyczących zakupu. Należy również zwracać uwagę na problem podrabiania środków ochrony roślin, unikać okazji przy ich zakupie i dokonywać ich tylko w zatwierdzonych punktach sprzedaży. Na koniec roku nastąpi zmiana w przepisach dotycząca głównie kontroli fitosanitarnej związanej z eksportem roślin i artykułów pochodzenia roślinnego.

Mirosław Żółtański (WIOŚ) – wskazał, że od zeszłego roku wszedł w życie Program Azotanowy i należy stosować się do jego zapisów. Zmieniły się terminy stosowania nawozów azotowych oraz warunki ich przechowywania. Konieczne jest prowadzeni odpowiedniej dokumentacji – ewidencji stosowania nawozów oraz w przypadku dużych gospodarstw opracowanie planów nawożenia. Zwrócono uwagę na możliwość przechowywania obornika na gruncie, najdalej do 2024 roku oraz sztywne terminy stosowania nawozów, które czasami są nieadekwatne do rzeczywistych warunków pogodowych. Niestety zgodnie z obecnymi przepisami trzeba się do nich stosować korzystać z wyjątków opisanych w Programie. W Inspektoracie dostępne są informacje dotyczące dotacji do ocieplana budynków oraz pożyczek na realizację inwestycji OZE.

Jan Szczepaniak (WODR) – omówił nową organizację Ośrodka w Wielkopolsce, która oparta jest obecnie na 8 rejonach złożonych z kilku powiatów. Rejon leszczyński (nr 3) obejmuje Kościan, Leszno, Gostyń i Rawicz. Kierownikiem rejonu jest Jan Szczepaniak, a koordynatorem powiatu leszczyńskiego Marek Kmiećkowiak. Cały czas Ośrodek prowadzi działalność doradczą bezpłatną i komercyjną. W dniu 4.04.br zorganizowane zostanie szkolenie dotyczące RHD w sali ZSRB w Lesznie.

Po tym wystąpieniu oferty swoich firm dla rolników przedstawili przedstawiciele firm: TUW, Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz Pożyteczne Mikroorganizmy.

Na zakończenie członek Zarządu WIR Jerzy Kostrzewa wspominał bieżące działania izby, m.in. organizację spotkania z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Ardanowskim, wybraniu nowego delegata do KRIR (Zygmunt Stajkowski) oraz przedstawiciela izby przy KOWR (Piotr Walkowski). W krótkich słowach podsumował forum dziękując za jego organizację i obecność rolników oraz gości.

Paweł Dopierała28-01-2019 r.

Posiedzenie odbyło się 21.01.2019 roku w Lesznie, w Biurze Powiatowym WIR. Obecnych było 9 radnych. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady spotkanie prowadził Delegat na WZ WIR Stanisław Ciesielski.

Spotkanie rozpoczęto odczytaniem informacja o działalności Rady w 2018 roku opracowanej przez kierownika BP. Nie wniesiono do niej uwag. Następnie przedstawiono informacje dotyczące odwołania wiecu izb rolniczych w Warszawie w dniu 10 stycznia br.. Zwrócono uwagę na bardzo negatywny odbiór tej decyzji, który zniszczył wizerunek izby w terenie. Zaprzepaszczono szansę na pokazanie, że izba potrafi zdecydowanie zadbać o interesy rolników gdy zawodzi droga „papierowa”. Takie działanie było oczekiwane, a jego brak doprowadza do niewiarygodności izby. Z tego też względu Radni postanowili o sformułowaniu wniosku o odwołanie Prezesa KRIR, który zdecydował o odwołaniu wiecu.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na następujące tematy:

 • Wznowienie importu trzody, również ze stref czerwonych, oraz rozwój tuczu nakładczego przez duże firmy z obcym kapitałem w perspektywie może doprowadzić do upadku polskiej produkcji trzody,
 • Bioasekuracja w gospodarstwach. Wszystkie koszty i odpowiedzialność związana z zatrzymaniem ASF nie powinny być przerzucane na rolnika. Wystąpienie ASF może być niekiedy zupełnie niezależne od rolnika. Wskazano na możliwość uzyskania pieniędzy z ARiMR na dostosowanie gospodarstwa do wymogów bioasekuracji,
 • Organizacja Forum Rolniczego na terenie powiatu – forum ma się odbyć w Lesznie, 20 lutego 2019 roku. Oprócz instytucji powiatowych postanowiono o zaproszeniu przedstawicieli KOWR w Poznaniu oraz WIOŚ w Lesznie. Finansowanie forum możliwe jest w części z środków budżetowych izby i w części z środków Rady. Ustalono, że na forum zaproszone zostaną lokalne firmy, które w zamian dofinansują posiłek dla uczestników forum.
 • Udział w uroczystym walne WIR w dniu 25.01.br – delegacja Rady składać się będzie z 3 osób: Stanisław Ciesielski, Ryszard Lipowy, Grzegorz Michalski,
 • Planowana inwentaryzacja zwierząt przez myśliwych – ustalono, że ze względu na brak wiedzy radnych w tym temacie powinni się powstrzymać od udziału w tym wydarzeniu, aby uniknąć wprowadzenia w błąd i uwierzytelniania swoją obecnością wyników przeprowadzonej inwentaryzacji,
 • W związku z ciężką chorobą członka Rady Zbigniewa Brzezewskiego Radni postanowili włączyć się w organizowaną pomoc w leczeniu i wesprzeć ten cel dobrowolną wpłatą,
 • Omówiono sytuację związaną z protestami rolniczymi odbywającymi się na powiecie. Miały miejsce przejazdy ciągnikami w Lesznie i Krzemieniewie. W najbliższym czasie ma odbyć się spotkanie zwiane z blokowaniem granicy.

Wniosek zgłoszony przez Radę:
Wniosek do Zarządu WIR o złożenie do KRIR wniosku o odwołanie Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza.
Uzasadnienie:
Wniosek nasz związany jest bezpośrednio z odwołaniem wiecu izb rolniczych w dniu 10.01.2019 roku. Jako rolnicy i radni izby z terenu dużej produkcji trzody chlewnej mocno zaangażowaliśmy się w organizację tego wydarzenia, które wreszcie zapowiadało bardziej zdecydowane i oczekiwane w środowisku rolniczym działanie izby. Tymczasem niezrozumiałą dla nas decyzją prezesa KRIR nadzieje te zostały rozwiane, a izba utraciła wiarygodność wśród rolników. Jest to dla nas bardzo bolesny fakt. Tak utraconego zaufania nie da się odzyskać. Odwołanie wiecu traktujemy jako działanie zdecydowanie na szkodę izb rolniczych i osoba za to odpowiedzialna musi ponieść konsekwencje.

Paweł Dopierała


14-12-2018 r.

Posiedzenie odbyło się 11.12.2018 roku w Lesznie, w sali baru Orlik. Gośćmi spotkania byli: Grażyna Sokalla Kierownik BP ARiMR w Lesznie, Iwona Grzempczyńska PT KRUS Leszno, Janusz Perski Naczelnik Wydziały OŚiR Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz Stanisław Matuszewski Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady Powiatu Leszno.

W pierwszej części spotkania przedstawiono informacje dotyczące:

 • udziału Przewodniczącego w szkoleniu dotyczącym szkód łowieckich w Puszczykowie,
 • czasu działania Rady powiatowej w 2019 roku – kadencja trwa do końca maja 2019 roku,
 • organizacji forum rolniczego, jednego dla całego powiatu w lutym 2019 roku.
 • finansów Rady Powiatowej – przedstawiono wydatki poniesione w 2018 roku,
 • obrad Krajowej Rady Spółdzielczej – zwraca uwagę, że rolnictwo traktowane jest tam bardzo marginalnie, dominują spółdzielnie mieszkaniowe,
 • tuczu nakładczego – jest obecnie popularny ze względu na brak alternatywy dochodowej. Jest to nieuczciwa konkurencja w stosunku do gospodarstw prowadzących tradycyjny tucz. Firmy narzucają swoje warunki, uzależniają od siebie, a dodatkowo korzystają wpisując koszt tuczu w swoje koszty funkcjonowania. Tucz taki powinien być opodatkowany dla wyrównania szans, a skala produkcji powinna być uzależniona od posiadanego areału ziemi. Zauważono też, że zmienia się model rolnictwa i trzeba za nim nadążyć szukając nowych form dochodu lub oszczędności, np. stosowanie fotowoltaika. Oczekiwane byłoby również rozróżnienie w przepisach gospodarstw rolnych i firm produkujących trzodę.

Dyskutowano również o dochodach w rolnictwie i trudnej sytuacji producentów trzody i drobiu. Wydaje się, że potrzebne są mocniejsze działania niż pisanie pism do ministerstwa. Został przyjęty budżet WIR na 2019 rok uwzględniający nadchodzące wybory. Zwrócono uwagę na kontrole w gospodarstwach związane ze stosowaniem nawozów. Izba stoi na stanowisku, że nie powinny być stosowane na razie kary za niespełnianie wymagań ze względu na to, że nie było przeprowadzonej odpowiedniej kampanii informacyjnej i szkoleń w tym zakresie. Istnieje też problem z zakresem kompetencji instytucji i dokumentacją programu. Przedstawiciele izby rolniczej będą mogli brać udział w procesie inwentaryzacji dzikich zwierząt prowadzonej przez koła łowieckie. W związku z tym planowane jest przeszkolenie członków Rad Powiatowych by ułatwić to zadanie. Dyskutowano również nad problemem wysokości dochodu w rolnictwie, który został ostatnio podwyższony i ma wpływ na świadczenia dla rodzin rolniczych.

W drugiej części spotkania miały miejsce wystąpienia gości:

Grażyna Sokalla (ARiMR) – poinformowała o:
- zmianie dyrekcji Agencji w Poznaniu, obecnie dyrektorem jest Michał Zieliński,
- wypłatach pomocy suszowej - na razie nie są realizowane ze względu na wyczerpanie puli de minimis. Pełna wypłata nastąpi w 2019 roku.
- pomocy dla zarejestrowanych w ARiMR KGW - dla uzyskania pomocy w 2018 roku należy dokonać rejestracji do 27 grudnia br.
- możliwości korzystania z elektronicznego portali IRZ+. Ułatwia on zgłaszanie i rejestrację zwierząt oraz określanie aktualnego stanu zwierząt.

Iwona Grzempczyńska (KRUS) – przedstawiła informacje o:
- statusie pomocnika w gospodarstwie – pozwala to na zalegalizowanie osób pracujących na czarno, głównie obcokrajowców. Dotyczy to pracy w wymiarze 0,5 roku u danego rolnika w roku kalendarzowym. Płaci się składkę wypadkową w wysokości 45 zł/kwartał oraz składkę zdrowotną 142 zł/m-c. Nie są one liczone do emerytury. Pomocnikiem w gospodarstwie może też być inny rolnik.
- działalność gospodarcza a KRUS – by pozostać w KRUS prowadząc dzielność gospodarczą dana osoba musi być minimum 3 lata na KRUS przed jej rozpoczęciem, inaczej przejdzie do ZUS.
- wypadki w rolnictwie – zgłaszać natychmiast, nie czekając na wyniki leczenia, można telefonicznie lub przez inną osobę, ułatwia to procedury przyznawania odszkodowań.

Janusz Perski (Starostwo Powiatowe) – przedstawił informacje z działalności wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
- program nasadzeń drzew miododajnych,
- nadzór nad kołami łowieckimi (7 kół i 8 obwodów),
- prowadzenie ośrodka edukacji ekologicznej,
- program redukcji lisów.

Stanisław Matuszewski (Przewodniczący Komisji Rolnictwa) - uzupełnił tą wypowiedź informacjami o programie „Czyste powietrze” oraz możliwościami uzyskania pożyczki na inwestycje z tym związane.

W czasie dyskusji zwrócono uwagę, by zabezpieczyć w starostwie środki na utylizację azbestu, termin mija w 2023 roku. W przypadku kół łowieckich, które nie realizują planów odstrzału, należałoby im odebrać dzierżawione obwody. Powinny zostać przywrócone środki na czyszczenie rowów przy drogach powiatowych bo dawało to dobre rezultaty.

Paweł Dopierała


09-10-2018 r.

Konferencja odbyła się na sali wiejskiej w Nowym Belęcinie i skierowana była do przedstawicieli kół łowieckich, samorządów, rolników i wszystkich zainteresowanych tematem z powiatów gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego oraz rawickiego. Spotkanie to miało charakter szkoleniowo-informacyjno-konsultacyjny i było jednym z kilku organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą w Wielkopolsce. Zaproszeni na konferencję goście przedstawili następujące tematy:

 • Pan Stanisław Grylewicz, Łowczy Okręgowy PZŁ w Lesznie oraz pan Piotr Meller delegat ZO PZŁ w Lesznie do Naczelnej Rady Łowieckiej:
  - Prawo łowieckie po zmianach w aspekcie społecznym, środowiskowym i ekonomicznym
  - Zminimalizowanie uciążliwości w zakresie powstania szkód ze strony zwierzyny i przy wykonywaniu polowania oraz stan gospodarki łowieckiej na terenie działania ZO Polskiego Związku Łowieckiego
  - Szacowanie szkód łowieckich w myśl ustawy Prawo Łowieckie
 • Pan Tomasz Furmańczak, przedstawiciel Nadleśnictwa Karczma Borowa:
  − Liczebność zwierzyny łownej oraz wieloletnie łowieckie plany hodowlane
 • Pani Jolanta Gliszczyńska, przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:
  − Wyznaczanie granic obwodów łowieckich oraz szacowanie szkód na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich
 • Pan Aleksander Trzmiel:
  - Bioasekuracja i problem ASF w gospodarstwach rolnych.

Najważniejsze problemy zgłaszane w czasie spotkania i dyskusji sformułowano następująco:

 • Problem z prawidłowym określeniem liczebności zwierząt w czasie inwentaryzacji co rzutuje na właściwe przygotowanie i realizację planów odstrzałów, wskazano na konieczność wzajemnej współpracy w tym zakresie.
 • Trudności w depopulacji dzika wynikające z dużych obszarów monokultur uprawianych obecnie na terenach rolniczych. Konieczna jest współpraca rolników przykładowo poprzez wykonywanie przecinek czy zaniechanie wysokich upraw w pasie bezpośrednio graniczącym z lasami,
 • Brak rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo Łowieckie – między innymi dotyczących szczegółów szacowania szkód łowieckich, co prowadzi do niejasności i nieporozumień,
 • Możliwość kierowania do starostów próśb o zakaz polowania na danym terenie oraz do UM odstępstw od zakazu płoszenia zwierząt,
 • Dodatkowe koszty ponoszone w związku z likwidacją szkód przez UM – konieczne jest posiadanie oryginału aktualnych mapek geodezyjnych. Koszt ich pozyskania może przekroczyć wysokość odszkodowania za szkodę,
 • Luki i niejasności w programie bioasekuracji gospodarstw, co utrudnia walkę z ASF. Jego wejście do Wielkopolski to katastrofa dla produkcji i eksportu polskiej wieprzowiny.
 • Zwiększenie nacisku na nawiązywanie merytorycznego dialogu dotyczącego problematyki łowieckiej.

Całość konferencji moderował Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej pan Piotr Walkowski.

Organizacja spotkania współfinansowana jest ze środków UE w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Paweł Dopierała


28-09-2018 r.

W dniu 26.09 br. w Święciechowie odbyło się organizowane przez Wielkopolską Izbą Rolniczą w współpracy z partnerami spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolników na temat: „Rolnicze wykorzystanie oraz ochrona wód przed zanieczyszczeniami”. Było to kolejne z cyklu szkoleń, które są obecnie organizowane przez WIR w całej Wielkopolsce przy wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Mają one na celu przybliżenie informacji o stosunkowo nowej instytucji jaką są Wody Polskie oraz zapoznanie rolników z nowymi przepisami dotyczącymi zasad przechowywania i stosowania nawozów. Związane to jest z uznaniem obszaru całej Polski za strefę szczególnie narażoną na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego.


Program działań dotyczy między innymi terminów stosowania nawozów, obowiązków dotyczących przechowywania nawozów naturalnych oraz dokumentacji obowiązującej rolników. Wykładowcami byli przedstawiciele RZGW w Lesznie oraz Wielkopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lesznie. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na obecność trzech zarządów zlewni na terenie powiatu i związane z tym problemy. Głównie chodziło o okolice Boszkowa, które podlegają zarządowi w Zielonej Górze. Są tam problemy z gospodarką wodami, a odległość do zarządu zlewni w Zielonej Górze ogromna. Rolnicy obawiają się, że ten teren będzie zaniedbywany. Zwracano również uwagę na problem ściągalności składek do spółek wodnych i małe fundusze na inwestycje w urządzenia wodne.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały szkoleniowe na płytach CD zawierające prezentacje ze szkolenia, druki potrzebne do prowadzenia prawidłowej dokumentacji oraz metodyki wykonywania obliczeń dotyczących stosowania nawozów naturalnych.

Paweł Dopierała


23-08-2018 r.

W dniach 18-19 sierpnia 2018 roku odbył się w Wilkowicach (gmina Lipno, powiat leszczyński) XVII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka - największa w Polsce i Europie wystawa, na której prezentowane są zabytkowe ciągniki i maszyny rolnicze. Zwiedzający mogli zobaczyć nie tylko prezentację traktorów, ale i konkurencje sprawnościowe, m.in. odpalanie bombaja, odpalanie korbą, traktorpulling, wyścigi traktorów, turniej Precyzyjny Gospodarz, zbiór zboża, młócenie zboża oraz orkę.


Festiwal odwiedziło ponad 22 000 osób, wystawiono przeszło 300 zabytkowych ciągników i maszyn rolniczych kolekcjonerów z Polski, Niemiec, Danii, Austrii, Węgier i Czech. Prestiżowe tytuły "Kolekcjoner Roku 2018" otrzymali – Leszek Nowak i Marek Kozłowski.


Wielkopolska Izba Rolnicza, jak co roku ufundowała puchar za aktywne propagowanie idei kolekcjonowania zabytkowych ciągników i maszyn rolniczych. Tym razem otrzymał go pan Alojzy Jędrzejczak.

Równolegle z festiwalem odbyła się Wystawa Maszyn i Urządzeń Rolniczych „Roltechnika” organizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Paweł Dopierała


22-06-2018 r.


W czwartek 21 czerwca br. w gospodarstwie pomocniczym Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie odbyła się VI edycja Pieczenia Chleba. Obecni mogli zapoznać się z procesem pieczenia chleba w piecu chlebowym oraz spróbować różnego rodzaju pieczywa. Do degustacji przedstawiono różne rodzaje wypieków od tradycyjnego mieszanego pieczywa po wypieki bezglutenowe oraz placki drożdżowe. Dodatkami do pieczywa były wędliny pieczone nad ogniskiem lub przyrządzone w wędzarni oraz smalec i kiszone ogórki z własnej produkcji.


Punktem specjalnym dnia było oficjalne otwarcie Miejskiej Pasieki. Dzięki pozyskanym funduszom udało się postawić 10 uli i zasiedlić rodzinami pszczelimi. W najbliższym czasie będzie więc możliwość pozyskania własnego miodu. Dzięki tej inwestycji uczniowie szkoły będą mogli zdobyć w szkole praktyczną wiedzę na temat hodowli pszczół i produkcji miodu. Będzie to również okazja do edukacji dotyczącej znaczenia pszczół w środowisku dla dzieci i młodzieży z leszczyńskich szkół. W planach szkoły i miasta jest również przeniesienie na teren gospodarstwa zabytkowego wiatraka, który będzie stanowił dodatkową atrakcję tego miejsca.


Opracowanie: Paweł Dopierała


20-06-2018 r.

W dniu 13 czerwca br. odbyło się trzecie w tym roku posiedzeń RP WIR w Lesznie. Gośćmi spotkania byli pani Karolina Kulesza – Naczelnik wydziału płatności BP ARiMR w Lesznie oraz pan Stanisław Grylewicz – Łowczy Okręgowy PZŁ w Lesznie.

W pierwszej części Przewodniczący Rady przedstawił informacje dotyczące:

 • udziału w obradach komisji rolnictwa powiatu oraz posiedzeniu Rady Powiatu,
 • wyjazd rolników na galę WRR – z powiatu leszczyńskiego do konkursu był zgłoszony Krzysztof Bardecki, w tym roku starostwo zgłasza pana Walkowiaka (uprawa pieczarek),
 • udziału w konferencji zbożowej,
 • wyjazdu rolników na targi rolnicze do Sielinka,
 • zapowiedzi festynu „Zielono mi” w Dziekanowicach,
 • zapowiedzi festynu „Pieczenie chleba” w ZSRB, gospodarstwo w Grzybowie,
 • zaproszenia na konferencję w PWSZ w Lesznie dotyczącą strategii rozwoju województwa,
 • organizacji stoiska na festiwalu starych ciągników w Lipnie.

Jako kolejna głos zabrała pani Karolina Kulesza. Poinformowała o zakończeniu na terenie powiatu wypłat dopłat dla rolników za 2017 rok. Wyniosły one ponad 46 mln zł. W tym roku wnioski można było składać do 15.06. Termin sankcyjny to 10.07. Obecnie brakuje jeszcze około 200 wniosków w porównaniu do roku 2017. Do 25 czerwca można jeszcze składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego. W najbliższym czasie rozpoczną się nabory do programów PROW: Restrukturyzacja Małych Gospodarstw, Zalesianie, Modernizacja A, B, C oraz Młody Rolnik.

Radni zauważyli, w związku z programem dla młodych rolników, że rolnicy nie powinni być przymuszani do zakupu nowych maszyn. Gdyby była możliwość zakupu używanych, środki z programu mogłyby być racjonalniej wykorzystywane. W przypadku nowych maszyn premia nie jest specjalnie wysoka i często starcza na zakup tylko jednej maszyny. Problem przy nadużyciach przy zakupie maszyn używanych można by rozwiązać za pomocą konieczności wyceny maszyny przez rzeczoznawcę. Poruszono również kwestię kontroli w gospodarstwach. Najczęściej w jej wyniku rolnicy bardzo długo czekają na dopłaty. Związane to jest z długą procedurą wewnątrz Agencji i powinno zostać zmienione. Jeżeli u rolnika kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości to taki rolnik powinien dopłaty otrzymywać w pierwszej kolejności.

Po tej części głos zabrał Stanisław Grylewicz. Przekazał informacje o zmianach w PZŁ, wyborze nowego Łowczego Krajowego oraz powołaniu nowych łowczych okręgowych i zarządów. Prawo łowieckie ciągle jeszcze jest na etapie kształtowania. Szykuje się kolejna zmiana sposobu szacowania szkód. Pogłowie dzików w okręgu na marzec tego roku wynosiło 596 sztuk. Przy zakładanym przyroście 250% przyjęto plan odstrzału na poziomie 1693 sztuk. Korzystnym obecnie jest to, że plany odstrzału są otwarte co ułatwia ich realizację. W przypadku odstrzału potrzebne było średnio 13 wyjść myśliwego by zastrzelić jednego dzika. Plan musi być wykonany przez koło w zakresie 90-110%.

Roman Biały zauważył, że nie ma nadal dobrego klimatu w przypadku szacowania szkód. Ciągle zdarzają się przypadki oszukiwania rolników przy wyliczaniu odszkodowań. Takie osoby powinno się eliminować bo wpływają negatywnie na wizerunek myśliwych i kół. Koła powinny mieć obowiązek dokumentowania szacowania i w przypadku ewentualnej sprawy sądowej udowodnić wysokość szkody. Ten obowiązek nie powinien spoczywać na rolniku, na co już wielokrotnie wskazywano. W dyskusji zauważono, że pojawia się coraz więcej jeleniowatych i są one w stanie zrobić więcej szkód niż dziki. Kwestia rozwiania problemu szkód będzie stała w miejscu jeśli myśliwi nie będą zainteresowani tym tematem. Źle się stało, że upadła kwestia stworzenia Funduszu Odszkodowawczego. Ułatwiłoby to wypłatę odszkodowań i sprawiedliwy podział kosztów poszczególnych kół łowieckich (głównie z obwodów leśnych).

W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono informacje o:

 • koloniach letnich dla dzieci. Termin zgłaszania był bardzo krótki i wolne miejsca szybko się zapełniły,
 • monitoringu suszy – według komunikatu instytutu w Puławach na 30.05 cała Wielkopolska była zagrożona suszą jeśli chodzi o uprawy zbóż ozimych i jarych. Oszacowano spadek plonu na min. 20 % w skali gminy. Poszkodowani rolnicy powinni zgłaszać się do komisji gminnych.

Podczas posiedzenia sformułowano następujące wnioski:

 1. Do ARiMR – umożliwić w programach PROW zakup używanych maszyn. Pozwoli to na bardziej racjonalne wykorzystanie pieniędzy przez rolników.
 2. Do ARiMR – wprowadzić zmiany w procedurze kontrolnej tak, by nie opóźniać wypłat rolnikom, u których nie stwierdzono nieprawidłowości w wyniku kontroli w gospodarstwie.
 3. Do MRiRW – w przypadku dopłat do paliwa należałoby uwzględnić zwiększone jego zużycie w przypadku produkcji zwierzęcej. Ten koszt jest obecnie całkowicie pomijany, a w przypadku gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą jest wysoki i powinien być również uwzględniany w zwrocie akcyzy.

Paweł Dopierała


08-03-2018 r.

W dniu 23.02.2018 roku Lesznie odbyło się drugie w tym roku posiedzenie RP WIR w Lesznie. W czasie obrad poruszano tematy dotyczące:

 • Możliwości uczestnictwa w seminarium dla grup producentów rolnych w Licheniu – 1.03.2018
 • Możliwości uczestnictwa w imprezie „Narodowy Dzień Świni” w Tarnowie Podgórnym - 6.03.2018. Radni postanowili, że zostanie przeprowadzony nabór na wyjazd około 20 osób na to wydarzenie. Sprawę będzie pilotował Mieczysław Kowalczyk. Wyjazd będzie dofinasowany po połowie z środków WIR i Rady Powiatowej
 • Organizacji przez WIR kolejnego wydarzenia pod nazwą „Śniadanie Wielkanocne Środowisk Wiejskich” w Środzie Wlkp. – 25.03.2018, zadeklarowany został udział 20 osób z powiatu leszczyńskiego
 • Organizacji wyjazdu na galę Wielkopolski Rolnik Roku - 11.03.2018. Organizowany jest wyjazd dla 20 osób z powiatu. Jednym z Nominowanych jest Krzysztof Bardecki, rolnik z gminy Rydzyna
 • Uczestnictwa w obradach Komisji Rolnictwa Powiatu 26.02.br oraz Sesji Rady Powiatu 28.02.br – zaproszenie do udziału otrzymał Przewodniczący Rady
 • wręczenie medalionu Szembeka dla Mieczysława Kowalczyka – 3 lutego br. w czasie uroczystości obchodów 90-lecia rocznicy śmierci dr hr. Aleksandra Szembeka w Siemianicach (Kępno), zostały wręczone Medaliony im. dr hr. Aleksandra Szembeka „Za Działalność Na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej”. Na wniosek RP WIR w Lesznie odznaczenie to otrzymał Mieczysław Kowalczyk.
 • Dodatkowego kryterium dotyczącego dzierżawy gruntów z KOWR – radni początkowo stwierdzili, że nie widzą potrzeby formułowania dodatkowe kryterium, ponieważ te które są obecnie zapisane są dostatecznie szczegółowe, ale po dyskusji skłoniono się do przyjęcia uwag Jarosława Kowalczyka. Chodzi o to, że w przypadku obecnych zasad oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych do rolników indywidualnych na dzierżawę pomijani są w punktacji rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej. Powinna być dla nich zastosowana taka sama punktacja jak w przypadku kryterium intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta – liczba punktów 15.


Podczas obrad sformułowano dwa wnioski:

 1. Uwzględnić w kryteriach dzierżawy gruntów z KOWR, rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Powinna być dla nich zastosowana taka sama punktacja jak w przypadku kryterium intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta – liczba punktów 15.
 2. Zwrócić się do odpowiednich władz o wprowadzenie obowiązku konsultacji planów budowy, przy budowie budynków i budowli na terenach wiejskich, ze spółkami wodnymi tak, by budujący wiedział gdzie są dreny i ich nie niszczył, a w przypadku ich naruszenia miał obowiązek przywrócenia do sprawności i właściwego funkcjonowania. Systemy drenarskie są często przerywane i nie naprawiane co prowadzi do podtopień sąsiednich gruntów na skutek zakłócenia funkcjonowania drenarki.

Paweł Dopierała


08-03-2018 r.

Forum dla rolników powiatu leszczyńskiego zostało zorganizowane przez Radę Powiatową WIR w Lesznie i odbyło się w Lesznie, w sali baru Orlik. Uczestniczyło w nim ponad 80 osób. Do udziału w Forum zaproszono przedstawicieli: Starostwa Powiatowego w Lesznie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Zespołu Doradczego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wiodącym tematem spotkania była kwestia wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie składanych przez internet. Problem został zreferowany przez przedstawicielkę BP ARiMR w Lesznie Panią Karolinę Kulesza. Przedstawiła ona proces rejestracji rolników w systemie Agencji, sposób logowania do systemu i wypełniania poszczególnych pozycji wniosku o płatności. Zaprezentowana wersja aplikacji była wersją testową. Właściwa zostanie uruchomiona 15 marca 2018 roku. Wszyscy rolnicy mają obowiązek złożenia wniosków przez internet. Tylko w bardzo wyjątkowych przypadkach będzie możliwość złożenia wersji papierowej wniosku. Na stronach internetowych Agencji znajduje się instrukcja korzystania z aplikacji i film instruktażowy, z których każdy może skorzystać. W najbliższym czasie zostaną również przeprowadzone szkolenia na każdej z gmin powiatu. Miejsca i terminy zostaną podane do publicznej wiadomości. Planowane jest także uruchomienie dwóch stanowisk w siedzibie Agencji w Lesznie, gdzie dostępne będą komputery i przy pomocy pracowników możliwość wypełnienia wniosku.


W dalszej części przedstawiciele instytucji okołorolniczych mieli możliwość przedstawienia rolnikom aktualnych zagadnień z zakresu swojej działalności. Aleksander Trzmiel (PIW) – omówił kwestie bioasekuracji i obowiązki dla rolników zgodnie z najnowszymi przepisami w tym zakresie, między innymi konieczność prowadzenia spisów świń. Nie ma wskazanego konkretnego druku. Rolnik wykonuje je sam w dowolnej formie, ale z podziałem na grupy wiekowe. Wskazany został również obowiązek rejestracji w PIW wszystkich rolników produkujących pasze i surowce paszowe. Marcin Rostowski (KRUS) – przedstawił informacje dotyczące możliwości ubiegania się o wcześniejsze emerytury oraz działalność prewencyjną KRUS w zakresie wypadków w rolnictwie, m.in. jest to prowadzony corocznie konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Marek Kmiećkowiak (WODR) – zaprezentował plan działalności Ośrodka na 2018 rok, wskazując na gotowość do pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków mimo braków kadrowych. Michał Piątek (WIORIN) – poinformował o zwalczaniu bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz ostrzegł przed kupowaniem fałszowanych środków ochrony roślin. Jarosław Wawrzyniak (Starosta Leszczyński) – wskazał główne działania starostwa w 2018 roku, które skupione będą w większości na budowie i modernizacji dróg. Będzie to powodowało spore utrudnienia w ruchu, bo skala inwestycji jest bardzo duża.


W czasie dyskusji na Forum zwracano uwagę na:

 • konieczność umieszczenia w przepisach o przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania ASF również ptaków, głównie krukowatych oraz drobnych ssaków. Mogą one przenosić wirus w przypadku żerowania na padlinie,
 • rolnicy posiadający komputery starszej generacji mogą mieć problem z obsługą aplikacji do składania wniosków. Jak poinformowano wymogi co do minimalnych wymagań dotyczących sprzętu są określone na stronach Agencji,
 • wszystkie obowiązki związane z ochroną przed ASF zostały zrzucone na rolników, muszą oni ponieść duże koszty związane z bioasekuracją,
 • dziki jako rezerwuar choroby ASF powinny być eliminowane, mogą żyć w lesie, ale jak wychodzą na pola powinny być traktowane jak szkodniki i zwalczane, warto poświecić dziki dla możliwości prowadzenia produkcji trzody,
 • w celu ochrony przed bobrami należy czyszcząc rowy usuwać drzewa i krzewy, które mogą być materiałem do budowy żeremi.


W czasie forum swoją ofertę skierowaną dla rolników zaprezentowały firmy:

 1. Agromix w Rojęczynie
 2. Rol-Pasz w Strzelcach Wielkich
 3. Centrum Mikroorganizmów w Lesznie


Paweł Dopierała


13-12-2017 r.

Posiedzenie odbyło się w dniu 7.12.2017 roku w Lesznie. Miało na celu podsumowanie pracy Rady w 2017 roku i przyjęcie planu pracy na rok 2018. W toku obrad wiodącym tematem została sprawa ASF i sposobów ograniczenia jego rozprzestrzeniania. Zauważono, że walka z tym problemem jest ciągle nieskuteczna. Duży problem to czynnik ludzki i transport. Ciągle zwleka się z tym, by maksymalnie ograniczyć populację dzików dla likwidacji ASF. Dzik jest rezerwuarem choroby i jego ilość musi być zmniejszona. Po dyskusji sformułowano następujący wniosek:

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF i przekroczeniem naturalnej granicy jaką jest rzeka Wisła, a co za tym idzie dużym prawdopodobieństwem przedostania się wirusa do Wielkopolski, Rada Powiatowa WIR w Lesznie zwraca się do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Poznaniu z apelem, aby skorzystał ze swoich ustawowych uprawnień i wprowadził na podległym sobie terenie prewencyjny odstraszał sanitarny dzików, do stanu 0,1 sztuki na 1 km kwadratowy. Zdaniem RP WIR w Lesznie wskazane byłoby również zamknięcie wszystkich przejść dla zwierząt wzdłuż autostrady A2 i dróg szybkiego ruchu, względnie ograniczenie ich w taki sposób, by przejście to było niemożliwe dla dzików. Można w ten sposób wykorzystać istniejącą już infrastrukturę do walki z ASF, angażując przy tym niewielkie środki finansowe. Dotychczasowe działania i podejmowane środki zaradcze są zdecydowanie niewystarczające, podejmowane zbyt późno. Są tylko reakcją na zaistniały już problem. W walce z ASF jesteśmy zawsze dwa kroki za późno. Zdaniem PR WIR w Lesznie, aby wygrać walkę z tą groźną chorobą, a co za tym idzie uratować produkcję trzody w Wielkopolsce, nie wystarczy tylko przestrzeganie zasad bioasekuracji przez producentów trzody, ale przede wszystkim należy ograniczyć do minimum populację dzików i przez to możliwość rozprzestrzeniania przez nie tej choroby. Sytuacja doszła już do tego momentu, że działania muszą być zdecydowane i szybkie.


Na posiedzeniu obecni byli i brali udział w dyskusji:
Krzysztof Kuśnierski (Powiatowy Lekarz Weterynarii), Stanisław Grylewicz (Łowczy Okręgowy PZŁ), Grażyna Sokall (Kierownik BP ARiMR), Marek Kmiećkowiak (Kierownik ZD WODR), Marcin Rostowski (Kierownik PT KRUS), Franciszek Kaczmarek (Dyrektor ZSRB), Michał Piątek (Kierownik D/WIORiN), Zdzisław Tylicki (Przewodniczący KZGPRIG), Marek Lorych (Wójt Gminy Święciechowa), Radosław Sobecki (z-ca Wójta Gminy Krzemieniewo), Jarosław Wawrzyniak (Starosta Leszczyński).


Paweł Dopierała


23-11-2017 r.


Rolnicy z powiatu leszczyńskiego uczestniczyli w II Forum Agrobiznesu, organizowanym w Poznaniu na terenie MTP. Główną tematyką spotkania był przyszły kształt polityki rolnej w Unii, jej obecne scenariusze i dyskusje wokół pomysłów na nową Wspólną Politykę Rolną. Forum było okazją do zadania pytań i uzyskania odpowiedzi na wszelkie tematy dotyczące rozwoju rolnictwa i poszczególnych sektorów.

Podczas II Forum zaplanowano jedną sesję główną, a po niej cztery równoległe sesje panelowe. Tematy poszczególnych spotkań to:

 • Sesja główna - Czy rolnictwo potrzebuje unijnego wsparcia? Na jakie pieniądze mogą liczyć rolnicy przy pomysłach na Unię dwóch prędkości? – przyszłość polskiego rolnictwa w świetle nowej Wspólnej Polityki Rolnej.
 • Panel 1 - Uprawa i technika - Trwałe podnoszenie żyzności gleby
 • Panel 2 - Uprawa i technika - Ochrona roślin coraz trudniejsza – rosną wymogi, brakuje środków
 • Panel 3 - Mleko - Więcej mleka z paszy objętościowej od zdrowych krów
 • Panel 4 - Świnie - Know-how – czyli wiedzieć, jak zarabiać na świniach?

Wyjazd na Forum był dofinasowany z środków Rady Powiatowej WIR w Lesznie.

Paweł Dopierała


06-10-2017 r.

W dniu 4.10.2017 roku odbyło się posiedzenie RP WIR w Lesznie. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Krzysztof Kwiatoń. Na początku obrad przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia. Do protokołu, na zgłoszony przed posiedzeniem Rady wniosek Mieczysława Kowalczyka, naniesiono poprawki uszczegóławiające jego wypowiedź. Następnie Przewodniczący Rady oraz Delegat przedstawili informacje o swojej działalności za III kwartał 2017 roku. Stanisław Ciesielski poinformował o przebiegu obrad WZ WIR w Rakoniewicach. Odbyło się ono łącznie z konferencją upamiętniającą 160 rocznicę urodzin Michała Drzymały. Na obradach obecny był Prezes KRiR Wiktor Szmulewicz. S.Ciesielski omówił wnioski składane na Walnym Zgromadzeniu oraz informację o realizacji wniosków z poprzedniego WZ, które dotyczyły m.in. rozszerzenia listy zwierząt łownych, stosowania mączek w krzywieniu zwierząt i postępowania z odpadami z polowań. Myśliwi nie mają obowiązku utylizować tych odpadów w zakładach utylizacji, ale zaleca się ich zakopanie. Rolnicy nie mają takich możliwości. Roman Biały zauważył, że utylizacja poprzez zakopywaniu padliny byłaby bezpieczniejsza, niż jak teraz przy wożeniu jej przez pół Polski. Nie powinno być nierównego traktowania rolników i myśliwych w tej kwestii.

Następnie głos zabrała pni Grażyna Sokalla, kierownik BP ARiMR w Lesznie. Poinformowała o sposobie wypłaty dopłat za 2017 rok. Przewidziane jest wypłacenie zaliczek. Mają one wynosić 70% płatności i być wypłacane od 16.10 do końca listopada. Kurs euro określono na 4,3042 zł. Stawki płatności zostaną przyjęte rozporządzeniem do 16.10.br. Należy spodziewać się zmiany zasięgu obszarów ONW. Będą one określane na podstawie nowych kryteriów i zmniejszy się ich zasięg. Możliwy jest okres przejściowy dla osób, które wypadną z tych dopłat. Obecnie trwają nabory na działania z PROW, będą one systematycznie uruchamiane również w przyszłym roku zgodnie z harmonogramem. Od 1.09 ARiMR przejęła część obowiązków ARR. Jednakże obsługa wniosków dotyczących materiał siewnego za 2017 rok będzie jeszcze realizowana przez KOWR. W przyszłym roku wnioski o dopłaty do materiału siewnego będą składane z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie. Należy pamiętać, że do końca roku trzeba w Agencji złożyć sprawozdanie dotyczące ilości zwierząt w gospodarstwie (spis z natury).

W ciągu dalszych obrad poruszano następujące tematy:

 • uwagi do działań PROW – radni nie sformułowali żadnych propozycji w tym zakresie
 • sprawy komornicze – Izba opiniuje obecnie wnioski komorników o zajęcie składników majątku gospodarstwa. Dotychczas jednak nie było żądnego wniosku w tej sprawie na terenie powiatu
 • posiedzenie Komisji Koordynacyjnej – odbędzie się 16.10.br w Poznaniu i będzie połączone z Debatą Rolniczo-Łowiecką. Na spotkanie pojedzie Stanisław Ciesielski oraz chętni radni.
 • skierowanie pisma do Nadleśnictwa Karczma Borowa w sprawie oczyszczenia rowów w związku z budową tam przez bobry i zalewania pół
 • uwagi do systemu ubezpieczeń rolniczych, w niektórych przypadkach (rzepak, owoce miękkie, warzywa) są trudności z ubezpieczeniem, ponieważ firmy żądają parytetów w ubezpieczanych uprawach (np. ubezpieczenie 20 ha rzepaku, to obowiązkowo trzeba ubezpieczyć 20 ha zbóż), jeśli tak ma być to uzyskanie dopłat nie powinno być uzależnione od ubezpieczenia, bo w niektórych przypadkach jest ono niemożliwe – sprawa odłożona do uszczegółowienia ze względu na nieobecność Jarosława Kowalczyka, który zgłosił problem.
 • informacja o emeryturach z KRUS, ubezpieczeniach dzieci do 16 roku życia oraz portalu internetowym ekrus.gov.pl gdzie można uzyskać informacje o ubezpieczeniu, a także po zalogowaniu sprawdzać stan swojego konta i drukować zaświadczenia.
 • informacja o zorganizowaniu wyjazdu do Bednar dla rolników w dniu 23.09.br, Rada dofinansowała ten wyjazd w wysokości 500 zł
 • informacja o planowanym wyjeździe turystycznym do Holandii (ogrody kwiatowe) i na Wyspę Tropikalną, po dopracowaniu szczegółów oferta zostanie przedstawiona na kolejnym posiedzeniu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Paweł Dopierała


17-05-2017 r.

Posiedzenie odbyło się w Lesznie w sali Baru Orlik. Uczestniczyło w nim 11 członków Rady oraz Jerzy Kostrzewa, członek Zarządu WIR.
Spotkanie prowadzone było przez Przewodniczącego Rady Krzysztofa Kwiatonia. Zgodnie z sugestiami z poprzedniego posiedzenia zostało ono podzielone na dwie części: pierwsza dla członków rady i druga z udziałem zaproszonych gości.


Posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady przedstawił planowany porządek obrad oraz odczytał protokół z ostatniego posiedzenia RP WIR z 6.03.2017 roku. Oba dokumenty zostały przyjęte. Następnie Krzysztof Kwiatoń przedstawił działania podejmowane od ostatniego posiedzenia Rady, m.in.:

 • udział w komisji spółdzielczości przy KRS,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu problematyki szkód łowieckich,
 • udział w forach rolniczo-łowieckich,
 • udział w spotkaniach dotyczących płatności bezpośrednich,
 • udział w spotkaniu zespołu ds. szkód przy PZŁ,
 • udział w spotkaniu zarządów okręgowych PZŁ w Rokosowie.

Mieczysław Kowalczyk poinformował o:

 • swoim pobycie w Brukseli na spotkaniu grupy ekspertów rolnych krajów członkowskich UE dotyczącym Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) organizowanym przez sekretariat Copa-Cogeca,
 • organizacji kolonii letnich dla dzieci wiejskich w Międzywodziu – pojedzie na nie 51 dzieci na okres 2 tygodni,
 • sytuacji w grupach producentów rolnych – obserwowany jest zastój legislacyjny ze względu na zmiany w kompetencjach agencji, kontrole i brak jednoznaczności w przepisach - nie są realizowane z tego powodu należne płatności.

Członek Zarządu WIR Jerzy Kostrzewa poinformował o terminie najbliższego WZ WIR, które odbędzie się w Kaliszu oraz przedstawił założenia programu Inno4Grass, realizowanego przez WIR we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Poznaniu i partnerami europejskimi. Program dotyczy innowacji w gospodarowaniu na użytkach zielonych. Odniósł się też do stopnia realizacji forów rolniczo-łowieckich na terenie Wielkopolski. Odbyła się już więcej niż połowa zaplanowanych spotkań. Są one ważne dla wzajemnego zrozumienia rolników i myśliwych.
W ramach dyskusji Krzysztof Kwiatoń zaznaczył, że na forach niestety rolnicy są mało merytoryczni i przegrywają często dyskusje z lepiej zorganizowanymi myśliwymi. Rolnikom potrzeba dostarczyć więcej wiedzy i wsparcia.
Roman Biały zauważył, że rolnicy są zrezygnowani i zniechęceni, bo mimo wielu zapewnień ciągle nie ma zmian w prawie łowieckim i nie widać końca prac. Potrzebne byłyby spotkania rolników z myśliwymi na poziomie gminy – ułatwi to rolnikom dotarcie na spotkanie i pozwoli na rozwiązanie lokalnych problemów ze szkodami.
Grzegorz Frąckowiak stwierdził, że rolnicy niekiedy sami są sobie winni, bo nie potrafią się zjednoczyć i wzajemnie wspierać w przeciwieństwie do myśliwych.
Stanisław Ciesielski wskazał, że główny problem w przypadku szkód łowieckich to ilość zwierząt. Rolnik obecnie chcąc uniknąć strat zmuszany jest do uprawy roślin mniej atrakcyjnych dla zwierząt dzikich. Trzeba zrobić wszystko by doprowadzić do szybkiego zmniejszenia stanu dzików i jeleni, ale także bobrów. Przez ich działania prawie 20 ha łąk w Wojnowicach jest nie do użytku. W odniesieniu do posiedzenia WZ WIR stwierdził, że wielokrotnie zgłaszał by punkt wniosków przenieść na początek obrad. Umożliwi to sensowną dyskusję przy pełniejszym składzie członków WZ, których na zakończenie obrad często ubywa.
W dalszej dyskusji podkreślano niedoszacowanie ilości zwierzyny i konieczność szybkiej redukcji populacji zwierząt ze względu na szkody w uprawach, ale również maksymalną redukcję populacji dzików ze względu na ich uczestnictwo w przenoszeniu wirusa ASF (rezerwuar choroby). Konieczne jest ciągłe zachowywanie zasad bioasekuracji i niedopuszczenie do pojawienia się choroby w Wielkopolsce.
Na tym zakończono posiedzenie Rady.


Spotkanie rolniczo-łowieckie

O godz. 11.00 rozpoczęło się spotkanie radnych oraz rolników z zaproszonymi gośćmi. Obecni byli m.in.:

 • Starosta Leszczyński – Jarosław Wawrzyniak,
 • Członek Zarządu WIR – Jerzy Kostrzewa,
 • Członek Zarządu Okręgowy PZŁ w Lesznie – Grzegorz Brzeskot,
 • Przedstawiciel Urzędu Miasta Leszna – Anna Pawlak,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Karczma Borowa – Jacek Napieralski,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice – Ryszard Łopusiewicz,
 • Komendant Posterunku Państwowej Straży Łowieckiej, Posterunek w Lesznie – Jerzy Białek,
 • Wójt Gminy Święciechowa – Marek Lorych, (w załączeniu pełna lista obecności).

Na wstępie Krzysztof Kwiatoń przedstawił problematykę zmian w prawie łowieckim, związaną z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego oraz procesem opiniowania dzierżaw obwodów łowieckich. Następnie przekazał głos gościom.
Grzegorz Brzeskot (PZŁ) – szkody w uprawach w dużej mierze powodowane są migracjami zwierząt, koła starają się na bieżąco rozwiązywać problemy z tym związane. Przy nowelizacji prawa łowieckiego trzeba najpierw rozwiązać problem sposobu szacowania szkód łowieckich, a jest wiele niejasności w tej kwestii. Powodują one niekiedy konflikty na linii rolnik-myśliwy. Przykładem jest problem interpretacji zapisu o bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Oprócz szkód łowieckich największy problem stanowi zagrożenie chorobą ASF. Związana z tym jest sprawa regulacji populacji dzików. W ubiegłym roku przeprowadzono inwentaryzację ich ilości oraz opracowano wieloletni plan redukcji populacji (do 2027 roku). Dzięki temu ma zostać osiągnięty poziom 5 sztuk dzików na 1000 ha. Plan corocznie będzie monitorowany i dostosowywany do sytuacji.
Jerzy Białek (PSŁ) – straż łowiecka jest służbą wojewody i zajmuje się kontrolą realizacji i przestrzegania ustawy Prawo Łowieckie. Obszar działania to 6 powiatów: Leszno, Gostyń, Kościan, Rawicz, Grodzisk i Wolsztyn. Jeśli są jakieś problemy wynikające z przestrzegania ustawy można się zwrócić do Straży o interwencję.
Po tych wypowiedziach rozpoczęto dyskusję, w której zauważono, że okres 10 lat na regulację stanu zwierząt to zbyt długo. Stan ten musi być zmniejszony natychmiast, bo nie obronimy się przed ASF. Należy znaleźć metodę właściwego oszacowania ilości zwierząt. Obecnie tereny rolnicze stają się żerowiskiem dla zwierząt, a nie terenem produkcji rolnej, bo duża ilość upraw jest niszczona.
Wojciech Linka (rolnik) - na podstawie własnego gospodarstwa unaoczniał problemy ze zwierzyną oraz czasami niewłaściwe postępowanie kół łowieckich i słabą współpracę. Wskazywał również inne problemy, którymi są: budowa dróg i przerywanie naturalnych szlaków migracji zwierząt i ich siedlisk, wypowiedzenia dotychczasowych dzierżaw ziemi rolnikom przez Nadleśnictwa i organizacji nowych przetargów na te grunty, nie wypłacania w terminie odszkodowań za szkody łowieckie oraz otwierania kopalni kruszywa.
W dyskusji odniesiono się również do działalności władz KŁ nr 4 „GWIZD”. Ciągle zgłaszane są w tej sprawie skargi nie tylko rolników, ale i myśliwych. Należałoby rozważyć wprowadzeni komisarza do koła lub zmianę jego władz.
Ryszard Łopusiewicz (Nadleśniczy Włoszakowice) – plany odstrzałów zwierząt są realizowane, a nawet przekraczane. Szkodom sprzyja zmiana struktury upraw rolniczych, jest coraz więcej dużych pól gdzie zwierzęta mogą się ukryć i bytować bardzo długo. Utrudnia to również odstrzał. Konieczna jest współpraca rolników, w tym zgłaszanie zakładania upraw, co ułatwia ich późniejszą ochronę.
Grzegorz Brzeskot (PZŁ) – w sprawie nie wypłacenia odszkodowań panu Linka potrzebna jest interwencja i konfrontacja z KŁ. Nr 3 „Szarak”. Odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu miesiąca, od dnia ostatecznego szacowania szkody. Konieczne jest sprawdzenie zapisów w protokole szacowania tej szkody.
Piotr Pflanc (rolnik) – co zrobić z dzikami bytującymi na terenie miasta, gdzie nie ma obwodu łowieckiego.
Kornel Klefas (UG Rydzyna) – na terenie miast nie ma obwodów łowieckich, a gmina nie ma żadnych zadań związanych z dzika zwierzyną. Za ewentualne szkody odpowiada Wojewoda bo on jest właścicielem dzikiej zwierzyny jako reprezentant Skarbu Państwa. Straż miejska czy policja może interweniować w zdarzeniach z dzikimi zwierzętami przy wystąpieniu zagrożenia dla ludzi.
Jacek Napieralski (Nadleśniczy Karczma Borowa) – odniósł się do sprawy przetargów na grunty nadleśnictwa. Jest reprezentantem interesów Skarbu Państwa i musi je zrobić, gdyż stawki dotychczasowych dzierżaw były bardzo niskie. Obecnie grunty mają być wydzierżawione w przetargach nieograniczonych, ustnych, w terminie do połowy lipca 2017 roku. Informacja o wypowiedzeniu dzierżawy została podana z rocznym wyprzedzeniem.
Rafał Rimke (rolnik, Przewodniczący Komisji Rolnictwa Powiatu) – jaki jest rynek zbytu na dziczyznę i ile myśliwy uzyskuje za odstrzał zwierzyny.
Grzegorz Brzeskot (PZŁ) – myśliwy nic nie dostaje za zastrzelenie zwierzyny, może odkupić mięso po cenie rynkowej.
Zauważono, że być może to jest przyczyną małego odstrzału dzików. Myśliwi mają koszty związane z odstrzałem, a nie mają z tego tytułu żadnych profitów czy zwrotu kosztów.
Marek Lorych (Wójt Święciechowy) – urząd gminy w przypadku postępowania przy ustaleniu odszkodowań za szkody łowieckie jest organem mediacyjnym. Miały już miejsce takie przypadki i można z tego skorzystać próbując dojść do porozumienia w sprawach spornych. Jerzy Kostrzewa (Zarząd WIR) – głosy w dyskusji w większości pokrywają się z wnioskami występującymi na innych spotkaniach. Musimy je zebrać i nagłośnić, tak by skłonić odpowiednie osoby decyzyjne do działania.
Jarosław Wawrzyniak (Starosta Leszczyński) – dobrze, że organizowane są spotkania pozwalające na wymianę zdań i unaocznianie problemów występujących w terenie. Co do zawierania umów na dzierżawę obwodów łowieckich, według procedury dotyczącej dzierżawy obwodów polnych Zarząd Okręgowy PZŁ przedstawia ich propozycje, a starosta podpisuje umowę dzierżawy po uzyskaniu opinii z gmin i izby rolniczej. Nie ma możliwości negocjacji warunków dzierżaw. Można tyko zawrzeć umowę lub nie. Ewentualne negocjacje musiałyby być prowadzone przed złożeniem wniosku przez PZŁ. Powiat współpracuje w kołami łowieckimi w wielu dziedzinach. Przykładem może być program redukcji lisów, w którym w zamian za odstrzały koła uzyskują m.in. zwierzynę drobną.
W dalszej dyskusji wspomniano m.in. o wykorzystaniu dronów do pomocy przy ochronie upraw i szacowaniu strat oraz o dopłatach do spółek wodnych. Zauważono, że wzorem programu redukcji lisów można by zachęcić myśliwych do odstrzału dzików.

Wnioski ze spotkania:

 1. W terenie znajduje się za dużo dzikiej zwierzyny, jej ilość jest mocno niedoszacowana
 2. Założony w programie redukcji ilości dzików 10 letni okres zmniejszania ich populacji (do 2027 roku) jest zbyt długi
 3. W przypadku organizacji wiosennej inwentaryzacji ilości zwierząt w 2018 roku, Zarząd WIR powinien zostać o tym poinformowany, w celu umożliwienia udziału w nim przedstawicielom izby
 4. Dla rozwiązania lokalnych problemów potrzebna byłaby organizacja na poszczególnych gminach spotkań rolników z przedstawicielami kół łowieckich działających na danym terenie
 5. Należy wystosować pismo do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznana z prośbą o wyjaśnienie faktu podpisania umowy dzierżawy obwodu łowieckiego nr 433 z Kołem Łowieckim nr 4 „Gwizd” z siedzibą w Lesznie, mimo negatywnej opinii RP WIR z Leszna oraz urzędu gminy w Lipnie
 6. Izba musi aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu przepisów dotyczących szacowania szkód łowieckich oraz dzierżaw obwodów łowieckich (zarząd WIR)
 7. Należy uregulować kwestię wydzierżawiania prywatnych gruntów rolników kołom łowieckim bez zgody właścicieli czy użytkowników tych gruntów (zarząd WIR)
 8. Wykaz zwierząt (łownych, chronionych), w przypadku których można by uzyskać odszkodowanie za wyrządzone szkody, powinien zostać poszerzony (zarząd WIR)

Na tym spotkanie zakończono.

Paweł Dopierała


17-05-2017 r.

Nabór 2017/2018
Kierunek kształcenia Liczba uczniów
na każdym z kierunków
Technikum Nr 3
Technik rolnik 30
Technik ogrodnik 15
Technik architektury krajobrazu 15
Technik weterynarii 35
Technik żywienia i usług gastronomicznych 35
Technik budownictwa 30
Szkoła branżowa I stopnia
Rolnik 25
Ogrodnik
Jeździec
Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 25
Murarz – tynkarz
Stolarz

Technikum nr 3

Technik rolnik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 2. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 3. prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
 4. organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 5. podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Uczeń zdaje egzamin z kwalifikacji:
RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej;
RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji RL.03. „Prowadzenie produkcji rolniczej” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji RL.07. „Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie”.

Technik weterynarii

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących;
 2. wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
 3. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 4. wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
 5. wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 6. wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 7. prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Uczeń zdaje egzamin z kwalifikacji:
RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt;
RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Technik ogrodnik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. planowania i wykonywania prac związanych z zakładaniem, pielęgnacją upraw ogrodniczych oraz zbiorem, przechowywaniem produktów ogrodniczych, przygotowaniem do sprzedaży i sprzedażą produktów ogrodniczych;
 2. prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
 3. planowania i zakładania terenów zieleni;
 4. projektowania i wykonywania dekoracji roślinnych.

Uczeń zdaje egzamin z kwalifikacji:
RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych;
RL.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych.
RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Szkoła branżowa I stopnia

Rolnik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 2. prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 3. prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 4. obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Uczeń zdaje egzamin z kwalifikacji:
RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.
RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji RL.03. „Prowadzenie produkcji rolniczej” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji RL.16. „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej” lub w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji RL.07. „Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie”.

Ogrodnik

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych;
 2. wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
 3. prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Uczeń zdaje egzamin z kwalifikacji:
RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.
RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik po potwierdzeniu kwalifikacji RL.05. „Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ogrodnik po potwierdzeniu kwalifikacji RL.18. „Planowanie i organizacja prac ogrodniczych” oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
 2. obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 3. oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
 4. wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczymi.

Uczeń zdaje egzamin z kwalifikacji:
MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.
MG.03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych po potwierdzeniu kwalifikacji MG.03. „Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po potwierdzeniu kwalifikacji MG.42. „Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie” oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Kontakt:
Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku
ul. 1 Maja 1, 64-100 Leszno
tel. 65 529 94 30, mail: sekretariat@zsrb.leszno.pl, zsrb.leszno.pl


20-03-2017 r.

Po raz szesnasty 19 marca br. w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się finałowa gala konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku”. Organizowana jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy udziale Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


Z grona 20 nominowanych gospodarstw wybrano 10 laureatów, którzy otrzymali nagrody – statuetki Siewcy oraz nagrody finansowe w wysokości 10.000 zł. Wręczył je Wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Prezes WIR Piotr Walkowski uhonorował laureatów medalionem 20-lecia naszej izby.

Celem Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku jest promowanie rozwoju nowoczesnego rolnictwa i gospodarstw rolnych naszego regionu. Do jego XVI edycji przystąpiły 54 gospodarstwa rolne z 26 powiatów województwa wielkopolskiego. Powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Grzegorza Skrzypczaka, wizytowała zgłoszone do konkursu gospodarstwa, oceniała je i zakwalifikowała 20 najlepszych rolników jako nominowanych w konkursie.

Opracowanie: Paweł Dopierała


09-03-2017 r.


Trzecie, ostatnie w 2017 roku Otwarte Posiedzenie Rady Powiatowej WIR na terenie powiatu leszczyńskiego odbyło się 2 marca br. w Lesznie. Skierowane było do rolników z gmin Rydzyna, Lipno, Święciechowa i miasta Leszna. Gospodarzami spotkania byli Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz wójt Święciechowy Marek Lorych. Prezydenta miasta Leszna reprezentował pan Ryszard Dorsz. Prelegentami na forum byli zaproszeni przedstawiciele instytucji około rolniczych:

 • Kuba Musielak – specjalista w BP ARiMR - przedstawił informacje o działalności biura, sposobie wydawania decyzji o przyznaniu płatności, zmianach w zasadach wypełniania wniosków i rodzajach płatności w bieżącym roku,
 • Magdalena Szidaj – starszy specjalista ARR - przedstawiła informacje dotyczące dopłat do materiału siewnego, organizacji grup producentów rolnych oraz umów na dostawy produktów rolniczych,
 • Marek Kmiećkowiak - kierownik ZD WODR w Lesznie – poinformował o działalności Ośrodka oraz planie pracy w bieżącym roku, zmianach w rozliczaniu podatku VAT,
 • Aleksander Trzmiel – zastępca powiatowego lekarza weterynarii - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach, zagrożenia ptasią grypą oraz Rolniczym Handlu Detalicznym,
 • Michał Piątek - kierownik Delegatury WIORiN w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i nowych patogenów zagrażających uprawom oraz konieczności zgłaszania do inspektoratu nieużywanych lub sprzedanych opryskiwaczy
 • Iwona Grzempczyńska - specjalista PT KRUS w Lesznie - przedstawiła informacje o organizacji Kasy, zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach świadczeń, możliwości rehabilitacji i wypoczynku w ośrodkach KRUS, waloryzacji świadczeń oraz bezpłatnym ubezpieczeniu dzieci rolników do 16 lat,
 • Anna Nosek – przedstawiciel Stacji Chemiczno-Rolniczej – przedstawiła ofertę badań gleb i ich znaczenie dla optymalizacji produkcji rolniczej,
 • Teresa Borkowska – przedstawiciel ANR OT Bojanowo – poinformowała o warunkach nabycia ziemi z zasobu łącznie z przedstawieniem kryteriów przetargów ograniczonych, które obecnie są obowiązujące
 • Krzysztof Balak – prezes Lion Energy Group – poinformował o zasadach grupowego handlu energią elektryczną oraz zaprosił na spotkanie pogłębiające temat wprowadzenia tego rozwiązania w rolnictwie

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady poinformował o działalności Rady Powiatowej i izby oraz planach działalności na 2017 rok. Forum trwało od godziny 10.00 do 13.00. Uczestnicy częstowali się kawą i ciastem, a na zakończenie ciepłym posiłkiem, który był możliwy dzięki zaangażowaniu środków Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz sponsorom, firmom pracującym na rzecz rolników. W czasie forum zaprezentowali swoje oferty:

 • bank BS Wschowa,
 • firma AGROLOK, zaopatrzenie rolnictwa,
 • PHU Agnes, pożyteczne mikroorganizmy,
 • Agromix Rojęczyn, maszyny i usługi rolnicze.

W posiedzeniu oprócz członków Rady Powiatowej uczestniczyło koło 40 osób.

Opracował: Paweł Dopierała


27-02-2017 r.


Drugie w 2017 roku Otwarte Posiedzenie Rady Powiatowej WIR na terenie powiatu leszczyńskiego odbyło się 22 lutego br. we Włoszakowicach. Skierowane było do rolników z gmin Wijewo i Włoszakowice. Gospodarzami spotkania byli Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz wójt Wijewa Mieczysław Drożdżyński. Niestety w spotkaniu nie mógł uczestniczyć wójt Włoszakowic Stanisław Waligóra. Prelegentami na forum byli zaproszeni przedstawiciele instytucji około rolniczych:

 • Aleksander Trzmiel – zastępca powiatowego lekarza weterynarii - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach, zagrożenia ptasią grypą oraz Rolniczym Handlu Detalicznym,
 • Kuba Musielak – specjalista w BP ARiMR - przedstawił informacje o działalności biura, sposobie wydawania decyzji o przyznaniu płatności, zmianach w zasadach wypełniania wniosków i rodzajach płatności w bieżącym roku,
 • Iwona Grzempczyńska - specjalista PT KRUS w Lesznie - przedstawiła informacje o organizacji Kasy, zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach świadczeń, możliwości rehabilitacji i wypoczynku w ośrodkach KRUS, ubezpieczeniu dzieci rolników do 16 lat,
 • Michał Piątek - kierownik Delegatury WIORiN w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i nowych patogenach zagrażających uprawom oraz konieczności zgłaszania do inspektoratu nieużywanych lub sprzedanych opryskiwaczy
 • Marek Kmiećkowiak - kierownik ZD WODR w Lesznie – poinformował o działalności Ośrodka oraz planie pracy w bieżącym roku, zmianach w rozliczaniu podatku VAT,
 • Robert Kasperczak – wicestarosta leszczyński – omówił zadania starostwa i plany działań w 2017 roku,
 • Anna Nosek – przedstawiciel Stacji Chemiczno-Rolniczej – przedstawiła ofertę badań gleb i ich znaczenie dla optymalizacji produkcji rolniczej.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady poinformował o działalności Rady Powiatowej i izby oraz planach działalności na 2017 rok. Forum trwało od godziny 10.00 do 13.00. Uczestnicy częstowali się kawą i ciastem, a na zakończenie ciepłym posiłkiem, który był możliwy między innymi dzięki sponsorom, firmom pracującym na rzecz rolników. W czasie forum zaprezentowali swoje oferty:

 • bank BS Włoszakowice,
 • firma AGROLOK, zaopatrzenie rolnictwa,
 • PHU Agnes, pożyteczne mikroorganizmy,
 • Agromix Rojęczyn, maszyny i usługi rolnicze.

W Posiedzeniu oprócz członków Rady Powiatowej uczestniczyło koło 40 osób.

Opracował: Paweł Dopierała


20-02-2017 r.

Pierwsze w 2017 roku Otwarte Posiedzenie Rady Powiatowej WIR na terenie powiatu leszczyńskiego odbyło się 15 lutego br. w Osiecznej. Skierowane było do rolników z gmin Krzemieniewo i Osieczna. Gospodarzami spotkania byli Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz burmistrz Osiecznej Stanisław Glapiak i wójt Krzemieniew Andrzej Pietrula, w zastępstwie którego był obecny zastępca wójta Radosław Sobecki. Prelegentami na forum byli zaproszeni przedstawiciele instytucji około rolniczych:

 • Aleksander Trzmiel – zastępca powiatowego lekarza weterynarii - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach.
 • Kuba Musielak – specjalista w BP ARiMR - przedstawił informacje o działalności biura, sposobie wydawania decyzji o przyznaniu płatności, zmianach w zasadach wypełniania wniosków i rodzajach płatności w bieżącym roku
 • Czesław Fedyk - kierownik PT KRUS w Lesznie wspólnie z panią Iwoną Grzempczyńską - przedstawili informacje o organizacji Kasy, zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach świadczeń, możliwości rehabilitacji i wypoczynku w ośrodkach KRUS,
 • Michał Piątek - kierownik Delegatury WIORiN w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i nowych patogenach zagrażających uprawom oraz konieczności zgłaszania do inspektoratu nieużywanych lub sprzedanych opryskiwaczy
 • Marek Kmiećkowiak - kierownik ZD WODR w Lesznie – poinformował o działalności Ośrodka oraz planie pracy w bieżącym roku
 • Janusz Perski – naczelnik wydziału rolnictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie – omówił zadania wydziału dotyczące rolnictwa, zwrócił uwagę na konieczność współpracy starostwa z RZSW w sprawie regulacji stosunków wodnych
 • Anna Nosek – przedstawiciel Stacji Chemiczno-Rolniczej – przedstawiła ofertę badań gleb i ich znaczenie dla optymalizacji produkcji rolniczej.

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady poinformował o działalności Rady Powiatowej i izby oraz planach działalności na 2017 rok. Forum trwało od godziny 10.00 do 13.00. Uczestnicy częstowali się kawą i ciastem, a na zakończenie ciepłym posiłkiem, który był możliwy między innymi dzięki sponsorom, firmom pracującym na rzecz rolników. W czasie forum zaprezentowali swoje oferty:

 • bank BS Wschowa O/Leszno,
 • firma AGROLOK, zaopatrzenie rolnictwa,
 • PHU Agnes, pożyteczne mikroorganizmy.

W Posiedzeniu oprócz członków Rady Powiatowej uczestniczyło koło 40 osób.

Opracował: Paweł Dopierała


13-02-2017 r.

Posiedzenie odbyło się dnia 3.02.2017 roku w Lesznie w biurze WIR. Uczestniczyło w nim 10 radnych. Omawiano następujące tematy:

 • Sprawa rozwiazywania umów na dzierżawę gruntów przez nadleśnictwa. Nadleśniczy jest gotowy na spotkanie z rolnikami. Nakaz rozwiązania umów jest odgórny, dodatkowo na naszym terenie około 80 ha lasów zostało przekazane pod budowę drogi ekspresowej i taki obszar należy teraz zalesić. Grunty dotychczas dzierżawione muszą zostać oddane w pierwotnym stanie i zostaną ponownie wystawione do dzierżaw, ale na innych warunkach.
 • Zmiana ustawy łowieckiej – obecnie utknęła w martwym punkcie. Łowczy Okręgowy jest gotów dyskutować każde zmiany jak tylko się pojawią. W nowych przepisach ma zostać zwiększony wpływ Zarządu Okręgowego na działania poszczególnych kół.
 • W grudniu został przeprowadzony cykl szkoleń dotyczący nowych zasada znakowania zwierząt. Spotkania były przeprowadzone na każdej z gmin. Wykładowcami byli przedstawiciele BP ARiMR w Lesznie
 • Sprawozdanie przewodniczącego i delegata za IV kwartał 2016 roku
 • Fora rolnicze w 2017 roku – dla zachowania lokalnego charakteru tych spotkań i uniknięcia zbyt dużej ilości sponsorów (co wypacza ideę forów) postanowiono zrezygnować z dofinasowania centralnego i pokryć koszty z środków własnych rady i wybranych lokalnych sponsorów. W pierwotnie zaplanowanych terminach odbędą się Otwarte Posiedzenia Rady Powiatowej – 15.02 Osieczna, 22.02 – Włoszakowice i 2.03 – Leszno. Materiały informacyjne zostaną przekazane do urzędów gmin
 • Fora Wojewody – organizuje on poprzez biura ARiMR spotkania w każdym z powiatów. Na naszym odbędzie się w Święciechowie 16.02 o godz. 13.00. Próbowaliśmy pogodzić nasze spotkania, ale wysunięte propozycje nie uzyskały akceptacji.
 • Informacja o sposobie wydatkowania środków statutowych rady wg interpretacji radcy WIR

Dyskutowano również o uwagach do prowadzenia forów rolniczych, polityce rolnej obecnego rządu oraz problemach z podatkiem VAT przy wykupie ziemi pod budowę drogi S5.

Opracowanie: Paweł Dopierała


30-01-2017 r.


Ze względu na zmianę przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt w grudniu ubiegłego roku istniała pilna potrzeba przekazania producentom trzody chlewnej zasad znakowania zwierząt i wykonania rocznego spisu ich stanu. Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Lesznie we współpracy z Biurem Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lesznie zorganizowała cykl szkoleń informacyjnych na ten temat w każdej z gmin powiatu. Rolnicy mieli możliwość praktycznego zapoznania się z drukami zgłoszeń i wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych ze znakowaniem i rejestracją zwierząt.

Opracowanie: Paweł Dopierała


16-12-2016 r.

Dnia 7.12.2016 roku odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Lesznie. Uczestniczyło w nim 14 radnych i zaproszeni goście: Grażyna Sokalla BP ARiMR w Lesznie, Aleksander Trzmiel PIW Leszno, Janusz Perski Starostwo Leszno, Michał Piątek WIORiN Leszno, Czesław Fedyk KRUS Leszno, Marek Kmiećkowiak ZD WODR Leszno, Franciszek Kaczmarek ZSRB w Lesznie, Anna Nosek OSChR w Poznaniu oraz przedstawiciele gmin z terenu powiatu: Zenon Poloch (Włoszakowice), Marek Kozak (Osieczna), Wojciech Edwin (Wijewo), Radosław Sobecki (Krzemieniewo), Mateusz Stachowski (Święciechowa), Jacek Pawłowski (Lipno).


Posiedzeń prowadził przewodniczący rady Krzysztof Kwiatoń. Zebrani przyjęli porządek obrad oraz protokół z ostatniego posiedzenia. Następnie przedstawiono:

 • informację z działalności przewodniczącego i delegata za III kwartał 2016
 • omówiono budżet Rady i wydatki w 2016 roku
 • przedstawiono projekt planu pracy Rady na 2016 rok
 • poinformowano o obradach walnego zgromadzenia WIR w dniu 28.11.2016 roku, uchwałach i stanowiskach, które zostały na nim przyjęte: w sprawie handlu detalicznego, Zadań i kompetencji izby, reformy emerytalnej, w sprawie działań Agencji Nieruchomości Rolnych i realizacji Ustawy o ustroju rolnym.
 • omówiono sprawę organizacji kolonii dla dzieci realizowanych w gminie Lipno,
 • zwrócono uwagę na problem występujący przy staraniu się młodych rolników o ziemię z ANR. W przyjętych kryteriach oceny wymagany jest 5 letni okres prowadzenia działalności co wyklucza młodych rolników z uzyskania dodatkowych punktów,
 • przedstawiono również informacje na temat Kongresu Spółdzielczości i obecności na nim reprezentantów rolników z naszego rejonu.

Wystąpienia gości:

 • Grażyna Sokalla (ARiMR) – przedstawiła informację z działalności biura powiatowego zwracając szczególną uwagę na zmiany przepisów przy identyfikacji zwierząt. We współpracy z BP WIR w Lesznie przeprowadzone zostaną szkolenia w każdej z gmin powiatu na ten temat zgodnie z harmonogramem ustalonym z urzędami gmin.
 • Anna Nosek (OSChR) – przedstawiła informacje o zadaniach stacji oraz znaczeniu badań gleby dla prawidłowości prowadzenia działalności rolniczej
 • Michał Piątek (WIORiN) – zwrócił uwagę na problem braku zgłaszania do inspekcji nieużytkowanych opryskiwaczy. Powoduje to zawyżanie statystyk kierowanych do UE i niekorzystny obraz przestrzegania norm przez Polskę. Zgodnie z nimi w terenie może występować max 20% nieprzebadanych opryskiwaczy, obecnie z ewidencji wychodzi 40%. Zaapelował do rolników o przekazywani informacji w tym zakresie do inspekcji.
 • Aleksander Trzmiel (PIW) – omówił przebieg szkoleń dotyczących ASF oraz obecną sytuację w tym temacie. Zaapelował o stosowanie zasada bioasekuracji w gospodarstwach. Wspomniał również o wystąpieniu ogniska ptasiej grypy, kontrolach w gospodarstwach oraz sposobie wystawiania świadectw zdrowia. Sprzeciw budzi ich krótki, 24 godzinny okres obowiązywania, ale jest to konieczne ze względu na profilaktykę ASF. We wzorze świadectwa zdrowia świń, przemieszczanych do rzeźni, pochodzących od stad zlokalizowanych na obszarze nieobjętym restrykcjami w związku z wystąpieniem ASF, wskazano, że ważność świadectwa zdrowia wynosi 48 h. Powyższy termin umożliwia zbadanie kliniczne zwierząt i wystawienie świadectwa zdrowia w ciągu 24 h przed wysyłką zwierząt oraz transport tych zwierząt do miejsca docelowego w ciągu 24-48 h od momentu rozpoczęcia przemieszczania. Zgodnie z opinią Głównego Lekarza Weterynarii, badanie kliniczne zwierząt przed wystawieniem świadectwa zdrowia powinno być jak najbardziej aktualne, co ma bardzo duże znaczenie z epizootycznego punktu widzenia (czyli masowego występowanie na określonym terenie i w określonym czasie zachorowań zwierząt na chorobę zakaźną).
 • Franciszek Kaczmarek (ZSRB) – przedstawił informacje o szkole i kierunkach kształcenia z jakich młodzież może w niej skorzystać
 • Czesław Fedyk (KRUS) – omówił zmiany w sposobie działania placówki oraz zakresie ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem korzystnego ubezpieczenia dzieci do 16 roku życia, które obecnie jest automatyczne. Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Adam Sekściński, zawarł 14 października 2016 roku z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Wykonawcę wyłonił Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Rolników w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa obowiązuje od 14.10.2016 roku do 13.10.2017 roku. Finansuje ją Fundusz Składkowy. Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać zaświadczeniami, że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, poszkodowanego w następstwie wypadku, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim).
 • Janusz Perski (starostwo) – przedstawił zagadnienia, którymi zajmuje się wydział oraz informację o realizowanych programach, np. ograniczenia populacji lisa czy zadrzewiania.
 • Marek Kmiećkowiak (WODR) – przekazał informacje na temat zmian organizacyjnych WODR związanych z przejściem ośrodka pod nadzór MRiRW oraz zrealizowane w 2016 roku tematy doradcze.

Wolne głosy

W tym punkcie posiedzenia poruszano następujące tematy:

 • akcja liczenia dzików na terenie powiatu – na terenie powiatu leszczyńskiego uczestniczyło w niej jako obserwatorzy 3 przedstawicieli Rady, wspólnie z pracownikami Lasów Państwowych, członkami Polskiego Związku Łowieckiego. Miało to miejsce w Nadleśnictwach Karczma Borowa, Włoszakowice, w Leśnictwach Długie Stare, Książęcy Las oraz Grodzisko. W każdym miejscu przeprowadzano 3 - 5 przepędzeń kontrolnych w około 40 - 50 osobowych zespołach podzielonych na liczących przemieszczających się w terenie (naganka) i obecnych na stanowiskach stacjonarnych. Organizacja akcji przygotowana przez poszczególne Nadleśnictwa była wzorowa, organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom transport i ciepły posiłek. Czas przeprowadzenia akcji był jednak niewłaściwy do faktycznej oceny populacji dzików. Po ocenie wynik, że ilość dzików jest większa niż przyjęta norma, co musi skutkować zwiększeniem planu odstrzałów w 2017 roku do pożądanej ilości 0,5 sztuki na km2.
 • zmiany ustawy Prawo Łowieckie – ma nastąpić zmiana sposobu szacowania szkód, wnoszenia opłat na fundusze odszkodowawcze, projekt nie uwzględnia rozszerzenia listy zwierząt łownych o takie gatunki jak muflony czy bobry.
 • obchody 20 lecia WIR – Gala w Poznaniu – informacja o organizacji wyjazdu i przebiegu Gali
 • szkolenia chemizacyjne – od nowego roku planowane jest przeprowadzenie szkoleń chemizacyjnych uzupełniających dla rolników zgodnie z zapotrzebowaniem
 • konkurs nt. bioasekuracji – z terenu powiatu nie otrzymano żadnego zgłoszenia gospodarstwa do tego konkursu
 • szkolenia na gminach – przedstawiono harmonogram szkoleń na temat znakowania zwierząt, które zostaną przeprowadzone w dniach 12 do 15 grudnia we wszystkich gminach powiatu
 • sprawa zalewania pól na Henrykowie – jak wynika z uzyskanych informacji ubezpieczyciel OC MZKIW w Lesznie odmówił wypłaty odszkodowań z uzasadnieniem, że były spowodowane działaniem siły wyższej
 • wypowiadanie umów dzierżaw przez nadleśnictwa – ma to związek z koniecznością uzyskania określonego procentu zalesienia kraju oraz koniecznością oddania na naszym terenie dużego obszaru lasów pod budowę drogi ekspresowej S5.
 • postępowanie policyjne – członkowie Rady z kadencji 2011-15 otrzymywali wezwania do złożenia informacji w sprawie postępowania dotyczącego ewentualnych nieprawidłowości przy wystawieniu opinii dotyczącej rozdysponowania gruntów należących do Skarbu Państwa, położonych w Drzeczkowie.
 • procedura wydawania opinii –zgłoszono potrzebę zmiany sposobu zwracania się do Rady o wydawania opinii. Nie może to być bardzo krótki, 1-2 dniowy termin, bo wiele spraw wymaga uzgodnień i odbycia posiedzenia Rady.
 • kwestia medialnego nagłaśniania wypłat dopłat i wzrost cen – wnioskowano, by nie robić „szumu medialnego” dotyczącego terminów realizacji wypłat płatności obszarowych, bo skłania to sprzedawców do podnoszenia cen środków do produkcji

Podczas posiedzenia sformułowano następujące wnioski:

 1. Wniosek do MRIRW o wydłużenie terminu sporządzania spisu zwierząt
 2. Wniosek o organizację spotkania z nadleśnictwem w kwestii wypowiadania umów dzierżaw rolnikom
 3. Wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – o zbadania problemu podwyższania cen środków do produkcji rolnej wraz z zaawansowaniem wypłaty dopłat dla rolników
 4. Wniosek o zaproszenie na posiedzenie Rady Łowczego Okręgowego w Lesznie w temacie regulacji populacji lisów na terenie powiatu
 5. Wniosek do MRIRW by na podstawie uzyskanych wyników akcji liczenia populacji dzików jak najszybciej przystąpić do odstrzału dzików w rejonach gdzie ich populacja przekracza przyjęte normy

Opracowanie: Paweł Dopierała


26-10-2016 r.

W minionym tygodniu na podstawie decyzji nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 20 września 2016 roku, na terenie powiatów leszczyńskiego i gostyńskiego została przeprowadzona akcja inwentaryzacji dzików. Była to część ogólnopolskich działań, które pomogą w dokładnym oszacowaniu populacji zwierząt łownych, w tym również dzików. Odbywała się ona metodą pędzeń próbnych na losowo wybranych powierzchniach głównie lasów i upraw obejmujących około 10 % powierzchni obszaru nadleśnictw. Jeśli okaże się, że dzików jest za dużo, ta ich liczebność będzie redukowana.

Radni – członkowie Rad Powiatu Leszno i Gostyń uczestniczyli w liczeniu wspólnie z pracownikami Lasów Państwowych, członkami Polskiego Związku Łowieckiego jako obserwatorzy. Miało to miejsce w Nadleśnictwach Karczma Borowa, Włoszakowice oraz Piaski, w Leśnictwach Długie Stare, Nadolnik, Książęcy Las, Karzec oraz Grodzisko. W każdym miejscu przeprowadzano 3 - 5 przepędzeń kontrolnych w około 40 - 50 osobowych zespołach podzielonych na liczących przemieszczających się w terenie (naganka) i obecnych na stanowiskach stacjonarnych. Organizacja akcji przygotowana przez poszczególne Nadleśnictwa była wzorowa, organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom transport i ciepły posiłek. Obecnie trwa zbieranie danych z akcji. Protokoły podsumowujące liczenia dzików mają trafić do resortu środowiska do 10 listopada br.

Opracowanie: Paweł Dopierała


13-10-2016 r.


Szkolenie odbyło się 12 października br. na sali wiejskiej w Moraczewie. Prowadzone było przez lekarzy weterynarii: pana Ryszarda Kwaczyńskiego oraz pana Aleksandra Trzmiela. Przedstawiono na nim historię pochodzenia i rozwoju Afrykańskiego Pomoru Świń na świecie i w Polsce oraz obecny stan jego występowania w naszym kraju. Omówiono również skutki ekonomiczne oraz sposoby przeciwdziałania chorobie wskazując, że bardzo poważnym czynnikiem jej rozprzestrzeniania jest człowiek i jego działania. Ogromnie ważne jest zachowanie zasad bioasekuracji, bo to obecnie jedyny skuteczny sposób zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

Opracowanie: Paweł Dopierała


05-10-2016 r.

„Dębie stary, niech twe konary Wciąż się nad nami gną.
Dzieci swoje na zawsze ci wierne Otocz opieką swą.
Hej, ha! Życia trud i znój! Święty symbol twój Powiedzie nasze losy.
Niech pieśń pomknie, hen podniebiosy, Na święty życia znój”

Słowa tej bardzo starej śpiewanej kiedyś przez harcerzy, a dziś także przez myśliwych w niektórych kołach pieśni „Puszcza” chyba najtrafniej oddają uczucia ludzi, którzy przywrócili należną cześć sędziwemu dębowi szypułkowemu rosnącemu na ziemiach wsi Sarbinowo, gmina Poniec, powiat gostyński, woj.wielkopolskie.


„Stoi tu od zawsze, i chyba wszyscy z Koła kiedyś umawiali się pod nim na spotkanie przed lub po polowaniu. Obecność ta jest tak oczywista, że choć dostrzegaliśmy jego wyjątkowość to jednak nie myśleliśmy o jego ochronie” - mówił Stanisław Grylewicz – łowczy okręgu leszczyńskiego i jednocześnie członek KŁ nr 5 „Dzik” z Leszna, na obwodzie którego stoi dąb.

Latem 2013r. kol. Wiktor Szukalski Członek Honorowy PZŁ, wieloletni Łowczy Okręgowy z Wrocławia urzeczony rzeźbą jego kory, ale także w poczuciu szacunku dla świadka historii tych ziem postanowił zainteresować nim właściwych ludzi i zadbać o jego przyszłość. Okazało się, że nikogo kto w jakikolwiek sposób związany był z tym drzewem nie trzeba było przekonywać do podjęcia niezbędnych decyzji i działań – sprzymierzeńców szybko przybywało. Niespełna rok później - 6 czerwca 2014 r. Rada Miejska Ponieca zainspirowana prośbą, uznając szczególne znaczenie tego drzewa dla lokalnej społeczności oraz jego walory przyrodnicze (wiek ok. 350 lat i obwód ok. 7,5 m) podjęła Uchwałę o wpisaniu go do rejestru Pomników Przyrody. Postanowiono też o zagospodarowaniu najbliższego otoczenia drzewa. Negocjacjami i uzgodnieniami zajął się kol. Krzysztof Kwiatoń, który też bezpośrednio organizował i nadzorował wszystkie prace. Proboszcz Parafii P.W. Św. Piotra i Pawła w Nieparcie - właściciel pola, na którem rośnie dąb, bez wahania wydzielił 1 ar ziemi z użytkowania rolnego. Krzysztof Idziak – rolnik z Sarbinowa zaangażował się w budowę kładki nad rowem melioracyjnym między drogą leśną a dębem. Staraniem nadleśniczego z Piasków – pana Ireneusza Niemca, oczyszczono i pogłębiono rów. Burmistrz Ponieca - Jacek Widyński, który niemal wzrastał w cieniu jego konarów, bo w najbliższej mu wiosce i który od samego początku wspierał podejmowane działania dbając o tych, którzy zechcą odwiedzić staruszka, postawił przy nim stół z ławami oraz kosz na śmieci. Krzysztof Kwiatoń wybudował ogrodzenie, platformę widokową i kładkę oraz postawił tablicę informacyjną – wykonaną przez myśliwego Pawła Kaźmierczaka, w której zamieszczono informacje o samym dębie jak i działaniach przywracających mu zasłużoną uwagę.


1 października 2016 r. zorganizowano uroczyste oddanie ogrodzenia i przystosowanego do chwili odpoczynku miejsca przy wiekowym drzewie pamiętającym min. zwycięstwo pod Chocimiem, Odsiecz Wiedeńską, czasy kolejnych zaborów, uchwalenie Konstytucji 3 maja, Powstanie Wielkopolskie i wszystko to co zdarzyło się późnej, aż do dnia dzisiejszego. Zebrali się Ci, którym stał się on bardzo bliski. Uroczyste spotkanie prowadził kol. Henryk Bartosz – członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Lesznie oraz Prezes Koła, a oprócz ww. uczestniczyli w nim także Jerzy Skrzypczak – sołtys Sarbinowa i jednocześnie członek KŁ „Dzik”, Krzysztof Idziak – rolnik z Sarbinowa. Były podziękowania, refleksje dotyczące bezinteresownego działania, kawa i drożdżowy placek oraz poczucie satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku wobec dębowego starca, przyrody i kolejnych pokoleń ludzi, którzy z różnych przyczyn odnajdą orzeźwiający chłód w jego cieniu.

Tekst: Mariusz Kędzierski


23-09-2016 r.

Gospodarstwo pana Mateusza Gąda zlokalizowane jest w Jezierzycach Kościelnych w gminie Włoszakowice. W 2008 roku gospodarstwo zostało przejęte po rodzicach. Powierzchnia wynosiła wtedy 17 ha, a produkcja oparta była na produkcji roślinnej oraz produkcji trzody chlewnej, bydła mlecznego i opasów. Po przejęciu gospodarstwa pan Mateusz właściwie ocenił swoje możliwości i postawił na specjalizację - produkcję mleka. Obecnie posiada 50 krów mlecznych rasy HF o średniej wydajności ok. 9,7 tys. kg mleka rocznie od krowy, 50 sztuk jałowizny oraz cieląt i 30 sztuk opasów. Całkowita powierzchnia gospodarstwa to 50 ha gleb klasy V i VI, na których prowadzona jest uprawa kukurydzy (średni plon 500-600 dt zielonki), mieszanek traw z motylkowymi na sianokiszonkę i siano oraz uprawa zbóż. Decyzja dotycząca specjalizacji spowodowała duże zmiany w gospodarstwie. Następuje rozbudowa budynku inwentarskiego (obory) wraz z halą udojową 2x2 Auto Tandem, zlewnią mleka i zapleczem dojarni. Powstaje obora bezstropowa z wentylacją kalenicową, ściołowa, wolnostanowiskowa, z szerokim stołem paszowym, korytarzem spacerowym oraz stanowiskami legowiskowymi dla zwierząt. Następuje poprawa warunków utrzymania zwierząt, higieny i bezpieczeństwa produkcji. Dojarnia wyposażona zostaje w elektroniczne sterowanie bramek wejściowych i wyjściowych, automatyczny pomiar mleka od każdej sztuki. W zlewni zainstalowany zostaje zbiornik na mleko wraz z odzyskiem ciepła z procesu schładzania mleka (pompa ciepła). Ciepło to jest wykorzystywane do ogrzewania wody na potrzeby gospodarstwa i domu.


W gospodarstwie Pan Mateusz buduje też nowe silosy przejazdowe do kiszonek, jałownik dla zwierząt z ośmioma kojcami grupowymi utrzymywanymi w systemie głęboko-ściołowym.


Oprócz inwestycji budowlanych Pan Mateusz inwestuje również w nowe maszyny. W 2010 roku zakupuje nowy ciągnik o mocy 85 KM z ładowaczem czołowym, pług zagonowy 3- skibowy, bronę kompaktową (talerzową). W kolejnych latach kupuje ciągnik o mocy 90 KM, opryskiwacz polowy o pojemności 1615 l z 15 metrową belką i sterownikiem komputerowym, wóz paszowy o pojemności 10 m3, przyczepę 12- tonową, prasę rolującą, 12 tonowy rozrzutnik obornika oraz rozsiewacz do nawozu o pojemności 1000 l. Zakupy realizowane są ze środków własnych jak również z kredytu preferencyjnego z dofinansowaniem ARiMR do oprocentowania, a także dofinansowywane z działań: „Ułatwianie startu młodym rolnikom (2008 r.) oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”(2009 r.).


W 2013 roku pan Mateusz w oparciu o działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zakupuje siewnik punktowy 6 rzędowy z podsiewaczem nawozu, kosiarkę dyskowa 2,8 m, przetrząsacz karuzelowy o szerokości 5,4 m, zgrabiarkę karuzelową o szerokości 3,6 m, owijarkę balotów oraz wóz asenizacyjny o pojemności 7 tys. litrów. Dodatkowe zakupy umożliwiają panu Mateuszowi prowadzenie działalności usługowej i poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstwa.
09-09-2016 r.

Rada Powiatowa WIR w Lesznie organizuje wyjazd na targi Agro Show w Bednarach. Wyjazd 24.09.2016 roku (sobota), o godz. 8.00 z Leszna (parking przy hali Trapez). Później autobus pojedzie przez Lipno i dalej do Bednar. Koszt około 15 zł od osoby.

Zgłoszenia przyjmują: Krzysztof Kwiatoń, Mieczysław Kowalczyk oraz
BP WIR w Lesznie (pn., śr., czw. w godz. 8.00 do 15.00) - tel. 65 529 55 23


05-09-2016 r.


Obchody 20-lecia samorządu rolniczego w Wielkopolsce w subregionie leszczyńskim odbyły się na terenie Centrum Wystawowo-Edukacyjnego w Gołaszynie (powiat rawicki). Uczestniczyli w nim rolnicy z powiatów gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, rawickiego i wolsztyńskiego oraz członkowie rad z gmin, które po podziale administracyjnym trafiły do województw dolnośląskiego i lubuskiego. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządów lokalnych, z którymi izba na co dzień współpracuje. Obecni byli również reprezentanci instytucji okołorolniczych i organizacji rolniczych z subregionu. Obchody prowadzone były przez Prezesa WIR Pana Piotra Walkowskiego oraz Panią Elżbietę Kaczmarek Dyrektora WODR w Poznaniu. Po przywitaniu wszystkich obecnych Zbigniew Gąsior, były prezes Leszczyńskiej Izby Rolniczej przedstawił rys historyczny działania izby w subregionie, wskazując na wielkie zaangażowanie wielu osób w jej tworzenie. Kilka słów do obecnych skierował również Prezes Honorowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej Józef Waligóra, który w swoim wystąpieniu podsumował minione 20 lat działalności Izb Rolniczych, wskazując na sukcesy, ale i występujące bolączki. Wystąpienie to prowadziło do kolejnego punktu uroczystości mającego na celu uhonorowanie osób, które w szczególny sposób wyróżniły się pracą na rzecz WIR. Przygotowano następujące wyróżnienia:

Medalion Jubileuszu 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej, za nieprzerywalnie 20 lat pełnienia funkcji członka Rady Powiatowej:

 1. Krzysztof Kwiatoń (Leszno)

Medalion Jubileuszu 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej:
Leszno – w podziękowaniu za wieloletnią współpracę dla przedstawicieli samorządów i instytucji oraz długoletnich członków RP WIR

 1. Łukasz Borowiak – prezydent miasta Leszna
 2. Jarosław Wawrzyniak – starosta leszczyński
 3. Andrzej Pietrula – wójt gminy Krzemieniewo
 4. Jacek Karmiński – wójt gminy Lipno
 5. Stanisław Glapiak – burmistrz Osiecznej
 6. Kornel Malcherek – burmistrz Rydzyny
 7. Marek Lorych – wójt Święciechowy
 8. Mieczysław Drożdżyński – wójt gminy Wijewo
 9. Stanisław Waligóra – wójt gminy Włoszakowice
 10. Franciszek Kaczmarek – dyrektor ZSRB w Lesznie
 11. Marek Kmiećkowiak – kierownik ZD WODR w Lesznie
 12. Czesław Fedyk – kierownik PT KRUS w Lesznie
 13. Grażyna Sokalla – kierownik BP ARiMR w Lesznie
 14. Krzysztof Kuśnierski – powiatowy lekarz weterynarii
 15. Michał Piątek – kierownik Delegatury WIORiN w Lesznie
 16. Janusz Perski – były długoletni kierownik BP ARiMR w Lesznie
 17. Iwona Grzempczyńska – były długoletni kierownik PT KRUS w Lesznie
 18. Zbigniew Brzezewski – od 2002 członek rady powiatowej
 19. Mieczysław Kowalczyk – od 2002 członek rady powiatowej
 20. Piotr Pflanc – od 2002 do 2015 członek rady powiatowej
 21. Radosław Sobecki – od 2002 do 2015 członek rady powiatowej

Odznaczenie „Honorowego członka Rady Powiatowej”, jako docenienie pracy na rzecz WIR oraz zaangażowanie na rzecz rozwiązywania problemów w rolnictwie

 1. Łucjan Borowski (Leszno)
 2. Andrzej Drożyński (Leszno)
 3. Marek Lorych (Leszno)
 4. Józef Rimke (Leszno)

Odznaczenie Order Serca Matkom Wsi – jako docenienie pracy zarówno w wymiarze rodzinnym jak i pracy w gospodarstwie rolnym oraz zaangażowania w sprawy społeczne na wsi

 1. Danuta Lorych
 2. Janina Prałat
 3. Teresa Wojciech

Po zakończeniu wręczania odznaczeń wszyscy obecni mieli okazję wziąć udział we wspólnej biesiadzie, gdzie w przyjaznej atmosferze wspominano dokonania, odnawiano kontakty i wymieniano doświadczenia związane z dotychczasową działalnością izby.


Paweł Dopierała


18-08-2016 r.

Na sali wiejskiej w Święciechowie odbyło się spotkanie dla producentów trzody chlewnej dotyczące pojawiającego się zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń. Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przedstawił historię rozwoju tej choroby w Polsce oraz sposoby jej rozpoznawania i zwalczania. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne o ASF. Szczegółowe informacje na temat ASF zamieszczono na stronach internetowych

wetgiw.gov.pl/asf

Paweł Dopierała


18-08-2016 r.


W siedzibie WIR w Lesznie odbyło się spotkanie dotyczące problemu zalewania pól związanego głównie z odpływem wód deszczowych z miasta Leszna. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli urzędu miasta, starostwa powiatowego, gminy Świeciechowa, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Rejonowego Zarządu Spółek Wodnych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W toku rzeczowej dyskusji przedstawiono występujące problemy oraz możliwe sposoby ich rozwiązania. Największym problemem jest niedrożność rowów oraz brak koordynacji prac pomiędzy instytucjami za to odpowiedzialnymi. Niestety koszty tego faktu ponoszą rolnicy tracąc cześć upraw. Zdecydowano o powołaniu zespołu przy urzędzie miasta Leszna, który będzie miał za zadanie opracowanie planu działań i ich koordynację w celu zapewnienia jak najlepszego odpływu wód. Dyskutowano również o planach budowy kolektorów zbiorczych, które skutecznie pozwalałyby na gromadzenie wody w przypadku deszczy nawalnych i tym samym ochronę pól.

Paweł Dopierała


16-06-2016 r.


W świetlicy wiejskiej w Nowejwsi koło Leszna odbyło się szkolenie wraz z pokazem w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego”. Wiedzę w ww. temacie przekazywali strażacy z PSP w Lesznie oraz jednostki w Rydzynie. Obecni mogli m.in. obserwować i przećwiczyć sposób udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, uwalnianie osoby z zakleszczonego samochodu oraz gaszenie pożaru przy użyciu gaśnic różnego typu. Spotkanie było połączone z organizowanym przez ZD WODR w Lesznie „Dniem Zagrody”. Przewidziano wykład z zakresu problematyki podatku VAT oraz wizytę na polach gospodarstwa demonstracyjnego pana Leszka Prałata.


Paweł Dopierała


03-06-2016 r.


Trzecie w 2016 roku posiedzenie Rady odbyło się w Lesznie. Głównym jego punktem było szkolenie mające na celu omówienie nowych aktów prawnych dotyczących już istniejących, jak również nowo tworzonych grup producentów rolnych, organizacji producentów i związków grup. Drugim tematem była informacja dotycząca organizacji VI Kongresu Spółdzielczości oraz pracach nad nową ustawą spółdzielczą. Trzeci temat dotyczył możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych oraz warunków utworzenie spółdzielni eko-energertycznej. Wykładowcami na szkoleniu byli: Krzysztof Łabęda – przedstawiciel ARR w Poznaniu, Marcin Martynowski – doradca ds. grup i organizacji producentów rolnych oraz spółdzielczości rolniczej w KRS w Warszawie, Krzysztof Balak – prezes Lion Energu Group.


Na posiedzenie zaproszeni zostali przedstawiciele grup producentów rolnych, którzy mogli uzyskać odpowiedzi na problemy pojawiające się przy prowadzeniu grup. Otrzymali również materiały przygotowane przez BP WIR zawierające akty prawne i wzory wniosków składanych do ARR.


Paweł Dopierała


11-04-2016 r.


W sobotę 9 kwietnia br. odbył się w ZSRB w Lesznie dzień otwarty. Wszyscy chętni mogli zapoznać się ze szkołą, kierunkami kształcenia i warunkami nauki. Obecnie w szkole można kształcić się w technikum i zasadniczej szkole zawodowej.
W technikum można uzyskać tytuł:

 • technik budownictwa
 • technik architektury krajobrazu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik weterynarii
 • technik ogrodnik

Zasadnicza szkoła zawodowa kształci w zawodach:

 • murarz - tynkarz
 • stolarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • rolnik
 • ogrodnik
 • mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Możliwe jest również uzyskanie ukończenie kursów kwalifikacyjnych dla uzupełnienia wykształcenia.

Na prośbę dyrekcji szkoły, BP WIR w Lesznie, które ma swoją siedzibę w szkole, również dołączyło się do dnia otwartego. Wszyscy zainteresowaniu mogli odwiedzić biuro, zapoznać się z działalnością izby oraz otrzymać czasopisma rolnicze.

Opracował: Paweł Dopierała

ÿr>

11-04-2016 r.

Posiedzenie odbyło 6.04.2016 roku w sali Baru Orlik w Lesznie-Zaborowie. Zaproszono na nie: panią Grażynę Sokallę – kierownika BP ARiMR, pana Janusza Perskiego – naczelnika WOŚLiR starostwa powiatowego, pana Marka Kmiećkowiaka – kierownika ZD WODR oraz pana Franciszka Kaczmarka – dyrektora ZSRB w Lesznie. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Krzysztof Kwiatoń. Posiedzenie przebiegało z godnie z porządkiem obrad.


Na wstępie posiedzenia wręczono bukiety kwiatów dla nowo powołanego kierownika BP ARiMR pani Grażyny Sokalli oraz w wyrazach podziękowania dla byłego kierownika BP ARiMR pana Janusza Perskiego.

Następnie Krzysztof Kwiatoń przedstawił informacje z działań rady oraz informację kwartalną ze swojej działalności jako przewodniczącego Rady. Stanisław Ciesielski poinformował o spotkaniu spółek wodnych i współpracy z nimi w zakresie regulacji stosunków wodnych. Omówiono również kwestię obchodów 20-lecia izby. W kolejnym punkcie spotkania dyskutowano na temat nadania tytułu „Honorowy członek RP”. Zaproponowano 4 kandydatury: Łucjan Borowski, Józef Rimke, Marek Lorych, Andrzej Dorożyński. Po dyskusji i głosowaniu zostały one zaakceptowane.

Wystąpienia gości rozpoczęła pani Grażyna Sokalla - powiedziała kilka słów o sobie oraz wskazała na najważniejsze obecnie zadania BP Agencji. Omówiła kwestie: terminowości wypłaty płatności za 2015 rok, zmian w zasadach wypełniania wniosków na 2016 rok. W dyskusji wskazano na różnice w procedurach uzyskania kredytu pod dopłaty w różnych bankach, kosztów budżetu państwa z tym związanych, złym funkcjonowaniu systemu obsługującego płatności.


Pan Marek Kmiećkowiak omówił działalność ZD WODR, wskazując na zrealizowane już zadania. Zaprosił na imprezę targową w Gołaszynie w dniach 21-22 maja br.

Pan Franciszek Kaczmarek przedstawił informacje o szkole oraz o kierunkach kształcenia dla uczniów. Oprócz kształcenia dziennego możliwe jest uczestniczenie w kursach kwalifikacyjnych w zawodach rolniczych, gastronomicznych i budowlanych. Problemem przy kształceniu rolniczym jest brak nowoczesnego sprzętu do prowadzenia zajęć praktycznych. Dyrektor zaprosił na Dni Otwarte szkoły w dniu 9.04.2016 roku.

Pan Janusz Perski omówił zadania realizowane przez wydział w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska. Zostały mu przedstawione następujące zagadnienia:

 • M.Kowalczyk poruszył kwestię utylizacji eternitu i środków na ten cel. Obecnie nie ma przewidzianych na to funduszy w budżecie powiatu.
 • J.Szmyt pytał o kwestię szkód powodowanych przez żurawie. Jak się okazuje nikt za te szkody nie odpowiada. Marszałek realizuje odszkodowania za szkody wyrządzane przez zwierzęta chronione
 • Z.Brzezewski zaapelował o właściwe podejście do sprawy użytkowania kopalin i samowolnego ich wykorzystywania przez właścicieli gruntów

W dalszej części spotkania poruszano następujące zagadnienie:

 • utworzenie grupy producentów energii
 • możliwość odznaczenia matek-rolniczek odznaczeniem KR
 • propozycje nowego regulaminu pracy radnych w komisjach – zwrócono uwagę, że lepszym rozwiązaniem niż ryczałt byłby zwrot kosztów dojazdu lub powiązanie ryczałtu i tych kosztów (wybór wyższej kwoty), nie powinno być podawanych ilości godzin
 • poinformowano o szkoleniu dla członków grup producentów w Marszewie
 • zmiany w prawie łowieckim


Podczas posiedzenia przyjęto jeden wniosek:

 1. Do MRiRW o podjęcie zdecydowanych działań w zakresie odbudowy stada podstawowego trzody i zahamowania rozwoju tuczu nakładczego. Produkcja taka niszczy rynek trzodowy w Polsce, gównie ze względu na sprowadzanie z zagranicy materiału do tuczu. Dodatkowo tucz taki jest dotowany przez zastosowany ostatnio system dopłat z ANR. Należałoby wprowadzić zmiany w przepisach wymuszające tucz przy większościowym udziale materiału wyprodukowanego w Polsce

Opracował: Paweł Dopierała


16-03-2016 r.

Kolejna, XV Gala Wielkopolski Rolnik Roku odbyła się w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Sali Ziemi, dnia 13 marca 2016 roku. Jej głównym punktem było wręczenie nagród laureatom konkursu. W tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 63 rolników z 29 powiatów, których gospodarstwa i działalność została poddana ocenie przez Kapitułę Konkursu. Oceniano organizację gospodarstw, osiągane efekty ekonomiczne, perspektywy rozwoju, a także infrastrukturę, wyposażenie oraz estetykę obejścia. Po ocenie Kapituła wytypowała 20 najlepszych rolników jako nominowanych w konkursie, a spośród nich wskazała 10 laureatów, którzy otrzymali tytuł Wielkopolski Rolnik Roku 2015 oraz statuetkę Siewcy.


Laureatami XV edycji konkursu zostali:

 • Agata i Grzegorz Krasoń, Rozsady warzyw, Święta, powiat złotowski,
 • Kazimierz Wotzka, Sadownictwo, Pobórka Wielka, powiat pilski,
 • Huber Michalski, Sadownictwo, Mostki 78, powiat koniński,
 • Marek Michalak, Bydło mleczne, Golina Kolonia, powiat koniński,
 • Arleta Linka, Drobiarstwo, Dębienko, powiat poznański,
 • Wioletta i Łukasz Jędrzejakowie, Roślinny, Kaliszkowice Ołobockie, powiat ostrzeszowski,
 • Jolanta i Grzegorz Majchrzakowie, Roślinny i zwierzęcy, Topola Mała, powiat ostrowski,
 • Emilia i Jacek Grzelakowie, Roślinny, Skarszew, powiat kaliski,
 • Jan Kamiński, Roślinny i zwierzęcy, Kiedrowo, powiat wągrowiecki,
 • Joanna i Maciej Szudrowiczowie, Trzoda chlewna, roślinny, Tłukawy, powiat obornicki.

Po wręczeniu nagród odbyła się część artystyczna gali, w której wystąpiła Eleni z zespołem. Po koncercie wszyscy uczestnicy uroczystości zostali ugoszczeni posiłkiem. Powiat leszczyński na gali reprezentowała 30 osobowa grupa rolników.

Opracował: Paweł Dopierała


16-03-2016 r.

W dniu 14 marca br. odbyło się w Wojnowicach szkolenie dotyczące stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Uczestniczyło w nim 35 rolników z naszego powiatu. Szkolenie było skierowane do osób, które już wcześniej uczestniczyły w tego typu szkoleniach (szkolenie uzupełniające). Uczestnicy otrzymali materiały oraz po zdaniu egzaminu zaświadczenia na okres 5-letni uprawniające do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego.


Opracował: Paweł Dopierała


04-03-2016 r.

Ostatnie na terenie powiatu leszczyńskiego Regionalne Forum Rolnicze odbyło się 24 lutego br. we Włoszakowicach. Skierowane było do rolników z gmin Wijewo i Włoszakowice. Gospodarzami spotkania byli: Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra. Na forum obecnych było blisko 70 osób. Tak jak na poprzednich spotkaniach zaproszeni goście przedstawili tematy związane z działalnością ich instytucji:

 • KRUS – Iwona Grzempczyńska - kierownik PT w Lesznie - przedstawiła informacje o zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach składek oraz powiązaniu ubezpieczeń w ZUS i KRUS w aspekcie otrzymywanych świadczeń emerytalnych.
 • WIORiN – Michał Piątek - kierownik Delegatury w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące zmian przepisów dotyczących ochrony roślin oraz omówił stan upraw i zagrożenia ze strony patogenów.
 • PIW – Aleksander Trzmiel – zastępca powiatowego lekarza weterynarii - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, uboju z konieczności, sprzedaży bezpośredniej oraz kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach.
 • WODR – Marek Kmiećkowiak - kierownik ZD w Lesznie – omówił plan działań ośrodka na 2016 rok.


Mimo zaproszenia na spotkanie nie dotarł przedstawiciel BP ARiMR. Związane to było ze zmianami kierownictwa w biurze powiatowym. Została jednak przekazana pisemna formacja dotycząca realizacji płatności, która została odczytana przez prowadzącego forum.

Po wystąpieniach zaproszonych gości głos zabrał Krzysztof Kwiatoń, przewodniczący Rady Powiatowej w Lesznie. Przedstawił zagadnienia związane z działalnością Wielkopolskiej Izby Rolniczej – interwencje, stanowiska dotyczące sytuacji w rolnictwie, organizowane szkolenia dla rolników, pomoc przy szacowaniu szkód łowieckich.


Forum zakończono losowaniem drobnych upominków dla uczestników forum oraz wspólnym posiłkiem, który był możliwy między innymi dzięki sponsorom, firmom pracującym na rzecz rolników. W czasie forum mieli oni możliwość zaprezentowania swoich ofert:

 • bank BS Włoszakowice,
 • firma PiTERN Ekologiczna Energia,
 • bank BGŻ BNP Paribas oddział w Lesznie,
 • firma PHU AGNES Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Lesznie,
 • firma HelioExperts sp. z o.o., energia odnawialna,
 • firma TUW Ubezpieczenia.
 • Spółdzielnia Lion Energy Group, energia odnawialna


Opracował: Paweł Dopierała


02-03-2016 r.

Kolejne w 2016 roku Regionalne Forum Rolnicze na terenie powiatu leszczyńskiego odbyło się 19 lutego br. w Nowym Belęcinie (gm. Krzemieniewo). Skierowane było do rolników z gmin Krzemieniewo, Osieczna i Rydzyna. Gospodarzami spotkania byli Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz wójt gminy Krzemieniewo Andrzej Pietrula. Prelegentami na forum byli zaproszeni przedstawiciele instytucji około rolniczych, podobnie jak w poprzednim forum w Lesznie. Ze względu na zmiany personalne w leszczyńskim biurze na spotkaniu nie było przedstawiciela Agencji. Obecni byli:

 • Aleksander Trzmiel – zastępca powiatowego lekarza weterynarii - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach.
 • Iwona Grzempczyńska - kierownik PT w Lesznie - przedstawiła informacje o zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach składek oraz powiązaniu ubezpieczeń w ZUS i KRUS w aspekcie otrzymywanych świadczeń emerytalnych.
 • Michał Piątek - kierownik Delegatury w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i nowych patogenach zagrażających uprawom.
 • Marek Kmiećkowiak - kierownik ZD w Lesznie – poinformował o planach działano iści WODR w bieżącym roku.


  • Forum trwało od godziny 10.00 do 13.00. Uczestnicy częstowali się kawą i ciastem, a na zakończenie brali udział w losowaniu upominków oraz posiłku dla wszystkich uczestników, który był możliwy między innymi dzięki sponsorom, firmom pracującym na rzecz rolników. W czasie forum zaprezentowali swoje oferty:

   • bank BS Wschowa O/Leszno,
   • firma Agromix w Rojęczynie, dystrybutor maszyn
   • firma PiTERN Ekologiczna Energia, energia odnawialna
   • bank BGŻ Paribas,
   • firma PHU AGNES Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Lesznie,
   • firma TUW Leszno, ubezpieczenia
   • Spółdzielnia Lion Energy Group, energia odnawialna

   W forum uczestniczyło około 70 osób.


   Opracował: Paweł Dopierała


26-02-2016 r.

Pierwsze w 2016 roku Regionalne Forum Rolnicze na terenie powiatu leszczyńskiego odbyło się 15 lutego br. w Lesznie-Zaborowie. Skierowane było do rolników z gmin Lipno, Święciechowa i miasta Leszna. Gospodarzami spotkania byli Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz włodarze gmin, czyli Jacek Karmiński – wójt Lipna i Marek Lorych – wójt Święciechowy. Obecny był również wicestarosta leszczyński Robert Kasperczak. Prelegentami na forum byli zaproszeni przedstawiciele instytucji około rolniczych. Poruszali oni w swoich wypowiedziach następujące kwestie: ARiMR – Karolina Kulesza – przedstawiciel BP w Lesznie - przedstawiła informacje o działalności biura, sposobie wydawania decyzji o przyznaniu płatności, zmianach w zasadach wypełniania wniosków i rodzajach płatności w bieżącym roku, PIW – Aleksander Trzmiel – zastępca powiatowego lekarza weterynarii - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach. KRUS – Iwona Grzempczyńska - kierownik PT w Lesznie - przedstawiła informacje o zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach składek oraz powiązaniu ubezpieczeń w ZUS i KRUS w aspekcie otrzymywanych świadczeń emerytalnych.
WIORiN – Alicja Fogt - przedstawicielka Delegatury w Lesznie - przedstawiała informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i nowych patogenów zagrażających uprawom.
ARR – Ewa Rosik – przedstawiciel OT ARR w Poznaniu - przedstawiała działalność Agencji oraz zasady uzyskania dopłat dla hodowców trzody i producentów mleka.
WODR – Marek Kmiećkowiak - kierownik ZD w Lesznie – poinformował o planach działalności WODR w bieżącym roku.


Forum prowadził Krzysztof Kwiatoń przewodniczący Rady Powiatowej w Lesznie. Przedstawił zagadnienia związane z działalnością Wielkopolskiej Izby Rolniczej – interwencje, stanowiska dotyczące sytuacji w rolnictwie, organizowane szkolenia dla rolników.

Forum zakończono losowaniem upominków oraz wspólnym posiłkiem dla wszystkich uczestników, który był możliwy między innymi dzięki sponsorom, firmom pracującym na rzecz rolników. W czasie forum mieli oni możliwość zaprezentowania swoich ofert:

 • bank BS Wschowa O/Leszno,
 • firma Agromix w Rojęczynie, dystrybutor maszyn
 • firma PiTERN Ekologiczna Energia, energia odnawialna
 • bank BGŻ Paribas,
 • firma PHU AGNES Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Lesznie,
 • firma HelioExperts sp. z o.o., energia odnawialna
 • firma TUW Leszno, ubezpieczenia
 • Spółdzielnia Lion Energy Group, energia odnawialna

W forum uczestniczyło około 70 osób.


Opracował: Paweł Dopierała


22-02-2016 r.

W dniu 3.02.2016 roku odbyło się w Lesznie-Zaborowie posiedzenie Rady Powiatowej. Obecni na nim byli radni oraz zaproszeni goście – przewodniczący komisji rolnictwa gmin powiatu leszczyńskiego. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Krzysztof Kwiatoń. Posiedzenie przebiegało z godnie z porządkiem obrad.
Program posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady
 3. Informacja z działalności RP WIR
 4. Omówienie i przyjęcie planu pracy na 2016 rok
 5. Omówienie organizacji forów rolniczych na terenie powiatu
 6. Wolne głosy i wnioski
 7. Zakończenie posiedzenia i wspólny posiłek


Ad1 i 2. Przyjęto porządek obrad. Odczytano i przyjęto bez zmian protokół z ostatniego posiedzenia rady

Ad3. Przedstawiono informacje z działań rady, m.in. organizacja wyjazdu na targi POLAGRA PREMIERY, organizacja kolonii dla dzieci wiejskich w Zakopanym, udział w spotkaniu w Raszkowie (odznaczenia dla dwóch pań z naszego powiatu) i Siemianicach.

Ad.4 Przedstawiono projekt pracy Rady na 2016 rok. Pan R.Biały zaproponował zapraszanie na radę rolników, którzy mają określone problemy i próbę ich rozwiązania przy udziale zaproszonych gości – specjalistów w dziedzinach, których dotyczy dana sprawa. Do planu pracy postanowiono dopisać punkt „udzielanie porad administracyjno-prawnych”. Plan pracy został przyjęty.

Ad5. Omówiono kwestię organizacji forów rolniczych na terenie powiatu. Zaplanowano organizację w miesiącu lutym 3 forów. Mają one na celu przekazanie rolnikom bieżących informacji oraz możliwość bezpośredniego kontraktu z przedstawicielami instytucji z otoczenia rolnictwa. Na forach będą obecni reprezentanci między innymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencji Rynku Rolnego, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na zakończenie każdego forum przewidziany jest wspólny posiłek przygotowany przez firmę cateringową. W planie forów uwzględniono uwagi z poprzedniego roku i przewidziano więcej czasu na pytania ze strony rolników.

W tym roku przewidziano odbycie 3 spotkań, zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelką:

GminaData / godzinaMiejsceKontakt
Leszno15 luty
godz. 10:00
Leszno, Orlik Leszno Zaborowo,
ul. Górowska 49
65 529 55 23
Belęcin Nowy19 luty
godz. 10:00
Belęcin Nowy (gm. Krzemieniewo),
sala wiejska
65 529 55 23
Włoszakowice24 luty
godz. 10:00
Włoszakowice, ul. Kurpińskiego,
sala przy urzędzie gminy
65 529 55 23

Ad. 6. W dalszej części spotkania poruszano następujące zagadnienie:

 • terminarz spotkań spółek wodnych,
 • zaproszenie na konferencję do Poznania dla hodowców trzody
 • informacja o zawieranych umowach kontraktacyjnych na rzepak i kukuruzę
 • planowane dopłaty dla hodowców trzody i producentów mleka
 • szkolenia dla grup producentów rolnych – KRS, WODR
 • wyjazd na galę Wielkopolski Rolnik Roku – zarezerwowano 30 miejsc
 • informacja o konferencji w Dolsku (org. czasopismo Farmer),
 • możliwość zgłaszania do konkursu kulinarnego
 • informacje na temat projektów ustawy łowieckiej (PIS, Kukiz)

Na tym obrady zakończono.

Na spotkaniu rozdano:

 • biuletyn Siewca Wielkopolski
 • czasopismo Wiadomości Rolnicze
 • kalendarze izbowe na 2016 rok
 • informację o działalności Rady w 2015 roku

Paweł Dopierała


17-02-2016 r.

Timac Agro Polska
oraz
Firma Napena

zapraszają na V edycję szkolenia wiosennego

INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO PRODUKCJI ROŚLINNEJ

które odbędzie się w dniu 22.02.2015 r. (poniedziałek) o godz. 9:30 w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku


Plan spotkania

 • 9:00 - 9:15 Przyjazd gości
 • 9:30 - 10:30 Nawożenie azotem oraz makro i mikroelementami w bieżącym sezonie.
  Dr Witold Szczepaniak
 • 10:30 - 12:00 Technologia odżywiania roślin TIMAC AGRO. Prezentacja nowych produktów
  Krzysztof Piech
 • 12:00 - 13:00 Strategia ochrony zbóż, rzepaku oraz kukurydzy w sezonie 2015.
  Napena
 • 13:00 Obiad

Adres spotkania:
Wielkopolski Orodek Doradztwa Rolniczego
Centrum Wystawowo-Szkoleniowe w SIELINKU
ul. Parkowa2
64-330 Opalenica

Informacji udzielają:

 • Robert Hybiak 661 934 301
 • Sylwia Perka 606 818 329
 • Dariusz Mieszała 692 175 338
 • Bartosz Maniecki 668 936 483

13-01-2016 r.

Rada Powiatowa WIR organizuje wyjazd na konferencję "Przez Innowacyjność do sukcesu". Konferencja odbędzie się 26 stycznia 2016 roku w Dolsku. Zgłoszenia do Krzysztofa Kwiatonia (605388526) lub biura izby w Lesznie (606347040).
Szczegóły poniżej.

Informacje.jpg


11-12-2015 r.

W Raszkowie koło Ostrowa odbyło się 5 grudnia br. wigilijne spotkanie środowisk wiejskich. Uczestniczyło w nim ponad 1200 osób – rolników, samorządowców oraz przedstawicieli instytucji związanych z rolnictwem. Uczestnicy wysłuchali wykładów o tradycjach, symbolach i obrzędach związanych z Bożym Narodzeniem oraz tradycjach kulinarnych wieczerzy wigilijnej. Głównym punktem spotkania była wspólna wieczerza. Po jej zakończeniu nastąpiło wręczenie odznaczeń pod nazwą ORDER SERCA MATKOM WSI. To jedyne w swoim rodzaju odznaczenie przyznawane jest panią, mieszkankom wsi w podziękowaniu za ich postawę łączącą działalność społeczną oraz troskę o rodzinę. Z terenu naszego powiatu odznaczenia otrzymały panie Mirosława Biały z Popowa Wonieskiego oraz Józefa Hrapek z Moraczewa.


Paweł Dopierała


20-11-2015 r.

Posiedzenie odbyło się 16 listopada br. w siedzibie BP WIR w Lesznie i uczestniczyli w nim oprócz radnych zaproszeni goście – członek zarządu WIR Jerzy Kostrzewa oraz kierownik BP ARiMR w Lesznie Janusz Persk.


Podczas spotkania Jerzy Kostrzewa omówił działalność WIR wskazując między innymi na: działania zarządu, szkolenia i spotkania z rolnikami, udział w proteście w Brukseli, sprawy suszy i działania w tym zakresie oraz kontrole skarbowe w biurach izb. Przedstawiony został również wstępny plan obchodów 20 lecia izby. Następnie wspólnie z Krzysztofem Kwiatoniem omówili dokumenty na najbliższe WZ WIR. Przedstawiono propozycje uchwał i stanowisk, które mają zostać na nim przyjęte. Członkowie rady nie zgłaszali uwag do przedstawionych propozycji, jak również nie przyjęto wniosków do przedstawienia na WZ.

W kolejnej części posiedzenia Janusz Perski przedstawił bieżące informacje z działalności ARiMR ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób wypłaty płatności bezpośrednich. Poruszano również następujące zagadnienie:

 • problem strat suszowych, potrzeba wykonania raportu dotyczącego nieprawidłowości w przepisach związanych z szacowaniem strat i ich poprawa na przyszłość
 • uwagi do organizacji szkoleń PROW – niezrozumiała obecność firm zewnętrznych i promocja kandydatów w wyborach
 • upolitycznienie izb, zmiana ustawy i lobbowanie na rzecz rolnictwa
 • środki statutowe rady i ich wykorzystanie w 2015 roku
 • informacja o seminarium pszczelarskim w CDR POznań
 • informacje o szkoleniu dotyczącym innowacji w WODR Sielinko
 • ogólnopolskie spotkanie przewodniczących Rad Powiatowych
 • wyjazd na Wieczerze Wigilijną do Raszkowa
 • wiosenne fora rolnicze – wzorem lat poprzednich ustalono organizację 3 forów na terenie powiatu
 • możliwości wyjazdu studyjnego do firmy ProBiotics


Na tym obrady zakończono. Kolejne posiedzenie zaplanowano na początek 2016 roku.

Paweł Dopierała


25-09-2015 r.

Posiedzenie Rady odbyło się w dniu 23.09.2015 w Lesznie, w auli Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Uczestniczyli w nim radni oraz zaproszeni goście: Janusz Perski kierownik BP ARiMR w Lesznie, Marek Kmiećkowiak kierownik ZD WODR w Lesznie, Wioletta Kmiećkowiak specjalista WODR. Spotkanie połączone było ze spotkaniem środowiskowym WODR. W czasie obrad M.Kmiećkowiak przedstawił program działań WODR w Poznaniu oraz statystyki działań zrealizowanych przez ZD WODR w Lesznie. Pani W. Kmiećkowiak omówiła zagadnienia zazieleniania, programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego oraz działań PROW planowanych na 2015 rok. Następny z wykładowców Pan J.Perski przedstawił informacje na temat płatności obszarowych, naboru wniosków w programie Młody Rolnik oraz Modernizacja Gospodarstw. Wyjaśnił również kwestie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej związanej ze stratami z powodu suszy. Temat ten wywołał dyskusję związaną z problemami komisji gminnych dotyczącymi wypełniania protokołów oraz niejasnymi przepisami w tym względzie.


W związku z planami organizacji szkoleń dotyczących programu Modernizacji Gospodarstw Radni ustalili termin spotkania na 8.10.2015, godz. 10.00, aula ZSRB w Lesznie.
Na tym obrady zakończono.
Na spotkaniu rozdano:

 • banery związane ze sprzeciwem wobec budowy kopalni odkrywkowej
 • czasopismo Wiadomości Rolnicze
 • katalogi Murator

Paweł Dopierała


25-09-2015 r.

W dniu 19.09.2015 roku BP WIR zorganizowało wyjazd dla rolników z powiatu leszczyńskiego na wystawę Agro Show w Bednarach. W wyjeździe brało udział blisko 80 osób (rolników, członków RP, grup producentów rolnych. Agro Show to impreza, która ma charakter plenerowy i jest największą tego typu w Europie. Organizowana jest od 1999 roku. Obecnie Wystawa ma charakter kompleksowy i jest to miejsce prezentacji najnowszych i najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, ale ofertę swoją prezentują także producenci nawozów, środków ochrony roślin, nasion, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem. W tym roku oprócz tradycyjnych pokazów na ringu ładowarek i opryskiwaczy odbyły się pokazy pługów na ringu i indywidualnych polach pokazowych. Dodatkowe atrakcje i udogodnienia to:

 • prezentacje ciągników na pasie głównym,
 • Magazyn TYDZIEŃ - nagrywany na terenie AGRO SHOW,
 • Strefa Juniora - plac zabaw dla dzieci,
 • Wioska bezpieczeństwa,
 • debata na temat rolniczego szkolnictwa zawodowego,
 • mobilny bankomat,
 • bezpłatny autobus z dworca i na dworzec PKP w Pobiedziskach,
 • linie meleksowe na terenie Wystawy,
 • AGRO SHOW Gra
 • i wiele innych.

Na tegorocznym AGRO SHOW:

 • wystawiło się ponad 800 firm, w tym blisko 100 wystawców z zagranicy,
 • w ciągu 4 dni Wystawę odwiedziło nieco ponad 160 tysięcy osób,
 • zarejestrowanych zostało ponad 400 autokarów grup zorganizowanych,
 • powierzchnia wystawiennicza wyniosła ponad 150 tysięcy m2,
 • cały obszar wystawy przekroczył 120 ha.

26-08-2015 r.

W dniach 22-23 sierpnia 2015 roku odbył się w Wilkowicach koło Leszna kolejny XVI Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka. W tym roku podczas wystawy można było obejrzeć blisko 200 ciągników i maszyn wystawionych przez członków klubów kolekcjonerów i zaproszonych gości z Polski, Niemiec, Słowacji i Węgier. Sprzyjająca pogoda sprawiła, że w ciągu dwóch dni wystawę obejrzało blisko 20.000 osób. Wielkopolska Izba Rolnicza była obecna na imprezie poprzez stoisko obsługiwane przez Radę Powiatową w Lesznie. Tradycyjnie ufundowany został również puchar WIR. W tym roku został wręczony przez Przewodniczącego RP WIR w Lesznie, Krzysztofa Kwiatonia panu Stanisławowi Sikorskiemu za długoletni aktywny udział w Ogólnopolskim Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im, Jerzego Samelczaka w Wilkowicach.

Prestiżowe tytuły ,,Kolekcjoner Roku 2015" otrzymali - Kazimierz Fons, Bernard Stiller i Jan Demczyszak. Statuetki dla wyróżnionych kolekcjonerów ufundował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Imprezie jak co roku towarzyszyła wystawa nowego sprzętu rolniczego „Roltechnika” zorganizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.Galeria

Posiedzenie Rady odbyło się w Lesznie-Zaborowie w dniu 8.07.2015 roku. Oprócz Radnych uczestniczyli w nim zaproszeni goście: Stanisław Wawrzyniak – Starosta Leszczyński, Janusz Perski – kierownik BP ARiMR, Elżbieta Wołkowińska – KRUS, Franciszek Kaczmarek – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, Michał Piątek – kierownik WIORiN, Marek Kmiećkowiak – kierownik ZD WODR. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Krzysztof Kwiatoń. Porządek obrad został przyjęty. Przebieg posiedzenia:


 1. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady.
 2. Wręczenie legitymacji członkom Rady Powiatowej przez Starostę Leszczyńskiego.
 3. Informacja o obradach WZ WIR i nowo wybranych władzach – prezesem Zarządu został Piotr Walkowski, vice prezesem - Bogdan Fleming, członkami Zarządu – Jolanta Nawrocka, Jerzy Kostrzewa oraz Zbigniew Stajkowski. Członek Rady Powiatowej w Lesznie - Stanisław Ciesielski został wybrany do Komisji Rewizyjnej. Następnie przedstawiono stanowiska przyjęte przez WZ WIR. Zauważono, że mało czasu na Walnym Zgromadzeniu było przeznaczone na merytoryczną dyskusję
 4. Przyjęto plan pracy Rady Powiatu Leszno na 2015 rok
 5. Wypowiedzi gości. Kolejno zabierali głos:
  • Starosta Leszczyński – gratulacje wyboru i życzenia owocnej pracy w obecnej kadencji;
  • Kierownik ARiMR – informacje o działalności, przebiegu przyjmowania wniosków o płatności i zmianach w przepisach;
  • przedstawiciel KRUS – informacja o rentach i emeryturach oraz poziomie wypadkowości w powiecie;
  • dyrektor ZSRB – informacja o szkole i jej ofercie nauczania na rok 2015/16;
  • kierownik WIORiN – informacja o nowym zagrożeniu patogenem śluzakiem ziemniaka, problemie zwalczania barszczu Sosnowskiego (możliwości zaangażowania WIORIN do rozpoznawania i straży pożarnej do niszczenia roślin);
  • kierownik ZD WODR – działalność doradców, organizowane szkolenia, zmiany w przepisach VAT.
 6. Dyskusja, dotycząca między innymi:
  • negatywnej opinii Rady w sprawie formy sprzedaży ziemi przez ANR z OR Kłoda;
  • Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn w Wilkowicach 22-23. 07. 2015 – organizacja stoiska WIR oraz ufundowanie pucharu Izby Rolniczej, zakup 60 wejściówek dla członków Rady Powiatowej;
  • organizowania kolonii dla dzieci, problem z uzyskiwaniem zaświadczeń z KRUS;
  • informacji o pomocy dla rolników w przypadku wystąpienia suszy;
  • Festiwalu Wieprzowiny w Koźminie;
  • informacji o możliwości uzyskiwania powiadomień rolniczych sms z KRIR;
  • wsparcia starostwa w przypadku podziału ziemi rolniczej z dużych gospodarstw.

Opracował: Paweł Dopierała


Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Powiatu Leszczyńskiego odbyło się 15 czerwca 2015 roku w sali ZSRB w Lesznie. Celem spotkania było ukonstytuowanie Rady. Z ramienia Zarządu WIR obecny był na nim Pan Zbigniew Gąsior. Posiedzenie rozpoczął najstarszy z członków Rady Pan Krzysztof Kwiatoń. Na funkcję przewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury. W głosowaniu największe poparcie otrzymał Krzysztof Kwiatoń i on został Przewodniczącym Rady. Na funkcję delegata zgłoszono dwie kandydatury. Najwięcej głosów uzyskał Stanisław Ciesielski.Firma Napena Sp. z o.o. oraz DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. zaprosiły rolników na pokazy kolekcji odmian rzepaku ozimego, który odbył się w dniu 18.06.2015 r. na polach w Rogaczewie Wielkim k. Kościana. Z powiatu leszczyńskiego w imprezie uczestniczyło 20 rolników, byłych i aktualnych członków Rady Powiatowej WIR oraz przedstawicieli grup producentów rolnych. Organizatorzy zapoznali uczestników z nowymi odmianami rzepaku mieszańcowego i liniowego oraz zapewnili poczęstunek i udział w licznych konkursach związanych z promocją sprzedaży nasion rzepaku.


Krzysztof
Kwiatoń

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Stanisław
Ciesielski

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


Blisko 50 rolników z powiatu leszczyńskiego uczestniczyło w pokazach polowych “Panorama pól”, które odbyły się w Starym Luboszu (powiat kościański). Uczestnicy imprezy mogli zapoznać się z pokazowymi uprawami kukurydzy, rzepaku i zbóż, a przy okazji bawić się w organizowanych konkursach. Fotorelacja poniżej.

Panorama_1.jpg Panorama_2.jpg


Panorama_3.jpg Panorama_4.jpg
W dniu 25.03.2015 w Brennie (gm. Wijewo) odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Lesznie w obecnej kadencji. Uczestniczyło w nim 14 radych oraz zaproszeni goście, na czele z v-ce starostą leszczyńskim panem Robertem Kasperczakiem. Pozostali goście obecni na spotkaniu to: Janusz Perski kierownik BP ARiMR w Lesznie, Iwona Stróżyk przedstawiciel PIORIN w Lesznie, Małgorzata Siekierska reprezentująca ZD WODR w Lesznie, Aleksander Trzmiel przedstawiciel PIW w Lesznie, Iwona Grzempczyńska kierownik PT KRUS w Lesznie, Maria Rąk przedstawicielka Kół Gospodyń, Stanisław Glapiak burmistrz Osiecznej, Stanisław Pietrula wójt Krzemieniewa, Ireneusz Zając wójt Wijewa, Marek Lorych wójt Święciechowy oraz seniorzy izbowi Józef Rimke i Łucjan Borowski. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady Krzysztof Kwiatoń. Przedstawił działania izby w ostatnim okresie, a także podsumował działania podejmowane w ciągu całej kończącej się kadencji, wskazując na osiągnięcia Rady jak i sprawy, których nie udało się załatwić. Obecni goście w krótkich wypowiedziach przedstawiali aktualności z zakresu działań swoich instytucji i wskazywali na potrzebę ciągłej współpracy z izbą dla dobra rolników i środowiska wiejskiego. W toku dalszych obrad dyskutowano na temat wyborów do izb rolniczych, szkód łowieckich i zmiany ustawy łowieckiej, zmiany ustawy o izbach rolniczych, działalności izby i jej miejscu w środowisku wiejskim.


Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady złożył podziękowania Radnym oraz przedstawicielom samorządu i instytucji za współpracą w ciągu całej mijające kadencji izby.


W dniu 10 marca br. odbyło się w Nowym Belęcinie szkolenie dotyczące stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin. Uczestniczyło w nim 30 rolników z naszego powiatu. Szkolenie to było jednym z cyklu szkoleń realizowanych na terenie Wielkopolski przez konsorcjum w składzie:

 • Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Lider
 • Wielkopolska Izba Rolnicza
 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu
 • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Kaliszu


Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zewnętrznemu z EFRROW, szkolenie było bezpłatne i skierowane do osób, które już wcześniej uczestniczyły w tego typu szkoleniach (szkolenie uzupełniające). Uczestnicy otrzymali materiały oraz po zdaniu egzaminu zaświadczenia na okres 5-letni uprawniające do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego.


Ostatnie na terenie powiatu leszczyńskiego Forum Rolnicze odbyło się 25 lutego br. we Włoszakowicach. Skierowane było do rolników z gmin Wijewo i Włoszakowice. Gospodarzami spotkania byli Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz przedstawiciele włodarzy gmin, czyli Mateusz Mroziński (UG Włoszakowice) i Agnieszka Fogt (UG Wijewo).


Zaproszeni goście oraz tematyka poruszana na forum:
ANR – Teresa Berkowska – główny specjalista OT ANR w Starym Bojanowie - przedstawiała działalność Agencji, wielkości posiadanego zasobu oraz wyniki i plany sprzedaży gruntów.
ARiMR – Janusz Perski - kierownik BP ARiMR w Lesznie - przedstawił informacje o działalności biura, sposobie wydawania decyzji o przyznaniu płatności, zmianach w zasadach wypełniania wniosków i rodzajach płatności w bieżącym roku, dostępnych funduszach unijnych i krajowych jak również o platformie internetowej ARiMR dla rolników.
KRUS – Iwona Grzempczyńska - kierownik PT KRUS w Lesznie - przedstawiła informacje o zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach składek oraz powiązaniu ubezpieczeń w ZUS i KRUS w aspekcie otrzymywanych świadczeń emerytalnych.
WIORiN – Alicja Fogt - przedstawicielka Delegatury w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i nowych patogenach zagrażających uprawom.
PIW – Aleksander Trzmiel – PIW Leszno - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach.
WODR – Małgorzata Siekierska - doradca ZD w Wijewie.
WZMiUW - Edward Bąk - Główny Specjalista ds. Melioracji RO Leszno – poinformował o działaniach dotyczących zagadnień melioracji na terenie powiatu leszczyńskiego.

Forum prowadził Krzysztof Kwiatoń przewodniczący Rady Powiatowej w Lesznie. Przedstawił również zagadnienia związane z działalnością Wielkopolskiej Izby Rolniczej – interwencje, stanowiska dotyczące sytuacji w rolnictwie, organizowane szkolenia dla rolników, przygotowania do wyborów do izb rolniczych, pomoc przy szacowaniu szkód łowieckich oraz protestach rolniczych.


Forum zakończono wspólnym posiłkiem dla wszystkich uczestników, który był możliwy między innymi dzięki sponsorom, firmom pracującym na rzecz i dla rolników. W czasie forum mieli oni możliwość zaprezentowania swoich ofert:

 • bank BS Włoszakowice,
 • firma Chemirol zaopatrzenie dla rolnictwa,
 • firma PiTERN Ekologiczna Energia,
 • bank BGŻ oddział w Lesznie,
 • firma PHU AGNES Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Lesznie,
 • firma HelioExperts sp. z o.o., energia odnawialna,
 • firma Concordia Ubezpieczenia.

W forum uczestniczyło około 80 osób.

Paweł Dopierała


Kolejne na terenie powiatu leszczyńskiego Forum Rolnicze odbyło się 19 lutego br. w Wilkowicach. Tym razem skierowane było do rolników z gmin Lipno, Święciechowa i miasta Leszna. Gospodarzami spotkania byli Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz włodarze gmin, czyli Jacek Karmiński – wójt Lipna i Marek Lorych – wójt Święciechowy.


Zaproszeni goście oraz tematyka poruszana na forum: ANR – Teresa Berkowska – główny specjalista OT ANR w Starym Bojanowie - przedstawiała działalność Agencji, wielkości posiadanego zasobu oraz wyniki i plany sprzedaży gruntów.
ARiMR – Janusz Perski - kierownik BP ARiMR w Lesznie - przedstawił informacje o działalności biura, sposobie wydawania decyzji o przyznaniu płatności, zmianach w zasadach wypełniania wniosków i rodzajach płatności w bieżącym roku, dostępnych funduszach unijnych i krajowych jak również o platformie internetowej ARiMR dla rolników.
KRUS – Iwona Grzempczyńska - kierownik PT KRUS w Lesznie - przedstawiła informacje o zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach składek oraz powiązaniu ubezpieczeń w ZUS i KRUS w aspekcie otrzymywanych świadczeń emerytalnych.
WIORiN – Alicja Fogt - przedstawicielka Delegatury w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i nowych patogenach zagrażających uprawom.
PIW – Aleksander Trzmiel – PIW Leszno - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach.
WODR – Anna Łukaszyk-Kędziora - doradca ZD w Święciechowie.
WZMiUW - Edward Bąk - Główny Specjalista ds. Melioracji RO Leszno – poinformował o działaniach dotyczących zagadnień melioracji na terenie powiatu leszczyńskiego.
PZŁ – Stanisław Grylewicz – Łowczy Okręgowy PZŁ w Lesznie.
Starostwo powiatowe w Lesznie – Ryszard Przymencki – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Forum prowadził Krzysztof Kwiatoń przewodniczący Rady Powiatowej w Lesznie. Przedstawił również zagadnienia związane z działalnością Wielkopolskiej Izby Rolniczej – interwencje, stanowiska dotyczące sytuacji w rolnictwie, organizowane szkolenia dla rolników, przygotowania do wyborów do izb rolniczych, pomoc przy szacowaniu szkód łowieckich oraz protestach rolniczych.


Forum zakończono wspólnym posiłkiem dla wszystkich uczestników, który był możliwy między innymi dzięki sponsorom, firmom pracującym na rzecz i dla rolników. W czasie forum mieli oni możliwość zaprezentowania swoich ofert:

 • bank BS Wschowa O/Leszno,
 • firma Chemirol zaopatrzenie dla rolnictwa,
 • firma PiTERN Ekologiczna Energia,
 • bank BGŻ oddział w Lesznie,
 • firma PHU AGNES Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Lesznie,
 • firma HelioExperts sp. z o.o., energia odnawialna.
 • firma Warta/HDI ubezpieczenia

W forum uczestniczyło około 60 osób.


Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Lesznie wspólnie z władzami poszczególnych gmin organizuje w miesiącu lutym Fora Rolnicze. Formuła forów opiera się na wypowiedziach zaproszonych gości oraz czasu na pytania z sali i dyskusji nad omawianymi tematami. Pierwsze z nich odbyło się na sali wiejskiej w Kąkolewie i skierowane było do rolników z gmin Osieczna, Rydzyna i Krzemieniewo. Gospodarzami spotkania byli Krzysztof Kwiatoń – przewodniczący RP WIR w Lesznie oraz włodarze gmin, czyli Stanisław Glapiak – burmistrz Osiecznej, Kornel Malcherek – burmistrz Rydzyny oraz Andrzej Pietrula – wójt Krzemieniewa.

Zaproszeni goście oraz tematyka poruszana na forum:

 • ARR – Andrzej Bobrowski – Dyrektor OT w Poznaniu – omówił analizy rozwoju poszczególnych rynków rolnych i kształtowania cen oraz możliwości uzyskania dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego.
 • ANR – Mieczysław Szempiński – z-ca Dyrektora OT w Poznaniu - przedstawiał działalność Agencji, wielkości posiadanego zasobu oraz wyniki i plany sprzedaży gruntów.
 • ARiMR – Janusz Perski - kierownik BP ARiMR w Lesznie - przedstawił informacje o działalności biura, sposobie wydawania decyzji o przyznaniu płatności, zmianach w zasadach wypełniania wniosków i rodzajach płatności w bieżącym roku, dostępnych funduszach unijnych i krajowych jak również o platformie internetowej ARiMR dla rolników.
 • KRUS – Iwona Grzempczyńska - kierownik PT KRUS w Lesznie - przedstawiła informacje o zmianach w ustawie o ubezpieczeniach społecznych rolników, wysokościach składek oraz powiązaniu ubezpieczeń w ZUS i KRUS w aspekcie otrzymywanych świadczeń emerytalnych.
 • WIORiN – Alicja Fogt - przedstawicielka Delegatury w Lesznie - przedstawiał informacje dotyczące integrowanej ochrony roślin i nowych patogenach zagrażających uprawom.
 • PIW – Aleksander Trzmiel – PIW Leszno - przedstawiał informacje dotyczące działalności Inspektoratu, dobrostanu zwierząt, kontroli przeprowadzanych w gospodarstwach.
 • WODR – Kamila Stachowiak - doradca ZD w Lesznie – poinformowała o działalności WODR, planie pracy na 2015 rok oraz zmianach w zasadach prowadzenia gospodarstw rolnych w związku z integrowaną uprawą roślin.
 • WZMiUW - Edward Bąk - Główny Specjalista ds. Melioracji RO Leszno – poinformował o działaniach dotyczących zagadnień melioracji na terenie powiatu leszczyńskiego.
 • PZŁ – Stanisław Grylewicz – Łowczy Okręgowy PZŁ w Lesznie – wyjaśnił zagadnienia dotyczące współpracy myśliwych i rolników.


Forum prowadził Krzysztof Kwiatoń przewodniczący Rady Powiatowej w Lesznie. Przedstawił również zagadnienia związane z działalnością Wielkopolskiej Izby Rolniczej – interwencje, stanowiska, organizowane szkolenia dla rolników, przygotowania do wyborów do izb rolniczych, pomoc przy szacowaniu szkód łowieckich oraz protestach rolniczych.

Forum zakończono wspólnym posiłkiem dla wszystkich uczestników, który był możliwy między innymi dzięki sponsorom, firmom pracującym na rzecz i dla rolników. W czasie forum mieli oni możliwość zaprezentowania swoich ofert:

 • bank BS Wschowa O/Leszno,
 • firma Chemirol zaopatrzenie dla rolnictwa,
 • firmy PiTERN Ekologiczna Energia,
 • banku BGŻ oddział w Lesznie,
 • firma PHU AGNES Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Lesznie,
 • firma HelioExperts sp. z o.o., energia odnawialna.

W forum uczestniczyło około 80 osób.


W dniu 18.12.2014 roku odbyło się w Lesznie kolejne posiedzenie Rady. Było ono połączone ze szkoleniem na temat pożytecznych mikroorganizmów. W posiedzeniu Rady uczestniczyło 13 radych, przedstawiciele firmy PHU Agnes, pan Janusz Perski kierownik BP ARiMR w Lesznie, pan Michał Piątek kierownik PIORIN w Lesznie, pan Mirosław Nowicki WODR. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady pan Krzysztof Kwiatoń. Przed rozpoczęciem obrad nastąpiło wręczenie panu Łucjanowi Borowskiemu, rolnikowi z Drobnina długoletniemu działaczowi rolniczemu, odznaczenia Zasłużony dla Rolnictwa. Dalej zebranie przebiegało wg następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady
 3. Informacja na temat pożytecznych mikroorganizmów i ich roli w poprawie jakości produkcji rolniczej i gospodarstwie domowym.
 4. Przedstawienie informacji o:
  • działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych
  • działalności Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej
  • działalności RP WIR w Lesznie
 5. Wystąpienia zaproszonych gości
 6. Wolne głosy i wnioski
 7. Zakończenie posiedzenia i wspólny posiłek


Ad.1 Porządek posiedzenia został przedstawiony i zaakceptowany przez radnych po wyjaśnieniu, że informacja z działalności KRIR nie została przygotowana ze względu na brak dostarczenia aktualnych materiałów przez KRIR oraz po uzupełnieniu o wystąpienie przedstawicieli firmy Agnes.

Ad. 2 Protokół z ostatniego posiedzenia został przesłany członkom Rady listownie. Został przyjęty bez uwag.


Ad.3 Przedstawiciele firmy Agnes przedstawili informacje o roli pożytecznych mikroorganizmów w produkcji rolniczej i gospodarstwie domowym.

Ad.4 K. Kwiatoń omówił działania zarządu oraz rady w ostatnim okresie. Przekazane zostały również informacje o przygotowaniach do wyborów do izb rolniczych. Radni otrzymali pisma przesłane go gmin w sprawie wyborów i porozumienia o ich realizacji. Poinformowano o budżecie izby proponowanym na 2015 rok, wynagrodzeniach zarządu i radnych oraz finansach rady powiatowej. Wymienione zostały wszystkie wydatki dokonane z środków Rady w 2014 roku. Kolejne przedstawione informacje dotyczyły:

 • propozycji wyjazdu studyjnego do Holandii i Niemiec w 2015 roku,
 • kalendarzy dla radnych i ich uzupełnieniu o nazwiska radnych i dane adresowe,
 • cen żyta do podatku rolnego przyjętych przez gminy,
 • sytuacji na rynku mleka i trzody chlewnej,
 • informacji ze spotkania pań w Nowym Tomyślu,
 • aktualnych działań związanych z wyborami do izb rolniczych,
 • zmian przepisów prawa łowieckiego.
Pan Roman Biały pytał o zaawansowanie prac nad zmianą ustawy łowickiej i los złożonego przez niego wniosku. Uważa, że został on nieprawidłowo zrozumiany i sformułowany przez prawnika izby. Powinien być wysłany dalej w pierwotnym kształcie. Zasugerowano konieczność bezpośrednich rozmów z prawnikiem WIR.


Ad.5. Zaproszeni goście poinformowali o aktualnych działaniach swoich instytucji

Ad.6. Przedstawiono informacje i dyskutowano na temat:

 • Sprzedaży ziemi przez ANR,
 • Konferencji dla rolników w Dolsku organizowanej przez czasopismo Farmer,
 • Szkoleniu na temat grup producenckich w Brwinowie,
 • Zmianie przepisów dotyczących grup producenckich,
 • Opiniowaniu dokumentów w okresie po upływie kadencji rady i braku rady nowo wybranej, kwestia pełnomocnictw zgodnych ze statutem izby,
 • Sposobów ograniczenia strat na rynku rolnym
 • Dostępności nasion roślin oleistych do siewy przy perspektywie nowego rodzaju dopłat


Wnioski:

 1. Do WZ WIR – w sytuacji kryzysu na rynku rolnym spowodowanym działaniami politycznymi podjęć działania łagodzące jego skutki również w sektorze trzody chlewnej, a nie tylko owoców i warzyw. Producenci trzody odczuwają skutki nie tylko obecnego embarga, ale również wcześniejszej sytuacji związanej z wykryciem afrykańskiego pomoru świń.
 2. Wniosek by wzorem przewidywanych w płatnościach dopłat do krów i opasów wprowadzić również dopłaty do macior (np. na zasadach de minimis)
 3. Ponowienie wniosku -zmienić przepisy dotyczące funduszów promocji, tak by nie finansować produktów pochodzących spoza Polski. W przypadku planów tworzenia Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, przyjąć taki sposób finansowania by nie stał się on dodatkowym podatkiem płaconym przez rolników.


Paweł Dopierała


Dzięki współfinansowaniu z środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, realizowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA możliwe było przeprowadzenie szkoleń z zakresu „Nowoczesnej i kompleksowej produkcji prosiąt”. Organizatorem szkoleń było konsorcjum tworzone przez:

 • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” – lider konsorcjum oraz
 • Państwowy Instytut weterynaryjny w Puławach,
 • Instytut Zootechniki w Krakowie oraz
 • Wielkopolską Izbę Rolniczą, Kujawsko-Pomorska Izbę Rolniczą, Mazowiecka Izbę Rolniczą, Izbę Rolniczą województwa łódzkiego, Izbę Rolniczą w Opolu.


Program obejmował dwa dni wykładowe o następującej tematyce:

 1. Rozród
  1. Wybrane zasady prawidłowej eksploatacji knurów
  2. Czynniki ograniczające uzyskiwanie optymalnych efektów produkcyjnych
  3. Optymalne wykorzystywanie potencjału hodowlanego świń
  4. Czynniki wspomagające rozród
  5. Wybrane elementy prawidłowego przygotowania loch do rozrodu
  6. Rozród jako proces fizjologiczny
  7. Biotechnologiczne metody doskonalenia rozrodu świń
  8. Najczęściej popełniane błędy w inseminacji trzody chlewnej
  9. Zasady poprawnie wykonanego zabiegu inseminacjnego nasieniem pozyskiwanym we własnym gospodarstwie i pochodzącym ze stacji knurów
  10. Rozpoznawanie objawów rui, czynniki warunkujące jej występowanie i metody stymulacji
 2. Odchów prosiąt
  1. Postępowanie z lochą przed porodem
  2. Właściwy przebieg porodu, opieka nad lochą i prosiętami
  3. Wpływ żywienia na płodność i plenność loch oraz kondycję prosiąt
  4. Żywienie lochy w okresie laktacji i dokarmianie prosiąt, odsadzanie prosiąt.
 3. Bioasekuracja
  1. Koszty suboptymalne stanu zdrowotnego stada podstawowego, prosiąt i warchlaków
  2. Zasady bioasekuracji, kwarantanny i aklimatyzacji
  3. Podstawowe warunki ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt
  4. Profilaktyka swoista ważnych ekonomicznie chorób świń.


Na terenie powiatu leszczyńskiego szkolenie odbyło się w dniach 27-28.11.2014 roku w ZSRB w Lesznie. Wykłady prowadził dr n. wet. Piotr Kołodziejczyk.


W Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu odbyło się 1 grudnia br. spotkanie pn. Kultywowanie Tradycji Bożonarodzeniowych. Zaproszone na nie zostały panie reprezentujące poszczególne powiaty Wielkopolski. Program obejmował:

 • wykład na temat tradycji bożonarodzeniowych,
 • występ zespołu muzycznego związanego z Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury
 • wymianę doświadczeń na temat realizacji podobnych działań na terenie Wielkopolski,
 • warsztaty rękodzielnicze,
 • konkurs kulinarny na domowy piernik,
 • degustację potraw wigilijnych.


Podczas spotkania zgromadzone panie dyskutowały o utworzeniu i funkcjonowaniu rad ds. kobiet i rodziny. Uznając potrzebę reprezentacji kobiet wiejskich w takiej formie nie zdecydowano się jednak na razie na przybranie formalnego kształtu rad, jako stowarzyszenia działającego na terenie Wielkopolski.
Powiat leszczyński reprezentowały panie Bogumiła Musielak i Ilona Górska.
Kolejne posiedzenie Rady odbyło się w Lesznie (Zaborowo). Było ono połączone ze spotkaniem inauguracyjnym rady ds. kobiet i rodziny. W posiedzeniu Rady uczestniczyło 14 radych, 7 pań reprezentujących gminy powiatu, pani Elżbieta Bryl, kierownik BP WIR w Koninie oraz pan Janusz Perski kierownik BP ARiMR w Lesznie. Spotkanie prowadził przewodniczący Rady pan Krzysztof Kwiatoń. Obrady przebiegały wg przyjętego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Rady
 3. Przedstawienie informacji o:
  • działalności Krajowej Rady Izb Rolniczych
  • działalności Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej
  • działalności RP WIR w Lesznie
 4. Informacje o inicjatywie powołania rad do spraw kobiet i rodziny przy RP WIR
 5. Prezentacja ARiMR w sprawie kształtowania płatności w PROW na lata 2015-2020
 6. Wolne głosy i wnioski
 7. Zakończenie posiedzenia i wspólny posiłek


Ad.1 Porządek posiedzenia został przedstawiony i zaakceptowany przez radnych.

Ad. 2 Protokół z ostatniego posiedzenia został przesłany członkom Rady listownie. Pan Roman Biały zgłosił uwagi do treści zgłaszanego przez siebie wniosku oraz zwrócił się o wpisane jego nazwiska jako autora wniosku. Zwrócił również uwagę, że wniosek ten powinien być traktowany jako dotyczący prawa obecnego, a nie jako uwaga do projektu nowej ustawy łowieckiej. K.Kwiatoń obiecał wyjaśnienie tej sprawy z prawnikiem WIR. Poprawki zostały zaakceptowane i protokół przyjęto.

Ad.3 K. Kwiatoń omówił działania zarządu oraz rady w ostatnim okresie. Przekazane zostały również informacje o przygotowaniach do wyborów do izb rolniczych. Radni otrzymali projekt uchwały wyborczej KRIR. W dalszej części omówiono uwagi do projektu ustawy łowieckiej, uczestnictwo radnych w szkoleniach (Sielinko – szkolenie na temat budowy i rozbudowy chlewni, Dolsk - szkolenie dla grup producentów rolnych), przygotowywaniu kalendarzy na 2014 rok, ostatnim w tym roku posiedzeniu rady w drugiej połowie grudnia (po WZ WIR). Przedstawiono również informacje o zasadach przeprowadzania przetargów pisemnych na sprzedaż gruntów organizowanych dla rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne.

Ad.4 Pani Elżbieta Bryl przedstawiła informacje o inicjatywie powołania przy izbie rad ds. kobiet i rodziny. Ma ona zwiększyć wpływ rolniczek na działania samorządu rolniczego. Rady miałyby mieć strukturę powiatową, wojewódzką (po dwie osoby z powiatu) i krajową (po dwie osoby z województwa). Finansowanie ma pochodzić z budżetu izb.

Ad.5. Pan Janusz Perski przedstawił informacje na temat dopłat bezpośrednich na lata 2015-20, ze szczególnym uwzględnieniem zasad tzw. zazieleniania.

Ad.6 Panie spotkały się w swoim gronie w celu omówienia szczegółów działania rady kobiet w przyszłości i wytypowaniu przedstawicielek na spotkanie wojewódzkie. Radni dyskutowali na temat:

 • finansów izby,
 • opiniach dotyczących cen żyta do podatku,
 • szkoleniach dla rolników,
 • nowej stronie internetowej izby,
 • wypłatach zwrotu dojazdu przy udziale w komisjach szkodowych,
 • budowie dróg i ekwiwalencie za zabrane grunty,
 • funduszach promocji,
 • odznaczeniach zasłużony dla rolnictwa.


Wnioski:

 1. Do WZ WIR – zwrócić się do odpowiednich władz o umożliwienie przekazywania rekompensat za grunty zabrane pod budowę dróg zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej (grunty na wymianę). Rolnik miałby możliwość wyboru z jakiej formy rekompensaty chce skorzystać.
 2. Zmienić przepisy dotyczące funduszów promocji, tak by nie finansować produktów pochodzących spoza Polski. W przypadku planów tworzenia Fundusz Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych, przyjąć taki sposób finansowania by nie stał się on dodatkowym podatkiem płaconym przez rolników.
Na tym obrady zakończono.

Po spotkaniu rozdano:

 • projekt uchwały wyborczej KRIR
 • pismo dotyczące przetargów ANR
 • czasopismo Wiadomości Rolnicze
 • biuletyn Siewca
 • wydawnictwa Murator

Paweł DopierałaW dniu 13.11.2014 roku odbyło się w Lesznie inauguracyjne spotkanie rady ds. kobiet i rodziny. Uczestniczyło w nim 7 pań reprezentujących gminy powiatu leszczyńskiego oraz pani Elżbieta Bryl, kierownik BP WIR w Koninie. Pani Elżbieta przedstawiła informacje o inicjatywie powołania przy izbie rad ds. kobiet i rodziny. Ma ona zwiększyć wpływ rolniczek na działania samorządu rolniczego, ułatwić komunikację, wpłynąć na rozwiązywanie problemów rodzin rolniczych. Rady miałyby mieć strukturę powiatową (przedstawicielki gmin), wojewódzką (po dwie osoby z powiatu) i krajową (po dwie osoby z województwa). Finansowanie ma pochodzić z budżetu izb.


Zebrane panie pozytywnie odniosły się do tej inicjatywy i zamierzają ją rozwijać. Upoważniły dwie osoby spośród swojego grona do udziału w spotkaniu wojewódzkim. Są to Bogumiła Musielak i Ilona Górska.Rolnicy z powiatu leszczyńskiego (członkowie rady powiatowej WIR, grup producentów rolnych „Moraczewo”) oraz powiatu krotoszyńskiego (grupy producentów rolnych „Koźmin”) uczestniczyli 16 października br. w Sielinku w organizowanym przez POLSUS szkoleniu z zakresu procedur uzyskiwania pozwoleń na budowę lub rozbudowę chlewni. Szkolenie obejmowało następująca tematykę:

 1. Budowa nowej chlewni. Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a decyzja o warunkach zabudowy
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – podstawowe informacje
 2. Procedura uzyskiwania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. Decyzja o warunkach zabudowy (WZ) – podstawowe informacje
 4. Procedura uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)
 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) – podstawowe informacje
 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jako niezbędny załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
 3. Przedsięwzięcia mogące zawsze albo potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 4. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 5. Kiedy do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączamy raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a kiedy kartę informacyjną przedsięwzięcia?
 6. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – podstawowe informacje

PROCEDURY UZYSKIWANIA POZWOLEŃ NA BUDOWĘ LUB ROZBUDOWĘ CHLEWNI
 1. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
 2. Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji (DŚU)
 3. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 4. Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 5. Obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko wynikający z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 6. Ponowna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – zakres raportu
 7. Właściwy organ i dokumenty niezbędne do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 8. Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 9. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot
 10. Schemat postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 11. Schemat postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę
 1. Pozwolenie na budowę – podstawowe informacje
 2. Brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę
 3. Procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę


 1. Modernizacja chlewni
 1. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 2. Zwiększenie liczby trzody chlewnej po zakończeniu budowy
 3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego – podstawowe informacje
 4. Procedura zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 5. Zmiana warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji
 6. środowiskowych uwarunkowaniach

Opracowanie:
Paweł Dopierała

Broszura szkoleniowa

Przedstawiciele RP WIR w Lesznie oraz grup producentów rolnych z powiatu leszczyńskiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym, mającym na celu zapoznanie się z technologiami uprawy i zbioru kukurydzy. Pokazy odbywały się w gospodarstwie rolnym pana Stanisława Tomborskiego w Cykowie koło Grodziska Wlkp. Firma Napena prezentowała tam 18 odmian kukurydzy, w tym 12 z przeznaczeniem na ziarno i 6 kiszonkowych. Wyjazd zorganizowany był przez RP WIR i dofinansowany z jej środków.

Paweł Dopierała


Kolejny rok Biuro Powiatowe WIR w Lesznie organizowało wyjazd rolników z powiatu leszczyńskiego na targi AGRO SHOW w Bednarach. Na zwiedzających czekało 800 wystawców z 20 krajów, pokazy, konkursy i inne atrakcje przygotowane przez organizatorów i firmy obecne na targach. To największa tego typu imprez w Europie, która odbywa się na blisko 15 ha powierzchni. Dzięki temu jest miejsce na ustawienie rozmaitego sprzętu rolniczego, głównie do upraw wielkoobszarowych, bo takie robią największe wrażanie. Na placu pokazowym te wielkie maszyny prezentowały się wspaniale tym bardziej, że ich praca była komentowana przez Włodzimierza Zientarskiego. Oprócz producentów sprzętu rolniczego swą ofertę prezentowali producenci nawozów, środków ochrony roślin, nasion, firmy z sektora finansowego i innych branż związanych z rolnictwem.

Rolnicy z Leszna uczestniczyli w dwu wyjazdach - w piątek i w sobotę. Piątkowej grupie przyszło zwiedzać wystawę w deszczu, za to w sobotę dominowało słońce. Oba wyjazdy były dofinansowane z środków Rady Powiatowej WIR (piątkowy dodatkowo przez firmę pana Rafała Spławskiego z Radomicka) i uczestniczyło w nich blisko 60 osób.

Paweł Dopierała


Powrót