Powiat koniński położony jest w centralnej Polsce, we wschodniej części Wielkopolski. Zajmowany teren wchodzi w skład pasa nizin w obrębie Niziny Wielkopolskiej. W centralnej części powiatu rozpościera się szeroka dolina Warty. Na północ i południe od niej, wznoszą się zróżnicowane obszary wysoczyzn, na północy dodatkowo urozmaicone przez 23 jeziora polodowcowe. Terytorium powiatu jest ubogo wyposażone w użyteczne zasoby naturalne. Największym, eksploatowanym bogactwem jest węgiel brunatny, którego złoża położone są na północ od Konina.
Powiat koniński to drugi pod względem ilości gmin powiat w Wielkopolsce. Liczy 14 gmin, z czego 9 to gminy wiejskie, a 5 gminy miejsko-wiejskie, podzielone łącznie na 296 sołectw. Zajmuje powierzchnię 1578,7 km kw. i jest czwartym, co do wielkości powiatem w województwie oraz jednym z większych w kraju. Ludność powiatu konińskiego liczy ponad 128 tys. mieszkańców, w tym 86% stanowi ludność na terenach wiejskich. Na terenie powiatu konińskiego funkcjonuje około 13.700 gospodarstw rolnych. Największy udział w powierzchni zasiewów mają zboża. Powiat koniński dysponuje dużą powierzchnią sadów, a także jednym z największych w województwie wielkopolskim areałem łąk i pastwisk. Powiat jest potentatem w produkcji mleka.


Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016

11-09-2017 r.

W 2017 roku gmina Stare Miasto była gospodarzem tradycyjnego rolniczego święta plonów w powiecie konińskim. Dożynki diecezjalno-powiatowo-gminne odbyły się w niedzielę 10 września 2017 r .

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem korowodu dożynkowego sprzed Urzędu Gminy do Kościoła Parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście, gdzie Mszę Św. poprowadził biskup włocławski Wiesław Mering . Następnie barwny korowód z wieńcami dożynkowymi przeszedł na plac przy kościele.


Wielkopolska Izba Rolnicza włączyła się w przygotowanie uroczystości poprzez organizację stoiska. Przewodnicząca Rady Powiatowej Jolanta Nawrocka wraz z delegatami do WIR z terenu gminy Stare Miasto: Antonim Brylem oraz Pawłem Kwiecińskim przekazała kosz z chlebem i płodami ziemi w trakcie Mszy Św.

W trakcie Dożynek Powiatowych ogłaszane są corocznie wyniki konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”. W skład Kapituły oceniającej gospodarstwa wchodzą przedstawiciele Starostwa Powiatowego, WODR, KRUS oraz WIR. Laureaci tegorocznej edycji zostali wyróżnieni przez różne instytucje okołorolnicze. Jedną z nagród ufundowała także Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie.W części oficjalnej uroczystości wręczono odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - „Zasłużony dla rolnictwa” , a następnie rozpoczął się tradycyjny obrzęd dożynkowy. Chleb upieczony z tegorocznego zboża na ręce Biskupa Wiesława Meringa przekazali starostowie tegorocznych dożynek- rolnicy gminy Stare Miasto: Hanna Przybyłowicz z Główiewa oraz Tomasz Kwieciński z Liśca Wielkiego.


Po części oficjalnej uroczystości nastąpiła część artystyczna z występami zespołów ludowych. Gośćmi specjalnymi byli śpiewacy i tancerze z Ukrainy.

Jednak najważniejszym elementem tej części Dożynek było rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy. Komisja miała tym razem bardzo trudne zadanie, gdyż zaprezentowano ponad 30 pięknych, misternie wykonanych wieńców. Przyjęto zasadę, aby uhonorować w pierwszej kolejności te wieńce, które nie zawierają żadnych gotowych, nie naturalnych elementów. Ostatecznie zwyciężył wieniec z sołectwa Wilczyn w powiecie konińskim.

(-) E. Bryl
WIR Konin


17-08-2017 r.

Problem muflonów w powiecie konińskim, o którym pisaliśmy już na naszej stronie powraca. Stado muflonów, które sprowadzono do gminy Kramsk przed 10-oma laty w ilości 4 sztuk, rozmnożyło się i czyni duże straty na polach rolników. Rolnicy czują się bezsilni. Zgodnie bowiem z założeniami wieloletniego planu łowieckiego dla działającego na tym obszarze koła łowieckiego w roku 2017 powinno być maksymalnie 10 sztuk muflonów, tymczasem ich liczba jest wielokrotnie większa. Nadleśnictwo szacuje ją na ok. 40 sztuk. Zdaniem rolników może ich być nawet 70. Dotychczasowe rozmowy, spotkania i pertraktacje z Kołem Łowieckim, czynione przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Starostę Konińskiego czy Wójta Gminy Kramsk nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Zwiększono wprawdzie odstrzał, ale stado nadal jest liczne i kilkakrotnie przekracza zakładaną w planie łowieckim wielkość.

Dlatego rolnicy zwrócili się do redakcji Tygodnika Poradnika Rolniczego z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu problemu. W dniu 11 sierpnia br. na polach gminy Kramsk odbyło się spotkanie rolników z redaktorem Tomaszem Ślęzakiem. Rolnicy pokazali szkody wyrządzone przez muflony w kukurydzy, gdyż zboża zniszczone w znacznym procencie zdążyli już zebrać. Kukurydza wygryzana począwszy od wschodów, jest znacznie przerzedzona. Późniejsze straty, to połamane łodygi i nagryzione kolby.

W spotkaniu uczestniczyła Jolanta Nawrocka – członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Elżbieta Bryl Kierownik Biura WIR w Koninie.Jak wynika z korespondencji prowadzonej przez Krajową Radę Izb Rolniczych problem rozrastającej się populacji muflonów nie dotyczy tylko województwa wielkopolskiego. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 11 maja 2017 r. do Ministra Środowiska o rozwiązanie problemu jaki powstał w województwie kujawsko-pomorskim na skutek sprowadzenia muflona przez jedno z kół łowieckich. Rolnicy nie mają możliwości występowania do kół łowieckich o odszkodowania, gdyż muflon nie jest wpisany do odpowiedniego paragrafu Prawa Łowieckiego, i za wyrządzone przez nie szkody myśliwi nie odpowiadają. Przedstawiając powyższe Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskował o wprowadzenie zmian w ustawie Prawo Łowieckie, które umożliwią uzyskanie przez rolników odszkodowań. Ponieważ, w odpowiedzi Min. Środowiska czytamy, że:… szkody czynione przez muflony należą do szkód umiarkowanej uciążliwości z racji ograniczonego zasięgu występowania tego gatunku i nie ma potrzeby nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie pod kątem wprowadzenia muflona do art. 46 ust. 1 pkt. 1 … ”.

Po otrzymaniu tej informacji do wiadomości, Wielkopolska Izba Rolnicza ponowiła wniosek do Ministra Środowiska o uregulowanie problemu muflonów, posługując się przykładem powiatu konińskiego. Zdaniem WIR introdukowanie obcych gatunków na tereny obwodów łowieckich powinno być poprzedzone konsultacjami społecznymi i wydaniem zgody przez władze samorządowe. Stosowną zgodę powinien wydać też Minister Środowiska.

Jak podaje Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie (www.iop.krakow.pl): ,, … muflon jest w Polsce gatunkiem obcym, podlega on ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004, zgodnie z którą zabronione jest wprowadzanie gatunków obcych do środowiska przyrodniczego. W ustawie tej nie ma żadnego zapisu powołującego się na inne akty prawne regulujące introdukcje obcych gatunków zwierząt łownych. Dlatego możliwa jest interpretacja, według której introdukcje muflona łamią przepisy o ochronie przyrody i podlegają karze grzywny lub aresztu. Dowolność w interpretacji przepisów przyczynia się do tego, że w ostatnich latach introdukcje muflonów odbywają się w dużej mierze w sposób niepodlegający w praktyce żadnej kontroli ani ograniczeniom. Niewątpliwie jest to jedną z głównych przyczyn bardzo znacznego wzrostu liczebności populacji tego gatunku w naszym kraju… ”.

W treści pisma z Min. Środowiska czytamy: ,, … istnieją sposoby, dzięki którym można zabezpieczyć uprawy, jak i ograniczyć występowanie szkód łowieckich. Na posiadaczach gruntów rolnych leży obowiązek dbałości o własne uprawy i ochrony ich przed zniszczeniem, także we własnym zakresie np.: przez dodatkowe zabezpieczenie czy podejmowanie w tym celu współpracy z kolami łowieckimi.”

W zaistniałej sytuacji wyrażamy sprzeciw wobec zrzucania na rolników odpowiedzialności za ochronę upraw. W związku z powyższym WIR wystosowała pismo o ponowne rozpatrzenie wniosku KRiR z dnia 11 maja 2017 w sprawie uregulowania kwestii problemu niekontrolowanej hodowli muflona w Polsce.

(-) E. Bryl
WIR Konin


12-07-2017 r.

Antoniemu Brylowi,
Delegatowi powiatu konińskiego do Walnego
Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Matki
ś. p.
Teresy Wiesławy Bryl
składają: Delegaci, Zarząd i Pracownicy WIR


21-06-2017 r.

W niedzielę 18 czerwca 2017 r. w Odolanowie pow. Ostrów Wlkp. odbyła się piąta edycja Krajowego Święta Kaczki. Impreza ta współfinansowana z Krajowego Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego miała na celu promocję mięsa i tym samym zwiększenie spożycia mięsa z kaczki. Jednym z elementów Święta był konkurs na najlepszą potrawę z mięsa kaczego. Do udziału zgłosiło się 10-oro uczestników. Jednym z nich była Komisja ds. Kobiet i rodziny w Środowisku Wiejskim reprezentowana przez Przewodniczącą Komisji, Członka Zarządu WIR p. Jolantę Nawrocką, która jednocześnie wykonała samodzielnie wspaniałe potrawy z kaczki: czerninę oraz kaczkę pieczoną nadziewaną farszem mięsnym podaną z jabłkami i śliwkami suszonymi.Komisja oceniająca potrawy miała poważny problem z wytypowaniem zwycięzcy, ponieważ wszystkie potrawy były wyśmienite, a stoły pięknie udekorowane.


Dlatego laureatami zostali wszyscy uczestnicy konkursu. Doceniono nie tylko kunszt wykonania , ale także olbrzymi wkład pracy wszystkich uczestniczących w konkursie.


Podziękowania należą się także organizatorom, którym są: Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych IZBA GOSPODARCZA, Wielkopolska Izba Rolnicza, Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów, Grupa Producentów Rolnych GAYOR oraz Grupa Producentów Rolnych TOP GAJOR.

(-) E. Bryl
Foto: Katarzyna Strzyż - BP WIR Ostrów Wlkp.


29-03-2017 r.

Panu Pawłowi Kwiecińskiemu,
Delegatowi Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Ojca
ś. p.
Stanisława Kwiecińskiego
składają: Delegaci, Zarząd i Pracownicy WIR


31-01-2017 r.

Z dumą informujemy, że wieloletni delegat do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z gminy Wilczyn Pan Paweł Domański z Ościsłowa ( na fotografii drugi z prawej) na uroczystej Gali Powiatu w dniu 27 stycznia br. otrzymał odznakę „Zasłużony dla powiatu konińskiego”. Odznakę wręczyli Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Janusz Stankiewicz oraz Starosta Koniński Stanisław Bielik.

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Koninie

W trakcie Gali Statuetkę za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego w dziedzinie „Działalność społeczna” otrzymała Pani Irena Arend z Dankowa ( fotografia poniżej - pierwsza z Pań od lewej) w gminie Kleczew. Pani Irena jest m.in. członkinią Rady ds. Kobiet przy biurze powiatowym WIR w Koninie.

Fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Koninie

Odznaczonym serdecznie gratulujemy!

(-) E. Bryl


26-01-2017 r.

KURENDA

spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”
organizowanymi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie.
Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

 1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”- 100 tys. zł i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”- 60 tys. zł.
 2. Dopłaty do materiału siewnego i grupy producentów rolnych.
 3. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rolniczy handel detaliczny.
 4. Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
 5. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników.
 6. Zmiany w służbach doradczych.
 7. Kryteria ocen przetargów pisemnych z ANR.

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.


25-01-2017 r.

Pierwsze z serii rolniczych forów w Wielkopolsce organizowanych od wielu lat przez Wielkopolską Izbę Rolniczą odbyło się 24 stycznia w powiecie konińskim. Uczestnikami forum byli jak zawsze rolnicy oraz instytucje działające w obszarze rolnictwa. Na spotkanie przybyli też włodarze gmin powiatu konińskiego i miasta Konin w osobach wójtów, burmistrzów, sekretarzy i pracowników urzędów.


Tematem przewodnim spotkania była problematyka szacowania strat w uprawach rolnych i pomoc klęskowa Państwa. W ostatnim roku zmieniające się, nieczytelne przepisy, konieczność podporzadkowania prac komisji wymogom monitoringu suszy oraz sam sposób naliczania odszkodowań w ARiMR spowodował wśród rolników wiele żalu i poczucia niesprawiedliwości. Obecność na spotkaniu Dyrektora Zbigniewa Króla z Wydz. Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zajmującego się od lat tą problematyką, pozwoliła na wzajemne poszukiwanie rozwiązań tych problemów. Dyrektor Król podkreślił, że komisje zbyt późno przysyłają do urzędu protokoły strat. Ich nawał pojawia się np.: po ogłoszeniu naboru wniosków na pomoc. Urząd wtedy, w krótkim czasie nie jest w stanie nie jest w stanie ich zaopiniować.

Z kolei członkowie komisji borykają się z wieloma problemami takimi jak, m.in. konieczność dostosowania strat do monitoringu, który nie jest dokładny i np.: nie obejmuje niektórych miejscowości, gdzie wystąpiło niekorzystne zjawisko. Monitoring nie przewiduje też wielu upraw np.: rzepaku czy kukurydzy na słabszych glebach, podczas gdy, w zwykłych latach, z powodzeniem rośliny te są tam uprawiane. Dodatkowo komisja nie jest w stanie dokładnie ocenić typu gleby, gdyż często gleby są niejednorodne i w jednej uprawie mogą wystąpić pasowo różne typy i klasy. Problemem są też narzucone przez rozporządzenia obowiązki w zakresie wpisu poziomu strat np.: w sytuacji całkowitego wymarznięcia oziminy, jej zaorania i zasiania uprawy jarej komisja nie mogła wpisać więcej niż 50% strat. Na tym polu nie można było szacować drugi raz strat spowodowanych np.: suszą. Powodowało to poczucie niesprawiedliwości wśród rolników.


Jednak najwięcej kontrowersji wzbudził sposób naliczania pomocy przez ARiMR. Rolnik, któremu wymarzło kilka hektarów pszenicy i ją zaorał ma w protokole 50 % strat. Jeśli oprócz tej pszenicy miał jeszcze kilkanaście arów tej samej uprawy ze stratami rzędu 40% , to żadnej pomocy nie otrzymał, gdyż średni procent strat w uprawie wyniósł poniżej 50 %. Stąd rozżalenie wśród rolników jest duże.


Kolejnym tematem była konieczność wydania rękojmi w obrocie prywatnym ziemią. Obecnie rękojmia może być wydana przez urząd gminy, ODR lub izbę rolniczą. Konieczne jest wzajemne informowanie się o wydaniu takich dokumentów , aby zapewnić czytelność i spójność podejmowanych decyzji.


Ostatnim istotnym tematem było zwalczanie ASF i ptasiej grypy. Rolnicy zgłaszali swe uwagi do wymogów związanych z nowymi zasadami kolczykowania świń oraz innymi obowiązkami wynikającymi z aktualnych przepisów.

Na koniec krótkie wystąpienia mieli KRUS oraz sponsorzy: Bank BGŻ Paribas i SGB. Firma B-2M Sp. z o.o. przekazała ulotki z ofertą w zakresie prowadzenia grup producenckich oraz pozyskiwania środków unijnych.

Wypracowane następujące wnioski:

 1. Konieczne jest organizowanie szkoleń informacyjnych dla komisji szacujących szkody na temat obowiązujących przepisów w zakresie szacowania strat w rolnictwie
 2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk wójtowie i burmistrzowie oraz prezydent miasta będą informowali rolników o tym, że komisja jest powołana na stałe i istnieje możliwość zgłaszania strat.
 3. Wypracowanie spójnych zasad i interpretacji przepisów dotyczących szacowania strat. Przykład stanowi monitoring. Nie może on być tworzony dla całej gminy, gdyż często bywa tak, że w jednej części gminy deszcz pada, a w innej, która nie jest monitorowana - nie. Podobnie nie można dokładnie określić klasy gleby na danej działce, zwłaszcza na terenach niejednorodnych glebowo.
 4. Zlikwidować wymóg przedłożenia zaświadczenia ze starostwa o niezalesieniu gruntu, który ma przedmiotem sprzedaży. Obecnie starostwa zmuszane są wydawać takie zaświadczenia. W wielu wypadkach wystarczyłoby przedłożenie wypisu z rejestru gruntów lub nakazu podatkowego.
 5. Stworzyć system wzajemnego informowania się urzędów gmin, ODR-ów i izb rolniczych o wydanych rękojmiach dla osób nabywających grunty rolne.
 6. Umożliwić rejestrację drugiego numeru świni przez ARiMR. Konieczne szybkie wprowadzenie nowych druków i systemu informatycznego.

(-) Elżbieta Bryl


05-01-2017 r.

Panu Dominikowi Niedźwiedzińskiemu,
Delegatowi Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Ojca
byłego Delegata Konińskiej Izby Rolniczej
ś. p.
Jana Niedźwiedzińskiego
składają: Delegaci, Zarząd i Pracownicy WIR


09-12-2016 r.

Czas adwentu to czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Czas przygotowań głównie duchowych, ale my, kobiety myślimy też o tym , jak przygotować coś smakowitego dla naszych rodzin. Dla kobiet z powiatu konińskiego była to też okazja, aby spotkać się w większym gronie i podzielić naszym doświadczeniem w przygotowaniu potraw świątecznych.


Przewodnicząca Rady ds. Kobiet i Rodziny przy biurze WIR w Koninie Pani Beata Pawlak zorganizowała spotkanie, na którym panie najpierw wypiekały, a następnie dekorowały tradycyjne pierniczki i ciasteczka. Przy tej okazji było dużo rozmów, wspomnień oraz dzielenia się sposobami przygotowania tych pięknych, rodzinnych Świąt. Okazuje się, że w każdym domu, czy to wieczerza wigilijna, czy potrawy na pierwszy i drugi dzień świąt chociaż są podobne, to wyglądają trochę inaczej. Można było zatem wymienić się przepisami.


Spotkanie odbyło się w lokalu gastronomicznym „Rogatka” w Jaroszewicach Rychwalskich w gm. Rychwał. Właścicielką jest Pani Anna Świerczyńska, która oprócz prowadzenia lokalu i sklepu spożywczo-przemysłowego wykonuje też piękne przedmioty techniką decoupage. Można było zakupić ozdoby świąteczne, w tym pięknie zdobione bombki.


Spotkanie zakończyło się wspólnym biesiadowaniem przy własnoręcznie przygotowanym obiedzie i oraz ciasteczkach.

Dziękujemy Pani Annie Świerczyńskiej za udostępnienie nam lokalu oraz pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Galeria

Elżbieta Bryl


22-08-2016 r.

W deszczu, ale też uroczystej odświętnej atmosferze odbyły się w ostatnią niedzielę 21 sierpnia 2016r Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Kazimierzu Biskupim. Rada Powiatowa WIR w Koninie uczestniczyła aktywnie w uroczystościach. Przewodnicząca Rady Jolanta Nawrocka wraz z delegatami gminy Kazimierz Biskupi: Iwoną Ziarniak oraz Wiesławem Urbaniakiem przekazali chleb jako dar ołtarza w czasie Mszy Św. Następnie uczestniczący w uroczystościach delegaci do RP powiatu konińskiego ponieśli w korowodzie dożynkowym płody ziemi: chleb i owoce oraz wieniec dożynkowy.


Starostami tegorocznych dożynek byli: Aldona Kościelska oraz Tadeusz Węgrzeniejewski. W trakcie uroczystości dożynkowych nastąpiło tradycyjne przekazanie i podzielenie się chlebem oraz wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych. Była to też okazja do złożenia podziękowań rolnikom za ich pracę oraz podsumowania ostatniego roku w rolnictwie.

W trakcie Konińskich Dożynek Powiatowych od wielu lat honorowani są najlepsi rolnicy w ramach konkursu: „Powiatowy Rolnik Roku”. W tegorocznej edycji laureatami zostali: Monika i Piotr Czajczyńscy; Anna i Krzysztof Ruszczyńscy; Wioletta i Witold Słowińscy; Adam i Marta Strzelczykowie oraz Anna i Tomasz Szczepankiewiczowie. Natomiast nominacje otrzymali: Monika i Tomasz Urbaniakowie; Ewa i Ryszard Grochocińscy: Bożena i Mirosław Kaczmarkowie; Aneta i Rafał Karmowscy oraz Tomasz Przybyłowicz.

Dla jednego z gospodarstw Rada Powiatowa WIR w Koninie ufundowała skromną nagrodę, natomiast wszyscy otrzymali gratulacje oraz dyplomy uznania.

Biuro Powiatowe Izby w Koninie przygotowało stoisko, gdzie rolnicy mogli zasięgnąć porad oraz otrzymać prasę rolniczą.

Galeria

Elżbieta Bryl


24-03-2016 r.

Spotkanie w sprawie obchodów XX-lecia Izby Rolniczej regionu konińskiego odbyło się w dniu 21 marca 2016 w Koninie. Udział wzięli Przewodniczący Rad Powiatowych WIR w Koninie –Jolanta Nawrocka, w Kole – Michał Wróblewski, w Słupcy – Stanisław Plesiński oraz Turku – Marek Pańczyk. Uczestniczyli w spotkaniu także delegaci do WZ WIR z powiatu Słupca – Jan Pauliński oraz Turek – Krzysztof Przygoński. Pracowników reprezentowali : Elżbieta Bryl i Przemysław Tomczak.


Było to już drugie spotkanie dotyczące tej tematyki. Ustalono, że uroczystości odbędą się w dniu 7 maja br. na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich w powiecie tureckim. Zaplanowano, że spotkanie rozpocznie się o godz. 15.00. Przyjęto wstępny program uroczystości oraz rozdzielono obowiązki.

Z racji usytuowania obchodów organizacją wyżywienia i technicznym przygotowaniem terenu zajmą się przedstawiciele powiatu tureckiego. Jolanta Nawrocka ma dokonać ustaleń z Zarządem dotyczących odznaczeń, listy osób oraz treści zaproszeń. Biuro w Koninie odpowiada za przygotowanie historii izby oraz prowadzenie uroczystości. Pozostałe powiaty udzielą wsparcia głównie w zakresie zorganizowania części artystycznej.

Zespół ustalił, że podczas uroczystości nastąpi wręczenie odznaczeń : „Zasłużony dla rolnictwa”, odznaczenia z okazji XX-lecia Izby Rolniczej. Wręczony zostanie także Medalion im. Hrabiego Szembeka.

Zdjęcie i tekst: Elżbieta Bryl
Biuro WIR Konin


07-03-2016 r.

W dniu 4 marca 2016 r w Licheniu Starym (pow. Koniński) odbyło się posiedzenie Rady ds. Kobiet i Rodziny w Środowisku Wiejskim powstałej przy Walnym Zgromadzeniu Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Udział w posiedzeniu wzięły także członkinie Prezydium Rady ds. Kobiet i Rodziny z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Gośćmi spotkania były: Pani Elżbieta Karnafel-Wyka z Ministerstwa Rolnictwa oraz Renata Grześkowiak-Sternalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Na spotkanie przybyły także członkinie Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Przewodnicząca i członkinie Rady ds. Kobiet i Rodzin przy biurze powiatowym WIR w Koninie, delegat do WZ WIR oraz delegatki do Rady Powiatowej WIR w Koninie.

Tematem przewodnim spotkania były możliwości pozyskiwania funduszy UE na aktywizację kobiet z obszarów wiejskich.

Fot. Robert Adamczyk - biuro prasowe Sanktuarium w Licheniu.

Elżbieta Karnafel-Wyka przekazała informacje dotyczące prawodawstwa europejskiego dotyczącego kobiet z obszarów wiejskich. Nadal uznaje się , że osoby te mają utrudniony dostęp do rozwoju osobistego, wielu usług, dóbr kultury itp. Ważnym zadaniem dla UE będzie tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstw oraz nowych miejsc pracy na wsiach. Zapowiedziała możliwość uczestniczenia członków rady ds. kobiet w organizowanej przez CDR w Krakowie konferencji na ten temat. Zauważyła tez konieczność powołania grupy roboczej ds. Kobiet i Rodzin Wiejskich przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pani Renata Grześkowiak-Sternalska z UMWW w Poznaniu przekazała wiele informacji dotyczących programów PROW, EFS, WRPO itp. skierowanych do kobiet wiejskich. Zachęcała do aktywności oraz współpracy zwłaszcza z Lokalnymi Grupami Działania, które działają obejmują swym działaniem prawie całą Wielkopolskę.

W trakcie spotkania jednogłośnie zatwierdzono regulamin pracy Komisji oraz plan pracy na 2016 rok.

(-) Elżbieta Bryl
Biuro WIR Konin


19-02-2016 r.

W dniu 18 lutego 2016 odbyło się kolejne Forum Rolnicze regionu konińskiego. Organizatorami Forum była Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Starostwo Powiatowe w Koninie. Uczestniczyło w Forum około 150 osób.

Tematem wiodącym była problematyka szacowania strat w rolnictwie. Jest to temat, który wzbudził w roku ubiegłym wiele kontrowersji.

Jak we wstępie powiedziała prowadząca Forum Jolanta Nawrocka z Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej: „ … Skutki ubiegłorocznej suszy odczuwamy bardzo mocno. Są to takie problemy jak: straty w produkcji roślinnej, czy brak paszy dla zwierząt. Jednak jeszcze bardziej odczuwamy podziały wśród nas rolników, spowodowane poczuciem niesprawiedliwości. Z powodu braku jasnych zasad szacowania szkód, jedni rolnicy otrzymali pomoc Państwa, inni nie. Wytyczne do szacowania często wiązały komisjom ręce i uniemożliwiały podanie stanu faktycznego, gdyż monitoring suszy najpierw nie obejmował niektórych roślin, a kiedy zaczął je uwzględniać, było za późno, bo zostały zebrane z pól. Obecny rok, budzi nasze niepokoje. Już mamy wymarznięcia pszenic, jęczmienia ozimego, rzepaku. Jeśli powtórzy się kolejny rok klęski, musimy być przygotowani do rzetelnej oceny stanu produkcji. Dlatego zorganizowaliśmy to spotkanie, aby wspólnie zastanowić się nad koniecznymi zmianami. …”

W tematyce tej głos zabrali członkowie Komisji Wojewódzkiej ds. szacowania strat w rolnictwie: Kornel Pabiszczak z Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Zbigniew Król reprezentujący Urząd Wojewódzki. Omówili oni kolejno system szacowania strat w rolnictwie oraz stan zaawansowania prac nad obsługą protokołów suszowych. Jak poinformował Z. Król trwają prace nad zmianą przepisów. Prezes Zarządu WIR Piotr Walkowski przekazał sugestie Wielkopolskiej Izby Rolniczej dotyczące m.in. poprawienia systemu monitoringu poprzez wykorzystanie nowoczesnych technik np.: satelitarnych.


Poseł na Sejm RP - Paulina Henning-Kloska przekazała uczestnikom swoje obawy związane z projektem ustawy o ustroju rolnym Państwa, takie jak: brak możliwości swobodnego przepływu własności ziemi i zagrożenie monopolem w podejmowaniu tych decyzji, ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych .


Odpowiedział na te obawy poseł Leszek Galemba, który wyjaśnił motywy leżące u podstaw projektu. Rząd chce w ten sposób ograniczyć spekulacje ziemią i umożliwić jej zakup rolnikom, którzy żyją z rolnictwa.


Dzień forum – 18 lutego jest pierwszym dniem przyjmowania przez Agencję Rynku Rolnego wniosków na pomoc producentom mleka i mięsa wieprzowego. Dlatego też przedstawicielka ARR w Poznaniu Ewa Rosik zapoznała uczestników spotkania z wzorami wniosków oraz warunkami uzyskania pomocy.

Następnie głos zabrał Piotr Mizerny – rolnik z powiatu konińskiego, któremu w dniu 17 lutego 2015 roku, za udział w strajku rolniczym oraz „stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym” zostało zabrane prawo jazdy. Odzyskał je dopiero 28 października 2015r. Gdyby sprawy trwały ponad rok musiałby ponownie zdawać egzaminy na wszystkie kategorie pojazdów. W tej sprawie jest wiele nie wyjaśnionych wątków. Jak stwierdził poszkodowany rolnik, kilkakrotnie posłużono się dokumentami potwierdzającymi nieprawdę. Udział przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej w strajku w Brukseli we wrześniu ubiegłego roku uświadomił ogromne różnice w traktowaniu rolników w Polsce i innych krajach europejskich, gdzie rolnicy na znak protestu wylewają mleko, wysypują płody rolne w centrach miast i jest to przyjmowane ze zrozumieniem.

W wolnych głosach i wnioskach rolnicy dzielili się swymi problemami dotyczącymi m.in.: podziału obwodów łowieckich, działalności Polskiego Związku Łowieckiego, skutków oddziaływania kopalni węgla brunatnego na okoliczne gospodarstwa, budowy zbiorników retencyjnych, i wieloma innymi problemami.

Mamy nadzieję, że efektem tego spotkania będzie zrozumienie problemów rolnictwa oraz rozważne ich rozwiązanie w przyszłości.

Wnioski:

 1. Konieczność zmiany procedur szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi i niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w kierunku proponowanym przez Izby Rolnicze.
 2. Konieczność zmiany prawa łowieckiego w kierunku dostosowania przepisów do prawa europejskiego.
 3. Należy wystąpić do ARR o zamieszczanie na stronie www. Instrukcji wypełniania wniosków (dotyczy wniosków o pomoc dla producentów świń i mleka, ale także do materiału siewnego).

(-) Elżbieta Bryl
Biuro WIR Konin


09-02-2016 r.

W dniu 4 lutego 2016 odbyło się kolejne w gminie Kramsk spotkanie z Krzysztofem Kwiatoniem – Przewodniczącym Rady Powiatowej WIR w Lesznie. Spotkanie to dotyczyło , podobnie jak dwa poprzednie, szkód wyrządzanych przez zwierzyną leśną. W gminie tej, rolnicy od kilku lat borykają się z problemem, rzadkim na nizinnych obszarach tj. szkodami wyrządzanymi przez muflony.

Tym razem Wójt Gminy Kramsk p. Józef Drop zorganizował spotkanie dla rolników o charakterze szkoleniowym. W trakcie spotkania wykładowca omówił obecnie obowiązujące przepisy prawne, ale także odniósł się do projektów zmian w prawie łowieckim.

Aktualnie dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich mają obowiązek wynagrodzenia szkód wyrządzonych przez: dziki, łosie, daniele, jelenie i sarny. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta objęte całoroczną ochroną gatunkową tj.: bobry, rysie, żubry, wilki i niedźwiedzie odpowiada Skarb Państwa. W przypadku, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia co do wysokości odszkodowania, mogą zwrócić się do miejscowego urzędu gminy w celu powołania komisji mediacyjnej.

Odszkodowanie nie przysługuje:

 • jeśli, szkoda nie przekracza wartości 100 kg żyta na 1 ha
 • jeśli, rolnik nie wyraził zgody na budowę urządzeń i wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom
 • za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce w bezpośrednim sąsiedztwie lasu oraz w uprawach założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych,
 • posiadaczom upraw będących deputatami rolnymi na gruntach leśnych oraz
 • posiadaczom uszkodzonych upraw, którzy nie dokonali ich zbioru w terminie 14 dni od dnia zbioru tego gatunku w regionie, który jest określony przez Zarząd danego województwa. Np.: łąki i pastwiska można użytkować max. do 10 listopada. Zatem najpóźniej do 24 listopada można zgłosić szkody w łąkach i pastwiskach.

Ważną sprawą było udzielenie porad praktycznych oraz odpowiedzi na pytania. Między innymi: warto zgłaszając szkodę osobiście, przygotować kopię i poprosić o potwierdzenie odbioru zgłoszenia. Rolnik musi zgłosić szkodę w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia. Myśliwi mają obowiązek dokonania oględzin w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody oraz powinni powiadomić rolnika o dniu i godzinie szacowania co najmniej 2 dni wcześniej. W trakcie szacowania sporządzany jest protokół ( 2 egzemplarze), który powinien być podpisany przez wszystkich uczestników oględzin. Rolnik może nanieść na nim swoje uwagi. W sytuacji, jeśli pomimo zgłoszenia szkody Koło Łowieckie nie zamierza przeprowadzić szacowania szkody Pan Kwiatoń radzi zamówić niezależnego rzeczoznawcę, a następnie wystąpić do sądu o zwrot wszystkich kosztów.

Niektóre Koła Łowieckie żądają do rolnika dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zgłaszanej działki. Jak wyjaśnił prelegent, nie mają takiego prawa, gdyż na druku zgłoszenia jest stosowne oświadczenie, że zgłaszający jest właścicielem lub posiadaczem gruntu. Takie same prawa go dotyczą, bez względu na to, czy jest posiadaczem samoistnym, czy też zależnym. Wypłata odszkodowania powinna nastąpić najpóźniej w ciągu 30 dni, od daty sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania.

Krzysztof Kwiatoń odniósł się także do projektu posłów PiS, dotyczącego zmiany prawa łowieckiego. Jego zdaniem, projekt, który zakłada, że szacowanie odbywać się będzie przez służby wojewódzkie, a zgłoszenia dokonane będą za pośrednictwem urzędów gmin jest nie do przyjęcia przez rolników. Procedura zaproponowana w tym projekcie może trwać nawet do 2 miesięcy, czego żaden rozsądnie gospodarujący rolnik nie wytrzyma, gdyż wcześniej albo zaorze zniszczoną uprawę, albo zdąży zebrać plon. Podkreślił jednocześnie, że projekt ten w żaden sposób nie rozwiązuje problemów, wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy Prawo Łowieckie.

(-) Elżbieta Bryl
Biuro WIR Konin


02-02-2016 r.

W dniu 28 stycznia 2016r. w Zespole Szkół w Wysokiem gm. Kramsk odbyła się konferencja: „Analiza przyczyn zaniku wód zlewni Wiercicy i możliwych działań naprawczych”. Organizatorem konferencji był Wójt Gminy Kramsk wraz z Instytutem Geoekologii i Geoinformacji Wydziału Nauk Geograficznych UAM w Poznaniu. Konferencja odbyła się pod patronatem Starosty Konińskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Powodem zwołania konferencji jest próba ratowania zanikającej rzeki Warcicy. Konferencja, która zgromadziła wielu znakomitych gości, pozwoliła na ukazanie wielu aspektów związanych z istnieniem i funkcjonowaniem rzeki.


Fot. Andrzej Michalak

W części informacyjno-referatowej wyświetlono piękny film nakręcony przez Weronikę Wielowską pt.: „Wiercica : skupienie i marzenie”. Następnie Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – Arkadiusz Błochowiak poinformował o działaniach podejmowanych w ostatnich latach na rzecz zlewni rzeki Warcicy. Z bardzo ciekawym wykładem wystąpiła dr. Żaneta Fiedler z Instytutu Ochrony Roślin na temat walorów krajobrazowych i środowiskowych rzeki z uwzględnieniem organizmów pożytecznych. W swym wykładzie jako była mieszkanka tych okolic, powołała się na broszurę promującą tę rzekę, jako wspaniały obiekt do organizowania spływów kajakowych. Wreszcie prof. Józef Szpikowski w swym wykładzie omówił kształtowanie się przepływu wód Warcicy na przestrzeni wielu lat. Oparł się na mapach począwszy od 1709 roku, kiedy to rzeka była zasilana przez Wartę. Na koniec tej części radny gminy Kramsk – Józef Nawrocki pokazał problem zanikającej rzeki widziany oczyma rolnika i mieszkańca. Jego zdaniem, stan rzeki można byłoby poprawić poprzez skierowanie, chociażby części wód odprowadzanych z kopalni. Takie plany były, jednak ostatecznie woda jest odprowadzana do Jeziora Wilczyńskiego. Należałoby też oczyścić dno rzeki. Aktualnie jest to bardzo dobry moment, ponieważ dno jest suche. Tym samym, można to zrobić mniejszym nakładem kosztów, bez angażowania niektórych ciężkich maszyn i urządzeń. W ten sposób można byłoby udrożnić rzekę przywracając jej walory, łącznie z takimi atrakcjami, jak np.: szlak kajakowy. Fakt, że te obszary są objęte NATURĄ 2000 powinno także mobilizować do troski o rzekę. Tymczasem są tylko, wynikające z tego powodu trudności dla rolników i przedsiębiorców, którzy nawet 1 do 2 lat czekają na uzyskanie pozwoleń na budowę i rozwój firm.


Fot. Andrzej Michalak

W drugiej części konferencji przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Krzysztof Mączkowski i Robert Złotek zapoznali uczestników spotkania z możliwościami pozyskania środków, zasadami oraz celami przedsięwzięć finansowanych przez WFOŚiGW. Głos zabierali także : Radosław Piechowiak z RZGW w Poznaniu oraz Arkadiusz Michalski z Kopalni Konin.

W podsumowaniu prowadzący konferencję Andrzej Nowak przedstawił w punktach efekty konferencji. Reasumując stwierdził, że konferencja, ma nadzieję będzie dobrym początkiem zmian w kierunku poprawy sytuacji. Rzeka wysycha z wielu powodów. Z pewnością przyczyniła się do tego susza oraz fakt, że jest to jeden z najuboższych w opady region kraju. Bez zbędnego szukania winnych należy uznać, że z całą pewnością obecność kopalni oraz wytworzonego przez jej działalność leja depresyjnego ma tu znaczenie. Jednak ważne są, także inne wnioski ze spotkania takie jak: zapowiedziana pomoc instytucji, np.: WZMiUW w Poznaniu oraz możliwość pozyskania środków z WFOŚiGW, a także wsparcie merytoryczne Instytutu Ochrony Roślin i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W celu rzetelnej oceny stanu rzeki Warcicy niezbędny będzie przegląd pozwoleń wodno-prawnych wszystkich urządzeń na dopływach. Pozwoli to opracować najbardziej sensowną koncepcję rozwiązania problemu.

(-) Elżbieta Bryl
Biuro WIR Konin


15-01-2016 r.

W dniu 12 stycznia br. na terenie gminy Kramsk odbyło się kolejne – drugie już spotkanie dotyczące szkód wyrządzanych przez muflony i bobry. Spotkanie dotyczyło również przywrócenia użytkowania łąk na terenie miejscowości Grąblin. Organizatorem spotkania był Wójt Gminy – Józef Drop.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele: Nadleśnictwa Konin, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Koninie oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej, w osobach Jolanty Nawrockiej członka Zarządu i jednocześnie przewodniczącej Rady Powiatowej WIR w Koninie oraz Krzysztofa Kwiatonia – Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Lesznie.


Problem muflonów w gminie Kramsk pojawił się w 2008 roku. Wtedy to Koło Łowieckie „Knieja” sprowadziło – introdukowało - do obwodu łowieckiego leżącego na terenie gminy Kramsk, prawdopodobnie 4 sztuki : 1 tryka oraz 2 owce i 1 jagnię muflona. Początkowo zwierzęta te nie wyrządzały większych szkód. Jednak w ostatnich latach ich populacja znacznie zwiększyła swą liczebność. Zdaniem leśników liczy obecnie około 40 szt. Rolnicy są przekonani, że jest to ponad 60 szt. Taka ilość zwierząt wyrządza bardzo duże szkody, zwłaszcza, że zwierzęta żerują praktycznie tylko na terenie 2 wsi i nie są wymienione w wykazie powodujących szkody łowieckie, za które odpowiadają dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich – praktycznie nikt nie odpowiada za te szkody, bo jest to gatunek łowny.

Na poprzednim spotkaniu w lutym 2015 roku w Izabelinie ustalono, że zgodnie z wieloletnim łowieckim planem hodowlanym, na koniec 2017 roku powinno być zaledwie 10 szt. Zatem stan obecny znacznie przekracza założenia.

W tej sytuacji koło łowieckie ma obowiązek wystąpić do Nadleśnictwa o zwiększenie odstrzału. Wprawdzie wykonano zwiększony odstrzał, jednak strzela się głównie samce, co nie wpływa na zmniejszenie ogólnej liczebności zwierząt, bo przyrost naturalny jest większy od ilości zwierząt odstrzelonych.


Pozostaje także nie rozwiązany problem bobrów. Wójt gminy otrzymał zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na odstrzał 10 bobrów do 15 marca 2016 r. ze wskazaniem na Koło Łowieckie „Knieja”. Koło jednak odmawia wykonania odstrzału, tymczasem czas mija.

Napiętą sytuację pomiędzy rolnikami, a łowczymi pogłębia fakt, że Zarząd Koła Łowieckiego sprzeciwia się wycięciu dzikich zakrzaczeń na łąkach, błędnie interpretując wymogi NATURY 2000.

Rolnicy postanowili, że jeśli, ze strony Koła Łowieckiego nie będzie woli współpracy, złożą wniosek do Starostwa o wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy obwodu. Pod znakiem zapytania, stoi także uzyskanie pozytywnej opinii samorządu rolniczego – Rady Powiatowej i Zarządu WIR w sprawie przedłużenie temu Kołu w 2017 umowy dzierżawy obwodu łowieckiego na kolejne lata.

(-) Elżbieta Bryl
Biuro WIR w Koninie


15-01-2016 r.

W dniu 9 stycznia 2016 r. rolnicy powiatu konińskiego i kolskiego bawili się na X jubileuszowym Balu Rolnika. Bal, jak co roku zorganizowała Wielkopolska Izba Rolnicza.

Pomimo, trudnej sytuacji w rolnictwie, bal cieszy się sporym zainteresowaniem. W tym roku uczestniczyło w nim ok. 160 osób. W miłej atmosferze, przy dobrej muzyce można na chwilę oderwać się od codziennych zajęć i problemów. Z pewnością tym, co przyciąga uczestników jest fakt, że spotykają się tu ludzie, którzy na co dzień wykonują tę samą pracę. Zatem z każdą osobą, także taką, której nie znaliśmy wcześniej można porozmawiać i wymienić się doświadczeniami.

Uroczystego otwarcia dokonali: Członkowie Zarządu WIR : Jolanta Nawrocka oraz Zbigniew Stajkowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatowej WIR w Kole – Michałem Wróblewskim.


Bal to także okazja do uhonorowania osób, zasłużonych dla rolnictwa. W tym szczególnym jubileuszowym roku, około północy odznaczenie : Medalion im. Hrabiego Szembeka za współpracę z Wielkopolską Izba Rolniczą oraz wsparcie udzielane rolnikom otrzymał Starosta Powiatu Konińskiego – Stanisław Bielik.


Z okazji jubileuszu wszyscy uczestnicy skosztowali jubileuszowego tortu, a wszystkie panie otrzymały różę w podziękowaniu za dbałość o rodziny, domy i gospodarstwa.


O świetnej zabawie świadczy fakt, że bal zakończył się o poranku następnego dnia, a ostatni tancerze opuścili parkiet około 6.00 rano, planując kolejny bal na dzień 7 stycznia 2017 roku!

(-) Elżbieta Bryl


W dniu 23 sierpnia 2015 r gościnna gmina Wilczyn podejmowała rolników oraz przedstawicieli instytucji państwowych na Dożynkach Powiatowo-Gminno- Parafialnych. Przy pięknej pogodzie rolnicy i goście świętowali zakończenie tegorocznych żniw. Jak co roku święto to było okazją do uhonorowania najlepszych.


Odznaką „Zasłużony dla rolnictwa odznaczeni zostali: Alicja Kantarowska – Izabelin, gmina Kramsk; Małgorzata Kwiecińska – Lisiec Wielki, gmina Stare Miasto; Marek Michalak – Golina Kolonia, gmina Golina; Hubert Michalski – Mostki, gmina Sompolno; Marek Pietrzak – Ziemięcin, gmina Wierzbinek; Teresa Smolarek – Izabelin, gmina Kramsk. Odznaki w imieniu Ministra Rolnictwa wręczył Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak.

Jak co roku, Dożynki to też okazja do rozstrzygnięcia konkursu „Powiatowy Rolnik Roku”. Najlepszymi gospodarstwami roku 2015, które otrzymały nominacje w tym konkursie zostało 5 gospodarstw: Danuty i Romana Augustyniak – Kolebki, gmina Ślesin; Agaty i Jerzego Bartczaków – Sławoszewo, gmina Kleczew; Doroty i Rafała Grzechowskich – Patrzyków, gmina Kramsk; Anny i Sławomira Jezierskich – Dąbroszyn, gmina Rychwał; Emilii i Marcina Walczaków – Szyszyn-Teodorowo, gmina Ślesin. Oprócz gratulacji i dyplomów gospodarstwa te otrzymały nagrody. Jednym z fundatorów była także Rada Powiatowa WIR w Koninie. W jej imieniu dyplomy gratulacyjne oraz upominek wręczyli: Jolanta Nawrocka – członek Zarządu WIR oraz delegaci: Barbara Tomaszewska i Jacek Biernacki.


Tradycyjnie odbył się także konkurs wieńców dożynkowych, w którym I miejsce zajęła praca Koła Gospodyń Wiejskich ze Sławska (gmina Rzgów), II – wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Półwioska Starego (gmina Ślesin), a III – wieniec z sołectwa Kownaty (gmina Wilczyn).

Całą uroczystość uświetniły występy takich zespołów, jak: Wilczyńska Orkiestra Dęta, Zespół Folklorystyczny „Kruszynioki”, Zespół ,,Folinki”, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie, Klub Seniora ,,Płomień” z Wilczyna, The Ukrainian Folk.


Wielkopolska Izba Rolnicza – biuro w Koninie przygotowało stoisko, na którym rolnicy mogli otrzymać prasę rolniczą oraz zasięgnąć aktualnych informacji rolniczych.

(-) Elżbieta Bryl


W dniu 25 sierpnia br. obradowała rada powiatowa WIR w Koninie. Tematem spotkania były trudności związane z szacowaniem strat spowodowanych tegoroczną suszą. Omawiane problemy dotyczą głównie konieczności stosowania się do monitoringu suszy prowadzonego przez IUNG w Puławach. Monitoring ten nie stwierdza strat w wielu roślinach, które znacząco ucierpiały. Przykładem jest kukurydza, która nawet w najnowszym monitoringu z dnia 21 sierpnia nadal nie znalazła się wśród roślin, których straty można szacować. Dodatkowy problem, to fakt, że za chwilę kukurydzy nie będzie na polach i wtedy nawet jeśli monitoring ją wykaże, będzie już za późno na pracę komisji. Wielkopolska Izba Rolnicza także od kilku lat wnioskuje o rozdzielenie produkcji roślinnej i zwierzęcej w protokołach, gdyż zsumowany wynik zniekształca prawdziwy obraz strat w gospodarstwie.

Gośćmi spotkania byli pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: Elżbieta Marcinkowska – Kierownik Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zbigniew Król – starszy inspektor wojewódzki w w/w oddziale.

Gościem spotkania był także Kornel Pabiszczak - starszy specjalista ds. ekonomiki i marketingu Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wymienieni powyżej są członkami zespołu koordynującego komisji do szacowania strat. W spotkaniu uczestniczyli też: Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Rady Powiatu Konińskiego i z-ca Kierownika ARiMR w Koninie - Andżelika Chojnacka; Kierownik Zespołu Doradczego WODR w Koninie - Józef Gęziak, Główny Specjalista ds. Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Koninie - Bożena Frankowska oraz Karol Malinowski – radny gminy Sompolno, członek gminnej komisji ds. szacowania szkód.

W trakcie spotkania wypracowano następujące wnioski:

 1. Wystąpić do Ministra Rolnictwa o precyzyjne monitorowanie stanu upraw. Obecnie funkcjonujący monitoring suszy jest zły i szkodliwy. Dane, na których się opiera są niedokładne i nie obrazują faktycznego stanu upraw.
 2. Wystąpić do Ministra Rolnictwa o nie uwzględnianie produkcji zwierzęcej przy obliczaniu strat spowodowanych suszą. Konstrukcja protokołu dla gospodarstw z hodowlą zwierząt nie wykazuje strat suszowych, co dla właścicieli tych gospodarstw jest bardzo krzywdzące.
 3. Wystąpić do Ministra Rolnictwa o ujednolicenie przepisów dla gmin w zakresie szacowania szkód. Obecnie jest dużo niejasności co do sposobu i metod szacowania. Powoduje to frustrację i niechęć do pracy w komisji.
 4. Wykorzystać istniejącą bazę stacji meteorologicznych Ośrodków Doradztwa Rolniczego, w celu bardziej rzetelnej oceny stanu upraw.

(-) Elżbieta BrylW dniu 31 maja 2015 r rolnicy powiatu konińskiego wybrali Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Koninie na lata 2015-2019. W jej skład weszły następujące osoby:

 • Miasto Konin – Marek Kołodziejczak
 • Golina – Jacek Jackowski; Radosław Stolarski
 • Grodziec – Ryszard Luźny; Zenon Olejniczak
 • Kazimierz Biskupi – Wiesław Urbaniak; Iwona Ziarniak
 • Kleczew – Henryk Bartczak; Karol Licheniak
 • Kramsk – Bogumił Leszczak; Jolanta Nawrocka
 • Krzymów – Tadeusz Jaroszewski; Jacek Jesiołowski
 • Rychwał – Mariusz Drzewiecki; Włodzimierz Mizerski
 • Rzgów – Michał Janc; Wojciech Woźniak
 • Skulsk – Dawid Chmielewski; Arkadiusz Pilarczyk
 • Sompolno – Marek Matuszewski; Aldona Poruchała
 • Stare Miasto – Antoni Bryl; Paweł Kwieciński
 • Ślesin – Dominik Niedźwiedziński; Barbara Tomaszewska
 • Wierzbinek – Zygmunt Krzysztof Grabowski; Paweł Liskiewicz
 • Wilczyn – Jacek Biernacki; Paweł Domański

Na swym pierwszym posiedzeniu wybrano Przewodniczego Rady oraz Delegata na Walne Zgromadzenie WIR w Poznaniu. Przewodniczącą Rady została ponownie Jolanta Nawrocka z gminy Kramsk. Także nie zmieniono Delegata na WZ – został nim ponownie Antoni Bryl z gm. Stare Miasto.


W dniu 27 stycznia odbyły się protesty rolnicze pod Starostami Powiatowymi w całej Wielkopolsce. W Koninie organizatorem protestu był Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona.

Początkowo jedynymi uczestnikami protestu okazali się delegaci do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej, którzy przybyli, aby wesprzeć protestujących.

Przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Koninie Jolanta Nawrocka przekazała Staroście Konińskiemu stanowisko WIR w sprawie sytuacji w rolnictwie wypracowane na posiedzeniu Komisji Koordynacyjnej WIR w Poznaniu w dniu 26 stycznia br. Przekazała też obecnym przedstawicielom mediów konińskich informację na temat pogarszającej się sytuacji w rolnictwie. Obecnie we wszystkich sektorach produkcji rolnej obserwuje się spadki opłacalności. Jak podkreślił Starosta Koniński Stanisław Bielik, jest świadomy złej koniunktury, zarówno na rynku trzody chlewnej, jak i owoców i warzyw. Także problemy z nadprodukcją mleka i spadkiem cen w tej branży są niepokojące. Starosta zobowiązał się do przekazania naszego stanowiska na ręce Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem którego, stanowisko ma trafić do Pani Premier Ewy Kopacz i Ministra Rolnictwa. Starosta zobowiązał się też do poruszenia tematu sytuacji w rolnictwie na sesji Rady Powiatu, na którą zaproszona zostanie także Przewodnicząca RP WIR w Koninie.

Po spotkaniu Przewodniczącej WIR ze Starostą, dotarł także spóźniony przewodniczący ZZR Samoobrona w Koninie i przekazał Staroście Konińskiemu stanowisko związku.

(-) Elżbieta Bryl


Na terenie gminy Kramsk w powiecie konińskim problemem stały się w ostatnim czasie szkody w uprawach rolnych wyrządzane przez muflony. Zwierzęta te, nietypowe dla Polski centralnej, zostały sprowadzone na teren gminy przez jedno z kół łowieckich w 2007 r. W chwili obecnej, jak szacują rolnicy, stado liczy około 60 szt. Zdaniem Prezesa Koła Łowieckiego jest ich mniej - ok. 40 szt. Prawo łowieckie nie przewiduje odszkodowań za wyrządzone szkody przez ten gatunek zwierząt. Rolnicy zwrócili się z prośbą o pomoc do biura powiatowego WIR w Koninie.

W spotkaniu rolników i Wójta Gminy Kramsk z przedstawicielami Koła Łowieckiego uczestniczył członek Zarządu WIR Krzysztof Kwiatoń oraz Przewodnicząca Rady Powiatowej WIR w Koninie Jolanta Nawrocka. W trakcie spotkania udało się ustalić, że 10-letni plan łowiecki Koła zakładał, iż pogłowie muflonów w roku 2017 będzie liczyło zaledwie 10 szt. Oznacza to znaczne przekroczenie planu. Ustalono też, że pomimo niepokojących sygnałów napływających od rolników Koło zaplanowało na rok 2014/2015 odstrzał zaledwie 5 młodych muflonów oraz 2 tryków.

Foto

Jak wynika z dalszych czynności podjętych przez Urząd Gminy tj. korespondencji z Nadleśnictwem Konin, zmiana planu odstrzałów w roku bieżącym jest możliwa tylko i wyłącznie na wniosek dzierżawcy obwodu łowieckiego. Tymczasem taki wniosek od Koła Łowieckiego dotąd nie wpłynął.

Elżbieta Bryl


Powrót