Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Cena żyta do ustalenia podatku rolnego


Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 18 października 2013 r.


w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1) ogłasza się, że średnia cena supu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 wynosi 69,28 zł za 1 dt.1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.