28-07-2017 r.

Emerytury rolnicze – zasady obowiązujące
od 1 października 2017 roku

Z dniem 1 października 2017 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 5 stycznia 2017 r. poz. 38), które wprowadzoną zmiany w Ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DZ.U. z 2016 r., poz. 277).


Główną zmianą jest obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn.

O przyznanie emerytury rolniczej będą mogły ubiegać się osoby, które:

W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku zaliczane będą także okresy wymienione poniżej, z tą tylko adnotacją, że podanych okresów nie zaliczy się do okresów ubezpieczenia, jeżeli zostały one wliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury na podstawie odrębnych przepisów:

Prawo do emerytury rolniczej na nowych zasadach będzie ustalane na wniosek złożony najwcześniej 1 października 2017 roku. Wyjątek od tej zasady będzie obejmował osoby pobierające rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, którym po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego – emerytura rolnicza zostanie przyznana z urzędu, o ile osoby te będą posiadały wymagany okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Od dnia 1 października 2017 roku nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza. Częściowe emerytury rolnicze zostaną z urzędu zamienione (od tej daty) na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.

Opracowała: Anna Czerwińska
Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Powrót