10-06-2020 r.

Sygnalizacja agrofagów


Ze względu na zapisy ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r., poz. 424) w połowie marca br. zmieniły się zasady sygnalizacji wystąpienia agrofagów szkodliwych. Ustawa ta zwiększyła nadzór Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa nad agrofagami kwarantannowymi, ograniczając jednocześnie pozostałe zadania w obszarze niskiego zagrożenia fitosanitarnego do prowadzenia kontroli nad występowaniem agrofagów niekwarantannowych dotychczas niewystępujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ich występowanie było monitorowane i udostępniane w serwisie internetowym Systemu Sygnalizacji Agrofagów. Został on teraz wyłączony.

Dla pomocy producentom w zwalczaniu agrofagów pozostają inne system, z których należy wymienić te, które są bezpłatnie prowadzone w ramach działań instytutów naukowych:

  1. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu - serwis Platforma Sygnalizacji Agrofagów (https://www.agrofagi.com.pl). Można zapoznać się tu z wynikami systematycznych obserwacji polowych, które są prowadzone w około 210 punktach na terenie Polski, na sześciu uprawach (pszenica ozima, kukurydza, rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak, bobnowate) oraz ich najważniejszymi chorobami i szkodnikami.
  2. . Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach - serwis HortiOchrona (http://hortiochrona.inhort.pl). Prowadzony jest dla roślin sadowniczych (jabłoń), warzywniczych (cebula) i ozdobnych (róża szklarniowa). Obecnie trwa testowanie systemu i weryfikacja danych, dlatego nie wszystkie informacje w systemie mogą wyświetlać się prawidłowo.

Na podstawie wyników działań monitorujących, sygnalizacji agrofagów, informacji dodatkowych zamieszczanych w wyżej wymienionych serwisach rolnik może wspomóc swoje decyzje w tym, czy i kiedy stosować metody ochrony roślin. Systematyczne monitorowanie agrofagów jest bardzo ważnym elementem integrowanej ochrony. Jest to podstawowe działanie mające na celu rozpoznanie zagrożeń roślin uprawnych ze strony organizmów szkodliwych. Umiejętne wykorzystanie wyników obserwacji pojawiania się i nasilenia występowania agrofagów, przyczynia się do zminimalizowania ryzyka ewentualnych szkód i wyeliminowania nadmiernego i często niepotrzebnego zużycia środków chemicznych. Należy zawsze pamiętać, że korzystanie z różnego rodzaju systemów wspomagania decyzji, nie zwalnia rolnika z wykonywania systematycznych lustracji pola, analizy warunków meteorologicznych i uwzględnienia progów ekonomicznej szkodliwości.

Opracowanie: Paweł Dopierała
Wykorzystano informacje z piorin.gov.pl, agrofagi.com.pl.

Powrót