11-06-2019 r.

Program wapnowania gleb coraz bliżej

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie opublikowała komunikat dotyczący priorytetowego programu pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął założenia do realizacji tego programu w latach 2019–2023. Szczegółowe terminy, tryb składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone zostanie na stronie internetowej właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R). Na podstawie badania odczynu gleby dla gleb o pH poniżej lub równemu 5,5 OSCh-R wyda opinię (zalecenie) nawozowe. Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na 4 lata, a jedną próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha. Przy większej powierzchni wymagającej wapnowania należy pobrać odpowiednio większą liczbę próbek.

Beneficjentami końcowymi Programu będą posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:

Dotacja nie będzie udzielana do kosztów transportu i rozsiewania.

Okres kwalifikowalności kosztów:
od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r. Oznacza to, że do refundacji będzie można przedstawić faktury wystawione w tym okresie.

Do pobrania:
Szczegółowa informacja na temat pobierania próbek, badań gleb i wyników tych badań przygotowana przez Stację Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu.


Opracowanie: Kornel Pabiszczak
na podstawie komunikatu Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej

Powrót