XV edycja Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

W 2017r. rusza już XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Organizatorami konkursu są m.in.: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

W konkursie mogą brać udział gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

W konkursie nie mogą uczestniczyć gospodarstwa- zwycięzcy poprzednich edycji konkursu.

Zdobywcy II i III miejsca w finale krajowym nie mogą brać udziału w konkursie przez okres kolejnych 5 lat, natomiast przez okres dwóch kolejnych lat nie mogą brać udziału gospodarstwa, które w etapie regionalnym i wojewódzkim zajęły miejsca I-III.

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone w nich zagrożenia. Przy ocenie brane są pod uwagę:

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega co najmniej w trzech etapach. Komisje konkursowe etapu regionalnego i wojewódzkiego wizytują gospodarstwa, sporządzają protokóły z posiedzenia komisji i przesyłają kopie do komisji konkursowej wyższego szczebla wraz z „Arkuszami oceny gospodarstw” i dokumentacją zdjęciową gospodarstw zwycięzców etapu.

Dla laureatów każdego z etapów Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.

W latach poprzednich zdobywca tytułu „Najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju” nagradzany był ciągnikiem rolniczym.

Zgłoszenia gospodarstw należy składać w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017r.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Oddziale Regionalnym KRUS, Placówkach Terenowych oraz na stronie internetowej KRUS (załącznik - formularz zgłoszeniowy).

Formularz zgłoszeniowy

Powrót