Powiat Kępiński jest najdalej wysuniętym na południe regionem Wielkopolski. Graniczy z trzema województwami: dolnośląskim, opolskim i łódzkim. Należy do powiatów średniej wielkości, a jego powierzchnia wynosi 608,27 km kw. Obszar ten zamieszkuje 56.734 osób. Jedynym miastem powiatu jest Kępno, w którym mieszka ok. 15 500 osób. Przez tę swoistą stolicę, przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: Wrocław - Warszawa oraz Katowice - Poznań.
Zasadniczo powiat ma charakter rolniczo - spożywczy z dobrze rozwiniętym rzemiosłem i handlem. Szczególną rolę w tym regionie odgrywa przemysł meblarski, potocznie mówi się o tzw. kępińskim zagłębiu meblowym.
W skład powiatu wchodzi 7 gmin: Kępno, Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica. Pod katem rolniczym jest to obszar na którym przeważają gleby słabe. W produkcji roślinnej przeważają uprawy zbożowe oraz w mniejszym stopniu uprawa rzepaku, kukurydzy i ziemniaków. Powiat kępiński to 4920 gospodarstw, prowadzących produkcje na 44 tys. ha. Uprawa zbóż głownie na paszę dla trzody chlewnej, kierunku dominującym w produkcji zwierzęcej. Powiat kępiński aktywnie uczestniczy w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych, 6 gospodarstw uczestniczy w programie ochrony zasobów genetycznych trzody chlewnej co stanowi 16% całej hodowli w kraju.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016

03-10-2017 r.

Dnia 29 września w Przygodziczkach odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kępnie, Ostrzeszowie i Ostrowie Wielkopolskim.


Przy okazji posiedzenia zorganizowano szkolenie „Efektywna sprzedaż w ramach rolniczego handlu detalicznego”. Prowadząca szkolenie pani Sylwia Rymanowska, pracownik Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przybliżyła uczestnikom wiedzę dotyczącą m.in. wymagań sanitarnych i weterynaryjnych przy produkcji i sprzedaży żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, wymagań dla obiektów przeznaczonych do prowadzenia takiej działalności, jakości handlowej produkowanej żywności oraz wymagań w zakresie znakowania produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wlkp. pan Marcin Kałużny i pan Mariusz Marczak omówili zagadnienia związane z opodatkowaniem takiej działalności.

W trakcie posiedzenia Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wlkp. p. Dariusz Hyhs przekazał najistotniejsze informacje z zakresu bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób i trzodę chlewną. W związku z okresem jesiennym i wzmożoną migracją dzikich ptaków istnieje wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium Polski, dlatego producenci drobiu powinni stosować wszelkie środki ostrożności w celu zminimalizowania ryzyka przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw. Przedstawiona także została aktualna sytuacja epizootyczna w zakresie ASF.


W trakcie posiedzenia rolnicy zwrócili uwagę na problemy, które pojawiają się w wypłacie odszkodowań oraz rekompensat związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt.
Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej podkreślił, że warunkiem wypłat odszkodowań jest przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwie. W związku ze stale rosnącą liczbą przypadków chorób zwierzęcych zwalczanych z urzędu, w budżecie państwa jest coraz mniej środków na walkę z nimi oraz łagodzenie skutków ich wystąpienia. Prawdopodobnie od 2018 r. zlikwidowane zostaną odszkodowania za wystąpienie salmonelli w stadach kur nieśnych.

Maria Deresińska


02-10-2017 r.

23 września br. grupa rolników z powiatu kępińskiego, dzięki wsparciu Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej wzięła udział w wystawie rolniczej Agro Show Bednary.


Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą ponad 800 wystawców, a wśród nich m.in. producentów najnowocześniejszych maszyn i urządzeń rolniczych, nasion, nawozów, środków ochrony roślin. Ponadto mogli spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji oraz agencji związanych z branżą rolniczą.

Wystawa Agro Show jest jedną z największych wystaw rolniczych w Europie. Organizowana jest przez Polską Izbą Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych od 1999 roku.


Wystawa ta wyróżnia przede wszystkim otwartą przestrzenią - 120 ha na terenie lotniska Bednary - która daje niemal nieograniczone możliwości prezentacji maszyn. Wystawcy proponują nie tylko pokaz maszyn i urządzeń rolniczych na standardowych stoiskach, ale również zaprezentowanie ich podczas pracy.

Maria Deresińska
11-05-2017 r.

Wielkopolska Izba Rolnicza, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego Województwa Wielkopolskiego oraz Starostowie Powiatów Województwa Wielkopolskiego w miesiącach maj –czerwiec wspólnie organizują na terenie Wielkopolski cykl spotkań konsultacyjnych dla rolników oraz myśliwych pn. „Fora Rolniczo-Łowieckie”.

Pierwsze spotkanie w ramach tego cyklu miało miejsce w powiecie kępińskim 10 maja w Sali sesyjnej starostwa powiatowego w Kępnie. W zebraniu wzięli udział organizatorzy: Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz Przewodnicząca Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kępnie Małgorzata Brząkała, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kaliszu Marek Przybylski i Wicestarosta Kępiński Grażyna Jany. Swoją obecnością na spotkaniu zaszczycili także przedstawiciele kół łowieckich użytkujących obwody łowieckie na terenie powiatu kępińskiego, przedstawiciel Nadleśnictwa Syców, burmistrzowie i wójtowie powiatu kępińskiego, przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie oraz rolnicy –członkowie izby rolniczej.


Zgromadzonych gości powitała Grażyna Jany Wicestarosta powiatu kępińskiego. Dalej spotkanie poprowadził Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wyjaśniając założenia organizacji tego typu spotkań w każdym powiecie woj. wielkopolskiego. Jak podkreślił problemy gospodarski łowieckiej są dość często powodem konfliktów lokalnych. Fora Rolniczo – Łowieckie mają stać się płaszczyzną do wzmożenia wspólnych działań w zakresie ochrony użytków rolnych przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę łowną, a także miejscem wymiany uwag w zakresie niedociągnięć w ramach współpracy pomiędzy myśliwymi, a rolnikami.

Pierwszym poruszonym zagadnieniem była kwestia przedłużania umów dzierżaw obwodów łowieckich. Marek Oreś Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa poinformował jakie koła podpisały umowę ze starostą kępińskim oraz jakie kwoty z tego tytułu trafią do budżetu poszczególnych gmin. Poinformował, że do jednego koła łowieckiego rolnicy mieli zastrzeżenia, jednak ostatecznie po negocjacjach podpisano przedłużenie umowy dzierżawy.

Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców Marian Wesoły przedstawił dane dotyczące liczby zwierzyny łownej na dzień 10 marca 2017 r. oraz plany hodowlano-łowieckie na terenie powiatu kępińskiego, które zakładają zwiększenie odstrzałów zwierzyny łownej grubej w sezonie 2016/2017.


Piotr Walkowski Prezes WIR podkreślił, że rolnicy coraz częściej notują straty w swoich uprawach, które jak twierdzą są spowodowane znacznym wzrostem liczby zwierzyny łownej, dlatego apelują o zwiększone odstrzały. Zaproponował także, aby usprawnić system powiadomienia myśliwych o pojawieniu się żerujących zwierząt w okolicach ich upraw oraz o terminach zasiewów w miejscach szczególnie narażonych.

Przedstawiciele kół łowieckich odnieśli się do kilku problematycznych spraw. W ich opinii na myśliwych ciążą zbyt duże zobowiązania, podkreślił, że szacowanie strat wykonują na własny koszt. Często również z własnej kieszeni pokrywają koszty podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie wycen strat. Wymienili także zapisy ustawy łowieckiej, które w praktyce nie są przestrzegane. Padła też prośba do Wielkopolskiej Izby Rolniczej o pomoc w walce z oskarżeniami organizacji pseudoekologów o brutalność i niszczenie przyrody. Wynikiem szerzenia się tych opinii jest brak świadomości na temat wkładu myśliwych w zachowanie równowagi w ekosystemie.

Głos w imieniu samorządowców powiatu kępińskiego zabrał wójt gminy Bralin Roman Wojtysiak. Podkreślił, że koła łowieckie i rolnicy są na siebie skazani, więc zarówno jedna jak i druga strona muszą robić wszystko by współpraca układała się pomyślnie. Odnosząc się do problemów z szacowaniem szkód wyraził opinię, że każdy rolnik ma prawo do rzetelnej oceny strat, jednakże przypomniał że na koła łowieckie zrzucono cały ciężar odpowiedzialności za występowanie strat. Zaapelował do rolników, aby w spornych sprawach korzystali z możliwości powołania komisji mediacyjnej przez burmistrzów i wójtów gmin.


Obecny na spotkaniu przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Sołtysów powiatu kępińskiego Stanisław Niechciał zwrócił uwagę, że relacje rolników z myśliwymi szacującymi straty w ostatnich latach poprawiły się. Spowodowane było to wymianą uwag w trakcie wcześniejszych spotkań, dlatego podziela zdanie, że organizacja tego typu zebrań przynosi efekty. Zdarzają się jednak incydenty, które psują wizerunek myśliwych wśród rolników: wśród takich wymieniono przypadek celowego niszczenia upraw samochodem terenowym przez myśliwego. Przedstawiciele izby rolniczej zaznaczyli także, że rolnicy nie zawsze są informowani o możliwości zaproszenia do szacowania strat członka Rady Powiatowej WIR i nie zawsze otrzymują pomoc w celu zabezpieczenia upraw przed żerowaniem zwierzyny.

Poruszony został problem szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną. Ogromne straty w uprawie kukurydzy ponoszą właściciele gruntów położonych przy zakładzie zagospodarowania odpadami, gdzie stada wron i kruków wyjadają zasiane ziarna. Znacznie więcej jest też szkód w uprawach spowodowanych przez bobry.

Zaproszony na spotkanie Powiatowy Lekarz Weterynarii Waldemar Gruszewski przedstawił aktualną sytuację epizootyczną dotyczącą występowania przypadków ASF oraz ptasiej grypy w Polsce. Podziękował myśliwym za bardzo dobrą współpracę z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Jak podkreślił lek. wet. Zbigniew Klimczak bioasekuracja, ma kluczowe znaczenie w walce z ASF, dlatego również myśliwym przypomniał kilka podstawowych zasad, które mają na celu zapobieganie afrykańskiemu pomorowi świń. Najważniejsza z nich dotyczyła zagospodarowania patrochów od upolowanej zwierzyny.


W ostatniej części spotkania Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego Marek Przybylski poinformował, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wydała pozwolenie na odstrzał bobrów w okresie od 1 października do końca lutego. Każde koło łowieckie otrzyma limit odstrzałów na to zwierzę.

W podsumowaniu uczestnicy wyraził nadzieję, że dzięki tego typu spotkaniom, współpraca środowiska rolniczego i myśliwskiego zacieśni się z obopólną korzyścią.

Maria Deresińska


05-05-2017 r.

Technikum:

 • technik budownictwa
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik logistyk
 • technik agrobiznesu

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • cukiernik
 • piekarz
 • elektryk
 • mechanik pojazdów
 • samochodowych
 • stolarz
 • tapicer
 • sprzedawca
 • kucharz
 • wielozawodowa,
 • operator obrabiarek skrawających
 • murarz - tynkarz
 • ślusarz
 • elektromechanik pojazdów
 • samochodowych
 • rolnik

Nauka w każdym technikum trwa 4 lata, a po jego zakończeniu uczeń może przystąpić do MATURY. W trakcie nauki stwarzamy uczniom możliwość zdobywania różnych kwalifikacji. Uczniowie nasi odbywają praktykę w Polsce i za granicą. Uczą się dwóch języków obcych i dodatkowo języka obcego zawodowego swojej branży.

Szkoła w Kępnie to najnowocześniej wyposażona szkoła w regionie. Posiada specjalistyczne pracownie, sale lekcyjne, komputerowe i językowe, centrum multimedialne, a także największą ze wszystkich szkół w powiecie salę gimnastyczną, siłownię i sale do aerobiku.

Kontakt:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie
ul. Przemysłowa 10c
63-600 Kępno
tel/fax 62 782 27 21
zspnr2kepno@interia.pl
16-03-2017 r.

Delegacja sołtysów z powiatu kępińskiego uczestniczyła w obchodach Dnia Sołtysa 11 marca, które odbyły się w Sobótce (pow. ostrowski). Święto zorganizowane zostało przy okazji Forum Rolniczego powiatu ostrowskiego oraz 155-lecia Kółka Rolniczego w Sobótce przez: Wielkopolską Izbę Rolniczą, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Wójta Gminy Ostrów Wlkp., Związek Kółek Rolniczych powiatu ostrowskiego oraz Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego.


Z okazji Dnia Sołtysa oraz przypadającej w 2017 roku 20 rocznicy utworzenia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego złożono liczne podziękowania dla sołtysów, którzy z zapałem i energią działają na rzecz lokalnej społeczności. Zarząd Stowarzyszenia wręczył wyróżnienia dla wieloletnich działaczy, wśród nich znaleźli się sołtysi powiatu kępińskiego: Stanisław Niechciał, Krzysztof Zawada oraz Andrzej Wawrzyniak.


Prezes WIR Piotr Walkowski zwrócił uwagę na niezwykły trud, którzy sołtysi wkładają w pełnienie swych funkcji. Swoje wyrazy wdzięczności za nieocenioną współpracę sołtysów z izbą rolniczą przekazał na ręce Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Barbary Czachury.


Maria Deresińska21-02-2017 r.

KURENDA

spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”
organizowanymi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie.
Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

 1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”- 100 tys. zł i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”- 60 tys. zł.
 2. Dopłaty do materiału siewnego i grupy producentów rolnych.
 3. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rolniczy handel detaliczny.
 4. Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
 5. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników.
 6. Zmiany w służbach doradczych.
 7. Kryteria ocen przetargów pisemnych z ANR.

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.


15-02-2017 r.

Zimowa aura sprzyjająca organizacji spotkań z rolnikami przyciągnęła ponad 100 osób na Forum Rolnicze powiatu kępińskiego, które odbyło się 13 lutego br. w Siemianicach na zaproszenie Prezesa WIR Piotra Walkowskiego i Przewodniczącej Rady Powiatowej WIR Małgorzaty Brząkąły. Najświeższe informacje z sektora rolniczego przekazali przedstawiciele instytucji okołorolniczych: ARiMR, PIW, WIORIN, Zespół Doradczy WODR, Stacja Chemiczno–Rolnicza, ZMiUW oraz firmy z branży rolniczej. Przybyli także parlamentarzyści oraz samorządowcy powiatu kępińskiego.


Forum poprowadził Prezes Piotr Walkowski. Zanim oddał głos prelegentom przekazał informacje dotyczące podejmowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą inicjatyw. Prezes przedstawił również bieżące sprawy dotyczące połączenia instytucji Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych, nowych kryteriów rozstrzygania przetargów ograniczonych na dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Rozszerzający się zasięg występowania ptasiej grypy był głównym tematem omawianym przez Jadwigę Sielecką z Inspektoratu Weterynarii w Kępnie. Sytuacja epizootyczna nie napawa optymizmem ze względu na pojawienie się ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w powiatach sąsiednich: jedno w namysłowskim oraz 3 ognisk w powiecie ostrzeszowskim. Pod adresem rolników pojawił się apel o przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach, a także dostosowanie się do nakazu utrzymania drobiu bez dostępu do wybiegu. Jak poinformowała z-ca powiatowego lekarza weterynarii zjawisko ASF w Polsce zostało opanowane w ostatnim czasie nie wykryto żadnego przypadku tej choroby w stadzie trzody. W dalszym ciągu pojawiają się przypadki zachorowań u dzików.


Następnie Dariusz Lesiczka pracownik ARiMR w Kępnie, poinformował o działaniach podejmowanych przez ARiMR oraz o uruchomieniu programów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przekazano informacje na temat wypłat zaliczek dopłat bezpośrednich. Jeśli chodzi o płatności bezpośrednie, w roku 2017 zajdą niewielkie zmiany w zasadach ich przyznawania. Najważniejsze obejmują płatności do bydła. Do tej pory rolnicy mogli się ubiegać o dopłaty do 30 sztuk, od tego roku liczba ta zmienia się na 20 sztuk.

Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aneta Rabiega wystąpiła z prezentacją nt. działalności KRUS. Omówiła także warunki na jakich rolnicy mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, przy zorganizowanym stoisku odpowiadała na indywidualne pytania uczestników forum.

Kierownik ZD WODR w Kępnie Wioletta Szkopek poinformowała o zmianach jakie zaszły w WODR. Przekazała także plan działalności Zespołu Doradczego w Kępnie na rok 2017.


Paweł Wróbel z kępińskiego oddziału Stacji Chemiczno-Rolniczej przedstawił zalety wykonywania analizy podstawowych prób rolniczych.

Adam Nowak i Henryk Marciniak ZMiUW w Ostrowie Wlkp. wygłosił prelekcje nt. realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnej w rolnictwie.


Jarosław Działak Kierownik WIORIN w Kępnie omówił informacje na temat zmian ustawy o ochronie roślin i działalności WIORIN.

Z punktu widzenia konieczności wywiązania się z zobowiązań unijnych dotyczących ustawy o efektywności energetycznej bardzo innowacyjny temat przedstawił Andrzej Bobrowski Prezes Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią. Omówił on działania regionalnej agencji energetycznej oraz poprawy w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce.

Po zakończeniu części merytorycznej Forum delegacja WIR w składzie Prezes Piotr Walkowski oraz Stanisław Niechciał Honorowy Członek Rady Powiatowej złożyli kwiaty oraz zapalili na grobie hrabiego Aleksandra Szembeka przy Kościele p.w. Św. Idziego w Siemianicach.


Na wniosek uczestników spotkania w przyszłym roku 2 lutego 2018 zaplanowano organizację spotkania z rolnikami połączone z Mszą Św. w 90-tą rocznice śmierci hrabiego Aleksandra Szembeka patrona Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Maria Deresińska


27-01-2017 r.

Dnia 25 stycznia 2017 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Kępińskiej Rady Powiatowej WIR, które zostało przeprowadzone wspólnie z Radą Powiatu Ostrowskiego i Ostrzeszowskiego. Spotkanie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim na zaproszenie prezesa WIR Piotra Walkowskiego.


Podczas posiedzenia poruszano tematykę:

 • Obrotu ziemią z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przedstawiono plan przetargów, które odbędą się w najbliższym czasie. Dyskutowano na temat weryfikacji kryteriów oceny ofert na dzierżawę i sprzedaż nieruchomości.
 • Pojawienia się ogniska wirusa grypy ptaków w gm. Kobyla Góra i problemem rolników znajdujących się w strefie zagrożonej wystąpieniem tej choroby, a także zakazem utrzymywania drobiu na świeżym powietrzu, który obowiązuje w całej Polsce.
 • Zmian zasad rejestracji i identyfikacji zwierząt w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. zwalczania chorób zakaźnych.
 • Utrudnień w związku z obowiązkiem posiadania świadectw zdrowia wystawianych przez lekarzy weterynarii dla trzody chlewnej przeznaczonej do sprzedaży.
 • Emerytur rolniczych, poruszono kwestię nieprzedłużenia możliwości przejścia rolników na emeryturę w wieku 55 lat przez kobiety i 60 lat w przypadku mężczyzn.

Rada WIR Powiatu Kępińskiego, Ostrzeszowskiego i Ostrowskiego przyjęła do realizacji wnioski ws. interpelacji do MRiRW o przedłużenie możliwości składania spisu zwierząt do dnia 30 czerwca 2017 r. oraz zapytanie ws. ograniczenia wyznaczenia strefy zapowietrzonej w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej do granic miejscowości, w której pojawiło się ognisko.


Zatwierdzono także plan realizacji zadań na bieżące półrocze. Omówiono organizację Forów Rolniczych, uroczystości obchodów 155 –lecia Kółek Rolniczych oraz Święta Sołtysów dnia 11 marca. Podjęto decyzję ws. udziału w Gali konkursu Wielkopolski Rolnik Roku dnia 19 marca 2016 r.

Po zakończeniu posiedzenia delegaci wzięli udział w zorganizowanym przez Prezesa Piotra Walkowskiego Spotkaniu Noworocznym Środowisk Wiejskich. Uroczystość ta była okazją do wręczenia okolicznościowych odznaczeń Wielkopolskiej Izby Rolniczej za wieloletnie zaangażowanie i osobisty wkład pracy na rzecz wielkopolskich rolników.


Decyzją Rady Powiatowej WIR w Kępnie przyznano tytuł Honorowy Członek Rady Powiatowej dla pana Antoniego Brząkały oraz pana Jana Pawlika. Specjalny medal 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej odebrał pan Karol Pawelka. Wręczenia odznaczeń dokonali prezes WIR Piotr Walkowski w towarzystwie Stanisława Niechciała, który w ubiegłych kadencjach pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Kępnie.

Maria Deresińska
Fot. Katarzyna StrzyżDnia 29 listopada 2016 r. w sali Domu Ludowego w Mnichowicach (gm. Bralin) blisko 60 rolników przybyło na szkolenie poświęcone omówieniu zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF i promocji bioasekuracji.

Organizatorem szkolenia był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Wielkopolska Izba Rolnicza. Prelekcję dotyczącą kwestii związanych z wirusem ASF, bioasekuracją gospodarstw oraz wydawania świadectw zdrowia dla zwierząt i sposób ich znakowania wygłosiła Jadwiga Sielecka Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kępnie.

Z kolei Marek Potarzycki Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kępnie wraz z pracownikami przedstawili zmiany jakie zaszły w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Poza tym przekazano wstępne informacje dotyczące zmian w przyznawaniu dopłat bezpośrednich w 2017 r.

Po wystąpieniu gości zebrani przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyli ostatnie w tym roku Posiedzenie Rady Powiatowej.

Maria Deresińska


Bardzo dobrze układa się współpraca pomiędzy Powiatową Radą Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kępnie a Radą Powiatową Sołtysów Kępińskich. Po ostatnich wyborach na czele Powiatowej Rady WIR w Kępnie stoi Małgorzata Brząkała sołtys Brzezia w gminie Perzów. Delegatem do Pow. Rady WIR jest także sołtys Zgorzelca w gminie Rychtal, Krzysztof Zawada. W składzie Powiatowej Rady WIR w Kępnie jest wielu członków rad sołeckich. W takiej sytuacji te dwie organizacje są na siebie skazane w działaniu. Planowane są wspólne pikniki oraz organizacja dożynek. W dniu 5 lipca br. z Kępna udała się do Lichenia wspólna delegacja sołtysów i członków WIR (20 osób) na XXIII pielgrzymkę środowisk wiejskich i sołtysów. Oprócz udziału w koncelebrowanej Mszy Św. Oraz spotkaniach tematycznych delegaci z Kępna mieli wyjątkową okazję przy kawie porozmawiać z Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem. Przejazd do Lichenia zabezpieczyła Wielkopolska Izba Rolnicza.

Andrzej Wawrzyniak
Wiceprezes Zarządu SSWW

W dniu 10 czerwca w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej WIR w Kępnie. W spotkaniu uczestniczył Starosta Powiatu Kępińskiego Pan Witold Jankowski, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Piotr Walkowski oraz zaproszeni goście: Dotychczasowy Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Kępnie Pan Stanisław Niechciał, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego w Kępnie Pani Wioletta Szkopek oraz Pani Urszul Oleś.

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia zaświadczeń o wyborze członkom Rady Powiatowej. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego i delegata. Spośród nowo wybranych członków Przewodniczącym Rady Powiatowej WIR w Kępnie została Pani Małgorzata Brząkała, delegatem wybrany został Pan Krzysztof Nawrot.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat bieżących problemów w rolnictwie.

Małgorzata
Brząkała

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Krzysztof
Nawrot

Delegat na Walne Zgromadzenie WIR


Foto

Tegoroczne forum powiatu kępińskiego odbyło się w dniu 17 marca 2014 roku w Sali OSP w Słupi p. Kępnem. Udział w nim wzięło łącznie ok. 50 osób. Spotkanie poświęcone było bieżącej sytuacji w rolnictwie. Spośród zaproszonych gości przybyli na spotkanie:

 • Pani Andżelika Możdżanowska Senator RP,
 • Pan Piotr Walkowski Poseł na Sejm RP i Prezes WIR,
 • Pan Dariusz Młynarczyk Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
 • Pan Mieczysław Szempiński Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego ANR w Poznaniu, wraz z Panem Leszkiem Ilińskim przedstawicielem Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem w Przygodzicach,
 • Pan Piotr Łykowski Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Poznaniu, wraz z Panią Ilona Skiba Kierownik BP ARiMR w Kępnie,
 • Pan Andrzej Bobrowski Dyrektor OT ARR w Poznaniu,
 • Pan Henryk Marciniak Inspektorat Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kępnie,
 • Pan Lesław Szabłoński Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wraz z Panem Krzysztofem Rudzińskim Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
 • Pani Wiesława Nowak Z-ca Dyrektora WODR w Poznaniu wraz z Panią Wiolettą Szkopek Kierownikiem Powiatowego Zespołu Doradczego WODR w Kępnie,
 • Pan Jarosław Działak Kierownik PIORiN w Kępnie,
 • Pani Grażyna Biegańska Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Kępnie,
 • Rada Powiatowa WIR w Kępnie, oraz przedstawiciele pozostałych instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz rolnicy z powiatu kępińskiego.

Na wstępie przewodniczący RP WIR w Kępnie Stanisław Niechciał powitał wszystkich przybyłych gości i rolników bardzo serdecznie oraz przedstawił program spotkania.

Realizując plan forum wystąpili:

ARiMR - Pan Piotr Łykowski - prezentacja podsumowująca dotychczasowe dopłaty: bezpośrednie, ONW, inwestycyjne oraz przedstawienie działań związanych z PROW 2014-2020.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii - Pan Lesław Szabłoński - omówił zagadnienia dotyczące afrykańskiego pomoru świń, choroby Aujeszkyego oraz białaczki.

Foto

ANR - Pan Mieczysław Szempiński - omówił kwestie związane z obrotem ziemią - sprzedażą oraz dzierżawą ze szczególnym wskazaniem gruntów znajdujących się w powiecie kępińskim. W tym temacie zabrał głos Pan Stanisław Niechciał odniósł się do kwestii współpracy ANR i WIR. Rolnicy zwrócili się z prośbą o sprecyzowanie przepisów dotyczących dzierżawy oraz zakupu gruntów, argumentując to z istniejącym problemem z nabyciem gruntów przez rolnika indywidualnego.

Poseł na Sejm RP, Prezes WIR pan Piotr Walkowski - w wystąpieniu szczegółowo omówił podział środków na rolnictwo i obszary wiejskie zawarte w PROW 2014-2020. Prezes WIR nawiązał do tematu "uboju rytualnego", poinformował o ilości zebranych podpisów z całego województwa Wielkopolskiego, które stanowią 24% wszystkich zebranych podpisów w skali kraju oraz podziękował za poparcie projektu i zebrane przez powiat kępiński podpisy.

Pani Andżelika Możdżanowska Senator RP odniosła się do współpracy z ANR i problemów związanych z przepisami dotyczącymi obrotu ziemią z Zasobu Skarbu Państwa - dzierżawą i zakupem gruntów przez indywidualnych rolników na powiększenie gospodarstw rodzinnych.

Pan Andrzej Bobrowski - Dyrektor OT ARR w Poznaniu przedstawił informacje dotyczące działalności ARR a w szczególności dopłat do materiału siewnego - zwiększenie limitu pomocy de minimis.

Pani Wiesława Nowak - Z-ca Dyrektora WODR w Poznaniu przedstawiła zakres dzielności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w kontekście funduszy unijnych PROW na lata 2014 -2020.

Następnie zaprzyjaźnione firmy uczestniczące w forum przedstawiły krótką prezentację swojej działalności. Każdy uczestnik otrzymał materiały promocyjne i reklamowe.

Z kolei Pan Jarosław Działak - Kierownik PIORiN w Kepnie, przedstawił przepisy obowiązujące w wyniku wprowadzenia integrowanej ochrony roślin ze szczególnym wskazaniem wytycznych, które muszą być przestrzegane przez rolników.

Foto

W trakcie spotkania rolnicy mieli okazję do dyskusji oraz zadawania pytań zaproszonym gościom.

Prezes WIR podsumował w kilku słowach spotkanie. Zaprosił przybyłych rolników do udziału w Gali Wielkopolski Rolnik Roku - 23 marca, w podsumowaniu cyklu forów rolniczych - 7 kwietnia oraz w Śniadaniu Wielkanocnym - 13 kwietnia. Podziękował rolnikom za przybycie, mimo aury, która sprzyja prowadzeniu prac polowych. Spotkanie zakończył Przewodniczący Rady Powiatowej Pan Stanisław Niechciał.

Paweł Stasiak


Powrót