Wielkopolska Izba Rolnicza
Wielkopolska Izba Rolnicza

Oprocentowanie należności za nieruchomości nabywane od ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu zawiadamia, iż obecnie zgodnie z § 5. 1. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności, do dnia 31 grudnia 2013 r. rozłożona na raty należność z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, które są nieruchomościami rolnymi w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej i leśnej wraz z częściami składowymi lub przynależnościami

podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokości 2% w stosunku rocznym,
jeżeli sprzedaż następuje na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego
,

o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, oraz jeżeli są spełnione przesłanki przyznania nadzwyczajnej pomocy, o których mowa w decyzji Rady z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
(Dz. Urz. UE L 4 z 08.01.2010, str. 89).