W powiecie czarnkowsko-trzcianeckim 41% (65.814 ha) powierzchni stanowią użytki rolne. Z tego grunty orne stanowią 26,6%, zaś użytki zielone ponad 14% (ich udział tych ostatnich w strukturze użytkowania gruntów jest jednym z największych w Wielkopolsce). Lasy zajmują 51,2% całej powierzchni powiatu. Osią powiatu jest rzeka Noteć, która wraz z przyległymi do niej do rozległymi zielonymi obszarami stanowi Dolinę Noteci ustanowioną jako obszar "Natura 2000". Dla zachowania szczególnych walorów przyrodniczo-produkcyjnych wymagających trudnych rozwiązań kompromisowych planuje się odbudowę drogi wodnej Wisła - Odra. Rolników składających wnioski obszarowe jest 3653. W minionych latach liczba gospodarstw systematycznie maleje (do 200 rocznie). Wzrasta natomiast ich areał, efektem czego mamy w powiecie około 50 gospodarstw o powierzchni powyżej 100 ha.Sygnalizacja Agrofagów
Wpisy z lat:
2013 2014 2015 2016 2017


08-08-2019 r.

W dniu 5 sierpnia 2019 r. w Centrum Rolnictwa w Czarnkowie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Gościem spotkania był Członek Zarządu WIR Jerzy Kostrzewa, który rozpoczął obrady. Po krótkim przywitaniu, prowadzenie obrad przekazał seniorowi Rady - Panu Benedyktowi Ławidzie.

W wyniku tajnego głosowania stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatowej w Czarnkowie ponownie objął Pan Krystian Szyler, który od tego momentu przewodniczył obradom. Delegatką na Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej została Pani Dorota Kosowska, radna z gminy Trzcianka.

Po części wyborczej posiedzenia, nowo wybrana rada zajęła stanowisko w sprawie szacowania szkód na użytkach zielonych, dokonała wyboru przedstawiciela Rady w Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Do tego zadania jednogłośnie została wybrana Pani Karolina Bukowska z gminy Połajewo. Pan Kilian Wincenty zaproponował, aby nowo wybrana rada zwróciła się do starosty o zgodę na uczestnictwo w komitecie organizacyjnym powiatowych dożynek, aby od przyszłego roku jeszcze aktywniej włączyć się w pracę na rzecz lokalnych rolników.

Kolejne posiedzenie przewidziano na koniec września.

Anna Jędraszczak


05-07-2019 r.

Pierwsze dni lipca przyniosły nieco ochłodzenia, po upalnych czerwcowych dniach. Ten letni czas warto spędzić w otoczeniu przyrody. W naszym regionie najbardziej urokliwa jest oczywiście Dolina Noteci, która nie tylko ujmuje swoim pięknem i bogactwem fauny, ale również jest miejscem gospodarowania wielu rolników. W tym specyficznym miejscu, prowadzenie gospodarstwa często wymaga głębokiej analizy zagrożeń, ale i korzyści wynikających z położenia. Właśnie dlatego, niezwykle ważne jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających rozwój, ale również gwarantujących trwałość i pewność dochodów.

Naprzeciw takim potrzebom wychodzi Wielkopolska Izba Rolnicza, która we współpracy z Panią Beatą Futymą i Jakubem Gorączką zorganizowała seminarium w ramach projektu Inno4Grass „Spotkanie nauki z praktyką rolniczą w ramach grupy dyskusyjnej”.

W seminarium wzięli udział pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego: prof. Piotr Goliński i Artur Paszkowski. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie innowacji w gospodarowaniu na użytkach zielonych poprzez wprowadzenie produkcji ekologicznej mleka oraz produkcję ekologicznych produktów mlecznych w gospodarstwie rolnym „ Pod Świerkami” w Hucie Szklanej. Niewielkie, bo niespełna 25 ha gospodarstwo ekologiczne położone niedaleko ujścia Drawy i Noteci prowadzone jest przez Beatę i Leszka Futymów oraz ich córkę Katarzynę. Uzyskali certyfikat świadczący o całkowitej rezygnacji z chemii – na pastwisku, w oborze i w serowarni.

Produkty z ich gospodarstwa sprzedawane są w tak odległych miejscach w kraju jak Wrocław i Szczecin. Serowarnia ciągle poszerza gamę przetworów a chętnych na zakup jest więcej niż moce przerobowe. Gospodarstwo „ Pod Świerkami” jest przykładem odważnej, innowacyjnej myśli rolno-biznesowej, ale również pokoleniowej, ścisłej współpracy.

Druga część seminarium odbyła się w gospodarstwie rolnym Pana Jakuba Gorączki. Pan Jakub zaprezentował swoją innowację w gospodarowaniu na użytkach zielonych polegającą na wykorzystaniu życicy westerwoldzkiej.

Życica westerwoldzka należy do traw wyróżniających się szybkim wzrostem, jest rośliną jednoroczną, gotowość do zbioru osiąga po 6-8 tygodniach. Na użytkach zielonych Pana Gorączki- życica jest dodawana do mieszanki traw i znakomicie sprawdza się po zasiewie, w odrostach i po skoszeniu.

Efektywne zarządzanie użytkami zielonymi jest kluczowym elementem decydującym o rentowności gospodarstw rolnych w Dolinie Noteci, dlatego wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyką rolniczą jest bardzo ważna i powinna być upowszechniana.

Anna Jędraszczak


22-05-2019 r.

Ostatnie w tej kadencji posiedzenie Rady Powiatowej w Czarnkowie było połączone ze szkoleniem z zakresu ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych. Temat bardzo aktualny i za razem bardzo trudny. Rolnicy z terenu powiatu niejednokrotnie zgłaszali radnym, że kontrole WIOŚ w ich gospodarstwach kończą się dotkliwymi karami pieniężnymi. Z tego właśnie powodu Rada Powiatowa zadecydowała, że to szkolenie będzie szkoleniem rozpoczynającym cykl szkoleń na terenie całego powiatu.

Szkolenie prowadziła Pani Aleksandra Miela z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Pile.

Najczęstsze zaniechania po stronie rolników przedstawione na szkoleniu to:

 • Brak rejestracji BDO oraz ewidencji odpadów, lub błędne ewidencjonowanie odpadów (ewidencja na specjalnym formularzu, używanie kodów z katalogu odpadów),
 • Nieopomiarowane ujęcia wody (przy zużyciu >5m3/24h powinno być pozwolenie wodno-prawne),
 • Wylewanie ścieków bytowych i innych wytwarzanych w rolnictwie,
 • Utwardzanie podwórek wraz z systemem chłonnym bez operatów środowiskowych,
 • Brak pozwoleń na oczyszczalnie ścieków bez rozsączania,
 • Brak zgłoszeń do starostwa silosów o pojemności > 50 t,
 • Brak zgłoszeń na zbiorniki paliwowe o pojemności >5 m3,
 • Niewłaściwe posadowienie zbiorników paliwowych,
 • Niewłaściwe magazynowanie kiszonek, pomiotów kurzych,
 • Brak właściwych odległości zastosowania nawozów od zbiorników wodnych,
 • Niewłaściwe przechowywanie nawozów,
 • Brak zgłoszenia kominów wentylacyjnych w pomieszczeniach inwentarskich (dotyczy wyciągu mechanicznego),
 • Brak sprawozdań za pobór wody oraz emisję pyłów i gazów,
 • Niewłaściwe ewidencjonowanie zabiegów agrotechnicznych,
 • Brak corocznych sprawozdań o ilości eternitu w gospodarstwie,
 • Łamiący prawo recykling odpadów, w momencie używania odpadu do celu, do którego nie został wyprodukowany (np. donice z opon, pace zabaw z opon).

Kontrola WIOŚ w gospodarstwach odbywa się „ z zawiadomieniem w ręku”, to znaczy, że inspektorzy jeszcze tego samego dnia mogą rozpocząć czynności kontrole (np. pobrać próbki). Pełna kontrola rozpoczyna się po 7 dniach - za zgodą rolnika lub w terminie 7-30 dni.

Rada Powiatowa w Czarnkowie wystąpiła za pośrednictwem Zarządu WIR w Poznaniu, z wnioskiem do Ministra Środowiska, w sprawie wyznaczenia okresu przejściowego, w którym kontrolowani rolnicy nie będą karani za brak wpisu do BDO, ale będą mogli w trakcie czynności kontrolnych złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o rejestrację. Kara za brak rejestracji wynosi od 5.000 zł do 1.000 000 zł.

Rada Powiatowa WIR w Czarnkowie składa Pani Aleksandrze Mieli oraz Panu Markowi Duraj - Kierownikowi Delegatury w Pile gorące podziękowania za współpracę i zaangażowanie w rozpowszechnianie informacji w środowisku rolniczym.

Anna Jędraszczak15-04-2019 r.

Niedziela Palmowa w Czarnkowie upłynęła pod szyldem AgroTargów. I choć zaplanowano wiele pokazów, konkursów, kiermaszów, nie zapomniano również o tradycji tej szczególnej niedzieli, czyli o palmach wielkanocnych. Korowód ręcznie wykonanych, kolorowych palm wyruszył z placu targowego na Plac Wolności - rozpoczynając tym samym oficjalnie, obchody święta AgroTargów.

Gospodarzami AgroTargów byli: Starosta Powiatu – Feliks Łaszcz, Burmistrz Miasta Czarnkowa - Andrzej Tadla, Wójt Gminy Czarnów - Bolesław Chwarścianek. Gospodarze przywitali gości, wśród których byli posłowie, senatorowie, radni sejmiku wojewódzkiego, radni powiatu czarnkowsko -trzcianeckiego oraz gmin, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciele instytucji okołorolniczych.

Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która była partnerem tej imprezy, reprezentował Przewodniczący RP Krystian Szyler. Zabierając głos podziękował organizatorom za pracę włożoną w organizację tak dużego przedsięwzięcia. Podkreślił jednocześnie znaczenie działań mających na celu promowanie regionu, jego walorów i produktów lokalnych. Na zakończenie zachęcił wszystkich zebranych rolników do udziału w lipcowych wyborach do Izb Rolniczych. Po oficjalnych wystąpieniach scenę przejęli młodzi artyści z całego powiatu.

Jak co roku impreza przebiegała dwutorowo - na placu targowym i na starówce, czyli na Placu Wolności.

Plac targowy zapełnił się wystawcami, którzy prezentowali najnowocześniejszy sprzęt rolniczy, a także rękodzieła i zabytkowe urządzenia wykorzystywane w rolnictwie. Oczywiście nie mogło zabraknąć stoisk z roślinami, chętnie kupowanymi przez tłumnie przybyłych mieszkańców całego powiatu. Dla dzieci były stoiska z jarmarcznymi błyskotkami, słodyczami oraz cieszące się dużym zainteresowaniem dmuchane zjeżdżalnie. Jak co roku dzieci mogły również spełnić swoje marzenie i stać się, chociaż na chwilę, prawdziwym strażakiem, a to za sprawą Staży Pożarnej, która jak co roku udostępnia na pokazie swoje wozy strażackie i nie tylko wozy...

Jak AgroTargi, to oczywiście konkurs cieliczek. Organizatorami tego konkursu byli: Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt oraz Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła. Hodowcy z całego powiatu wystawili do konkursu 15 cieliczek. Organizatorzy byli pod wrażeniem nie tylko frekwencji, ale również kondycji i wyglądu zwierząt. Zwycięskie miejsca zajęli:

 1. miejsce – cieliczka Pana Mirosława Topika z Kuźnicy Czarnkowskiej, którą prowadził 5 letni Wojtek,
 2. miejsce - cieliczka Pana Przemysława Jagły z Jędrzejewa, którą prowadził Cezary,
 3. miejsce - cieliczka Pana Marcina Czerniaka z Kuźnicy Czarkowskiej, prowadzona przez małą Agatkę.

Stowarzyszenie „Bliżej siebie i natury” - zorganizowało akcję drzewko za szkło. Każdy, kto przyniósł czyste, szklane opakowania bez nakrętek, dostawał w zamian do posadzenia roślinkę. W sumie zebrano około 6 ton szkła.

Niemniejszym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprawności kawaleryjskiej w wykonaniu Polskiego Klubu Kawalerii OT 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Poznaniu.

Punktem kulminacyjnym było rozstrzygnięcie konkursów oraz wręczanie nagród zwycięzcą. Ta uroczysta część miała miejsce oczywiście na Placu Wolności. Rozstrzygnięto konkurs orgaznizowany przez Lokalną Grupę Działania LEADER - „ Aktywni Mieszkańcy” w kategoriach: turystyka, rekreacja, promocja; kultywowanie dziedzictwa regionalnego; inicjatywy lokalne. Nagrodzone zostały również najpiękniejsze palmy wielkanocne.

Laureaci Konkursu Wiedzy Rolniczej zostali nagrodzeni cennymi nagrodami, które w imieniu RP Wielkopolskiej Izby Rolniczej wręczał Pan Marcin Kaziński.

Ogłoszono rówież zwycięzców konkursu na regionalną potrawę. Za najlepszy deser uznano metrowiec zrobiony przez Stowarzyszenie „Piłka łączy pokolenia”, a za danie główne - zrazy cielęce z szagówkami z modrą kapustą przyrządzone przez KGW z Gulcza.

AgroTargi - duże przedsięwzięcie, cieszące się bardzo dużą popularnością. Nie dziwi, więc deklaracja organizatorów o kolejnej przyszłorocznej edycji. Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu, ale także wszystkich spoza regionu, którzy chcą kwietniową niedzielę spędzić w klimacie tradycji, zabawy, święta, kiermaszów.

Anna Jędraszczak15-04-2019 r.

Śladami lat ubiegłych, tak i w tym roku, Wielkopolska Izba Rolnicza w Czarnkowie zorganizowała Konkurs Wiedzy Rolniczej. Do finału konkursu, który przeprowadzony został 10 kwietnia, swoich kandydatów zgłaszały wszystkie gminy naszego powiatu.

Poziom wiedzy uczestników, jak co roku, tak i w tym był wysoki. Aby odpowiedzieć na pytania testowe, uczestnicy musieli wykazać się szerokim wachlarzem wiedzy rolniczej, w tym między innymi o OSN, dopłatach UE, oraz bezpieczeństwie i higienie pracy.

Zwycięzcami tegorocznego Konkursu Wiedzy Rolniczej zostali:

 1. miejsce - Łukasz Holak- nagrodą była myjka ciśnieniowa HITACHI,
 2. miejsce - Szymon Karaś - nagrodą była wkrętarka STANLEY,
 3. miejsce - Marek Dubiał - nagrodą był komplet kluczy nasadowych YATO,
 4. miejsce - Szymon Grencel - nagrodzony dodatkową nagrodą ufundowaną przez KRUS.

Dziękujemy za współpracę OT KRUS w Czarnkowie, który ufundował czwartą nagrodę oraz opracował część testu z zakresu BHP.

Oficjalnie nagrody zostały wręczone podczas gali AGRO TARGÓW, które odbyły się w Niedzielę Palmową - 14 kwietnia.

Anna Jędraszczak12-03-2019 r.

W dniu 7 marca 2019 odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie delegatów RZSW. Przewodniczący obrad - Edward Nowaczyk oraz Dyrektor RZSW - Krzysztof Marcinkowski - podsumowali 5-letnią kadencję, jako bardzo dobrą. Spółka ta, okazała się być jedną z najlepiej ocenianych spółek wodnych w Polsce. Dyrektor spółki podkreśli, że jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na dobre wyniki spółki jest czynnik ludzki, dziękując tym samym zarówno delegatom jak i swoim pracownikom.

Oto kilka danych, które mogą przybliżyć działalność spółki:

 • RZSW w Czarnkowie zrzesza 9 spółek wodnych.
 • Obszar, który obejmuje swoim działaniem to 11 tys. hektarów.
 • Składki członkowskie za 2018r - to ok. 270 tys. zł.
 • Składki melioracyjne wahają się od 25-35 zł za 1hektar.
 • Duża część przychodów pochodzi z dotacji m.in. z urzędu wojewódzkiego, marszałkowskiego, z gmin i powiatu.
 • Spółka, w 2018 r, wykonała na terenie gminy i miasta Czarnków szereg inwestycji przetargowych - za ponad 3 mln zł, – co stanowi około 50% wszystkich wykonanych robót. To właśnie aktywność spółki i wychodzenie naprzeciw rynkowym potrzebom przyczyniła się do tak dobrego wyniku finansowego w 2018r.
 • Całość wypracowanego zysku netto za 2018r (ponad 950 tys. zł) przekazany został na cele statutowe spółki, jako fundusz zapasowy.

Na Walnym Zgromadzeniu, delegaci dokonali wyboru na kolejną, 5-letnią kadencję:

 • Przewodniczącego RZSW, którym kolejną kadencję został Pan Józef Cichorek;
 • Zarządu RZSW, w skład którego weszli: Janusz Kuc, Edward Nowaczyk, Przemysław Jagła, Jan Lalasz, Witold Grochowski i Jan Soczka;
 • Komisji Rewizyjnej, w skład której weszli: Benedykt Ławida, Kazimierz Robak, Wojciech Palczak.

Wszystkim Delegatom, Zarządowi, Przewodniczącemu oraz Dyrektorowi RZSW życzymy owocnej współpracy, trafnych decyzji i finansowych sukcesów.

Anna Jędraszczak05-02-2019 r.

Rozpoczęła się XII edycja Wielkopolskich Forów Rolniczych. Ich organizatorem jest Wielkopolska Izba Rolnicza. W tym roku forom patronuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski.

Rada Powiatowa WIR w Obornikach wspólnie z Radą Powiatową WIR w Czarnkowie zorganizowały, dla tych powiatów, Wielkopolskie Forum Rolnicze w Uścikowie, koło Obornik. Odbyło się ono 31 stycznia, na sali wiejskiej, która mogła pomieścić tak liczne grono zainteresowanych. W spotkaniu wzięło udział ponad stu rolników oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: Feliks Łaszcz - Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, Waldemar Cyranek - Wicestarosta Powiatu Obornickiego, Marlena Stróżyk z Urzędu Gminy w Ryczywole, Irena Rygielska z Urzędu Gminy w Krzyżu Wlkp., Tomasz Wielich - Wojewódzki Inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, Stanisław Gawra - Z-ca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Bogdan Fleming - Dyrektor OT KOWR Poznań oraz Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Jacek Szczepanik - Nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki, Krystian Karnicki – WODR Poznań, Janusz Fusiński - WIORIN Poznań, Tomasz Kamiński - ARiMR Oborniki, Kinga Tatarynowicz - ARiMR Czarnków, Przemysław Pierko - ARiMR Czarnków, Barbara Bukowska - WIORIN Czarnków, Wirginia Kryka - KRUS Czarnków, Zbigniew Skarupa - KRUS Czarnków.

Gospodarzem forum był Przewodniczący RP w Obornikach – Tadeusz Witek, który rozpoczął spotkanie od uczczenia minutą ciszy, pamięć Romana Białachowskiego społecznika, samorządowca i regionalisty. Aktywnie działał w organizacjach rolniczych. Był Wicemarszałkiem Sejmiku Chłopów Polskich w Wielkopolsce, a przez lata pełnił funkcję prezesa Zarządu Powiatowego PSL. Aktywnie udzielał się też w samorządzie. Był współzałożycielem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Samorządowo-Kulturalnego „Stowarzyszeni i Gospodarni”, przez dwie kadencje zasiadał w Radzie Powiatu Obornickiego.

Kolejnym podniosłym momentem było uhonorowanie Pana Zbigniewa Zająca i Andrzeja Ilskiego okolicznościowym medalionem 100-lecia polonizacji samorządu rolniczego.

Wszyscy obecni z niecierpliwością wyczekiwali na wystąpienie Z-cy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Pana Stanisława Gawra. Tematem gorącej dyskusji okazał się temat programu telewizyjnego, w którym pokazano ubój chorego bydła. Wszyscy zebrani zgodnie stwierdzili, że tego typu medialne skandale (jak się okazuje nieco zmanipulowane w czasie) szkodzą polskiemu rolnikowi i rzeźniom. Oczywiście, społeczeństwo musi być informowane, ale media nie mogą bezmyślnie szkodzić polskiej gospodarce, gdyż jak wiemy eksportujemy wołowinę do 50 krajów na całym świecie. Tego typu reportaże zawsze odbijają się echem u naszych odbiorców i stanowią zagrożenie dla naszej równowagi rynkowej. Kolejnym nurtującym wszystkich obecnych tematem było zwalczanie choroby ASF. I tu również okazuje się, że media przejęły rolę eksperta. Media zostały tu nazwane interpretatorami. Zapraszani do publicznej debaty eksperci wygłaszają często teorie nieprawdziwe, szkodliwe, mające na celu skłócenie społeczeństwa. Z-ca Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii podkreślał, że inspektorzy wykonują czynności, na które pozwalają przepisy prawa. Często pojedynczy, nie do końca wyjaśniony incydent rzutuje na negatywną ocenę ich pracy. W kwestii przenoszenia choroby ASF, należy przypomnieć, że 70-80% udziału w przenoszeniu ma człowiek. Wynika to przede wszystkim z nieświadomości, chociaż należy podkreślić, że Wielkopolski to nie dotyczy. Wielkopolski Lekarz Weterynarii podjął szereg rozmów z instytucjami na temat asekuracji i przeciwdziałania, między innymi z zarządem dróg i autostrad. Zniecierpliwienie rolników przy zwalczaniu choroby ASF jest zrozumiałe, ale trzeba też zdać sobie sprawę, że jest to proces czasochłonny, np. w Hiszpanii ostatecznie rozprawiono się z tą chorobą w 30 lat. W Polsce ostatnie ognisko ASF wykryto we wrześniu 2018r i te kilka miesięcy daje nadzieję na wygaszanie tej choroby. Na pytanie o zakłady utylizacji Henryka Stokłosy, prelegent odpowiedział, że zakład ten jest właściwie przygotowany do pełnienia tej funkcji, spełnia wszystkie normy i przepisy i nie zarzucono mu do tej pory żadnych uchybień. W dyskusji z obecnymi na forum rolnikami, brał udział również Tomasz Wielich - Wojewódzki Inspektor ds. zdrowia i ochrony zwierząt z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu.

Kolejnym tematem w proponowanym programie forum była działalność KRUS. Na ten temat wypowiadała się Pani Wirginia Kryka - pracownik KRUS w Czarnkowie. Przedstawiła ona nowe programy, między innymi:

 • "pomoc dla rolnika" - który dotyczy zatrudniania pomocy w gospodarstwie rolnym;
 • pomoc finansową dla rolników - z programu de minimis oraz z programu pomocy publicznej,
 • działalność prewencyjną,
 • ehabilitację leczniczą,
 • turnusy rehabilitacyjne dla dzieci.

Przedstawiciel WIORIN-u, Pan Janusz Fusiński skupił się, w swoim wystąpieniu na zagrożeniach, jakimi są bakterioza ziemniaka oraz wycofanie środków ochrony roślin z użycia - 40% składników czynnych wycofano, bez wprowadzenia zamienników. Natomiast przeglądy opryskiwaczy dają na naszym terenie bardzo dobry wynik, bo tylko 7% z nich okazuje się być niesprawnymi.

Wszyscy obecni z uwagą śledzili wystąpienie Nadleśniczego Jacka Szczepanika, który przedstawił gospodarkę łowiecką na terenie Nadleśnictwa Oborniki w sezonie 2018/2019. Odnotowywany jest stały spadek populacji dzików. Na zaplanowanych 680 odstrzałów zrealizowano 548 oraz dodatkowo 4 odstrzały sanitarne. Polowania wielkoobszarowe odbyły się 19 i 26 stycznia 2019. Na koniec marca statystyka przedstawiała się następująco: 5 szt./tys. hektarów. Rośnie intensywność pozyskania jeleni, od 100 szt. w 2012 r. do 240 szt. w 2019 r. W 2018 r. na naszym terenie wypłacono 3 miliony złotych za szkody łowieckie, w tym roku przewiduje się do 1 miliona złotych. Widoczna staje się silna presja wilka, co skutkuje załamaniem populacji sarny i daniela. Przewodniczący RP w Czarnkowie, Krystian Szyler poprosił o wyjaśnienie procedury odszkodowawczej w przypadku ataku wilków na bydło. Takie przypadki należy zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska , ale problematyczne może okazać się udowodnienie, czy szkody zrobiły wilki, czy zdziczałe psy. Dla porównania, kwoty za szkody w wyniku aktywności wilków wynosiły 800 tysięcy złotych, co w porównaniu z kwotami wypłaconymi za szkody spowodowane przez bobry - 18 milionów złotych - jest kwotą niewielką. Obecnie ocenia się, że w Polsce mamy 3000 sztuk wilków, a za rok liczba ta wzrośnie do 4000 sztuk. Ogromnym zagrożeniem dla środowiska i dla gospodarstw rolnych mogą stać się hybrydy wilka i psa. Za szkody tych osobników nie są przewidziane odszkodowania.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Bogdana Fleminga - dyrektora OT KOWR w Poznaniu i Wiceprezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Przedstawił on idee, zadania i strategie KOWR-u oraz projekt promocji polskiej żywności "Polska Smakuje". Przedstawicielka Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych KOWR w Poznaniu, przybliżyła słuchaczom temat pożyczek dla rolników. Z 10 miliardów złotych przeznaczonych na ten cel, w naszym województwie wpłynął jeden wniosek, a beneficjentami mogą być wszystkie gospodarstwa rolne, które gospodarują na mniej niż 300 hektarach. Są to środki na działania rozwojowe, do 500 tysięcy złotych i do 80% kosztów. Oprocentowanie takiej pożyczki to 2,85% w skali roku i 1% prowizji. Następnie kolejna przedstawicielka KOWR-u zapoznała obecnych z kampanią "Polska Smakuje", która to kampania promuje polską żywność, w szczególności produkty certyfikowane, regionalne i wytwarzane w ramach RHD oraz sprzedaży bezpośredniej. Dużą korzyścią dla rolników zajmujących się wytwarzaniem żywności jest rejestracja na stronie internetowej: www.polskasmakuje.pl, dzięki której mają darmową reklamę. W drugiej części, Bogdan Fleming omówił temat gospodarowania nieruchomościami. W Wielkopolsce jest 15 tysięcy hektarów przeznaczonych do dzierżawy. W powiecie obornickim są to, na dzisiaj, grunty o niewielkiej powierzchni do 5 ha. Od 01.08.2018 do 31.12.2018 zostało wydzierżawionych 4000 hektarów, na ten rok jest do rozdysponowania 7-8 tysięcy hektarów. Wiele gruntów wraca do zasobów, bo dzierżawcy nie zachowali standardów i nie dbali o budynki, nie prowadzili hodowli. Izby Rolnicze i związki zawodowe chcą przetargów ofertowych, ale to nie jest rozwiązanie doskonałe. Co do sytuacji na rynku trzody chlewnej, w 2018 roku przywieziono z Danii 5 milionów warchlaków. Nie do końca możemy czuć się gospodarzami u siebie, kiedy zamiast normalnej hodowli "uprawiamy" tzw. chów nakładczy. Hotele dla świń, na których rolnik zarabia ponoć 40 zł od sztuki. Dlaczego nie kupujemy warchlaków od naszego sąsiada? To musi się zmienić. Są trudne sytuacje w rolnictwie, tak jak teraz na rynku trzody chlewnej, ale Minister zorganizował siedem grup roboczych, które zajmują się właśnie tymi tematami, aby znaleźć rozwiązanie. Europa miała 45 lat na ustabilizowanie swoich mechanizmów rynkowych, a my tak niewiele. Społeczeństwo musi przestać bać się spółdzielczości. Wszystkie działy produkcji rolnej powinny brać przykład z mleczarstwa. Tam współpraca funkcjonuje na zasadzie spółdzielni, udziałów. Chodzi o to, żeby rolnicy byli współgospodarzami i mieli możliwość współdecydowania. Na wszelkie afery w rzeźniach powinien niezwłocznie reagować prokurator i karać winnych. Na zakończenie dyrektor zaapelował o logowanie sie na stronę www.polskasmakuje.pl oraz o wsparcie dla Ministra Rolnictwa, który wywodzi się ze środowiska rolniczego i pomimo ataków przez różne grupy społeczne, dąży do poprawy sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce. Po wystąpieniu rozpoczęła się dyskusja, miedzy innymi na temat strajków i manifestacji. Bogdan Fleming potępił wszelkie strajki, blokady autostrad itp., które tylko polaryzują społeczeństwo, a które nie są potrzebne, skoro Minister jest chętny do rozmów i powołuje zespoły robocze w celu wypracowania nowych rozwiązań.

Na zakończenie forum przedstawiciele BGŻ BNP PARIBAS rozlosowali nagrody wśród uczestników ankiety przeprowadzanej podczas spotkania.

Anna Jędraszczak
19-12-2018 r.

17 grudnia 2018 r. w Biurze Powiatowym, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Powiatowej WIR, podczas którego, Pan Zbigniew Skorupa, przedstawiciel PT KRUS w Czarnkowie omówił przepisy regulujące zagadnienia BHP, działalność prewencyjną prowadzoną przez KRUS oraz zasady ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych rolników.

Prelegent podsumował zmiany jakie miały miejsce w ostatnich latach w związku z wiekiem przejścia na emeryturę. Od dnia 1 października 2017 r., emerytura przysługuje po 25 latach płacenia składek KRUS oraz wieku odpowiednio 60 i 65 dla kobiet i mężczyzn. Szczególne zainteresowanie wzbudził temat rehabilitacji w KRUS, czyli 3-tygodniowych pobytów rehabilitacyjnych dla osób spełniających odpowiednie kryteria, które zostały szczegółowo omówione. Kolejnym tematem były AGRO ubezpieczenia – NW i chorób dzieci.

Na zakończenie szkolenia, zaprezentowany został film prewencyjny pod tytułem „Upadek to nie przypadek”. Uczestnicy posiedzenia wzięli udział w konkursie testowym pod hasłem „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie.” Zwycięzcy dostali nagrody rzeczowe. Były to drabiny, gaśnice i apteczki.

Następnie Radna Lilla Czerniecka zabrała głos, żeby podzielić się opłatkiem wigilijnym przywiezionym z Grodziska Wielkopolskiego z Wielkopolskiej Wieczerzy Środowisk Wiejskich. Po wzajemnych życzeniach wraz z Panem Józefem Tomczakiem zrelacjonowali spotkanie w Grodzisku oraz wyrazili swój podziw dla sprawnej organizacji tak licznej imprezy. Frekwencja na WWŚW była bardzo duża, obecni byli również posłowie i byli posłowie, wśród nich m.in.: Stanisław Kalemba, Krzysztof Paszyk, Andrzej Grzyb.

Przewodniczący RP Krystian Szyler zrelacjonował Walne Zgromadzenie WIR , które odbyło się 10.12.2017 w Poznaniu. Poinformował, że wniosek RP przedstawiony na WZ WIR o połączenie obwodu miasta Czarnków i gminy Czarnków został przyjęty pozytywnie , i że inne powiaty, choćby powiat chodzieski potwierdziły zasadność takiego połączenia również u nich. Jeśli chodzi o zmniejszenie ilości głosów na listach poparcia do 25 głosów, wymaga to nowelizacji ustawy, czyli zachowanie procedur i przede wszystkim czasu. Następnie Przewodniczący przedstawił stanowisko RP Śrem na temat sytuacji producentów trzody chlewnej oraz omówił rynek ziemniaczany, który jednoczy się, między innymi dzięki zabiegom Izby Rolniczej.

W planach RP Czarnków na pierwszy kwartał 2019 r. zaproponowano spotkanie z kierownikiem Biura Powiatowego ARiMR, oraz z pracownikiem referatu VAT w Urzędzie Skarbowym w Czarnkowie. Spotkania te mają mieć charakter szkoleniowy i otwarty dla zainteresowanych rolników.

Anna Jędraszczak
28-11-2018 r.

W dniu 20 listopada w Połajewie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej V kadencji Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Czarnkowie. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Krystian Szyler, witając przybyłych gości i radnych. Następnie w kilku zdaniach przestawił problematykę ostatniego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 25 października 2018 r. W pierwszej części posiedzenia radni głosowali nad uchwałą stwierdzającą wygaśnięcie mandatu jednego z radnych. Uchwała nie przeszła większością głosów. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia- dyskusji i wolnych wniosków. Kierownik Biura zaprosiła radnych do wzięcia udziału w Wielkopolskiej Wieczerzy Środowisk Wiejskich, która odbędzie się 15 grudnia w Grodzisku Wielkopolskim. Kierownik Biura w imieniu organizatorów zaprosiła również do wzięcia udziału w IV Kongresie Polskiego Rolnictwa W 100-lecie odzyskania niepodległości „Rolnictwo polskie w perspektywie 2035 roku”, który odbędzie się 1 grudnia 2018 r. w Poznaniu. Na koniec kierownik biura zwróciła się z prośbą o propozycje wniosków na następne Walne Zgromadzenie. Radny Henryk Siemieniewski zaproponował połączenie dwóch obwodów wyborczych w wyborach do Izb Rolniczych- gminy Czarnków i miasta Czarnków. Radni wnieśli również propozycję, żeby liczba podpisów na listach kandydatów zmniejszyć z 50 do 25. Wywiązała się również dyskusja wśród radnych na temat komisji suszowych, ogromu ich prac i trudności. Pan Henryk Siemieniewski zauważył, że w Urzędzie Gminy od dnia powołania komisji do tej pory, jedna z pracownic UG bez przerwy zajmuje się tematem suszy, przy równoległym pełnieniu swoich normalnych obowiązków.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący podziękował Panu Józefowi Tomczakowi – wieloletniemu kierownikowi Biura Powiatowego WIR w Czarnkowie. Radni wręczyli Panu Józefowi pamiątkowy, grawerowany dyplom, kwiaty oraz prezent. Po odśpiewaniu „Sto lat” głos zabrał Pan Józef, który podsumował swoje życie zawodowe, w tym 19 lat przepracowanych w Izbie Rolniczej. Wszyscy, którzy znają Pana Józefa Tomczaka wiedzą z jakim zaangażowaniem służył on wielkopolskiej wsi. I za to zaangażowanie jesteśmy wszyscy wdzięczni i nie żegnamy się, ale liczymy na dalszą współpracę i wymianę doświadczeń.

Następnie Przewodniczący poprosił o zabranie głosu gości zaproszonych na posiedzenie. W pierwszej kolejności Panią Barbarę Bukowską - Kierownika PIORIN w Czarkowie. Pani kierownik przestawiła zarys zamian czekających rolników od 10 stycznia 2019 r. Zmiany wynikają ze zmiany ustawy o ochronie roślin i są to między innymi:

 • zmiana w decyzjach kwarantannowych,
 • odpłatność za badania w celu wydania paszportów,
 • zmiana w rejestracji i wykreślania przedsiębiorców,
 • konieczność robienia planu rozmieszczenia upraw, przechowywania i przekazywania informacji,
 • zgłoszenie do 30 kwietnia zaniechania upraw roślin zarejestrowanych,
 • przepływ informacji pomiędzy PIORIN a ARiMR oraz IJHARS- na mocy porozumień,
 • wsparcie innych służb przy kontroli np. straży miejskiej, policji,
 • zniesiono obowiązek o informowaniu o kontroli,
 • wystawianie paszportów przez producentów.

Na zakończenie Pani Kierownik zachęciła do przeglądania ich strony internetowej, na której zamieszczane są wszystkie bieżące informacje. Ponadto poinformowała, że w przyszłym roku przeprowadzana będzie akcja informacyjna dla szkółkarzy, dla których wchodzi obowiązek rejestracji.

Przewodniczący oddał głos Pani Małgorzacie Boskiej - Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii. Dla Pani Małgorzaty Boska była to okazja do przestawienia się Radzie Powiatowej ponieważ obowiązki pełni od niespełna dwóch miesięcy. W temacie ASF poinformowała, że ostatni komunikat mówi o 3027 przypadkach pomoru u dzików i 213 ogniskach w trzodzie chlewnej. Najdalej na zachód posunięty punt ogniskowy to Legionowo koło Warszawy. Na naszym terenie tematem najważniejszym jest bioasekuracja i w związku z tym wszyscy obecni dostali ulotki o ASF z wykazem środków dezynfekujących, które są skuteczne w walce z wirusami. PIW w Czarnkowie przeprowadza kontrole wg. planu kontroli i choć problemy kadrowe dotykają również jednostkę w Czarnkowie, Pani Boska podkreśliła, że do przeprowadzenia kontroli, powiatowy lekarz może upoważnić lekarza weterynarii, który pełni praktykę prywatną. Na pytanie z sali o chorobę Aujeszkyego, pani Boska poinformowała, że toczone są prace nad całkowitym uwolnieniem terenu Polski, natomiast region pilski jest urzędowo wolny.

Następnie głos zabrał Pan Tadeusz Perek- Kierownik ODR w Czarnkowie. Pan Kierownik poinformował o reorganizacji ODR-ów z dniem 1 stycznia 2019 r. Na 31 kierowników zostanie 8. Pan Pertek obejmie pieczę nad powiatem złotowskim, pilskim, chodzieskim i czarnkowsko-trzcianeckim. Za największą bolączkę uznał wprowadzenie dyrektywy azotanowej, tzw. OSN. Na razie nie ma jeszcze sankcji, ale już wkrótce to się zmieni. W pierwszej kolejności muszą być przeszkoleni doradcy- co już się dzieje, a w dalszej kolejności doradcy będą szkolić rolników oraz udzielać im niezbędnej pomocy, choćby w wypełnianiu ewidencji zabiegów związanych z nawożeniem azotem, obliczaniem obrotu stada, przelotowości, tworzenie planu nawożenia azotem w oparciu o max dawki azotu. Szkolenia dla rolników już się rozpoczęły. Pan Pertek zauważył, że najtrudniejsze do zaakceptowania przez rolników są ciągłe zmiany i coraz większa biurokracja, za co jego zdaniem odpowiedzialne są Izby Rolnicze, które mają za mały wpływ na ustawodawców.

Po wystąpieniu Pana Pertka, głos zabrał kierownik ARiMR Pan Przemysław Pierko. Kierownik podsumował w liczbach działalność agencji. W 2018 r. wpłynęło 2500 e-wniosków i tylko 16 w formie papierowej, wypłacono 28 mln zł zaliczek, z ONW na 3600 decyzji wydano 3007. O renty strukturalne ubiegało się 9 beneficjentów. Z innych działań: bioasekuracja - 34 wnioski- 235 tys złotych, pomoc suszowa 1690 wniosków, z czego z pomocy publicznej 1357 wniosków, 439 z pomocy de minimis. Około 300 wniosków z pomocy de minimis ma już decyzje, natomiast pozostałe wnioski z pomocy de minimis czekają na nowe środki z tego tytułu. Agencja w Czarnkowie wydaje ok 80 decyzji dziennie. Z powodu wyczerpania środków z pomocy de minimis dopłaty do materiałów siewnych wypłacane będą najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Na zakończenie Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie.

Anna Jędraszczak17-10-2018 r.


We wtorek, 16. października kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Czarnkowie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi w Trzciance. Członkowie komisji dużo uwagi poświęcili sprawie odszkodowań za tegoroczną suszę. Podnoszono zarzut, że wielu rolników nie do końca rozumie zasady obowiązujące przy składaniu wniosku, stąd spore problemy z wypełnianiem wniosków. Kolejnym nurtującym tematem był odbiór folii polietylenowej od rolników. Rolnicy z gminy Trzcianka wystosowali w tej sprawie wniosek do Komisji z prośbą o wskazanie miejsca na terenie gminy Trzcianka do składowania folii odpadowej. Kolejnym punktem posiedzenia było podsumowanie tegorocznych dożynek powiatowo-gminnych, które odbyły się w miejscowości Rychlik. Zdecydowanie podkreślono pozytywny oddźwięk decyzji sprzed kilku lat, aby dożynki powiatowe organizować na terenach wiejskich. Zaangażowanie mieszkańców Rychlika i gminy oraz kół gospodyń sprawiło, że kolejne dożynki można dopisać do sukcesów gminy i organizatorów. Pokłosiem tegorocznych dożynek jest inicjatywa stworzenia folklorystycznego zespołu tanecznego.

Największe emocje wzbudził temat lokalizacji w Siedlisku nowej, dużej chlewni, która zdaniem mieszkańców nie tylko uprzykrzy życie mieszkańców, ale będzie również zwiększała ryzyko roznoszenia chorób. Członkowie stowarzyszenia „Czysta Wieś”, zajmujący się tym tematem brali czynny udział w dyskusji. Radni zgodnie orzekli, że podejmują wszelkie kroki prawne chroniące interesy mieszkańców Siedliska.

Anna Jędraszczak


02-10-2018 r.

W dniu 16.09.2018 w miejscowości Śmieszkowo w gminie Czarnków odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej setną rocznicę Odzyskania Niepodległości oraz setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15-tej. Obecni byli przedstawiciele poszczególnych władz, mieszkańcy gminy i Śmieszkowa. Wystąpienie poświęcone rocznicy Odzyskania Niepodległości przygotował i wygłosił Pan Józef Tomczak – nasz długoletni kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Czarnkowie. Dzięki Jego uprzejmości publikujemy Jego wystąpienie wraz z fotorelacją.

Anna Hędraszczak


100-lecie odzyskania niepodległości:
to sprawa bliska sercom wszystkich Polaków

Polską drogę do odzyskania niepodległości otworzył wybuch I wojny światowej. Klęska wszystkich trzech zaborców stworzyła szansę na jej wskrzeszenie. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

W następstwie działań zaborców Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. Przeszkód na drodze do niepodległości było wiele. Walka o niepodległość trwała ponad 100 lat. Naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.

Jednoznaczne wskazanie momentu, w którym nasz kraj odzyskał wolność jest bardzo trudne. Kluczowe znaczenie miały pierwsze tygodnie listopada 1918 roku, choć już koniec października 1918 roku przyniósł Polakom niezwykle korzystną sytuację polityczną: w Wiedniu monarchia Habsburska dożywała ostatnich godzin, w gruzy rozsypała się carska Rosja, a Niemcy ogarnęła pożoga rewolucji.

Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny światowej. Polacy wyszli z niej jako naród dumny i zdolny do poświęceń dla szlachetnego celu, który uwieńczony został odzyskaniem niepodległości w dniu 18 listopada 1918 r. W tym roku nastąpiło również podpisanie zawieszenia broni na froncie zachodnim. Dzień wcześniej powrócił do Warszawy zwolniony z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski. Rada Regencyjna przekazała marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem oraz całą władzę nad tworzącym się państwem.

Dzisiaj wiemy, jak krótko trwała radość i euforia Polaków po odzyskaniu wolności jesienią 1918 r. Jak zaraz po tym trzeba było ledwie co uzyskaną wolność utrwalać wielkim wysiłkiem i zmaganiem całego narodu. 27 grudnia wybucha powstanie Wielkopolskie. We Lwowie toczy się walka polsko-ukraińska o miasto Lwów. W sierpniu 1918 wybucha powstanie Śląskie, a w roku 1920 wojna z nawałą bolszewicką. Wojny wyglądają inaczej niż na obrazach batalistycznych, czy na rekonstruowanych widowiskach. Wojna okalecza. Powoduje, że często brat walczy z bratem.

Powyższe wydarzenia mówią współczesnym o trudzie kształtowania się ówczesnej Polski. Potem przyszły lata tworzenia niełatwej jedności Polaków żyjących przez kilka pokoleń w trzech odrębnych państwach. Bohaterowie tamtego okresu mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.

To wielki sukces ówczesnych rządzących, że na wyniszczonym terytorium o świeżo zakreślonych granicach ujmujących terytorium podległe trzem zaborcom, przez 123 lata niszczące kulturę polską, język, religię udało się w niespełna 20 lat administracyjnie ujednolicić. Dźwignięcie się z tak ogromnych zniszczeń było niebywałym sukcesem. To fenomen na skalę światową. Ukształtowały się granice i ustrój demokratyczny – stworzono cały aparat państwowy.

Trwało to niecałe 20 lat, a potem kolejny rozbiór Polski, kolejne zdrady. Kolejne osamotnienie naszego narodu i wydanie nas na pastwę dwóch systemów totalitarnych: czarnego hitlerowskiego i czerwonego bolszewickiego. Trwało to kolejnych 50 lat.

Zmagania zobowiązują. By chronić ojczyznę, by wolności nie zmarnotrawić, bo nie jest ona dana na zawsze. Jest ona nam Polakom również zadana. By ona była jednoczeniem, więzią Rzeczpospolitej, RZECZĄ WSZYSTKICH, której nie wolno roztrwonić.

Zebrani tu, dzisiaj, chcemy w sposób trwały, poprzez piękny w swym wyrazie i wymowie obelisk, upamiętnić jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości i przy okazji przywołać w pamięci historię powstania wielkopolskiego, które 100 lat temu miało miejsce w naszej małej lokalnej ojczyźnie.

Zwieńczeniem powyższych słów, które tu padły niech będą słowa Józefa Czapskiego: „Ofiary niewinne zarzucają daleko swe łańcuchy niewidzialne, przykuwają niektórych bardziej niż siła i bogactwo, bardziej niż geniusz. Silni i bogaci bez nas będą silni i bogaci, o geniuszach będzie pisała historia, znajdziemy ich na pomnikach i w antologiach poetów, ale ci bezimienni, pod białymi kamieniami lub w fosach, na których na wieczną spraw niepamięć zasadzono młode świerki – ich imion na pewno w żadnej historii nie znajdziemy, imion tych wszystkich, których, matki i siostry kochały, którzy padli konając na to, aby ci, co po nich żyć będą, byli wyżsi i szczęśliwsi. Polakiem jest ten, kto tych ofiar bezimiennych nie może zapomnieć. I tu jest ich zwycięstwo”.

Józef Tomczak
Śmieszkowo, 16 września 2018 r.


20-09-2018 r.

13. września w miejscowości Milcz (powiat chodzieski) odbyła się konferencja współorganizowana przez Wielkopolską Izbę Rolniczą pt. „Prawo łowieckie w aspekcie społecznym, środowiskowym, rolniczym i ekonomicznym.” Konferencję prowadził Prezes WIR - Piotr Walkowski, a wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele starostwa, urzędów gmin, kół łowieckich, nadleśnictw, WODR-u, inspekcji weterynaryjnej oraz delegaci Rad Powiatowych WIR.

Prezes WIR w swoim wystąpieniu podkreślił, że Izby Rolnicze są zaangażowane w proces zmian prawa łowieckiego i że Walne Zgromadzenie WIR kilkukrotnie przedstawiało swoje stanowisko w tej sprawie. Ponadto WIR opiniuje wnioski kół łowieckich o przedłużenie dzierżawy obwodów. W sumie izba wydała 458 opinii, w tym 8 negatywnych. Współpraca WIR z kołami łowieckimi opiera się na cyklicznych spotkaniach oraz na organizowaniu cyklicznych forów rolniczo-łowieckich (27 spotkań, w których uczestniczyło ok. 1200 osób).

Przedstawiciele kół łowieckich poinformowali o rocznych planach łowieckich, z których wynika, że w roku 2018 ma zostać odstrzelonych ponad 9000 dzików. Na dzień dzisiejszy przypada 0,5 dzika/km2, a ze względu na szkody łowieckie i zagrożenie chorobą ASF poziom ten powinien spaść do 0,1 dzika/km2. Myśliwi podkreślili, że efektywność ich pracy jest bardzo mała i np. na odstrzelenie jednego dzika przypada 15 wyjść. Myśliwi wykonują działania zlecone przez państwo, a praca ich jest całkowicie społeczna. Myśliwi niesprawiedliwie atakowani są przez ekologów, chcą współpracować z rolnikami, a tę współpracę chcą oprzeć na wzajemnej uczciwości.

Przedstawiciel nadleśnictw omówił kwestie zarządzania populacjami zwierzyny, wieloletniego łowiecki planu hodowlanego, czy liczenia tyralierą. Szeroko omówiono procedurę zgłaszania szkód łowieckich wraz z podaniem nieprzekraczalnych terminów od momentu złożenia wniosku do momentu wypłaty odszkodowania.

Pan Piotr Kujawa z WODR-u przedstawił w swoim wystąpieniu kto i jak szacuje odszkodowania za szkody łowieckie, jaki jest zakres prac i obowiązków poszczególnych członków komisji.

Konferencję zakończyła dyskusja uczestników, poprzedzona krótkim wystąpieniem lekarza weterynarii. Największe wątpliwości budziła kwestia sposobu liczenia zwierzyny oraz terminy obowiązujące przy zgłaszaniu szkody łowieckiej.

Po konferencji członkowie Rad Powiatowych z powiatu złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i obornickiego oraz kierownicy biur powiatowych uczestniczyli w spotkaniu z Prezesem WIR Piotrem Walkowskim i Wiceprezesem Bogdanem Flemingiem. Tematy dyskusji dotyczyły bieżących problemów oraz przewidywanych zmian czekających rolników w świetle wchodzących w życie nowych rozporządzeń.

Anna Jędraszczak


20-09-2018 r.

W sobotę, 08.09.2018 w miejscowości Rychlik, gm. Trzcianka odbyły się tegoroczne dożynki powiatowo-gminne. Uroczystość rozpoczęła się korowodem dożynkowym, po którym odbyła się polowa msza św., a po niej, oficjalnego powitania gości dokonali: Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - Tadeusz Teterus oraz Burmistrz Trzcianki - Krzysztof Czarnecki.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Poseł na Sejm RP - Marcin Porzucek, były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Stanisław Kalemba, Radny Sejmiku Wielkopolskiego- Włodzimierz Ignasiński, Prezes Powiatowych Kółek i Organizacji Rolniczych - Janusz Białoskórski oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Czarnkowie - Krystian Szyler.

W składanych życzeniach wybrzmiał apel o zwiększenie pomocy dla rolników dotkniętych suszą oraz propozycja na doraźną pomoc, choćby np. ulgi w podatku, które chce wprowadzić Rada Miasta Trzcianki. Minister Kalemba poruszył również temat choroby ASF oraz zablokowania likwidacji KRUS-u.

Po części oficjalnej był czas na taniec, śpiew i rozwiązanie konkursów dożynkowych, między innymi na najwspanialszy wieniec dożynkowy (zwyciężył Rychlik), najpiękniejszą wieś (w dwóch kategoriach zwyciężyły Teresin i Rychlik) oraz najpiękniejszą zagrodę wiejską.

Całość imprezy uświetniły „Malwy z Siedliska” oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Rychlika. Poza śpiewem i tańcem można było przekonać się o ich talentach kulinarnych – kosztując ich przepysznych wypieków. Na zakończenie wystąpiły zespoły „Dimitri Zorbas” i „Ciała Pedagogiczne”.

Anna Jędraszczak


20-04-2018 r.

Tradycyjnie w połowie kwietnia samorządy powiatu Czarnkowsko –Trzcianeckiego, miasta Czarnkowa i gminy Czarnków urządzają duże przedsięwzięcie plenerowe w postaci AgroTargów. Wśród wielu partnerów, również co roku w tym gronie znajduje się Izba Rolnicza. Bardzo dobrej niedzieli z AgroTargami dopomogła słoneczna aura. Impreza odbywała się w 2 miejscach. Na placu targowym można było kupić nowoczesne maszyny rolnicze, ciągniki różnych marek, nawozy , pasze, rośliny ogrodnicze, wyroby rękodzielnicze, starocie. Ze stoisk spożywczych unosił się zapach dawnych smaków: domowych wypieków, swojskich wyrobów rzeźniczych, nabiału. W 2 miejscu na rynku czarnkowskim po renowacji, jednym z najpiękniejszych rynków w Wielkopolsce, na scenie prezentowały się zespoły muzyczne i taneczne, orkiestry dęte z powiatu Czarnkowsko –Trzcianeckiego. O godz. 12 nastąpiło oficjalne otwarcie AgroTargów przez organizatorów: starostę Tadeusza Teterusa, burmistrza Czarnkowa Franciszka Stugałę i wójta gminy Czarnków Bolesława Chwarścianka. Organizatorzy powitali przybyłych przedstawicieli `Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, starostów burmistrzów, wójtów z ościennych miast i gmin, przedstawicieli firm, instytucji, stowarzyszeń i organizacji związanych z rolnictwem.


Podczas gali AgroTargów odbyło się też wiele konkursów. Jednym z nich był konkurs wiedzy rolniczej zorganizowany po raz 9 przez Radę Powiatową Izby Rolniczej w Czarnkowie z ufundowanymi nagrodami w postaci sprzętu elektronicznego. Cenne nagrody fundowane przez Izbę co roku przyciągają liczne grono młodych rolników i młodzież ze szkół rolniczych powiatu. Przewodnim tematem konkursu ze względu na zagrożenie ASF była wiedza z zakresu bioasekuracji. Laureatami tegorocznego konkursu zostali młodzi rolnicy.

 1. Szymon Karaś – zdobywca 1 nagrody w postaci telefonu komórkowego. Pan Szymon to młody rolnik z Sierakówka gm. Połajewo. W 2015 roku przejął gospodarstwo o areale 40 ha i przeorganizował je w kierunku mlecznym.
 2. Marek Dubiał – zdobywca 2 nagrody ( tablet). Pan Marek przejął gospodarstwo po rodzicach, które w przeciągu 7 lat powiększył do 85 ha . Specjalizuje się w produkcji trzody i bydła opasowego.
 3. Krzysztof Subsar zwycięzca 3 nagrody ( nawigacja samochodowa) Pan Krzysztof od 4 lat prowadzi w Hucie gm. Czarnków gospodarstwo o areale 25 ha o kierunku zbożowo- opasowym.


Wśród mieszkańców miasta, a zwłaszcza dzieci dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawy zwierząt. Spośród 15 pięknych okazów koni ostatecznie wybrano tę najpiękniejszą klacz rasy holenderskiej imieniem „Baccura”, której właścicielką jest Monika Kochanowska – Podskarbi. Kolejno ogłoszono wyniki następujących konkursów: konkurs na najsmaczniejszą potrawę regionalną, aktywni mieszkańcy wsi, kultywowanie dziedzictwa Lokalnego, inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji, akcja drzewko za szkło ( przez 10 lat agrotargów zebrano 60 ton szkła) Agrotargi co roku ubogacają swój zakres prezentacji, który przekłada się na rozgłos w regionie. I co najważniejsze z roku na rok zwiększa się obecność mieszkańców wsi, gdzie przy okazji nieraz po latach dochodzi do miłych spotkań towarzysko – rodzinnych. Tak też było tego roku.

Józef Tomczak19-02-2018 r.

Na grudniowym posiedzeniu ( 18.12.2017) Rada Powiatowa Izby Rolniczej w Czarnkowie w podziękowaniu za całokształt pracy na rzecz rolnictwa i bieżącą aktywność społeczną, uhonorowała Wojciecha Helwicha, rolnika ze wsi Sokołowo gmina Lubasz, medalem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony Dla Rolnictwa”.

Pan Wojciech ( 74 lat) jest 4 następcą w gospodarstwie. Gospodarstwo przechodziło różne koleje losu. W grudniu 1939 r. kilka rodzin z Sokołowa zostało przesiedlonych przez okupanta na Lubelszczyznę. Rodzina Helwichów trafiła do Wojsławic (pow. Chełm). Tu się urodził pan Wojciech. Mimo ponurej nocy okupacyjnej ojciec p. Helwicha w obcych sobie stronach, pracując w mleczarni, pomagając ludziom, cieszył się wśród miejscowych dużym autorytetem. Był jednym z założycieli ruchu ludowego na Lubelszczyźnie z legitymacją nr 7. Po powrocie z wygnania (kwiecień 1945r.) do rodzinnego Sokołowa, zastali dom jak i gospodarstwo zdewastowane i rozszabrowane. Ale to nic. Liczyła się praca na swoim, a poczucie zakorzenienia z biegiem lat doprowadziło do odtworzenia pierwotnego stanu gospodarstwa. Lata 50-te to czas kołchozacji i rozkułaczania. Ojciec Wojciecha, Antoni trafia do więzienia. Dla 9 letniego Wojciecha i kilku jeszcze chłopców ze wsi będących w identycznej sytuacji, to czas nie tylko szkoły podstawowej, ale konieczność zastępstwa ojców. To była szkoła życia: nauka, praca końmi w polu, obrządki w obejściu… Nikt nie pytał o bhp. W stabilniejszych latach 60-tych ojciec Antoni zostaje zauważony i odznaczony kolejno brązowym, złotym i kawalerskim krzyżem zasługi, za działalność społeczną na rzecz środowiska. Jako sołtys potrafił zjednywać mieszkańców dla dobra wsi. W rozwiązywaniu trudnych problemów przez rolników u sołtysa Antoniego, od dzieciństwa biernie, ale z wielkim zainteresowaniem uczestniczył Wojtek, czego konsekwencją było własne zaangażowanie społeczne. W wieku 16 –tu lat Wojciech wstępuje do bardzo popularnej i cieszącej się natenczas uznaniem organizacji młodzieżowej, Związku Młodzieży Wiejskiej. W 1965 r. ZMW i Kółko Rolnicze w Sokołowie organizują dwustopniowe kursy przysposobienia rolniczego. Po ukończeniu pierwszego stopnia dwuletniego kursu zimowego, uczestnicy uzyskują tytuł wykwalifikowanego rolnika. Z tytułem wykwalifikowanego rolnika można było w kolejnych 2 latach zimowego kursu, zdobyć tytuł mistrza upraw rolnych lub mistrza produkcji zwierzęcej. Pan Wojciech jest aktywnym uczestnikiem tych kursów. Bierze udział w szkoleniach wyjazdowych. Rok później w Sokołowie otwarta zostaje klubokawiarnia „Ruch”, w której wieczorami zbiera się młodzież. Przy Kółku Rolniczym powstaje Zespół Młodego Rolnika w Sokołowie. W marcu 1968r. członkowie zespołu za pośrednictwem redakcji „Plonu” otrzymują kilka gatunków roślin ( marchew, pastewną brukiew , dynię oleistą, soję , trawę sudańską, koniczynę perską, kukurydzę , rzodkiew oleistą , kapustę pastewną buraki „Cukropast ”nostrzyk, nasiona traw) i uprawiają je we własnych gospodarstwach na wydzielonych poletkach doświadczalnych. Listę powyższego zestawu gatunków wiernie odtwarzam z księgi pamiątkowej prowadzonej przez p. Wojciecha od 1965 r. Księga ta jest nadzwyczaj cenna, ponieważ zapisy faktograficzne najważniejszych wydarzeń gospodarczych, społecznych i kulturalnych dodatkowo udokumentowane są czarnobiałymi fotografiami. To uratowana od zapomnienia historia minionych zdarzeń Sokołowa dająca obraz przemianom zachodzącym podobnie w cały kraju. W 1970r. redaktor Poradnika Gospodarczego wizytując gospodarstwo p. Wojciecha (już wtedy przodownika zespołu Młodych Rolników) zamieszcza w poradniku następujący zapis: „Wojciech Helwich jest przodownikiem Zespołu Młodych Rolników. Ukończył szkołę Przysposobienia Rolniczego, a przedstawione efekty gospodarstwa są wynikiem rzetelnej pracy w oparciu o wiedzę rolniczą, chętnie korzysta z nowości rolniczych i jest ich propagatorem”. Ale nie wszystko wyglądało tak kolorowo. Zespół Młodych Rolników miał też i przeciwników. Na zebraniach wiejskich ironizowano z niektórych poczynań Zespołu. Dochodziło do kłótni. Były też i ciche złośliwości np. podsypanie poletka doświadczalnego azotniakiem, totalną dawką powodującą spalenie roślin. Z czasem jak mówi p. Wojciech oponenci obserwując pola, zwłaszcza te dobrze zwapnowane, zaczęli ukradkiem podpytywać sąsiadów nie tylko o sposób nawożenia, ale uprawy, konserwacji pasz, żywienia zwierząt. W wieku 26 lat (1970r.) p. Wojciech przejmuje wraz z małżonką Marią gospodarstwo po ojcu Antonim o areale 16,80 ha. Za uzyskaną nagrodę 5 tys. zł w konkursie „Plonu” i Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej kupuje rozrzutnik wapna. Żona Maria bierze udział w konkursie cieliczek. W gospodarstwie pojawia się agregat omłotowy. Rolnicy w Sokołowie i okolicy ustawiają się w kolejkę do parowania ziemniaków. Pojawiają się żniwiarki ( „Wielkopolanka”), pierwsze ciągniki C-328, dojarki bańkowe. Chłopcy przesiadają się z rowerów na ”WSK” i „Jawy”. Rok 1973 w gospodarstwie p. Wojtka to rok budowy i modernizacji pomieszczeń inwentarskich, powstaje nowa obora.

Odznaczony pan Wojciech Helwich dzieli się z zebranymi wrażeniami z przeszłości.

Wojciech Helwich z Sokołowa – członek Centralnego Związku Kółek Rolniczy zyskuje w gminie Lubasz tytuł pioniera postępu rolniczego. Następnym wyzwaniem dla p. Wojciecha jest zorganizowanie 4-osobowego zespołu Rolników Indywidualnych, który przejął z Państwowego Funduszu Ziemi 27 ha. I znowu we wsi i okolicy zaczęli być źle postrzegani. Ich działanie kojarzono z powrotem przymusowej kolektywizacji. Dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć, że tamtejszy Zespół Rolników Indywidualnych, to taki nasz polski pszaśny pierwowzór dzisiejszych grup producenckich. Jak na ironię wrogom zespołu, kukurydza uprawiana w zespole na zielonkę, osiąga wysokość do 2,5 m. Czym to ściąć? czym rozdrobnić? Cała czwórka zespołu stanęła pod ścianą. Koniec końcem kukurydzę z pnia skosili kosiarką, rozdrobnili sieczkarnią do cięcia słomy na sieczkę, rozdrobnioną w ten sposób kukurydzę usypali na ziemię – ugniatając końmi….. Na efekt, ku uciesze przeciwników, nie trzeba było długo czekać. Pryzma sfermentowała i trzeba ją było potraktować jako nawóz. Docinkom nie było końca. Eksplozję plonu kukurydzy i mordęgę przy jej zagospodarowaniu prześmiewcy obwiniali „kremlowskiego agronoma” propagatora uprawy kukurydzy imieniem Nikita. Z porażki Zespół wyciągnął wnioski. Nie poddając się w następnym roku wybudowali porządny betonowy nieco zagłębiony silos, dobrze ugnietli pociętą masę zielonki i znowu przodowali pokazując tradycjonalistom, że zimowa karma sieczką i rozdrobnionymi okopowymi to przeżytek.

Zespół Młodych Rolników wsi Sokołowo w planie pracy na 1975 r. stawia sobie jako pierwszoplanowe ambitne zadanie, dotyczące rozpoczęcia budowy w czynie społecznym Wiejskiego Domu Kultury. Część materiału pozyskano z rozbiórki nieczynnej gorzelni, resztę uzupełniono pustakami własnej produkcji. Pomniejsze zadania w planach kolejnych lat zapisanych w kronice to: budowa dróg dojazdowych do pól i zagród, pomoc gospodarstwom nawiedzonym przez klęski żywiołowe i tym rolnikom, którzy ulegli nieszczęśliwym wypadkom, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zagospodarowanie w obrębie wsi odłogujących gruntów.

Jak widać plan bardzo ambitny, logiczny aktualny dla kolejnych pokoleń.

Krystian Szyler Przewodniczący RPIR w Czarnkowie wręcza p. Wojciechowi Helwichowi medal Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi “Zasłużony Dla Rolnictwa”

W zakończeniu przedstawiam w ujęciu chronologicznym charakterystykę działalności społecznej Kol Wojciecha Helwicha z Sokołowa.

 • 1960 r. - wstępuje do ZMW-po roku zostaje przewodniczącym Związku,
 • 1963 r. - zostaje prezesem Kołka Rolniczego w Sokołowie,
 • maj 1970 r. - zostaje członkiem Rady Wojewódzkiej Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu,
 • 1971 r. - Uchwałą Rady Państwa odznaczony zostaje Brązowym Krzyżem Zasługi,
 • 1973-1981 r. - działa w komisji samorządowej Centralnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie,
 • 1975 r. - Odznaczenie Ministra Rolnictwa za działalność na rzecz Wielkopolskich Organizacji Związku Młodzieży Wiejskiej,
 • 1977 r. - Rada Państwa nadaje Srebrny Krzyż Zasługi,
 • 1980 r. - Uhonorowany Złotą Odznaką Dla Rozwoju Woj. Pilskiego,
 • 1982 r. - Uchwałą Rady Państwa odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi,
 • 1984 r. - Uchwałą Rady Państwa odznaczony Medalem 40-lecia PRL,
 • 1984 - 1991 r. - był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile,
 • 1991 r. - radny gminy Lubasz,
 • 2002 r. - Odznaczony najwyższym odznaczeniem Polskiego Stronnictwa Ludowego Złotym Orderem Wincentego Witosa,
 • 2017 r. - z inicjatywy Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Czarnkowie został przyznany medal Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony Dla Rolnictwa”,

Wojciech Helwich z członkami Zespołu Rolników Indywidualnych na polu z “ferralną” kukurydzą

W 1999 r. Pan Wojciech przekazuje gospodarstwo (liczące 37ha) synowi Tomaszowi - piątemu następcy. Aktualnie pan Tomasz gospodaruje na 104 ha. Głównym kierunkiem produkcji jest mleko i chów bydła opasowego. Senior Wojciech dalej chce być użytecznym w gospodarstwie. Jego oczkiem w głowie jest odchów cieląt. Żartuje, że przepisał gospodarstwo, ale nie robotę… Oczywiście w dalszym ciągu jest aktywny społecznie w zarządzie gminnego OSP oraz prezesuje kółkom i organizacjom rolniczym w gminie Lubasz. Podczas uroczystości wręczenia medalu Krystian Szyler Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Czarnkowie podziękował odznaczonemu p. Wojciechowi za dotychczasową pracę zawodową i społeczną na rzecz swojej rodzinnej wsi Sokołowo i gminy Lubasz a szczególnie za prowadzenie kroniki, zachęcając do dalszego jej prowadzenia, która jest dla nas młodych bezcennym źródłem wiedzy o minionych latach. Wszyscy tu zebrani życzymy dużo zdrowia i w miarę sił - dalszej aktywności.

Opracował Józef Tomczak


21-06-2017 r.

Forum otworzył przewodniczący RP w Czarnkowie Krystian Szyler. Po przywitaniu i zapoznaniu przybyłych z programem spotkania przewodniczący udzielił głosu Sławomirowi Jaroszewiczowi łowczemu okręgowemu, który przedstawił zebranym następujące zagadnienia:

 • stan gospodarki łowieckiej na terenie powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
 • liczebność zwierzyny łownej, wieloletnie łowieckie plany hodowlane
 • współpraca rolników, leśników i myśliwych w zakresie ochrony plantacji przed szkodami spowodowanymi przez zwierzynę łowną, szacowanie szkód łowieckich

Sprawozdanie okręgowego łowczego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wystąpienie łowczego było przerywane emocjonalnymi wystąpieniami rolników.
Brakowało im cierpliwości podczas przekazu danych. Uważali, że łowczy przyjechał ich pouczać i połajać, a oni za ciężką pracę są poszkodowani. Po dzisiejszym spotkaniu oczekiwali satysfakcjonującego rozwiązania problemu związanego ze szkodami.
W odpowiedzi Sławomir Jaroszewicz - łowczy okręgowy zaprzeczył o chęci pouczania rolników. Bardzo dobrze rozumiem wasz ból spowodowany stratami. Zdaję sobie sprawę, że wiele szkód w uprawach jest niedostrzeżonych Często dopiero po żniwach dowiadujemy się o niezauważalnym wcześniej buszowaniu zwierzyny. Jednakowoż wybaczcie, ale przekazane państwu dane liczbowe nie są wyssane z palca. Wynikają one z prowadzonej przez nas dokumentacji. Ich prezentacja ma na celu wypracowanie wspólnego modelu łowiectwa, a w szczególności minimalizowania szkód.


Na ich pokrycie koła łowieckie wydają 300mln zł. Gdyby pozyskać z Lasów Państwowych 150mln zł. odczulibyśmy złagodzenie. Wspólnie wiemy, że nie mniej dokuczliwych strat wyrządzają bobry na użytkach zielonych jak również tysiące żurawi, łabędzi, gęsi i kruków, powodujących straty w plonach nieraz w 100% zaraz po siewie. Póki co bóbr i w/w ptactwo jest ustawowo chronione, a wyrządzone przez nich szkody i ich szacowania pomimo obietnic nie rozwiązano.

Głosy w dyskusji zabrali

M. Molski. To są wasze procenty , wasze liczby. Nasza strata. Wasza przyjemność, a nasza praca. Ja i każdy rolnik z tego żyje. Rolnik musi wykarmić za darmo hordy dzików , które zostały tu wymienione i na dodatek użerać się z komisją o 200-300 zł odszkodowania.


S. Jaroszewicz Zwierzyna jest naszą wspólną Polaków własnością. To nie tylko nasze „hobby” Prowadzimy gospodarkę łowiecką. Z wieloma rolnikami uzgadniamy i zabezpieczamy (grodzenie) zasiewy. Nie jesteśmy ścianą do bicia. Nie nasza wina że nowa ustawa rodzi się tak długo. Zaprzestanie strzelania doprowadzi do tego, że zwierzyna was zje.

Krzysztof Grzymała sprawozdanie łowczego skomentował słowami: jest małe kłamstwo, duże kłamstwo i statystyka, którą tu słyszeliśmy. Tylko 2% poszkodowanych rolników oddaje sprawę do sądów. Rolnik nie ma siły i czasu na przesiadywanie w sądach. Rozwiązania należy szukać w formie własności. Jeśli zwierzyna łowna jest własnością państwa to państwo winno partycypować w odszkodowaniach. Na naszym terenie Są koła, a koła…. Szacujący z kół łowieckich o „charakterze miejskim” częstokroć są cyniczni wobec zaistniałego problemu i wtenczas komisja staje się parodią. Mamy też do czynienia z ekoterroryzmem, kierowaniem się poprawnością polityczną torpedującą rozsądne działania ochronne. Koła łowieckie wspólnie z rolnikami muszą wypracować wniosek do polityków, żeby skarb państwa ponosił koszty odszkodowań.

Krzysztof Krawczyk poruszył problem grodzenia, walkę z norkami uciekającymi z ferm, Redukcji materiału żeńskiego, niesłusznym odejmowaniu od zbiorów zniszczonego plonu.

Mariusz Łuczak. Poniosłem straty na 14 ha kukurydzy. Szkodę wyrządziły żurawie w jedną noc. Musiałem dokonać ponownego zasiewu. Na innym polu 15 ha usiadło tyle żurawii, że tylko jeden hektar był od nich wolny. Uważam również, że państwo powinno wypłacać odszkodowania.


W odpowiedzi S. Jaroszewicz odniósł się do przewijającego się postulatu mówiącego o bezwzględnym doprowadzeniu stanu dzików do redukcji, decyzją o skracaniu okresu ochronnego dla loch. Nie trzeba było długo czekać. Ekoterroryści oskarżyli nas o „ hejt” W zakończeniu łowczy powiedział: Czekając na ustawę rolnicy i myśliwi dalej są skazani na siebie współdziałając i współpracując w zakresie:

 • radykalnej redukcji stanu dzików
 • składowaniem karmy w lesie
 • przeprowadzanie uczciwych szacowań

W forum uczestniczyła p. Aleksandra Jóźwiak Powiatowy Lekarz Weterynarii
Zebrani zostali poinformowani o:

 • bioasekuracji
 • obowiązku pobierania krwi przez koła od odstrzelonych dzików ze względu na ASF
 • zagrożeniu ptasią grypą.
 • patroszeniu zwierząt
 • znakowaniu trzody chlewnej, którego nadmiar (tatuowanie) oraz problem świadectw rolnicy krytykowali.

W podsumowaniu Zbigniew Stajkowski – członek zarządu WIR będąc sam rolnikiem powiedział: Znam problem od podstaw. Organizowane fora rolniczo-łowieckie przez Wielkopolską Izbę Rolniczą mają na celu rozmawiać o problemach na styku rolnictwo-zwierzyna i dalej rolnik –koło łowieckie. Stonujmy żale, przestańmy się wzajemnie obwiniać. Stoimy przed faktem upraw monokultur jednorodnych białkowo głównie kukurydzy, co stało się komfortem dla rozrodu, a tym samym wzrostu populacji zwierzyny leśnej i ptactwa. Temu posłużyło dzisiejsze spotkanie.

Wnioski z forum

 • Praca nad radykalną redukcją stanu dzików
 • Składowaniem karmy w lesie
 • Współdziałanie rolników z kołami na etapie planowania zasiewów i późniejszej ochrony (grodzenie)
 • przeprowadzanie uczciwych szacowań

Przewodniczący Krystian Szyler podziękował zaproszonym gościom za zaszczycenie naszego forum, rolnikom za merytoryczną (momentami ekspresyjną) dyskusję.

Józef Tomczak


15-05-2017 r.

Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie to szkoła dająca wiele możliwości!

Miłośników koni zaprasza do nauki w 4-letnim Technikum Hodowli Koni oraz Branżowej Szkole I Stopnia (ZSZ) kształcącej w zawodzie jeździec. Badania rynku wskazują na duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych zawodowców, a Ministerstwo Edukacji Narodowej pragnie rozwoju tej dziedziny, dążąc do odnowy polskiego jeździectwa. Praca z końmi to zatem przyszłościowy wybór! Wybierając to technikum, uczniowie nauczą się planować, organizować i prowadzić chów i hodowlę koni, szkolić je, zajmować się ich sprzedażą, a także prowadzić gospodarstwo rolne z ofertą rekreacji konnej. Gwarantem dobrego wykształcenia są u nas: kreatywna kadra, doskonałe warunki szkoleniowe, kryta ujeżdżalnia zapewniająca możliwość treningu przez cały rok, a dla posiadaczy własnych wierzchowców także pensjonat dla koni.


Dla tych, którzy kochają zwierzęta, ale swoją przyszłość wiążą z pracą na gospodarstwie rolnym, oferujemy naukę w Technikum Rolniczym. Kształcenie w tym kierunku rozwinie umiejętności związane z organizacją i prowadzeniem prac polowych, produkcją roślinną i zwierzęcą. Poza tym nauczy także obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Dużym atutem naszej szkoły jest fakt posiadania własnego gospodarstwa rolnego, które pozwala na rzeczowe i kompetentne zdobywanie wiedzy nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce.


Nauka w Prywatnym Zespole Szkół nigdy nie jest nudna, a to dzięki licznym wycieczkom zawodowym do stadnin i wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych, a także udziałowi w imprezach tematycznych, m.in. w targach Agro-Show, wystawach rolniczych, zbiorach kukurydzy, wyścigach konnych we Wrocławiu.


Poza tym wieloletnia współpraca z Stadniną w Dobrzyniewie, wyspecjalizowanymi gospodarstwami rolnymi powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, Wielkopolską Izbą Rolniczą i KRUS w Czarnkowie, sprawia, że przekazywanie wiedzy ma charakter kompleksowy.


Umiejętności i dobre przygotowanie do wykonywania zawodu naszych uczniów potwierdzają pozytywne i wysokie wyniki egzaminów zawodowych, a także liczne sukcesy w konkursach o tematyce rolniczej (m.in.„Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy rolnictwie”, „Bezpieczeństwo wokół mnie”, „Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie”, „BHP w rolnictwie”).

Kontakt:
Szkoły Ponadgimnazjalne
ul. Harcerska 4, 64-700 Czarnków
tel. (67) 255 44 81
email: sekretariat@pzsczarnkow.edu.pl


12-04-2017 r.

Tegoroczne Agrotargi w Czarnkowie zaplanowano na wydawałoby się ryzykowny termin z dwóch powodów: po pierwsze, że to Niedziela Palmowa, a po drugie w początkach kwietnia pogoda jeszcze płata figle. Na szczęście obawy o słabą frekwencję nie potwierdziły się. Pełzające promienie słońca wypędziły ludzi do kościołów z palmami, a później na Agrofestyn. Ze względów organizacyjnych impreza rolnicza odbywała się na placu targowym, gdzie wystawiały się firmy ze sprzętem rolniczym. Tu w większości spotkać można było mieszkańców wsi, młodych rolników, którym marzyło się posiadanie u siebie w podwórzu nowoczesnego sprzętu naszpikowanego elektroniką. Powszechnym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja muzealna w stylu „retro”. Jej prezenterem było Lubaskie Katolickie Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego. Na widok eksponatów typu wirówki do mleka, zwane tutaj kiedyś centryfugami, narzędzi rymarskich, ciągnika składaka czy pyrkającego motoru spalinowego napędzającego młocarnie szerokomłotne – starsi wzdychali i wróciły wspomnienia. Na Placu Wolności wszystkie gminy powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego prezentowały dorobek artystyczny i zapraszały do odwiedzin turystycznych. Liczne stragany zachęcały do kupna niemal wszystkiego. Od samego rana, na głównej scenie prezentowały się dziecięce i młodzieżowe zespoły artystyczne, kapele, zespoły śpiewacze, orkiestra dęta.

Oficjalnego otwarcia gali dziesiątych Agrotargów w Czarnkowie dokonał starosta – Tadeusz Teterus w obecności organizatorów: burmistrza Czarnkowa - Franciszka Strugały i wójta gminy Czarnków – Bolesława Chwarścianka. Komisarzem Agrotargów, jak co roku, był Henryk Siemieniewski, radny Izby Rolniczej, któremu za doskonałą organizację imprezy należy się szczególne podziękowanie.

Agrotargi zaszczycili swą obecnością parlamentarzyści, przedstawiciele Sejmiku, burmistrzowie okolicznych miast i wójtowie gmin, przedstawiciele firm, instytucji, stowarzyszeń i organizacji związanych z rolnictwem. Goście i zwiedzający wzięli udział w konkursie cieliczek i w wystawie maszyn rolniczych. Dużym wzięciem cieszyły się stragany z sadzonkami drzew, krzewów, kwiatów i roślin doniczkowych. Podczas gali Agrotargów rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą palmę Wielkanocną oraz najsmaczniejszą potrawę regionalną.

Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Krystian Szyler ogłosił wyniki konkursu wiedzy rolniczej dla młodzieży szkół rolniczych i młodych rolników naszego powiatu, organizowanego corocznie przez Izbę Rolniczą.

A oto nasi zwycięzcy:

 1. Łukasz Holak z wsi Sarbka (pośrodku) – zdobywca I nagrody (tablet).
 2. Jakub Gorączka z Gulcza (z lewej). Nagroda – smartfon.
 3. Łukasz Tecław z Kamionki (z prawej). Nagroda – kamera samochodowa.

Jubileuszowa udana impreza AgroTargów stała się inspiracją do wdrażania nowych pomysłów, które biorą się z doświadczenia, a uzyskany rozgłos przyczyni się do wzrostu rangi imprezy z powiatowej do wielopowiatowej.

Józef Tomczak


22-04-2016 r.

W ramach dziewiątej edycji „ Agro-Targów“ w Czarnkowie, Rada Powiatowa Izby Rolniczej zorganizowała kolejny konkurs wiedzy rolniczej. Jest on adresowany do młodych rolników i uczniów szkół rolniczych powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Wespół z urzędami gmin radni rady powiatowej typują po 2-5 uczestników. Zawodnicy wypełniają test opracowany przez komisję, składający się z 30 pytań. Pierwsza część ( 20 pytań ) dotyczy wiadomości rolniczych, unijnych programów pomocowych jak też elementów wiedzy na temat PROW 2014-2020. Druga część. to (10) pytań z zakresu bhp w rolnictwie. W dniu 18.04. 2016 r. na gali Agro- Targów krystian Szyler przewodniczący rady powiatowej izby rolniczej wraz z komisją egzaminacyjną uhonorowali zwycięzców konkursu cennymi nagrodami, w formie sprzętu elektronicznego.
Pierwszą nagrodę w postaci aparatu Fotograficznego zdobył Szymon Karaś z Sierakówka.
Drugą nagrodę w postacitelefonu komórkowego zdobył Jacek Robak z Huty.
Trzecią nagrodę w postaci nawigacji zdobył Krystian Spicker z Kruszewa.
Czwartą nagrodę ufundowaną przez KRUS w Czarnkowie zdobył Łukasz Lewandowski z Tarnów-ka.


11-01-2016 r.

Na ostatnie w roku 2015 grudniowym posiedzenie Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Czarnkowie zaproszono Pana Wojciecha Czepielewskiego, kierownika Sekcji Zamiejscowego Gospodarowania Zasobem ZNR w Pile z prośbą o zreferowanie zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego państwa. Na wstępie Gość omówił schemat organizacyjny sekcji w Pile pracującej w ramach Oddziału ANR w Poznaniu. Następnie omówił istotne zagadnienia z ustawy o ustroju rolnym, przekładając je na język praktyczny i obrazując przykładami dotyczącymi ograniczenia podziału gospodarstw, zagadnienia pierwokupu sąsiedzkiego, zawierania umowy dzierżawnej w formie pisemnej, wykluczania z obrotu ziemią wszelkiej spekulacji, wykluczenia w przetargach, pozbawiania pierwszeństwa nabycia gruntów właścicieli w celu dalszej ich odsprzedaży. Pan Wojciech Czepielewski przekazał zebranym tabelę obrazującą obrót ziemią w powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim i omówił stan zasobu w poszczególnych gminach i ich rozdysponowanie oraz scharakteryzował powierzchnie wolnych działek.

Wojciech Czepielewski (z prawej) przedstawia zmiany w ustawie o ustroju rolnym

W dyskusji, jak towarzyszyła spotkaniu, Kazimierz Robak pytał o zróżnicowane wyceny ziemi w sąsiadujących powiatach Czarnków i Szamotuły. Benedykt Ławida zapytał, czy nowa ustawa o ustroju rolnym zabezpieczy pozaprawny obrót ziemią poprzez tzw. „słupy”. Marian Komarnicki poruszył sprawę bezumownego użytkowania gruntów. Według opinii przedstawiciela ANR, ustawa utrudnia i komplikuje obrót ziemią bezpośrednio między rolnikami. Instytucja pierwokupu przez sąsiada rodzi nowe niewiadome. Współpracę z izbami rolniczymi, kierownik Czepielewski określił jako „okazyjną w zależności od potrzeb ANR”. Należy sobie życzyć, żeby obecną dobrą współpracę pomiędzy naszymi instytucjami zachować na stałe.

Posiedzenie rady 21.12. 2015


16-11-2015 r.

Posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Czarnkowie w dniu 06.11.2015 poświęcone było produkcji mleka w powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim jak też najważniejszym w tym zakresie problemom na rynku krajowym.

Powyższe zagadnienia omówiła zaproszona na posiedzenie pani Zofia Just wiceprezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie. W odniesieniu do kwot mlecznych, dowiedzieliśmy się że za prawie 6 % przekroczenie limitów produkcji mleka w ostatnim roku kwotowym polscy rolnicy wpłacą do unijnej kasy kwotę 659,8 mln zł. Opłata karna za kilogram wyprodukowanego ponad limit mleka wyniosła 90,89 zł za 100 kg mleka. UE wyraziła zgodę na rozłożenie kar na 3 nieoprocentowane raty w ramach pomocy „de minimis” (limit de minimis wynosi 15 tys. euro na 3 lata). W OSM Czarnków cała kwota (opłata) przez dostawców OSM Czarnków wynosi 5.302.394 zł. Z tego do końca września 2015 r. OSM wpłaciła 2.364.338,90 zł. Od kwietnia, po zniesieniu kwot, produkcja mleka w całej UE zaznaczyła tendencje wzrostowe. Przewiduje się że skup mleka w 2015 r. może być większy o 2,5%, pomimo zmniejszenia produkcji w związku z wysokimi karami za przekroczenie limitów produkcyjnych. Do OSM Czarnków mleko dostarcza 529 dostawców. Z tego 367 dostawców pochodzi z powiatu Czarnkowsko–Trzcianeckiego. W miesiącu październiku skupiliśmy 5.907.591 l, a za 10 m-cy bieżącego roku 55.079253 l. Z tego z powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego to odpowiednio 3523.962 l i 34.420.102 l.


Ceny mleka w skupie w UE w euro/100 kg w średniej ważonej.

Sierpień 2014Styczeń 2015Sierpień 2015
UE 2836,9231,5227,78
Niemcy37,0931,5227,78
Polska30,1828,5526,54

Według GUS Polska:
Cena skup mleka we wrześniu 2015 roku wyniosła 108,78 zł/hl
Dla porównania we wrześniu 2014 roku wyniosła 124,68 zł./hl
W miesiącu wrześniu najwyższa cena za mleko – woj. Podlaskie 117,23 zł/hl
Najniższe ceny to województwa:
Świętokrzyskie - 99,62 zł/hl
Łódzkie - 99,87zł/hl
Kujawsko-Pomorskie - 101,15 zł/hl.


Na pierwszą połowę 2015 roku stan krów w Polsce wynosił 2.279 tys. sztuk. Według prognoz w drugiej połowie 2015 r. ze względu na niskie ceny mleka i malejącą opłacalność stan krów może zmniejszyć się o 3 % do około 2.180 tys. Maleje też poziom krów mamek do 165,2 tys. sztuk.

OSM Czarnków
Przy skupie 5.389.077 l – średnia cena skupu to 1,18 zł/l. Rok wcześniej 5.292.534 – cena 1,2 zł./l

Październik 2015
Skup 5407.000 l. Średnia cena to brutto 1,5 l zł/litr. Rok wcześniej 5.101.369 - 1,3 zł/l.

Wielkość skupu mleka w OSM ma tendencje wzrostowe. W październiku skup mleka zwiększył się o 6% w porównaniu do października 2014. Podobnie w Polsce, lecz mniejszy. We wrześniu 2015 r. meldunkowy skup mleka wg GUS wyniósł 872,2 mln litrów i był o 8% większy w porównaniu do września 2014 r. Najwięcej producentów mleka jest kolejno w gminie Połajewo, Czarnków, Lubasz. Mamy już producentów mleka o produkcji milionowej (P. Przemysław Jagła) W tej wiodącej oborze pod względem produkcji, nowoczesnego utechnicznienia wprowadza się trzeci robot udojowy. W powiecie powstają kolejne 3 fermy mleczne z automatycznym dojem pozwalającym hodowcy skupić się na najważniejszym zadaniu jakim jest zarządzanie stadem. W zakończeniu pani prezes uświadomiła zebranym zależność wysokości produkcji, możliwość zbytu z zapotrzebowaniem konsumenta. Dla utrzymania produkcji, a przede wszystkim jej wzrostu potrzebne jest zrozumienie miejscowego konsumenta o zakupie, a nawet promowaniu produktów pochodzących z własnego terenu. Tylko takie zachowanie lokalnej społeczności zwiększy produkcję, co doprowadzi do utrzymania, a nawet tworzenia nowych stanowisk pracy. Polska musi wyprowadzić 30 % przetworzonej produkcji. Nie jest to łatwe biorąc pod uwagę, że do Polski wchodzą takie firmy jak „ALDI”, „LIDL”

OSM Czarnków jest obecna w sieci sklepów „Biedronka”. Produkujemy w czystej etykiecie bez konserwantów takie produkty jak „Zuzia”, kaszki, jogurty. Ocena mleka jest prowadzona rzetelnie. Mleczarnia jest w stanie przerobić dużo więcej, tylko konsument musi to kupić!

Kończąc tę część narady Przewodniczący Krystian Szyler bardzo serdecznie podziękował pani Zofii Just Prezes OSM za szczegółowe i zrozumiałe przedstawienie bieżących problemów produkcji, przetwórstwa i zbytu jak też uświadomienia zebranym ich wzajemnej korelacji rzutującej na wielkość produkcji, czym najbardziej są zainteresowani rolnicy, producenci mleka.

Notowanie (*.pdf)

Opracował Józef Tomczak

Krystian
Szyler

Przewodniczący Rady powiatowej WIR

Mariusz
Łuczak

Delegat na Walne Zgromadzenie WIRRelacja z forum powiatu Obornickiego i Czarnkowsko-Trzcianeckiego
2 luty 2015 r.

Po raz trzeci Rada Powiatowa w Obornikach wspólnie z Radą Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zorganizowała forum rolnicze. Wzięło w nim udział 160 rolników oraz zaproszeni goście w osobach: Posła na Sejm RP Romualda Ajchlera, Posła i Prezesa WIR Piotra Walkowskiego oraz Wiceprezesa WIR Bogdana Fleminga.


Przybyli również dyrektorzy instytucji na co dzień związanych z rolnictwem.
Materiały szkoleniowe na stanowiskach wystawowych prezentowali: ARiMR, BGŻ oraz Fotowoltaika

Aktualna sytuacja w produkcji rolnej jest ekonomicznie skomplikowana. Tematem przewodnim obrad podnoszonym głównie przez rolników producentów trzody chlewnej gminy Połajewo był problem produkcji, cen i zbytu trzody chlewnej. W lawinie pytań poruszano następujące kwestie:

 • drastycznego spadku cen skupu, czyniącego produkcję trzody nieopłacalną (chlewnie pustoszeją)
 • importu prosiąt warchlaków z Danii Holandii Niemiec oraz Litwy, Łotwy i Estonii
 • obecność w PROWie programów związanych z budową chlewni, modernizacją starej substancji tworzeniem nowych stanowisk dla macior celem odbudowy stada loch
 • konieczność kontroli baz przyjęciowych celem eliminacji upadków tuczników na TIRach
 • Oprócz tematu trzodowego rolnicy dyskutowali nad zniesieniem kar w kwotach mlecznych
 • problematyką wolnego obrotu ziemią od maja 2016r. ( czy jesteśmy przygotowani, dlaczego kupno, a nie dzierżawy tak jak na zachodzie- brak uregulowań prawnych)
 • obawy o działający już proceder wykupu ziemi przez rodaków nie związanych z rolnictwem, posiadających pieniądze (lokata kapitału)
 • prawo wodne
 • dopłaty do ziemniaka
 • krytyka programu „młody rolnik” – bardziej dzieli gospodarstwo niż renta strukturalna
 • ograniczenie w przetargach podziału działek na kila mniejszych
 • szkody wyrządzane przez dziki

Poseł Romuald Ajchler zaznajomił zebranych z analizą i ustaleniami rolników ze Środy. Sejmowa Komisja Rolnictwa przygotowuje materiały do przeprowadzenia w sejmie debaty na temat sytuacji w rolnictwie. Przewodniczący Sejmiku Woj. Wielkopolskiego Krzysztof Pasyk apelował do rolników, żeby nie dać się podzielić, nie tolerować upolitycznienia. Własne problemy powinniśmy wykrzyczeć w Sejmie i Parlamencie UE. Przeciwieństwem podziału jest zrzeszanie się - sugerował Wiceprezes WIR Bogdan Fleming. Zrozumieli to wcześniej farmerzy zachodni. Poprzez tworzenie grup produkcyjnych i kolejno przejmowanie przetwórstwa rolnego, wyeliminowali pośredników. Polscy rolnicy powinni pójść tą drogą-drogą własnego przetwarzania i decydowania o zbycie i cenach. 450 grup producenckich w woj. wielkopolskim jest dobrym początkiem do realizacji tego zadania powiedział Marek Beer –Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Patriotyczne podejście konsumentów do polskiego produktu, ekonomicznie wzmocni producentów.


W Wielkopolsce znajduje się 35 % całego stanu trzody z tego względu kryzys wywołany embargiem najbardziej dotkliwy jest w naszym regionie. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wystosował do Ministra Rolnictwa petycję z następującymi postulatami: uruchomienie skupu, stosowanie bardziej wnikliwej kontroli weterynaryjnej, promocja spożycia, Rekompensaty dla rolników u których stwierdzono ASF, utworzenie niezależnego systemu klasyfikacji, wykorzystanie funduszu promocji mięsa. Z-ca WWZWet. Bartłomiej Raj omówił stan eliminacji choroby Aujeszky’ego, aktualne miejsca zakażeń wirusem ASF, problem likwidacji dzików nosicieli ASF, odszkodowania, problem żywienia mączkami mięsno-kostnymi. Niestety nie da się szybko wykluczyć kolejnych ognisk ASF u trzody. Dyrektor OT Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu- Pan Walerian Klepas zaznajomił rolników ze zbywaniem gruntów. Pozostało jeszcze 15 tys. ha do sprzedaży. Ponadto ziemia wraca w zasób agencji od dzierżawców, którym wygasa okres dzierżawy. Nierozstrzygnięte są dalej roszczenia byłych właścicieli. Na zakończenie gospodarz forum Przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Obornikach- Pan Janusz Piechowiak podziękował rolnikom za bardzo liczną frekwencję, ożywioną merytoryczną dyskusję oraz zaapelował do zebranych o liczny udział w majowych wyborach do samorządu rolniczego.

Józef Tomczak
BP Czarnków


Powrót